A I g e m e e n ieuws- en Advertentieblad veer Zeeuwsch-Vlaanderen. De Zoon van den Bankier. Donderda^ 24 October 1912. Binnenland. 52e Jaargang. FEUILLETON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter'Neuzen /I,Franco per post: Yoor cderland J 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika f 1,65 en voor het overige Buitenland 2,Men abonneert zich bjj alle Boekhande- laars Postdirecteuren en Brievenbuskouders. ADVERTENTIENi Yan 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bg directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar piaatsmimte berekend. Telefocn No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 1 uur op den dag der uitgave. TiEEilE K A IN E R. Vergadering van Dinsdag. I n v a 1 i d i t e i t s - en Ouderdoms- v e r z e k e r i n g. De Yoorzitter deelt zijn voornemen mee om de vergaderingen des namiddags te 4x/2 uur te doen eindigen en met Ingang van morgen de vergaderingen te doen aanvangen des ochtends 101/, uur, met uitzondering van Dinsdags, de aanvang op 11 uur bepaald te als wanneer blijft. Yoorts zal hij, wellicht morgen, voorstellen, Donderdag-avond te vergaderen. De heer Rutgers zet zijn Yrijdag afgebroken rede voortgaat allereerst verschiilende stelsels van Staatspensioen naen zet uiteen dat hier te lande het burgerpensioen op den achtergrond is geraakt, maar in Eugeland werd aangenomen om te ontgaan bet stigma van pauperisme. Spreker bestrijdt het argument, dat de ver- plichte verzekering op de industrie te zwaren druk zou leggen en zulks met een beroep op Engeland, waar een massa groote werkgevers' zich hebben uitgesproken, dat zijgafirne de lasten dragen. Hierna zet spreker uiteen, dat ook de be- zwaren tegende arbeiderspremie niet steekhoudend zijn. Voor de lage loonen is Staatspensioen niet een geneesmiddel, maar een middei om den strijd voor loonsverbeteriDg te ontwijken. In verband biermee acht spreker aanvulling der lage loonen door Staatspensioen den slechtsten dienst, welken men den arbeiders kan bewijzen, waarna bij breedvoerig uiteenzet, dat door het vorderen van een premie van de arbeiders geen druk op hen wordt gelegd en dat er, in Duitscbland, waar zij gebeven wordt, geen verzet tegen bestaat bij de arbeiders. Ten slotte komende tot het armenpensioen zooals dat in Engeland en Denemarken bestaat en zooals het hier wordt voorgesteld, betoogt spreker dat armenzorg in het algemeen volstrekt niet vernederend is. Er kunnen vormen zijn van armenzorg, die vernederend zijn, maar dit brengt niets ten nadeeie van het algemeen begrip van armenzorg. Spreker wijst er op, dat ook Staatspensionneering zich beweegt in de sfeer van armenzorg. Maar Staatspensioen onderscheidt zich van doordien bet niet verheffend werkt. armenzorg 13) //Ja. Het zijn feiten. Ik ging van morgen naar hem toe en vertelde hem natuurlijk van de vervalschingen. Hij was zeer ontroerd en zeide, dat hij iets op bet geweten bad, dat hij gaarne voor zijn doocl zou belijden. Hij zou de bekentenis gaarne zelf schrijven, wanneer ik hem maar potlood en papier wilde bezorgen. Ik verschafte bet hem en bij tracbtte te schrijven, maar bet ging niet. Toen vroeg hij, of de zuster of ik het voor hem wilde doen, zoodat bij bet alleen maar had te teekenen. De zuster schreef voor hem en hij krabbelde de onderteekening." Paulina van Bronseveld stond als een standbeeid roerloos, recbtop, treurig, ongeloovig. //Hij moet geijld hebben, toen hij dat dicteerde," verklaarde zij hartstochtelijk. Vader, kunt gij het gelooven, dat hij dat gedaan heeft? Ik Zeg u, dat het onmogelijk isHet is evenmin mogelijk, als dat gij bet zelf zoudt gedaan hebben." z/Kunt gij dat zeggen ten aanzien van de woorden, die geschreven staan hernam baar broeder op verwijtenden toon. ,/Ik ben evenzeer als gij getroffen door deze vreeselijkeopenbaring, maar ik karj niet twijfelen, terwijl deze woorden voor mij liggen. Evert zelf heeft zijne misdaad beleden en met eigen hand zijne verklaring ge- teekend. Hoe is bet mogelijk dan nog te ge looven, dat hij onschuldig is Staatspensioen acht spreker een goedkoop af- koopen van armenzorg. 1 en slotte bestrijdt hij bet beweerde onvol- doende van de voorziening welke bet ontwerp brengen zal. Dit zal moeten worden afgewacbt. En de tijd zal komen dat algemeen zal worden erkend dat Minister Talma aaospraak zal hebben op algemeeoe erkentelijkheid in plaats van den hoon en de verguizing welke thans zijn deel zijn. Na de pauze komt de beer Teenstra aan Het woord, die voorop stelt dat bij den Minister niet kan mede-loven, nocb over bet wetsontwerp zelf, noch over spoedige indiening, noch over redactie der artikelen, die zoo onduidelijk de mogelijk is. Maar dat verscbill grief is de oude bescbouwen zgn maar bijzaken tegenover de .andere grieven, waarvan de hoofd- •ppeling van de invaliditeits- aan rzekering. Waar invaliditeit te is als een uitbreiding van ziekte, behoort zij ook aan de ziekteverzekering en niet aan de ouderdomsverzekering vast te zitten. Buitendien wordt daardoor bet platteland bena- deeld door de groote steden. Een principieele font is ook bet ontbreken van weduwenrente. Waar tocb de premie be- taald wordt door man en vrouw, dient wedu wenrente zich eerder aan dan weezenrente. Een ander bezwaar is dat door het wetsont werp ontzettend veel geld circa 30 millioen gulden, onttrokken wordt aan de industrie, door de premies die de werkgevers te betalen hebben, Een volgend bezwaar is dat het ontwerp te schriel is uitgerekend, omdat de verbouding tusschen premie en uitkeering niet is zooals zii zijn kon. Een rentevoet van 31/2 pCt. acht spreker te laag. Daarna bebandelt spreker uitvoerig bet door den heer Rutgers Vrijdag j.l. als onjuist gekri- tiseerde onderzoek in Midhorn naar het aantal personen dat van de overgangsbepaling van het ontwerp zou komen te genieten, en toont aan d)it de oorzaak der groote verschillen tusschen de enquete van den bond voor Staatspension neering en die, ingesteld door den heer Zijlstra te Groningen, hierin bestaat dat eenerzijds positieve bewijzen werden gevraagd dat iemand een bepaalden tijd in loondienst is werkzaam geweest, terwijl anderzijds genoegen werd geno- men met een verklaring te goeder trouw dien- aangaande. Spreker acht bet van belang van den Minister te vernemen of de Minister, als de overgangsbepaling gaat werken., genoegen zal z/Ik kan bet niet gelooven," zei het meisje standvastig. ffEn ik wil het niet gelooven." Zij stiet baar vader met baar arm aan. z/Kom', vader," zeide zij, //wij zullen naar hem toe gaan en het hem vragen. Hij lijdt nog vreeselijk bij heeft den heelen dag de vreeselijkste pijnen verduurd maar wij zijn het aan hem verschuldigd hem eene gelegenheid te geven dit terstond te verklaren. Kom, vader En zij trachtte hem met zich mee te voeren, maar de oude man verzette zich daartegen. z/Neen, zeide hij flink." //Neen, nu nog niet. Hij is te ziek. Het zou wreed zijn nu bij hem te gaan en hem te beschuldigen. Het zou gelijkeu op een aanval een man, die stervende is en bulpeloos terneerligt, aan- vallenLaat hem alleen. Misschien zal hij er zelf over spreken, wanneer hij een van ons ziet of wanneer zijn stervensuur nadert en zij zeggen, dat bet komt met rasscbe scbreden. En als bij er dan niet van spreekt zullen wij het laten rusten. Rusten tusschen hem en God. En Koert van Bronseveld, de rijke handels- man, ging weer aan zijne schrijftafel zitten en boog het hoofd in grenzelooze bitterheid der ziel. z/De val van Willem Hardenberg was nog niets bij dit vergeleken," mompelde hij. Twintig minuten gingen zoo voorbij en nog zat hij zonder zich te bewegen. Toen werd de stilte verbroken door bet j geluid van een deur, die geopend werd. Een bediende trad het vertrek binnen. boria fide verklaring dan wel nemen met een positief bewijs zal eischen. Hierna somt spreker nog als bezwaren tegen bet ontwerp aan dat de zwakke zal betalen voor den sterke en dat de werkgever en de arbeider ieder voor de helft der premie zullen moeten betalen. A1 die grieven van spreker komen hieruit voort, dat bet stelsel van verplichte verzekering niet deugt en niet deugdelijk te krijgen is. Daarom is spreker voorstander van Staatspen sionneering, voor welk stelsel hij vervolgens een krachtig pleidooi houdt. Als men Staats pensioen vergelijkt met armenzorg, dan geefc spreker tocb daaraan de voorkeur, omdat bet dan in elk geval zal zijn een in de wet vast- gelegde armenzorg, terwijl niet bij de wet vast- gelegde armenzorg is en blijft bedeeling. Het argument van de kosten deelt spreker niet. Nederland is rijk genoeg om tien procent op te brengen boven de gewone begrooting. De heer Vliegen wijst op bet groote verschil tusschen ouderdoms verzekering en elke andere risico-verzekering. Bij elke andere risico-ver- zekering als brandassurantie, inbraakverzekering, hagelslag-assurantie en dergelijke komen af- wisselend ongevallen of feiten voor die tot uitkeering verplichten. Maar het bereiken van den 70jarigen leeftijd komt natuurlijk maar eens voor, en om nu een uitkeering te verzekeren aan dengeen die zoo gelukkig is om dien ouderdom te halen, moeten tal van menschen mede betalen. Dat is en blijft een niet weg te redeneeren onbillijkbeid van het systeem dezer wet en voor spreker een groot bezwaar. Verdere bezwaren zijn de beperking van de verzekering tot den arbeider in loondienst, en wel omdat bet zijn van arbeider in loondienst geen criterium is voor het zijn van proletarier voorts de wijze van premieheffing 't onvoldoende van de hulp van invaliden de te booge leef- tijdsgrens voor ouderdomspensioen. Tegenover den beer Aalberse betoogt spreker dat in Duitscbland de meerderheid van bet centrum haar stem uitbracbt tegen het stelsel van verplichte verzekering; en de Engelscbe katbolieken voor Staatspensioen stemden. Verder bestrijdt bij den beer Rutgers in diens betoog, dat in Duitscbland de arbeiders zich door premiebetaling niet gedrukt ge- voelden. t Morgen 10J/2 uur zal spreker zgn rede voortzetten. t Het was dezelfde, die een uur geleden Max Koning het rijtuig bad aangekondigd. z/Als bet u blieft, mynheerik vrees, dat mijnheer Koning zgn trein heeft gemist. Wij reden met zijn bagage naar het station en hebben daar op hem gewacbt. Maar hij kwam niet. Wij wachtten tot de trein kwam en bleven tot hij vertrokken was, maar er was geen spoor van hem te vinden. Wij reden naar buis en lieten de bagage aan bet station, opdat bij haar vinden zou, wanneer hij met den volgenden trein vertrekt." z/Goed. Robert van Bronseveld, die rusteloos been en weer bad geloopen, stond plotseling stil en zag een oogenblik verlegen toe. Daarna spoedde hij zich bet vertrek uit. fig ging regelrecht naar de ziekenkamer, waar Evert Hartman lag en bleef eenigen tijd bij de deur staan luisteren. Hij haalde diep adem. i/O, wanneer bij van nacbt maar stierf", mompelde bij. //Wanneer hij van nacbt maar stierf Toen ging bij naar buiten den weg op, dien Max Koning gegaan was VIJFDE HOOFDSTUK. Die nacht was de eerste, absoluut slapelooze nacbt, dien Paulina van Bronseveld ooit bad gekend. Nooit. te voren in bare zonnigejeugd was er eene schaduw van verdriet over haar gegaan. Zij herinnerde zich weinig of niets, dat baar geluk op ySchoongelegen" verstoord Bij de Maandag in het district Ommen gehouden stemmingter vervulling vande vacature- Kuyper zgn 7040 geldige stemmen uitge'oracht over de verschiilende candidaten verdeeld als volgt Mr. D. Fock (U. L.) 1406, A. B. Kleerekoper (S. D. A. P.) 306, baron M. Mackay (Chr. Hist.) 1888 en Mr. H. van der Vegte 3440 stemmen, zoodat herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren Yan der Vegte en Mackay. Ter vergelijking laten wij de cijfers van de verkiezing in 1909 volgen. Yan de 7250 geldige stemmep verkreeg Dr. A. Kuyper er toen 4141 en de heer H. W. Teeselink (U. L.) 3109. 1"Naasting van kleine electrische Centrales. In den gemeenteraad van Soest heeft de heer Koppenscbaar medegedeeld, dat uit een confe rence met professor Van der Zwaaij, adviseur van de regeering, gebleken is dat de Minister van Waterstaat voornemens is, alle kleine elec trische centralen te naasten. Het land wordt dan verdeeld in districten, terwijl de regeering aan de Hollandsche Electrische Maatschappij bet moDopolie voor levering van electrischen stroom zal verleenenalles onder controle van bet rijk. Het rijk stelt als eiscb daartegenover dat alle eigendommen van de H. E. M. aan de nieuw te vormen maatschappij zullen overgaan. TER NEUZEN, 23 October 1912. Het weerbericht van bet meteorologisch instituut te De Bilt van beden luidt als volgt: Hoogste barometerstand 774.3 Haparanda Laagste 743.2 Malinhead en Vestmanoer. VerwacbtingMatige tot krachtige Zuid- oostelijke tot Zuidwestelijke wind, betrokken tot zwaar bewolkt, waarschijnlijk regenbuien, iets zacbter. De heer A. C. de Pauw, onderwijzer aan school C alhier komt voor op de voordracht ter benoeming van een onderwgzer aan de openbare lagere school no. 95 te Amsterdam. De beer C. H. Schepens van Ter Neuzen, leerling van de De Ruyterscbool te Ylissingen, is geslaagd voor bet examen van 3e stuurman, bij de groote stoomvaart. had. Voorbijgaande ongesteldheden de dood nu en dan van een van bare geliefde gedien- stigen, hadden bet prachtige blauw van haar gelukshemel verduisterd, maar behalve deze enkele wolken was die hemel stralend helder geweest. Nu was er eekter eene donkere wolk gekomen, die alle zonlicbt had verduisterd. Zij had den geheelen nacbt wakker gelegen, trillende van verontwaurdiging en vrees geen vrees voor zich zelve, maar voor Evert Hartman. Het was baar onmogelijk geweest te slapen, en reeds om zeven uur wandelde zij in den tuin van //Schoongelegen", en ademde'met voile teugen de morgenlucht in. Doch zij zou bare morgenwandeling niet alleen genieten. Majoor Groeneveld was even- eens vroeg en zag er volkomen voldaan met zich zelf en de wereld uit, toen hij zijn hoed afnam voor het meisje, dat bij besloten bad tot zijne vrouw te maken. Hij lacbte met zijn bekoorlijksten glimlach, terwijl bij Paulina van Bronseveld zijn compli ment over baar voorkomen maakte. z/Gij ziet er uit, alsof gij tot den morgen behoort", zei hij vol geestdrift. //Dat blauw van uwe japon past zoo mooi bij bet zeeblauw van uw oogen. Och, gij gaat tocb nog niet in buis V Laten wij eene waudeling maken." z/lk heb geen hoed op", wierp Paulina bier- tegen in. z/Zal ik hem halen vroeg hij snel. //Wil ik uwe kamenier vragen hem mij te geven?" //Wanneer gij dat wilt, o ja", hernam zij glimlachend. Wif blai1 vei8ehljn« Waanaag., Wuemdag. en Viijdai;avond, ■Itgexonilerd op Feetidagen IjiJ de f'lrma I*. MVAS l»K «AS»«. *e ■aBMMBHn fr** -

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1