A 1 g e m e e n Nieuws- est Advertentieblad Zeeuwsch-VlaaRderen. ZE TROUWSTE If 4 t No 5841. Zaterdag 16 November 1912. 52e Jaargang. o 0 r E E MA RKT. Binnenland. m Laodboiawberichten. Gemengde berichten, JAARLIJKSCHE VEEMARKT on sfu ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco p8r postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,65 en voor het overige Buitenland 2,—. Men abonneert zick bij alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIENi Yan 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bjj directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfd© advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoos No. 25. Inzending van advertentien v6or 1 uur op den dag der uitgave. BEPwSTIO BLAB. Burgemeester en Wethouders van AXEL, maken bekend, dat de gehouden worden den S>, aanvang nemende ure en eindigende des in deze gemeente zal 25 November a des voormiddags te 9 namiddags te 1 ure. Axel, den 13 November 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. J. DEN HOLLANDER. De Secrefcaris, J. A. VAN YESSEM. Is het Vaderland juist ingelicht, dan zal de regeering in haar binnenkort bij de Staten- Generaal aanhangig te maken voorstellen tot Grondwetsherziening het voorstel van de Staats- commissie voor die herziening betreffende art. 171 der Grondwet (Kerkgenootschappen) niet volgen. Door den Minister van Justitie is inge- diend een wetsoiitwerp tot wijziging der lote rijwet van 1905. Blijkens de Memorie van Toelichting heeft de zorg voor de handhaving der bepalingen van genoemde wet den Minister van Justitie de over- tuiging gescbonken, dat aanvulling van deze wet op enkele punten, betreffende de bevoegd- heden der opsporingsambtenaren en het recht tot vernietiging van verboden loterijbewijzen noodzakelijk is. Deze wetsvoordracht heeft uit- sluitend de strekking de in dit opzicht gebleken leemte van de Loterijwet 1905 aan te vuilen. De Loterijwet 1905 kent nl. den opsporings ambtenaren niet uitdrukkelijk het recht toe tot inbeslagneming van overtuigingsstukken en voor verbeurdverklaring vatbare voorwerpen de opsporingsambtenaar is dus genoodzaakt, een verbodeD aandeel of certificaat te koopen, ter vergemakkelijking van de strafvervolging. Niet alleen is het ter wille van de waardig- he:d van het gezag gewenscht, dat aan dien toestand zoo spoedig mogelijk een einde komt, doch bovendien is het noodig het recht tot in beslagneming van alle verboden aandeelen en certificaten uitdrukkelijk vast te stellen opdat de bijkomende straf van verbeurdverkla ring een ruimer toepassing zal kunnen verkrijgen. Bij de redactie van het nieuw voorgestelde art. 8bis is voornamelijk gevolgd het voorbeeld van art. 54 Drankwet. Slechts worden onder de voor inbeslagneming vatbare voorwerpen uit drukkelijk genoemd de zoodanige, welke door middel van een overtreding der wet zijn ver- kregen. Niet alleen zullen dus verboden aan deelen en certificaten, verboden reclamebiljetten en ter aanbeveling uitgestalde prijzen en pre- mien kunnen worden in beslag genomen, doch ook de door den verbpden verkoop ontvangen gelden. Ook wordt een wijziging in art. 6 voorgesteld. Yaak zullen de aandeelen in een loterij niet in eigendom toebehooren aan den persoon bij wien zij in beslag worden genomen, men denke aan depothouders van loten. Zij zijn dus niet vatbaar voor verbeurdverklaring. Ter voorkoming dat deze papieren, die zonder eenige waarde zijn, als dragende een verboden karakter, op andere plaatsen weder ten verkoop worden aangeboden na den afloop der straf vervolging, wordt door deze wet aan den rechter de bevoegdheid verleend deze nietswaardige papieren te laten vernietigen. Uit een econo- misch oogpunt kan tegen een vernietiging van deze in beslag genomen voorwerpen geen be- zwaar bestaan, welk bezwaar wel zou kunnen worden aangevoerd, indien ook de prijzen en premiSn aan vernietiging zouden blootstaan. Het. //Z. Landb.bl." publiceert het volgend schrijven, door den directeur-generaal van den landbouw gericht aan de besturen van de provinciale regelings-commissie voor de paarden- fokkerij in Zeeland en van het Stamboek van het Zeeuwsch-Belgisch trekpaard. z/Onlangs heeft zich het feit voorgedaan, dat ter gelegenheid van een premie- en stamboekkeuring merrien zijn voorgebracht, die, in mindere of meerdere mate verschijnselen vertoonden, duidende op schurft,- en die bij nader ingesteld onderzoek werkelijk lijdende bleken te zijn aan sarcoptes- en dermatocoptesschurft. Daar een dergelijk geval zich meer voor kan doen, heb ik de eer u te verzoeken om er zooveel mogelijk voor te willen waken, dat dieren, lijdende aan een besmettelijke ziekte, opgenomen in het Jfoninklijk besluit van 10 Juli 1896 (Stsbl. no. 104), niet ter keuring worden toegelaten. Het zoude mij voorts aangenaam zijn, indien u, wanneer een geval als bovenbedoeld zich mocht voordoen, den eigenaar of geleider van het paard in quaestie zoudt willen wijzen op de verplichting, die de wet hem alsdan oplegt en tevens den be- trokken districts-veearts met uw bevinding in kennis zoudt willen stellen." De tentoonstelling Dordrecht en omstreken is gisteren in staat van faillissement verklaard. Tot curator is benoemd Mr. K. K. Douw van der Krap te Dordrecht. Dit faillissement is zeker in het nadeel van de crediteuren, want verschiliende schuldeischers, die toezegging hadden gedaan bij een minnelijke liquidatie hun vordering geheel of gedeeltelijk te laten vallen, komen nu voor hun voile pretentie op. Het waarborgfonds is geheel verloren en bovendien is er nog een tekort van omstreeks 20.000 - (N. R. Ct.) Aan tafel dood gebleven Tijdens een afscheidsdiner, dat Jhr. v. Sandberg, nieuwbenoemd burgemeester van Haarlem, Maandagavond aan een aantal gemeentenaren van Abkoude te Amsterdam aanbood, deed zich (blijkens het Rott. Nieuwsbl.) een treurig inci dent voor Nadat de heer G. v. Alewijk een gloedvolle toespraak had gehouden, werd hij plotseling onwel en bleef dood in de armen der toege- snelde, tot het gezelschap behoorende genees- heeren. Het geheele gezelschap was zeer onder den indruk van den plotselingen dood van den heer v. Alewijk, die als gemeente-ontvanger, candi- daat-notaris en nog andere betrekkingen te Abkoude vooral om zijn vele goede hoedanig- heden zeer geacht en bemind werd. Men meldt uit Knijpe aan de ,/L. Ct." De onlangs in Duitschland gevangen genomen Nederlaudsche arbeider, beschuldigd een Poolsch arbeider van een zolder te hebben getrapt, doch later weder in vrijheid gesteld, omdat hij kon bewijzen niet de schuldige te kunnen zijn, is genoodzaakt geworden, Duitschland te verlaten. Reeds tweemaal nadat W. in vrijheid was ge steld, heeft men een aanslag op zijn leven gepleegd. Bij den tweeden aanslag vloog eeD kogel door de ruiten, dwars door de kamer, waarin W. zich bevond, gelukkig zonder hem te raken. W. werkte te midden van een groep Polen. In de jongstgehouden Raadsvergadering van Culemborg is een motie van den volgenden inhoud voorgesteld z/De Raad der gemeente Culemborg: Gelet op den tweejarigen achterstand der Raadsnotuleu, verzoekt aan B. en W. middelen te beramen, om in 1913 deze te completeeren. Deze motie werd met 7 tegen 4 stemmen verworpen de wethouders onthielden zich van stemming. (N. v. a. D.) Zekere H., wonende op den Vleutschen Weg, te Utrecht, kwam dronken thuis. De dronkaard mishandelde zijn vrouw, zoodat hun kinderen, een 6-jarig meisje en een kindje van 8 weken, bang werden en vreeselijk huilden. De man werd daardoor nog woester en greep eerst het meisje aan, dat harde klappen kreeg. Daarna nam hij 't kleine wichtje op en wierp het tegen de brandende kachel, waardoor het arme kind erhstige verwondingen kreeg. De politie zal dezen woesteling aan't verstand zien te brengen, wat //vaderliefde" en „plicht" is. (Utr. Dagbl.) Hulpvaardige voorbijgangers De heer T. B., wonende in de Weesperstraat op de N. Heerengracht te Amsterdam, werd door een auto aangereden. Daar hij eenige kwetsuren aan het been had bekomen, werd hij door hulpvaardige voorbij gangers naar zijn woning vervoerd, waar men tot de minder aangename ontdekking kwam, dat een der //gedienstigen" van de gelegenheid gebruik had gemaakt om hem zijn horloge met gouden ketting te ontfutselen (Rott. Nwsbl.) Door de politie te Westervoort is in een wetering, langs de spoorbaan aldaar, gevonden bet lijk van de ongeveer 20jarige dochter van een spoorwegarbeider te Duiven. Een taschje, dat zij bij zich droeg, lag aan den kanthet water is daar zeer ondiep. Het lijk is naar de woning der ouders te Duiven vervoerd. Wat er met het meisje gebeurd is, weet men niet. (Haagsche Crt.) Door niet met zekerheid bekende oorzaak geraakte de alleenwonende, reeds bejaarde we- duwe Langermans te Waspik, naar de s Hert. Ct." meldt, Dinsdagavond in brand. Toen een buurvrouw de brandlucht bemerkte, snelde zij toe en vond het moedertje op den grond liggen, geheel in vlammen, welke zoo spoedig mogelijk door inmiddels gewaarschuwde buren gebluscht werden. Vrouw L. was ecbter over het ge heele lichaam zoo ernstig met brandwonden overdekt, dat geestelijke en geneeskundige hulp moesten worden ingeroepeu. Niets mocht echter meer baten. Des nachts overleed zij. Woensdagmiddag, ongeveer 6 uur, meldt de //Tel." had een doodelijk ongeluk plaats bij de brug over de Kostverlorenvaart bij den Admiraal de Ruyterweg. Het tienjarig zoontje van v. H. te Sloten, dat achter de Haarlemsche electrische tram medeliep, week plotseling ter zijde en werd door een van de tegenovergestelde zijde in groote vaart naderende automobiel over- reden. Beide wielen gingen het ongelukkige kind over het hoofd. Toen het hevig bloedend in een cafe was gedragen, kon daar slechts de dood geconstateerd worden. Te Beerta wilde Jan Koning zijn hond doodsehieten. Bij ongeluk trof hij ecbter den arbeider Geert Schreuder in het zitvlak. De toestand van Schreuder is vrij ernstig. De politie bemoeit zich met de zaak. (Tel.) Het vierjarig zoontje van den huisschilder t. Y. te De Krim (O.), ontsnapte, terwijl de ouders naar de kerk waren, eenige oogenblikken aan het waakzaam oog van het dienstmeisje. Toen men hem zocht, vond men het kereltje drijvend in 't kanaal. Pogingen om de levens- geesten weer op te wekken mochten niet baten. (Zw. Crt.) TER .VEI/iEVSCHE I'M RUT. S9it S»l»3t venehijnt Maandng., ^oenndam;. br Vi-!jdat{siTond, aligexnnderd op Feeitdtig[eu t»IJ de Flrmn I". jr. VII I»K BASIS 88. ie W«e* Meazen. Huisvrienden

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1