A I g e m e e n Nieuws- en Adverteiitieblad voor leeuwsch-Vlaaideren. No. 5829. Zaterdag 19 October 1912. 52e Jaargang. Bekendmaking-. Gemengde bericfaten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,_. Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en voor bet overige Buitenland 2,—. Men abonneert zich bp alle Boekhande- iaars, Postdirecteuren en Brievenbushonders. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 1 uur op den dag der uitgave. ADVERTENTIENi Yan 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel ineer /0,10. Bp directe opgaaf van ariemaal plaatsing derzeifde advertentie wordt de prps slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. BEBSTB -RT.AT-) Burgemeester en Wethouders van HOEK maken bekend, dat de jongens, die verlangen deeU te nemen aan het op 1 November a. s. aan te vangen herhalinysonderwijs, zich daartoe tot en met 31 dezer bij het hoofd der openbare lagere school kunnen aanmelden. Hoek, 3 October 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. Kantongerecht te Ten Neuzen. De 30jarige lamibouwer B. bij Oldenzaal kreeg dezer dagen een puistje aan de lip dat hij openkrabde, met het gevolg dat hij Dinsdag aan bloedvergiftiging is overleden. 11 ij laat een weduwe met een kind aehter. Een Groot Man. De correspondent der N. R. Ct. te Brussel schrijft dd. 15 Oct. onder dit opschrift Bij de. wedrennen van Zondag laatst te Bosch voorde \-ik zei er u gisteren een woordje over mitten Witchwork en Mountain Chief loopen,*ae //grands favoris" van Ashman. Yan de zaak-Ashman is Nestor Wilmart een der groot-acfionarissen. En Nestor is te Bosch- voorde niet aanwezig Die goede, ronde, joviale Nestor een der rijkste menschen van Belgie was afwezig gij kunt denken welke ontsteltenis aan de pe- sage!.... Want Nestor is niet alleen een groot-financier, een maecenas, een advokaat, een poiiticus hij is ook, hij is vooral een sportman, de intieme vriend van den grooten Stern, den jockey van Bljme hij had onlangs zijn deel in den aankoop van Faucheur, ge weet welde hengst dien men drieduizendvijfhonderd frank had betaald hij is de mede-eigenaar van Cle- rambault, die gij toch wel keut; hij is de gastheer van de prachtdomeinen van Morialme, de eeniga plaats in Belgie waar men naar be- hooren een jacht op het groote wild weet in te richten En Nestor was afwezig te Boschvoorde Gij stel u natuurlijk de verslagenheid voor. Maar gij stelt u niet voor de ontsteltenis, toen men vernam waarom Nestor, waarom de heer Nestor W ilmart, bestuurder-beheerder van den ijzeren weg van Gent naar Ter Neuzen, afwezig was. Vrijdagmiddag ontving Nestor nog enkele gasten op zijn kasteel te Marienbourg. Hij kwam uit Brussel aan, niet zonder eenige ver- traging. Maar het maal was praehtig, de Bourgogne eenig, en trouwens de gastheer z6o uitbundig galhoe dan niet vergeten zoo deze wat laat kwam Men zou den volgenden dag weer eens een dier jachtpartijen hebben, die Maar Nestor wordt van uit Brussel aan de telephoon geroepen. Hij loopt er, eenigszins.zenuwachtig, heen. Als hij terugkomt, ziet hij er ontdaan uit //Gij zult moeten op jacht gaan zonder mij", zegt hij. ,,Ik voel me waarlijk niet goed. Ik ga me zelfs onmiddellijk laten verzorgen, te Brussel." Wat men ook deed om hem gerust te stellen, om hem tegen te houden: weidra stond zijne auto voor de deur te snorren. Zijne gasten zagen, niet zonder verbazing, dat hij' full speed den weg naar Frankrijk nam, die de weg niet is naar Brussel. En zoo zag men te Boschvoorde iedereen, behalve Wilmart, dien goeden Nestor. Toen men hem echter gisteren nog niet terug zag, groeide de ontsteltenis bij den iet-ingewijden tot argwaan. En nu wij alles weten Enkele weken geleden ontstal men aan een wisselagent een aantaltitels van vennootschappen, waaVonder een vijftigtal obligaties van den spoor- weg GentTer Neuzen. De aanklacht tegen den dief werd ingetrokken deze had restitutie ge- daan. Maar de diefstal had de aandacht van den wisselagent getrokken op de spoorweg-obli- gaties. Uit een onderzoek bleek dat ac'nt van de bet nummer droegen van reeds terugbe- taalde titels. Het parket werd met de zaak bekend gemaakt, een onderzoek ingesteld. Mis- schien was hier alleen een vergissing bij het inschrij venDe rechter was trouwens al spoedig gerustgesteld de heer Wilmart, bestuur der-beheerder van den spoorweg GentTer Neu zen, vroeg zelf, gehoord te worden wel een be- wijs dat men niet te doen had met valsche obli gaties. De onderzoeksrechter ontving Wilmart Yrij- dag j.l. Deze laatste, de millionair van Mo rialme, die ieders vertrouwen genoot, verbaasd iver den argwaan die rechter De Yos een i ogenblik had kunnen koesteren, bood dezen -an, zichzelf te vergewissen over de boeken en net beheer der vennootschap. Deze heeft hare bureelen te Gent en te Brussel. Men sprak cf, Zaterdag naar Gent te gaan. Daarna zou bet onderzoek in de bureelen plaats hebben. Zaterdag wachtte rechter De Yos tevergeefs op dien goeden Nestor gij weet al dat hij naar h rankrijk verhuisd was. De rechter had trou wens sommige dingen vernomen Zondagmiddag wist men al, dat niet alleen valsche obligaties wareD gemaakt geweest, maar dat zij ook aan talrijke bankiers te Brussel en elders waren overgedragen. Weidra bleek de uitbreiding der aftroggelarij. Men ontdekte al onmiddellijk een zestal drukkers, die aanWilmart leveringen hadden gedaan van dergelijke acties. Wilmart had ze zoo behendig weten te plaatsen, dat zij hem in het geheel twintig millioen zouden hebben opgebracht. Het vertrouwen in hem was ongelooflijksommige bankiers lieten zich tot voor een vol millioen beetnemen. Enkele wisselagenten, die niet heel rijk waren, zjn geruineerd. En nochthans was Wilmart's onvoorzichtig- heid al even ongelooflijk als het vertrouwen zijner slachtoffers. De tekst zelf der obligaties had een waarschuwing moeten zijn. Een blad vertelt,Eene ob'ligatie van vijfhonderd frank wordt, zonder drukkers naam, uitgegeven te Gent, op 1 Januari 1894. Maar op de keer- Zflle leest men als uittreksel der statuten z/Jaarlijksche dienst der interesten en aanzui- veringen van elfhonderd en vier obligaties k vijfhonderd frank ieder, begrepen in het sociale kapitaal (6e reeks), toegelaten volgens beraad- slaging der algemeene vergadering van 18 April 1902." Anderdeels droeg de titel, zoogezegd op 1 Januari 1894 uitgeven //De dienst der interesten en aanzuiveringen beloopt gemiddeld 240,000 fr. in het jaar, het tegenwoordig uit gegeven deel der vijfde reeks inbegrepen." Die vijfde reeks werd echter slechts in 1897 uitgeven. De lichtzinnigheid had niet belet, dat sedert meer dan vijftien jaar groote bankhuizen zich mimschoots hadden laten bedotten. Zelfs de Staatsspaarkas zou er ingeloopen zijn, al heet het nu ook, dat zij voldoende waarborgen be- zat. Trouwens, Nestor Wilmart bad de voor- zorg genomen, nooit zelf zijne valsche titels op eigen uaam neer te leggen. De gulheid van zijn karakter en zijn welgekend fortuin hadden hem talrijke, overigens zeer eerbiedwaar- dige vrienden bezorgd, die zich met het karre- weitje hadden belast. Een schitterende jacht- partij, een reisje per auto, en dan vooral het vertrouwen van den fastueuzen grondeigenaar, die niet minder dan drie kasteelen bezat, waren hunne belooning Nestor, die heerlijke Nestor, was, gij kunt het wel denken, zoo maar niet de eerste de ge- reedste. Jong advokaat, had hij in eene erfe- nis het meereudeel der acties en obligaties van den spoorweg GentTer Neuzen gevouden. On middellijk verliet hij de balie voor de financien, werd bestuurder-beheerder der vennootschap, wist de zaken tot eene schitterende hoogte op te voeren. Tevens gaat hij in zijne geboorte- streek nieuwe nijverheidstakken in het leven roepen eene brouwerij, eene flesschenblazerij. Hij bezit de schoonste paarden van het land. Zijne stoeterij werd weidra wereldberoemd. Hij verkoos echter als vervoermiddel naar Frankrijk de meer moderne uitvinding van den autoraobiel Hij rijdt. Waarbeen weet men niet, al hoopt men het spoedig te weten. Intusschen heeft men natuurlijk in de bu reelen te Gent en te Brussel geenqueteerd. Maar even natuurlijkmen heeft niets ge- vonden. En ziedaar hoe Belgie een groot man een echt modern groot man rijker isgeworden in den persoon van vce bon Nestor". Het vaderland wacht nu nog alleen op den Honore de Balzac, die waardig weze zijn histo- riograaf te zijn. Rona Cacao. Cacao is een uitstekende dagelijksche drank, verre te verkiezen boven koffie en tbiee. Cacao is opwekkend, zonder een nadeeligen invloed op de zenuwen uit te oefenen. Vooral voor kinderen is deze drank daarom zeer aan te bevelen. In den strijd tegen het misbruik van alcoholische dranken is cacao een machtig wapen. Yan Houten's Rona Cacao neemt onder de goedkoope en goede soorten een eerste plaats in. Rona is inderdaad de volksdrank bij uitnemendheid. De smaak is heerlijk. Dikwijls wordt de fout gemaakt, dat men te veel cacao in een kop doet. Dat is bij dit krachtige product niet noodig. Om een heer- lijken kop te bereiden, doet men in een kop eerst 2 a 3 theelepels suiker en dan een thee- lepel Rona cacao (ongeveer 6 a 7 gram). Daarop giet men kokend water en roert daarna om, indien men waterchocolade wil maken. Wil men melkchocolade, dan maakt men van de suiker en de cacao eerst met een weinig koude melk een papje en giet daarna den kop vol met kokende melk. Als men grootere hoeveelheden wil klaar maken, neemt men 21/2 a 3 eedepels suiker (ongeveer 70 gram) en 11/s a 2 eetlepels (35 gram) Rona cacao op 1 Liter melk. Men mengt dit in een schaal tot een papje met wat kokend water en roert dit papje in de kokende melk. Zoo men wil kan men het nog een paar minuten laten doorkoken. Op een van deze wijzen toebereid verkrijgt men heerlijke chocolade en dat dit een goedkoope drank is, zal voor ieder duidelijk zijn, want uit een kilo Rona cacao van f 1,50 maakt men ongeveer 200 koppen. Wilde zwijnen. Naar aanleiding van hetgegn in de „Putten- sche Courant" geschreven werd over het veel- vuldig voorkomen van wilde zwijnen in den omtrek van onze gemeente, wat ook door ons w»rd overgenomen, schrijft men aan de „Nw. Apeld. Ct." het volgende In de „Puttensche Courant" duikt in een cor- respondentie uit Ermelo voor de zooveelste maal een bericht op over de gevaarlijke wilde zwijnen. Afgaande op die correspQndentie, zou men ver- moeden, midden op de Veluwe ergens in een Russisch oerwoud verdwaald te zijn, waar 't ongeraden zou zijn anders dau met tweeloop en hartsvanger rond te wandelen. //Mijn familie en ik maken het ritje van Ud- del naar Apeidoorn tallooze malen, zoowel over- dag als bij avond. Nimmer evenwel in de laatste vier jaar zijn wij van de fiets afgestapt wegens een wild zwijn. Zelfs zijn wij er wel op uit geweest, om ze eens te zien, maar dan is het' een groot toeval, als ze zich laten zien, zoo schuw zijn ze meestal. Verder hebben wij overal rondgeboord bij de boerenbevoiking, speciaal bij diegenen, die werken in de bosschen, waar de wilde varkens zich ophouden, maar het resultaat was, dat, toen wij een dezer werklieden deze correspon- dentie uit Ermelo lieten lezen, hij smakeiijk om lachte evenals over de schade, dezen winter tegemoet te zien. Een leerling van de Rijks Landbouwwinter- curcus, die tijdelijk de Apeidoorn werkt en (zeer ambitieus) 's avonds om 6 uur komt en na half negen weer naar Apeidoorn vertrekt, heeft, naar zijn zeggen. ook nog nimmer over- last ondervonden. En komt er toevallig eens een enkele maal buiten de omrastering, dan is de houtvesterij er met prijzenswaardige vlugheid bij, om deze overtreding met den dood te straffen. Maar als de winter invalt en de leeftocht schaarsch wordt, dan zal het er spannen, dan wor den ze eerst recht woest, voorspelt de corres pondent der „Puttensche Courant". Ook daaromtrent kunnen wij dezen corres pondent geruststellen. 's Winters worden die dieren gevoed door arbeiders en boschwachters der Houtvesterij, zoodat voorloopig de honder- den guldens schade, die deze correspondent ver- wacht voor de boerenbevoiking, nog geen pa- »u Mart verichijit» Miiandii^., WueniHlng _enj^d»l{avnw'l, wttgeznnilerd ap FeeitMagen l»Ij de Flrma P. JT. VAI I»K SAHI5K. (e Te* Xeezen, Zitting van 17 October 4912. Verimrdeeld zijn D. II., hoofdagent v.d.Tijdgeest te Ter Neuzen, ter zake van afleveren van aandeelen in een loterij, tot het aanleggen en houden waarvan de bij de Loterijwet 1905, vereischte toestemming niet is ver- leend, tot eene boete van f 5, subsidiafr dagen hechtenis, met bevel tot teruggave der in besja&genomen stukken. F. K., zaakwaarnemer te Ter Neazen, |er aake van verkoopen en afleveren van aandeelen in esn loterij, tot het aanleggen en houden waarvan de bij dkjvtfterijwet 1905, vereischte toestemming, niet is verleens^tot eene boete van f 5, subs. 5 dagen hecht., met bevel tot terug gave der in beslag genomen stukken. P. d. J., zonder beroep te Hoek, ter zake van straat- schenderij, tot eene boete van /5, subs. 3 dagen hecht. P. V., timmerman te Ter Neuzen, ter zake van orde- verstoring, tot eene boete van 2, subs. 2 dagen hecht. J. v. d. B., arbeider; L. d. P., vrachtrijdersknecht C. F. M., landbouwersknechtP. R., landbouwers- knecht, alien te Zaam&lagE. J. v. D.,landbouwers knecht te Axel; P. A. v. W., landbouwersknecht te BoschkapelleE. G. R., laudbouwer te Stoppeldijk, ter zake van het berijden van een zijberm, ieder tot eene boete van /0,50, subs. 1 dag hecht. I. H., arbeider; W. B., arbeider; - H. P. d. M., adsp. onderwijzer, alien te Ter Neuzen, terzake van het fietsen zonder licht, ieder tot eene boete van /3, subs. 3 dagen hecht. C. H. L. en W. A. L., schippers te Ter Neuzan, ter zake als voren, ieder tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht. P. D., schippersknecht te Sas van Gent, ter zake als voren, tot eene boete van f 3, subs. 3 dagen hecht. N. H. v. H., visscher te Philippine, ter zake als voren, tot eene boete van f 5, subs. 5 dagen hecht. E. N visscher aldaar, ter zake als voren,- tot eene boete van f 3, subs. 3 dagen hecht. A. P. d. V. en E. B., werklieden te Westdorpe, ter zake als voren, ieder tot eene boete van f 3, subs. 3 dagen hecht. H., koopman; C. v. E„ arbeider; T. E. S., arbeider, alien te Axel; P. C. d. V., brievenbode te Zaamslag en P. v. A., werkman te Assenede, alien ter zake als voren, ieder tot eene boete van 3, subs. 3 dagen hecht. H. M., rijwielhandelaar te Ter Neuzen, ter zake van als bestuurder van een motorrijtuig met zoodanige snel- heid op een openbaren weg rijden, dat daardoor de veiligheid wordt in gevaar gebracht, tot eene boete van J 10, subs. 10 dagen hecht. J. d. Z., monteur te Hoek, ter zake als voren met een rijwiel, tot eene boete van f 5, subs. 5 dagen hecht. W. F. D., voerman te Ter Neuzen, ter zake van het rijden met een voevtuig zonder licht, tot Sene boete van 3, subs. 3 dagen hecht. A. L. d. D., werkman en F. d. K., arbeiders, beiden te Ter Neuzen, ter zake van Leerplichtwetovertreding, ieder tot eene boete van 1, subs. 1 dag hecht. L. R. K., fabrieksarbeider en P. A. K., werkman, beiden te Westdorpe, ter zake als voren, ieder tot eene boete van /I, subs. 1 dag hecht. J. I)., bootwerker te Ter Neuzen, ter zake van open- bare dronkenschap, tot eene boete van f 1, subs. 1 dag hecht. G. W., groetenkoopmanC. v. I.T., bootwerker; K. L. G., bootwerker; J. P. d. F., schipper; A. S., bootwerker; P. J. M., zonder beroep, alien te Ter Neuzen, ter zake van openbare dronkenschap, ieder tot eene boete van f 2, subs. 2 dagen hecht. D. W. C. d. J., varensgezelJ. S., bootwerker; J. S., bootwerker, alien te Ter Neuzen, ter zake als voren, ieder tot eene boete van 3, subs. 3 dagen hecht. T. M., kapper zonder woonplaats; 1. I. M., scharen- slijper te Bergen op Zoom A. M. II., schipper, zonder vaste woonplaats, ter zake als voren, ieder tot eene boete van f 2, subs. 2 dagen hecht. A. v. d. H., huisvrouw van A. D., ter zake als voren, tot eene boete van f 3, subs. 3 dagen hecht. A. C. d. R., werkman te Westdorpe, terzake als voren, tot eene boete van 2, subs. 2 dagen hecht. E. d. S., arbeider te Stekene en B. v. O., arbeider aldaar, ter zake als voren, ieder tot eene boete van2, subs. 2 dagen hecht. t'rijgesproUen J. J. D., agent der C. V. Fortuna te Ter Neuzen, ter zake van overtreding der Loterij vret. Oiitslagen van reclitsvervolgine J. K., ar beider te Ter Neuzen, ter zake van Leerplichtwetover treding. Teruffsyave aan tie ourterg bevolen in dezaak vanI. K., zonder beroep en woonplaats.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1