No, 5839. A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaaideren. Faarden- en Veemarkt. De Zocn. van den Bankier. MEERLIJK OPWEKKEND Binnenland. Dinsdag 12 November 1912. 52e Jaargang. Paarden- en Veemarkt IS STEEDS EEN K0P FEUILLETON. ABONNEMENI: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,65 en voor bet overige Buitenland 2,— Men abonneert zich bp aile Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. TelefooH No. 25. ADVERTENTIENi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. By directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. inzending van advertentien v6or 1 uur op den dag der uitgave Naar het Dagblad van Noord-Brabant verneemt, zal er een Nederlandsche R. K. Vrouwenbond worden opgericht, georganiseerd op dezelfde wijze als de Katholieke Sociale Actie met dio- cesane en plaatselijke comite's en een hoofd- zetel te Leiden op het Centraal Bureau- van de Katholieke Sociale Actie. TER NEUZEN, 11 November 1912. Het weerbericht van het meteorologisch instituut te De Bilt van heden luidt alsvolgt: Hoogste barometerstaud 769,6 Horta. Laagste 735,9 Sijlt. VerwachtingenMeest stormachtige tot krachtige Noordwestelijke tot Westelijke wind, zwaar bewolkt, bung weer, zelfde temperatuur. Door den hevigen storm is hedenmorgen het schip //De Zwerver" bevaren door scbipper J. Dooms, in het kanaal boven Driekwart, vervuld en gezonken. De opvarenden hebben zich kunnen redden. Het ijzeren tjalkschip had aan het Paradijs beetwortel'en geladen, bestemd voor de suikerfabriek van den beer Malotaux te Sas van Gent. Zaterdag is de oude barge „De Pijl" thans in gebruik bij den heer Vroegop als bergplaats van uien, liggende in de Vluchthaven alhier, aangevaren door het Rijnschip ,/Emma", waar- door het bargeschip in zinkenden staat. geraakte. Het is daarop afgeschut om op de sliktong in de voorhaven te worden nagezien en gerepareerd. In de op Zaterdag 9 Nov. jl. gehouden algemeene vergadering van de A.-R. Kiesver- eeniging Nederland en Oranje" te Axel, werd bij acclamatie tot haren voorloopigen candidaat voor de 2e Kamerverkiezing in 1913, geprocla- meerd de heer Mr. P. Dieletnan, Adv. en Proc., en lid van Ged. Staten van Zeeland te Middelburg. De heer P. J. Rosendaal te Groede is aangesteld als conducteur bij de Rott. Tramweg- maatschappij te Rotterdam. De heer P. J. van de Sande Jacz. te Breskens is benoemd tot buitengewoon opzichter Maar bij moest. Hij kon niet heengaan, zonder dat hij haar vaarwel had gezegd en de tijd snelde voort zonder mededoogen. Wan- neer hij nu niet sprak, zou er zich geene ge- legenheid meer voordoen, zou hij misschien nooit meer in staat zijn tot haar te spreken. Terwijl hij hieraan dacht, trad hij vastberaden binnen. Een donkerrood kleurde zijne wangen onder het naderen van zijn geliefde. z/Freule van Bronseveld Paulina Zij keerde zich tot hem en sprong hem ver- heugd tegemoet. //Evert riep zij en strekte beide handen naar hem uit. ,/Eindeljjk Eindelijk Ik heb u in geen tien dagen gezien. Hier is een roos voor u ik kreeg hem van den tuinman voor u ik was van plan haar u te zenden, nu ik u niet meer mocht zien. O, Evert, waarom hebt i" 2*1 bij de werken tot het herstellen enz. aan het Merwedekanaal te Zeeburg, gemeente Amsterdam. (Br. Crt.) Te Hoofdplaat is Zaterdag j.l. publiek geveild het raadhuis. De beer Cornelis aldaar was de hoogste bieder voor f 410. gjj u al dien tijd voor mij verborgen gehouden Zijt gij weer ingestort, na dien eersten keer, dat gy beneden waart En wat ziet gij er slecht uitEn hoe onvriendelijk van mij, u zoo lang te laten staan, nu gij nog zoo zwrfk zijtArrue, arme EvertKom hier naast mij zitten. Wat? Wilt gij niet?" Hij schudde het hooid. z/lk kan niet", mompelde hij met vreemde, veranderde stem. „Ik kan niet, Paulina; ik heb geen tijd. Maar gij ziet er zelf bleek en vermoeid uituwe oogen staan zoo flets. Ziit gij ziek ,1k heb mij over u bezorgd gemaakt", ant- woordde het meisje half onwillig, flauw glim- lacheude. //En ik ben den schok niet te boven den schok van het zien van Max Koning, zooals hij daar lag onder de boomen dood. Gedurende den nacht vervolgt mij dat schouw- spelik kan er niet van slapen. En het boven- natuurljjke de vervulling der legende doet mijn bloed sfollen. Ik kan nauwelijks ^e8riipen) boe de zon nog kan schijnen over Bussum en alles zijn gewonen gang gaan kan na de verschrikkelijke misdaad." Zij huiverde. De gunning is aangehouden, daar het nieuwe raadhuis nog niet is aanbesteed. Bij gunning moet het gebouw afgebroken en tegen Maart het terrein ontruimd zijn. De verpachting der tolgeldenoutvangst voor /1300 per jaar aan den heer Th. Ryckaert is meer z/Ook dit huis", vervolgde zij haastig. //Het is hier prachtig evenals in alle vertrekken die wij bewonen, maar de kanker is er in, er rust een vloek op, een vloek op de geheime vertrekken, waarvan slechts mijn vader en Sanders de waarheid kennen. Ik heb mijn vader gevraagd er in te mogen gaan. Ik ben een Van Bronseveld en mij zou dus geen leed kunnen geschieden. Maar bij wil het niet. Hij zegt, dat hij liever zou sterven, dan toe te staan, dat ik daar binnen ging Maar laten wij niet verder over deze dingen spreken. Laat mij de roos in uw knoopsgat steken. DaarEn laten wij nu over u zelf spreken. Waarom gaat gij niet zitten, wanneer gij zoo ziek zijt, dat gij bijna geen kracht hebt te blijven staan z/Ik heb geen tijd", zei Evert Hartman weer. z/Ik heb slechts een paar minuten. Ik ben gekomen om u vaarwel te zeggen ik heb zooeven van mijn arme zuster afscbeid geno- men." Zijne stem trilde. //lkvertrek vandaag". Vertrekken Heengaan, Evert Waarheen eD waarom vroeg zij terwijl haar gelaat betrok. Evert Hartman hield den adem in. Hij had dan f 500 meegevallen bij de raming van het gemeentebestuur. De tegenwoordige pachtsom van 1045 door E. de Scheppere, achtte men nu al te hoog, daar door aansluiting van nieuwe grintwegen, een rechtstreeksche verbinding over harden weg van Hoofdplaat naar IJzendijke is tot stand gebracht, en daardoor twee tollen worden ontgaan. Yolgens mededeeling van het Loodswezen is de stompe ton No. 3 ter reede Biervliet, op ongeveer51° 21',7 N.b. en 1° 10,2 W.I., voorzien van een afgekn. kegel als topteeken. Volsens mededeeling als voren heeft de aan- gekondigde vervanging van stompe ton No. Do op de W.punt van de bank van Krankeloon door een zwarte lichtboei, toonende een rood vast licht met verduisteringenzichtbaar elke 10 sec. gedurende 7 sec. tot op 5 zm., plaats gehad. Ligging ongeveer: 51° 15' 16" N.b. en 00 34' 32" W.l. Naar de Vliss. Crt. meldt is door den Commissaris der Koningin in Zeeland aan den heer C. Maters te Vlissingen vergunning verleend tot het invoeren van vleesch, herkomstig uit Argentinie. A.s. Zaterdag zal verraoedelijk met den verkoop kunnen worden begonnen. In de Zaterdagmiddag te^ Middelburg ge houden vergadering van de Provmciale Zeeuwsche Vereeniging „Het Groene Kruis' werd, alvorens met de vaststelling van de begrooting voor 1913 werd aangevangen, behandeld het verzoek van de afdeeling Zaamslag om over 1912 in plaats van 10 5 °/0 harer contributes te mogen afdragen aan de kas der Provinciale vereeniging, omdat hare finantien buiten haar schuld in de war zijn geraakt. Na uiteenzetting door den voorzitter werd op dit verzoek zonder stemming goedgunstig bescbikt. Besloten werd in het vervolg aan de afge- vaardigden reiskosten te vergoeden, en dit ook nu reeds voor 1912 te doen. Eerst waren twee voorstellen van Zaamslag het een om het percentage der bijdrage te ver- lagen, bet andere om geen reiskosten te ver goeden verworpenterwijl eveneens verworpen was een voorstel van Domburg om behalve reiskosten ook verblijfkosten te vergoeden. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren D. H. van Zuijen, burgemeester van Breskens en S. Hage burgemeester van Bruinisse en her- kozen de heer Dr. G. J. Wegland te Veere. Na eene lezing van den heer Dr. F. S. Witteveen uit Vlissingen over //Wettelijke bepalingen over het ontsmetten", waarin deze bepleitte het aanwenden van pogingen om te geraken tot stichting van een ontsmettingsdienst vahwege de vereenigingen, als althans voldoende gemeenten zich bereid verklaren liunne ont- smettingen aan de vereeniging op te dragen, de verandering op haar gelaat waargenomen, toen hij over heengaan sprak. Hij begreep, wat die plotselinge verandering in hare trekken beteekende. En weer gevoelde hij heviger dan te voren wat hij verliezen ging, wat hij verloren had. Hebben zij het u niet verteld vroeg hij gejaagd. //Ik ga heen dit uur reeds." Waarheen z/Naar huis naar de plaats tenminste, waar mijn thuis was, voor ik bier kwam." z/Waarom Zij staarde hem met angstige verwondering aan. En hij antwoordde haar kalm, doch met vuur in de oogen, terwijl zijne vingers lief- koozend de roos omvatten, die zij hem geschonken had//Omdat ik van hier verdreven wordt". //Verdreven Zij zag hem een oogenblik diep in de oogen en begreep toen. z/Bedoelt gij, dat mijn vader werkelijk gelooft, dat gij schuldig zijtaan de verduistering en zijn vertrouwen geschonden hebt (Wordt vervolgd). if.!! I'l"'.1. ";lSWue'"'l>»- en i rljilagavonil, ni«^eznod«irfl op Feewtdtkflreia 1»IJ de JPirma VAST MIS KAHDS. its Vmr Menaen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat in die gemeente zal worden gehouden op Woeustlag SO Kovember 1913, zooals breeder bij aanplakbiljetten is omschreven. Ter Neuzen, den 11 November 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. iiUIZINGA, Burgemeester. JL. WAliEKE, Secretaris. i. XT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1