Gemengde berichten. Dat de beide giften door het bestuur in dank werden aanvaard behoeft voorzeker geen betoog en moge, voor hen die waarlijk iets voor muziek gevoelen, dit een aansporing zijn ook eens in hunne beurs te tasten of wel kunstminnend lid der vereeniging te worden, want muziek is en blijft toch steeds schoon en wekt ook veelal ieders belangstelling (Getuige de laatste uitvoe- ring op Koninginne jaardag toen onder meer ook werd gespeeld het bekende lied //Nader mijn God bp U." Te betreuren valt het bij zoo'n uitvoering steeds, dat men dan een aantal personen opmerkt die toch o zoo goed de ver eeniging met een jaarlijksche bijdrage konden steunen), doch zulks achterwege gelaten. Door den penningmeester werd rekening en verantwoording gedaan over het afgeloopen dienstjaar de ontvangsten bedroegen /378,40, de uitgaven f 313,41, zoodat er een goed slot was van f 64,99. De aftredende leden de heeren. J. Stolk, P. C. de Moor en J. C. Eijke werden met groote meerderheid van stemmen herkozen en namen alien hunne herbenoeming aan. In de plaats van den heer J. F. Dees die de gemeente metterwoon heeft verlaten werd met 22 van de 43 stemmen gekozen de heer J. Riemens Sz., die zich deze benoeming liet welgevallenop den heer D. R. de Hondt waren 17 stemmen uitgebracht. Verder werd aangeboden de begrooting voor 1912/13 welke met algemeene stemmen werd goedgekeurd met een eindcijfer van 364,99, zoowel in ontvang als uitgaaf. Op deze be grooting komt, benevens de gewone jaarlijksche uitgaven, dank zij de bovengenoemde giften, ook voor een post van f 60 voor aankoop van nieuwe instrumenten, welke hoog noodig zijn. Nu kan men voor f 60 niet veel instrumenten koopen, doch ook in deze is door milde gevers weer krachtig geholpen daar door een bestuurs- lid een nieuw instrument is gegeven en door een ander bestuurslid een nieuw instrument is toegezegd. Het bestuur toont dus wel mede te werken tot de bloei der vereeniging Na verder eenige gezellige oogenblikken te hebben getoefd, werd de vergadering door den voorzitter gesloten. Koewacht. Zondagnamiddag hielden de leden der onderlinge paardenverzebering //Steunt Elkander" ten huize van den heer E. de Vleeschouwer eene buitengewone vergadering. De voorzitter, de heer E. L. Plasschaert, deelde mede, waarvoor deze vergadering belegd was namelijk om te spreken over het nemen van maatregelen ter beperking van het gevaar, dat het voederen van geschoten graan aan paarden te weeg kan brengen. Besloten werd voor gezamenlijke rekening zout aan te koopen, waarvoor een aanbieding ingekomen was uit Rotterdam voor f 2,50 per 100 kilogram vrij aan boord. Staande de vergadering wejd 3100 kilogram opgegeven, terwijl aan de leden nog een dag tijd .werd gegeven tot nadere opgave. De Voorzitter deelde mede, dat de toestand der kas zeer rooskleurig was. De inkomsten bedroegen 1578,59, de uitgaven 304,42 zoodat de vereeniging bezit 1253,97, geplaatst op de Boerenleenbank alhier. Een verordening op het gewicht van brood. Vlissingen. Naar aanleiding van een op I December 1911 door den gemeenteraad al hier genomen besluit, waarbij in beginsel be sloten werd een plaatselijke verordening op het gewicht van brood vast te stellen, hebben Burg, en Weth. een ontwerp-verordening samengesteld. De voornaamste bepaling uit deze ontwerp-ver- oidening zijn, dat het gewicht van het brood moet zijn als volgta. Wit brood minstens 0,47 E.G. of 0,95 K.G.b. Bruin brood of brood gebakken van ingebuild tarwemeel min stens 0,47 K.G., 0,95 E.G., 1,45 E.G., 1,95 E.G. of 2,95 E.G. c. Roggebrood minstens 0,47 E.G. of 0,95 E.G. of wel een veebrood van een halve E.G. minus eenmaal 0,05 E.G. Wit brood niet met melk toebereid, zoogenaamd waterbrood moet gestempeld zijn met de letters W. T. B. op beide einden. Oud brood en kleine broodjes vallen niet onder de gewichts- bepalingen, oud brood moet aan beide einden voorzien zijn van een daarop geplakte strook bevattende de woorden //oud brood". Verder wordt bepaald, dat het brood goed gaar gebakken en van zuivere en voor de ge- zondheid onschadelijke bestanddeelen bereid moet zijn, zonder toevoeging van eenig vreemd bestanddeel. Het gemiddelde watergehalte mag niet hooger zijn dan 45 procent en het water gehalte van het kruim niet hooger dan 50 pCt. Dit ontwerp is om advies gesteld in handen der commissie voor de strafverordening en in die der gezondheidscommissie. Eerstgenoemde commissie stelt voor de ge- noemde gewichten boven een kilogram te doen vervallen, daar haar inziens zulke brooden niet gebakken worden. Verder wenscht zij melkbrood te doen merken met M. 13. en niet het waterbrood te doen merken het merken zal dan uitzondering worden, het gewone brood wordt daarvan vrijgelaten. Ook zou deze commissie /hard gebakken brood" willen uitzondere'n, daar dit haar inziens niet aan de bepalingen kan voldoen. De gezondheidscomissie stelt voor in plaats van //wit brood" te lezen ,/gebuild brood" (wit tarwebrood) en in plaats van //bruin brood of brood gebakken van ongebuild tarwemeel" te lezen //ongebuild brood (weitebrood, bruin brood, bruin tarwebrood). De bepalingen omtrent het gewicht wilt deze commissie niet toepasselijk verklaren op z. g. n. kleine witte of luxe broodjes en evenmin op ander speciaal bereid brood met bijzondere toevoegingen. In plaats van den eisch dat het brood gaar gebakken moet zijn, wil de commissie lezen //overigens beantwoor- deude aan de eischen voor consumtiebrood in den Codex Alimentarius no. 5 gesteld." Het verwijzen naar deze Codex vindt de com missie wenschelijk, omdat daarin de begrippen duidelijk zijn omschreven en er dus geen verschil van meeniug of verwarring daaromtrent kan ontstaan. Aan de gewichtsbepalingen meent de com missie geen advies te moeten uitbrengen omdat zij, uit een gezondheidsoogpunt daarvan het nut niet inziet en omdat zij de overtuiging heeft dat het practisch bijna onuitvoerbaar is, ieder brood, bij aflevering op verschillende tijdstippen, nadat het den oven heeft verlaten aan een voor- geschreven gewicht te laten voldoen. Een voorloopig onderzoek heeft de commissie geleerd, dat het uitdrogingsprocent van de drie broodsoorten ongeveer bedroeg (na 24 uur) a. gebuild brood 4,5 pCt., b. ongebuild brood 2 pCt., c. roggebrood 2 pCt. Borssele, 6 October. Door den heer A. R. de Jong, predikant te 's Heerenhoek, is voor de toezegging van beroep naar hier bedankt. In den nacht van Woensdag op Donder- dag j.l. zijn bij den landbouwer C. van't West- einde alhier de paarden de staarten afgesneden. Opmerkeliik is, dat op die hofstede ongeveer 1V3 jaar geleden, hetzelfde brutale stuk uitge- haald is. R E C H T S 2 A K E li A. B. Agent der N. V. //De Tijdgeest". die te Helmond terecht stond, verdacht van overtreding der loterijwet, is te dier zake door den Eantonrecbter aldaar vrijgesproken en van alle rechtsvervolging ontslagen. Laaghartig Te Hazerswoude heeft men bij een arrne weduwe al de aardappelen uit haar tuintje ge- rooid en medegenomen. Tijdens afwezigheid van de huisgenooten kwam te Vlake een circa 2jarig kind van den metselaar De W. Donderdagavond in aanraking met de brandende kachel, met het gevolg dat de kleeren van het kind in brand, geraakten. Toen dit ontdekt werd was het kind reeds zeer ernstig gebrand, zoodat aan zijn behoud wordt getwijfeld. Maandagavond is uit het krankzinnigen- gesticht //Vrederust" te Bergen op Zoom een verpleegde ontvlucht. Ondanks verschillende nasporingen was Donderdagavond nog geen spoor van de vluchteling ontdekt. Een liefhebbende zoon Een ecbtpaar te Jubbega (Fr.) had, ten einde raad, een aanklacht bij de justitie te Heerenveen ingediend tegen hun inwonenden zoon Fokke, die 4 Augustus jl. zijn vader met dood steken dreigde. Er is nu 6 weken gevangenisstraf tegen dit jonge mensch geeischt. Te Hoogeveen is Donderdagmiddag het achtjarige zoontje van den heer F. M., onder de omnibus van het hotel Thomas geraakt en kort daarop overleden. Donderdagnacht heeft het in Gelderland zoo hard gevroren dat de velden geheel wit waren en op sommige plaatsen, o. a. te Renkum de slooten en de laag gelegen velden met een ijskorst waren overdekt. De kermisreiziger, die Donderdag te Tjalle- berd gearresteerd is, omdat men hem verdacht, op zijn vrouw geschoten te hebben, is later weer op vrije voeten gesteld. Hij heeft bekend zijn vrouw rnishandeld te hebben, doch outkent bij het schieten op haar te hebben gericht. Ook de vrouw ontkende zulks. Haar man had in de iucht geschoten. Gouden horloges van verguld koper Te Dinxperloo boden deze week twee reizende kooplieden aan de landbouwers //gouden" hor loges te koop voor 20. Zij verkochten een aardig partijtje. De politie, die het ,,koopje" verdacht vond, ontdekte dat de horloges van verguld koper en niet meer dan een gulden waard waren (Men heeft hier ook al eens zoo'n bezoek gehad). Tusschen Eoekange en Echten bij den Eruisberg is Donderdagavond de trein, die om 9.32 te Hoogeveen raoest aankomen op een lorrie geloopen, die weliswaar werd versplinterd, maar waardoor de locomotief ontspoorde en dwars over de rails kwam te staan. De ma chinist en de stoker bleven ongedeerd en de wagens van den trein in de rails. De reizigers werden met andere, gedeeltelijk extra, treinen naar hun bestemmingen gebracht. De treinen- loop ondervoud .weinig vertraging. Op de kermis te Winschoten was o. a. ook de //Huishouding van Jan Steen." 't Was er den laatsteu avond zoo druk, dat een paar boerenknechten, het wachten moede, er met een paar straatsteenen in begonnen tegooien. Enke- len werden bepaald door ,/n gooikoorts" be- vangen. En de gevolgen bleven niet uit. Zoo deelde men ons mee, dat een arbeider wat extra topzwaar ruim een uur had staan wachten om ook eens z'n ygeluk" te beproeven. 't Was inmiddels sluitingsuur der kermis ge- worden. En onbevredigd als hij was, begon hij nu in z'n eigen huishoudjng met drie turven te gooien, met het gevolg, dat weldra de lamp, spiegel en koffiepot in scherven vlogen. En toen z'n vrouw verschrikt uit 't bed stoof, be- greep de man pas, dat hij niet meer op de kermis was. Mislukte wereldreis. Twee snuiters van 13 jaren waren de ouderlijke woning in Duitsch- land ontvlucht, om eens wat meer van de wereld te gaan zien. Als teerpenning had een hunner van zijn ouders 100 mark meegeuomen. Te Venlo aangeland, vonden zij al spoedig een paar bereidwiliige personen, die 't geld voor hen zoudeu wisselen. Zij verdwenen er echter spoor- loos mede en lieten onze globetrotters op zwart zaad achter. Weldra vielen deze nu in handen der politie, die hun ter reexpeditie naar hun Heimat aan den grenscommissaris overgaf. De gedienstige vrienden werden later gevonden, doch 't geld was door hen reeds verbrast. Naar het //Hbld." verneemt, is een bevel tot aanhouding uitgevaardigd tegen den kruidenier uit de Ten Eatestraat te Amsterdam, wiens eehtgenoote eenige dagen gelegen ondej; zoo droevige omstandigheden het leven verfocfr,J De man die de vorige week failliet werd verkfsrard, verkocht twee dagen te voren zijn zaal? en ontving op den dag, dat het faillissement uitge sproken werd, het geld. Hij heeft dit niet aan den curator ter hand gesteld, doch is naar het buitenland vertrokken. De man vertoefde het laatst in Duisburg. Inmiddels heeft de curator de verkochte goederen uit den winkel laten halen, omdat z. i. de levering niet had plaats gehad, terwijl de kooper, in het bezit van den sleutel gesteld zijnde, meende, dat daarmede de levering was geschied. Zware mishandeling. Donderdagmiddag omstreeks half zes ging de 25jarige gepasporteerde fuselier van het N.-I. leger H. T. met een kameraad den sigarenwinkel Queen of Engeland op den Zeedijk te Amster dam binnen en vroeg daar een dubbeltje sigaren. Nadat deze hem door den kostganger J. H. van H. waren gegeven, zeide T //Zie nu maar dat je het geld van me afhaalt." Een korte woordenwisseling ontstond, waarop T. eensklaps een mes trok en Van H., verscheiden steken in hoofd, borst en armen toebracht. Van H. vluchtte de straat op, achfervolgd door T., die het bebloede mes boven zijn hoofd bleef zwaaien. In een slagerswinkel, waar Van H. een schuil- plaats trachtte te vinden, werd hij weder donr T. gegrepen, die met het dreigende wapen io de hand hem sommeerdeeerst driemaal //ge- nade" anders snij ik je den hals afWerke- lijk smeekte Van H., een reus van een kerel, den woesteling om genade. Eerst daarop liet T. zijn slachtoffer los en slaagde de slager er in hem het bebloede mes te Ontnemen. Toen T. weer op straat kwam nam het publiek een zeer vijandige houding tegen hem aan. Op een gegeven oogenblik kreeg hij zelfs met een stuk hout een hevigen slag op het hoofd, waar door ook hij een bloedende wonde kreeg. Inmiddels ging sigarenwinkel als een werd door de andere geroepen politie overgeleverd. Spoedig was nu ook T. overmeesterd en naar het bureau aan de Warmoesstraat gebracht. Van H. wist nog, ondersteund door eenige kennissen, naar het Gasthuis te loopen. Na verbonden te zijn, wilde hij daar echter niet blijven en keerde per rijtuig naar de Queen of Engeland terug. Daar a^ngekomen, viel hij echter uitgeput door pijn en bloedverlies be- wusteloos op den grond. Andermaal werd hij nu naar het Gasthuis vervoerd en ter verpleging opgenomen. Ook T., de dader, werd per brancard onder politiegeleide naar het gasthuis gebracht om daar zijn hoofd te laten verbinden. Nadat dit geschied was, is hij naar het bureau Warmoes straat terug vervoerd en daar in verzekerde bewaring gehouden. (Hbl.) Kerkdieven gesnapt. Velen onzer lezers zullen zich de namen der Belgische broeders De Graeve herinneren. Jaren geleden werden ze tot levenslangen dwangarbeid veroordeeld wegens het uitmoorden der beman- ning van een zeilschip, waarna ze zich van het vaartuig hadden meester gemaakt. Er ontstond evenwel een beweging ten gunste van de twee. Men geloofde hen onschuldig. Zelfs werd een tooneelstuk omtrent de De de metgezel van T. in den razende te keer, doch eigenaresse, mej. S. en eenige vrouwen aan de telephonisch te hulp Graeves geschreven, dat nu nog de goe' ge meente tot tranen roert. En werkelijk is de eene, Eugeen na negen jaar gezeten of liever gearbeid te hebben, ontslagen. De ander was tevoren reeds gestorven. Eugeen had een ondergeschikte betrekking aan een Brusselsch blad gekregen, maar het verveelde hem. Hij wilde naar Venezuela. Doch daarvoor was geld noodig. Eugeen dacht er daarom over zijn boeltje te verkoopen, om van de opbrengst zijn overtocht te kunnen be- kostigen. Maar dan zou bij niets overhouden, om aan de overzijde van de groote plas het leven te beginnen. v Toen kwam hij op de gedachte, de groote, Fransche kerkdieven na te volgen. Zijn blik viel op de hoofdkerk van Namen, waar een museum aan verbonden is, dat voor ongeveer vier millioen frank aan schatten bergt, o.a. de kroon van Filips van Namen," keizer van Eon- stantinopel, welker waarde op 2,000,000 millioen frank wordt geschat. De misdaad zou tusschen twaalf en een uur in den middag moeten plaats hebben. De koster zou een prop in den mond krijgen, hij zou be- dweltnd worden en kikte hij nogwel, tegen een rnoord zag de gewezen galeiboef niet op. Doch deze plannen zijn gelukkig plannen gebleven. De politie kwam er achter en De Graeve is evenals zijn vier makkers gearresteerd voor dat ze hun plan ten uitvoer hebben kunnen brengen. Laura Severs, de dochter van den baan- wachter te Brages bij Brussel blijkt integen- stelling met de eerste berichteu niet te zijn overleden aan de wond, haar toegebracht door den moordenaar van haar vader. Zij wordt in een der Brusselsche -hospitalen verpleegd, doch haar toestand is ernstig. Met een zwaar voor- tverp heeft de moordenaar haar een hevigen slag op het hoofd toegebracht. Aan haar zuster moet zij den naam van den moordenaar genoemd hebben en deze heeft hem overgebracht aan dfin rechter van instructie, op wiens bevel een spoorwegambtenaar in hechte- nis is genomen. Het lijk van Provo gevonden. Vrijdag- morgen is het lijk van Charles Provo, den Antwerpschen diamauthandelaar, die sedert Dins- dag 24 September vermist werd, op het jacht- goed te Brecht gevonden. Een boschwachter zag op een open plek in het bosch een hoop dorre bladeren liggen en daaromheen waren gras en varens platgetrapt. Hij ging er been, woelde de dorre bladeren om en haalde zoodoende een menschenhand bloot. Terstond haalde hij de gendarmes, die bladeren en aarde wegruirnden en nu vond men, 20 c.M. diep bedolven, het lijk van een man, dat herkend werd als zijade van den vermisten diamauthandelaar. Een schot- wond aan de linkerzijde van het hoofd toonde aan op welke wijze Provo gestorven was. Men stelde het parket te Antwerpen telegrafisch met de vondst in kennis en onmiddellijk begaven zich de rechterlijke ambtenaren daarheen. Ook de verdachte Gaston Y. wiens naam Ver- gouts, thans voluit genoemd wordt werd naar Brecht gebracht en ruel het lijk gecon- frouteerd. Ook tegenover den doode bezwoer Vergouts zijn onschuld. Voor den rechter van instructie hebben thans 5 bewoners van Merxem verklaard, dat zij Provo daar Dinsdag na 12 uur hebben gezien en dat hij in een automobiel zat, dien zij als het eigendom van Vergouts herkenden. Deze was er evenwel niet bij, hetgeen overeenstemc met de verklaringen van andere getuigen, die Ver gouts Dinsdag:in den namiddag op verschillende plaatsen te Antwerpen zagen. Vergouts kan dus, volgens deze getuigenissen, de moordenaar niet zijn, maar wanneer Provo in zijn auto heeft gezeten, dan blijft daarmee de verdenking van medeplichtigheid op hem rusten. Hij is daarom in voorloopige hechtenis gehouden. Uit de ge- vangenis heeft hij een brief geschreven aan zijn vrouw, waarin hij zijn onschuld volhoudt en tevens heeft hij de noodige aanwijzingen ge geven om den wissel van 8000 francs, die na zijn arrestatie verviel, te betalen. De ramp van de Britsche on'derzeeboot B 2, bij Dover, heeft zooals wij reeds melden het leven gekost aan 15 menschen. Om half zes gistermorgen, toen twaaf onder- zeebooten bij de kust van Zuid-Foreland manoeuvreerden, werd er een, de B 2, door het stoomschip //America" aangevaren en ging rechtstandig naar den kelder. De //America" van de Hamburg-Amerika-lijn, een schip van 23,000 ton, is gistermiddag te Southampton binnengeloopen. De bemanning van de mailboot verklaarde dat de onderzeeiir, waarvan alleen de uitkijktoren boven water uitstak, op 20 meters voor den boeg werd ontdekt. De on- derzeeer, die 8 a 10 knoopen liep, wilde de mailboot voorbijvaren, die een snelheid van 17 knoopen had. Toen men de duikboot ontdekte, was het te laat om een aanvaring te vermijden. Ofschoon aanstonds met voile kracht achterwaarts gestoomd werd, sneed het groote schip de kleine onderzeeer middendoor. De schok was zoo hevig, dat alle passagiers op de //America" in hun slaap opgeschrikt werden. De //America" zette twee reddingsbooten uit,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 2