A1 8 in e e n Nieuws- en Advertentieblad School geld. Aankondiging. He Zoon van den Bankier. VERBAZEND voor Zeeuwsch-Vlaaidereii. No. 5837. Donderdag 7 November 1912. 52e Jaargang. BelastiDg op het hooden van honden, DEASKWET. voetpaden met de kunstwerken. zoo voordeelig Man Houf^o's Cacao Binnenland. I E3E3E.ST33 BLAD. F E U IL L E T 0 N. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amenka 1,65 en voor bet overige Buitenland 2,—. Men abonneert zich bp aile Boekhande- Saars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Teleffooii No. 25. Inzending van adverteritien Burgemeester en Wethouders der Gemeente ZAAMSLAG, brengen ter'kennis van belang- hebbenden dat te beginnen opf JUaandag 11 November a. s., van wege de gemeente eene algemeene opneming zal worden gehouden van de Zaamslag, 1 November 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOBS. DE FEJJTER, Burgemeester. J. STOLK Lz., Secretaris. op dsn dag der uitgave uui 17) Evert Hartman uitte een angstigen kreet en klemde zijne handen vaster om de leuningen van zijn stoel. //Omdat gij de zoon waart van uw vader, nam ik u in de zaak en heb sedert dien tijd mijn uiterste best gedaan om u voort te helpen. Het was, omdat gij zijn zoon waart, dat ik u deelgenoot zou gemaakt hebben. En om dezelfde redenen zal ik u nu een openbaar schandaal besparen. Ik zal u niet vervolgen, maar gij moet keengaan." Evert Hartman slaakte een gil. ,/Heengaan herhaalde bij verschrikt. //Gij moet dit buis verlaten, zoodra gij u sterk genoeg gevoelt", zeide de man onver- biddelijk. //En natuurlijk heeft uwe verbintenis met de firma van Bronseveld Schoonegevel van heden af opgehouden. Na uw vertrek zult gij geen van ons weerzien. En gij zult het niet wagen tot mi] te komen om getuigschriften of hulp of wat ook. Het doet mij leed, den zoon van mijn gestorven vriend als een vreem- in het gebruik is. Ge maakt er meer koppen cacao van dan van dezelfde hoeveelheid van welke andere soort ook. Daarbij is de smaak zoo heerlijk. TWEEOE K A M E R. Vergadering van Dinsdag. Bij de behandeling der Invaliditeits- en Ouder- domsverzekering werden de replieken voortgezet met een vervolg der rede van den heer Sckaper, die bij Vrijdagmiddag afbrak. Hn bestreed nader het ontwerp, betoogende dat bet slecbts een eenzijdige, lastige, omslachtige en dure wet zal worden, die te veel vraagt en veel te weinig geeft. deling de" wereld in te moeten zenden maar het moet zoo bet is het gevolg van uwe huis kan geen dief mgn misdaad. Ik herbergen. z/Spaar mij ten minste dat woord, jonker Om Gods wil, spaar mij dat woordsprak de ongelukkige, terwijl bij zich tracbtte op te richten. Jonker koert van Bronseveld keek hem met een koelen blik aan. z/Het is vreemd, dat een man, die den moed had eene misdaad teplegen, terug deinst voor den imam, dien hij zich daardoor verworven heeft", zeide hij met klimmenden ernst. //Gij hebt gestolen dief is uw naam als een onteerde zult gij de wereld ingaan. Wat gij gaat doen om uw brood te verdienen, weet ik niet dat is ook mijn zaak niet meer. Hoeveel gij ook lijden zult gij hebt het alles zelf over u gebracht en gij moet bet doorworstelen als een deel van uw straf. En bid God, dat Hij u moge bij- staan Als kind waart gij schuldig aan den moord op uw broertje en ik geloof, dat de bloedschuld op u rust. Stilte doodsche stilte vervulde nu het vertrek voor den ouden man bracbt zij met zichdood aan alle geloof in den jongeling, dien hij had liefgehad als zijn kind. Voor den jongen man, die in zijn stoel ADVERTENTIENj TT -i i.„i. a rpwels f 0 40. Voor elken regei maer 0,10. Bjj11 directe opgaaf van driemaal plaatsing derselfde advertentie wordt de nrjig slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsrmmte berekend. voor de arbeiders, kreeg men niets te hooren dan een onsamenhangende apologie, met aan te een noodkreet tot de liberalen, dat verwerping van bet ontwerp een succesje voor de sociaa- demokraten zou zijn, en verdere dooddoene en vogelverschrikkers. Na de pauze vervolgde de heer Hugenhoitz zijn repliek en bestreed nu nader de ^erschil- lende details van het ontwerp, waarbij bij het o.m. een slechte concessie van den Minister vond om aan het particuliere risico een ruimere plaats te willen verleenen. De risico-overdracht dreigt op die wijze een gevaarlijken omvang te verkrijgen. Hierna bestreed spreker meer m het bgzonder de argumenten, tegen Staatspensionneering aan- gevoerd. De beer Tydeman verduidelgkte zgn stand- punt tegenover de opvatting van den heer Troelstra hij wil slechts geleidelijk en voor- zichtig met bescbeiden begin de sociale orgam- saties tot stand brengen. De Staatspensioneering op socialistischen grondslag, gelijk de heer Troelstra wil, zoo dat de arbeider behandeld zal worden als de ambtenaar, zelfs beter, immers zonder eenige bijdrage een pensioen krijgt uit de Staatskas, wil spreker niet. In de avondvergadering zette de heer lydeman zijn betoog voort, met het betoog det de vl9" willige verzekering, als in Belgie, mits goed crepropageerd, zeker reden van bestaan heeft. Nog werd bij de replieken het woord gevoerd door den beer Bos, en den heer leenstra, die staatspensioen aanbeval, en de beer De Klerk, die zich teleurgesteld gevoelde, omdat de Minister te veel de invaliditeit op den voorgrond stelde, en de ouderdomsverzekering op den achtergrond scboof. De heer De Klerk zou heden zijne rede voortzetten. Bij Kon. besluit van 22 October zijn met ingang van 1 November vervallen verklaard alle bijzondere belooningen aan ambtenaren der directe belastingen, invoerrechten en ac- cijnzen, voor het verrichten van bepaalde werk- zaamheden toegekend. "V oor het aanhouden en opbrengen van vreemde sluikers blijlt echter de premie van f 5 gehandhaald, welk bediag in bijzondere gevallen tot 10 vernoogd kan worden. Wat de deurwaavders betreft de laatste baten vervallen, welke zij nog uit de vervolging in zake directe belastigen genoten. Daartegenover wordt aan iederen deurwaarder voor zooveel noodig door den Minister een vaste jaarlijkscbe som toegekend a. als vergoeding voor de kosten van kantoorbehoeften en voor schrijfloon, en b. als vergoeding voor reis- en verbiijfkosten. In afwachting van nadere regeling van hun Verscheidene dagen waren na dit ongelukkige voorval voorbijgegaan. Het was een regenachtige morgen en Evertf Hartman was den tuin door- gewandeld naar het paviljoen, waar Paulina in een gemakstoel gezeten was. Zij was in bet wit gekleed en haar donker hoofd was over de handen gebogen, die druk bezig waren. Slecbts haar proliel was voor hem zichtbaar maar dit was genoeg, meer dan genoeg, om zijne polsen sneller te doen kloppen, en zijn hart te vervullen van liefde, verlangen en bittere wan- hoop. Zoo zwaar was zijn lijden, dat het hem toe- seheen, of het leven in hem uitdoofde. Het gekletter van den regen op het glazen dak klonk hem verschrikkelijk in de ooren. als het geluid van aarde, die werd neergeworpen op een kist in een versch gedolven graf. Zou hij den moed vinden naar binnen te gaan en tot haar te spreken, daar, waar zij zat, te midden van rijkdom en pracht, welke haar onafhankelijk maakten van het weer buiten Mocht hij naar binnen gaan, haar toespreken, hij, onteerd veracht, die gedoemd was dit huis te verlaten bet huis, waar bij geeerd was geweest en behandeld als een zoon Vooral bestreed spreker den heer Lohman, wien hij zijn telkens veranderen van houding scherp verwijt, waarvoor hij door den Voor zitter tot de orde werd geroepen. Hij hield vol, dat het nieuwe kiezerskorps moet worden afgewacht, alvorens een beslissing te nemen over een gewichtig ontwerp als dit. De heer Hugenhoitz constateerde dat Minister Talma bij de verdediging van dat gewicbtige en zijn lievelingsontwerp is gebleven beneden zijn taak. In plaats van een van geestf1" tintelende rede en een hartstochtelijke ver dediging van verplichte verzekering, als een zegen zat gedrukt als een beeld van wanhoop, betee kende zij meer bet was de stilte van het graf de stilte die een schgndoode omringt, wanneer hg ten laatste de oogleden opent terwijl bij weet, dat geen mensch hem gadeslaat, nocb zgn stem, kan hooren. Zwijgen, gedoemd zijn om te zwijgen Jonker Koert keerde zich naar de dear. Nog eens wendde hg het hoofd om. ,/lk zeide u, dat ik niet verlang dat gg dit huis zult verlaten voor gij volkomen bersteld zult zijn. Ik zal niet voorgeven, dat ik het aangenaam vind u nog zoo lang gastvrijheid te moeten verleenen. Ik betreur bet ten zeerste dat gij Mevrouw van Bronseveld en mijne dochter kent. Maar voor een ding zal ik mijn leven lang dankbaar zijn, en dat is, dat uw vader, die een man van eer was, niet meer leeft en uwe vernedering en scbande dus niet behoeft mee te maken." Jonker Koertik Hoor mij Zoo, op dezelfde wijze ongeveer, was jaren geleden Willem Hardenberg ontslagen. J a, jonker Koert was wel edelmoedig ACHTSTE HOOFDSTUK. z/Wat ziet zij er lief uit! Hoe beminnelijk en onscbuldig En God sta mij bg ik moet haar voor eeuwig verlaten." (Wordt vervolgd). Bit Mad veff»eb8|att MaanttfaR-, Woeusilag ,y,LT,- Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter kennis dat het kohier van het schoolgeld voor het openbaar lager onderwijs in deze 'gemeente over het 4e kwartaal 1912 in afschrift, gedurende vijf maanden op de secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen, 5 November 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HU1ZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter kennis, dat het Suppletoir kohier van de beiasting op het houden van Honden in deze gemeente voor 1912 in afschrift gedurende vijf maanden op de secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen, 5 November 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER, NEUZEN, brengen ingevolge artikel 37, in verband met artikel 12, le lid der Drankwet, ter openbare kennis dat bij hen i3 ingekomen een verzoekschrift om verlof tot den verkoop van alcoholhoudenden, anderen dan sterken drank van JOHANNA LENA MARINA BEDET, zonder beroep, wonende te Ter Neuzen, voor het eenige lokaal van het perceel plaatselijk gemerkt 5 E en gelegen aan den Westhavendam van de Oost- en middensluis. Binnen twee weken, nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 5 November 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE. Secretaris. "itww JKaeraisen. en Vrijdagavond, al*ge«onder«l op Feeitdagen bij de JFIrma 1,1A8 p i fey

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1