A I g e m e e n s- en Adverieiitisblad eeuwsch-Vlaaidere ankondiging. HEERLIJK /OPWEKKEND No 5836. Dinsda^ 5 November 1912. 52e Jaargang- voetpaden met de kimstwerken. Binnenland. IS STEEDS EEN KOP t iBONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor .Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en voor bet overige Buitenland 2,Men abonneert zich bp alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADYEETENTISNi Yan 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel wieer /9,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie prigs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. wordt de Telefoon No. 25. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders der Gemeente ZAAMSLAG, brengen ter kennis van belang- hebbenden dat te beginnen op Maandag 11 November a. s., van wege de gemeente eene algemeene opneming zal worden gehouden van de Zaamslag, 1 November 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOHS. DE FE1JTER, Burgemeester. J. STOLE Lz., Secretaris. De heer Mackay, gekozen tot lid der Tweede Earner voor het district Ommen, heeft voor die benoeming bedankt. De wijze waarop zijne candidaatstelling en later de verkiezing is tot stand gekomen, hebben hem, volgens „de Nederlander", tot dat besluit geleid. TER NEUZEN, 4 November 1912. Het weerbericht van het meteorologisch instituut te De Bilt van heden luidt alsvolgt: Hoogste barometerstand 773,1 Munchen, Laagste 752,0 Haparanda. Verwachtingen meest matige Zuidelijke tot Westelijke wind, zwaar bewolkt tot betrokken, waarschijnlijk regenbuien, zadhter. Zaterdag werd alhier in het t/Hotel de Commerce" eene vergadering gehouden van de Aldeeling Ter Neuzen van den Bond voor Staats- pensionneering. Daarin werd de rekening over het afgeloopen jaar goedgekeurd, met een saldo van ruim /ll, t-erwijl werd medegedeeld dat 72 leden zijn toegetreden. De Voorzitter, de heer M. Eijke, bepleitte de noodzakelijkheid dat meerderen lid zouden worden en wekte op tot toetreden en tot propaganda voor het aan- werven van leden. Daarna trad voor de openbare vergadering als spreker op, de heer Jansen, van Rotterdam, de bekende schrijver onder het pseudoniem ,/Perio" met het ouderwerp „Oude paarden en oude menschen". De spreker schetste het lot der oude mijn- paarden die te Rotterdam met de Batavierlijn worden aangevoerd en die bestemd zijn voor het slachtbuis. Zij die voor dieren gevoelen, zijn droef gestemd, wanneer men geregeld dat tafereel aanschouwt, door dat droevig lot van die oude, afgewerkte, voortsloffende paarden, die voor een groot deel ook goecle dagen hebben gekend. Spreker betoogde verder, dat het lot van oude, afgeleefde menschen niet veel beter is. De verzorging van ouden van dagen welke niet meer kunnen werken, laat veel te wenschen over. Het is bekend dat de ouders gemakkelijker voor de kinderen zorgen, dan omgekeerd de kinderen voor de ouders. En de meeste kinderen zijn ook, daar ze zelf alles moeten inspannen om in de behoefte van hun gezin te voorzien, niet in de gelegenheid die zorg op zich te nemen. Spreker schetste vervolgens het lot van de oudjes die in de armenhuizen verpleegd worden. Een ingesteld onderzoek heeft aangetoond dat die stolfelijke verzorging over het algemeen goed genoemd kan worden, ergerlijke toestanden werden niet geconstateerd, maar eeu feit blijft het toch, dat de ouden al hun persoonlijke vrijheid moeten missen, dat ze, als kinderen onder een streng regiem staan en bij over- tredingen onderworpen worden aan straffen, veelal bestaande in het onthouden van genot- middelen of van het recht van uitgaan ge- durende eenigen tijd. Een schrijnend leed wordt ook veroorzaakt door de omstandigheid dat met het oog op kosten besparing mannen en vrouwen afzon- derlijk worden verpleegd en daarvan het gevolg j is, dat een echtpaar, dat behoeftig is geworden en opname in een gesticht moet vragen, ge- scheiden wordt, dat die oudjes, welke velejaren met elkaar geleefd hebben dan verder nog slechts gelegenheid krijgen om elkaar eenige uren van den dag te zien (wanneer ze althans in een inrichting zijn waar vrouwen en mannen verpleegd worden). Die ouden, die zooveel liefs, maar waarschijnlijk ook leed hebben ondervonden, zijn dan niet meer in de gelegenheid om elkaar steeds hunne invallende gedachten en herinneringen mede te deelen. Wanneer men dit alles nagaat, herhaalt spreker, blijkt er uit dat de zorg voor ouden van dagen, die niet meer in hunne behoeften kunnen voorzien, nog lang niet is wat het wezen moet. Hij beschouwt het als een recht voor elk, die als fatsoenlijk burger de maat- schappij heeft gedieud, dat de maatschappij, wanneer hij niet meer in staat is om haar te dienen, verder zorgt dat hij een behoorlijk bestaan heeft, en dat het niet noodig is, dat hij de hand om een gift of een aalmoes uitsteekt. Dat de tegenwoordige armenzorg een werk van barmhartigheid is, een gunst die verleend wordt, maakt het ook hard, om daar van te moeten genieten. Spreker steJde in het licht, dat in de laatste jaren het denkbeeld, dat wijziging behoorde te komen in die verzorging van oude menschen algemeen is doorgedrongen. Hij stipte ook aan, dat de nieuwe wet op de armenzorg in ons land wel eenige verbetering heeft gebracht, maar het blijft toch in elk geval liefdadigheid. Als een gevolg van die wijziging der ge dachten, is men in verschillende lauden reeds overgegaan tot het invoeren eener pensioens- regeling. Die regelingen loopen echter nog al uiteen. Duitschland is er mede begonnen. Bismarck heeft die verzekering ingevoerd om den wassen- den invloed van het socialisme tegen te gaan. De uitslag heeft echter bewezen, dat hij dat doel niet bereikte. Toen was er nog geen model eener zoodanige verzekering. Zij kwam echter daarop neer dat de loontrekkenden ver- plicht waren zich te verzekeren. De patroons, de werkgevers moesten voor het betalen der premie zorgen, door het opplakken van zegels op eene kaart. De werkgevers- die dit nalaten, al is het maar iemand die een persoou een boodschap laat doen, zijn strafbaar. In het eerste jaar werd niet minder dan 600.000 mark aan boete ontvangen. Die premiebetaling gaat in voor een bediende op den leeftijd van 16 jaar en het pensioen gaat in op het 70ste jaar. In Duitschland geeft de staat een toeslag op het pensioen van 50 mark. Op het tijdstip van het pensioen wordt nagegaan hoeveel premie betaald is en het pensioen daarnaar berekend. Gemiddeld bedraagt het pensioen in Duitschland 1,83 per week, natuurljjk veel te weinig en het ge volg is dan ook dat er bosjes van die gepen- sionneevden in de armhuizen zitten. Een ge- brek is er ook aan, dat het alleen loontrekkenden omvat. Daaruit spruit voort dat kleine bazen, die het soms nog minder goed hebben dan vele bedienden, er niet van kunnen genieten, even- min als zij die in beteren doen verkeerden, doch door verschillende omstandigbeden aan lager wal geraakten. Yerkeerd is het ook, dat de pensioensleeftijd op 70 jaar is gesteld. Zoo n wijze van pensionneeren is ook zeer omslachtig en duur. Dat blijkt uit de thans in de Tweede Earner aanhangige wet voor het invoeren eener dwangverzekering, waarbij berekend wordt dat lH/3 cent van elken betaalden gulden noodig zal zijn voor administratiekosten. Vervolgens besprak de heer Perio het Deensche stelsel, dat hem zeer aanlokt. Daar genieten mannen en vrouwen op 60jarige leeftijd pen sioen dat voor de helft door de gemeente en door den staat betaald wordt. Het bedrag van het pensioen is daar afwisselend en wordt vast- gesteld naar de behoefte van hem die het aan- vraagt. Er zijn pensioenen van j 50 maar ook tot 240 per jaar. Het bedrag wordt vastgesteld door eene commissie uit de gemeen- teraden. Om er voor in aanmerking te komen is niets anders noodig dan dat de verzoeker den leeftijd van 60 jaar bereikt heeft, een fatsoen lijk burger is en kan aantoonen dat hij pen sioen noodig heeft. Dan wordt daar ook gezorgd dat de gepen- sionneerden zooveel mogclijk waar voor hun geld krijgen. De groote steden stichten ge- legenheden waar die oudjes kunnen samenwonen, en waar zij toch ieder hun vrijheid van bewe- ging behouden, behoudens de algemeene rnaat- regeleu van orde die er noodig zijn en waaraan elk zich moet onderwerpen, die in een hotel logeert. Die hebben dan de gelegenheid om van hetgeen zij van hun pensioen moeten missen voor hun onderhoud, ook nog een zakcent over te houden. Als sprekend voorbeeld hoe dat pensioen genoten wordt, stipte spreker aan dat de moeder van een wethouder van Ivopenhagen dat geniet, en zij zich daardoor in het geheel niet minderwaardig aan anderen gevoelt. Yervolgens besprak de heer Perio het staats- pensioen in Australia, dat strekt om alien pensioen te verleenen op den leeftijd van 65 jaar, die minder dan f 12 per week inkomen hebben. Aan hetgeen tekort komt wordt bijge- past tot het bedrag van f 12, met dien ver- stande, dat niet meer dan f 6 per week wordt uitgekeerd. Hierbij moet men, volgens spreker in het oog houden, dat het geld in Australia minder waarde heeft dan hier. In Belgie wordt ook pensioen verleend. Daar is niet het stelsel van staatspensioen of verplichte verzekering ingevoerd, doch heeft men het stelsel van vrije verzekering aangenomen. De staat geeft dan een bijslag. De ondervinding heeft echter al geleerd, dat daarvan weinig terecht komt. De premie, die de staat aan elke zelf gesloten pensionneering bijdraagt, kan niet opwegen tegen de omstandigheid, dat degenen die voor dat pensioen in aanmerking komen, over het algemeen niet in staat zijn om voort- durend premie te betalen, daar ze dan hun "ezin, dat nu ternauwernood kan rond komen, tekort moeten doen. In Engeland is nu ingevoerd een staatspen sioen. De leeftijd waarop dit kan genoten worden 70 jaren, is ook te hoog. Dit loopt van f 3 tot f 6 per week. Daaraan kleeft het gebrek, dat het ook geen rekening houdt met de behoefte van den gepensionneerde, zooals het Deensche stelsel. Een zoodanig pensioen, geregeld als het Deensche stelsel, acht spreker het meest ver- kieslijke. Ten slot'te besprak hij het stadium dezer kwestie in Nederland. Verschillende ontwerpen zijn hier ingediend. Over het algemeen was dit naar het model van het Duitsche dwang- systeem. Het ontwerp van den Minister Talma, dat op het oogenblik bij de Earner in behande- ling is, acht hij nog het slechtste ontwerp van de slechte die er voor dezen waren. Het slechte !S8£ ?sIr«I "verseftijnt Masndsg., "Woesisilajif- en 'ri'iiaitavond, ait$reson»ler<l oj. de jrtraatt I". Jf. BASiOB. Ssrieii. .'i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1