I A I q e m e e n Kieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No 5824. Dinsdag 8 October 1912. 52e Jaargang. Binnenland. T ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10.Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en voor bet overige Buitenland 2,—. Men abonneert zich bp aile Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVKBTEHTISNi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde prps slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. 0,10. advertentie wordt de Telefoon No. 25. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. A7ederlund.sc/ic vliegmachines naar Rasland. De //Berl. Borsen Courier''' deelt mede, dat bij den wedstrijd van militaire vliegmachines, die onlangs in Rusland plaats had en waaraan o.a. Russische en Franscbe firma's deelnamen, onze landgenoot Fokker met zijn monoplan met automatiscbe opvlieginrichting de eenige was, die aan alle voorwaarden voldeed. Bij Fokker zijn hierop door de Russische regeering 10 machines besteld. Fokker zelt zal te St. Petersburg den Rus- sischen officieren het vliegen leeren. Scheepvaarttentoonst§lling Burgem. en Weth. van Amsterdam stellen den raad dier gemeente voor hen te machtigen aan het Commite der Eerste Nederlandsche tentoonstelling op scheepvaartgebied tijdelijke en kosteloos in gebruik te geven het terrein van het voormalige Tolhuis en voor de uit- voering der werken, het aanleggen van wegen en graven van eenige kanalen 105.000 be- schikbaar te stellen. Tevens vragen zij een crediet van10.000 aan voor een expositie door de gemeente op deze tentoonstelling. De Minister van Financien heeft,teneinde het toezicht voor de grondbelasting op de woeste gronden, geen buiten-, moeras- of braak- gronden zijnde, nog beter tot zijn recht te doen komen, een voorschrift uitgevaardigd, waarbij o.m. is bepaald, dat de ambtenaren van den activen dienst* der directe belastingen, enz. schetsen op calqueerpapier moeten maken van die gedeelten der gemeenteplans, waarop met rood onderstreepte perceelen (woeste gronden) voorkomen. De Minister heeft den commissarissen der Koningin verzocht de burgemeesters te willen uitnoodigen maatregelen te nemen, dat aan de hiervoren geuoemde ambtenaren daartoe gelegen- heid worde gegeven. (N. R. C.) TER NEUZEN, 7 October 1912. Het weerbericht van het meteorologisch instituut te De Bilt van heden luidt als volgt Hoogste barometerstand 778.0 Riga. Laagste 747.3 Thorshaven, Verwachting zwakke tot matige winden nit Westelijke richtingen, nevelig tot half bewolkt, weinig of geen regen, kans op nachtvorst, zelfde temperatuur overdag. Naar wij vernemen is door den heer M. Eijke, thans op 66jarigen leeftijd, eervol ontslag aangevraagd als opzichter bij den provincialen waterstaat, en zulks tegen 1 Januari 1913. Met" 1 Nov. a. s. zal de heer Eijke 44 jaren in dienst der provincie hebben door gebraebt. Van af .de inrichting bij den provincialen waterstaat, in 1882, heeft de heer M. Eijke daarbij als opzichter dienst gedaan. Gedurende zijnen zeer langen diensttijd, zijn zeer talrijke verbeteringen aan zeeweringen en wegen, door hem tot stand gebracht, waaronder ook veischillende voor gemeenten en polders, en in dit opzicht kan hij zeer zeker met vol- doening op zijn loopbaan terug zien. In de vervulling zijner betrekking heeft de heer Eijke zich ook de achting en waardeering weten te verwerven van alien met wie hij in aan raking kwam, door zijne minzaamheid en bereidwilligheid voor het verleenen van hulp of raad en voorlichting, wanneer men zijne hulp inriep. De bovenmatige ijver en werk- kracht zijner jeugd, die het hem mogelijk maakte zich op te werken en te bekwamen voor het ambt dat hij in later jaren bekleedde, hebben hem ook op gevorderden leeftijd niet ver- laten. Oogenschijnlijk nog onvermoeibaar vervult hij zjjn drukken werkkring in het uitgebreide ge- bied waarover hij toezicht heeft te houden. Ofschoon men hem voorzeker eene welverdiende rust zal gunnen, zullen zij, die met hem in zijn ambt in aanraking kwamen, slechts noodc dezen humanen ambtenaar in het ambteloos leven zien treden. Trouwens, de heer Eijke schijnt nog niet voornemens te zijn geheel op zijn lauweren te gaan rusten. Het is zijn voornemen te Ter Neuzen te blijven wonen, en zich beschikbaar te stellen als gezworen landmeter en ontwerper en opzichter- van werken. Sedert het vorig jaar lid van den gemeente- raad hoopt hij thans meer gelegenheid te hebben werkzaam te zijn voor de gemeentebelangen en oojfr "*qor die van de vakteekenschool der ver- rf^na vDe Vereenigde Handwerkslieden" gfwms hij directeur is. den loop der jaren hebben verschillende vej#tenigingen en corporation tot openbaar nut, genoten van den steun van den heer Eijke. Wij meenen namens velen te spreken, als wij de hoop uitdrukken, dat het hem gegeven moge zijn zich nog vele jaren met lust en ijver te kunnen wijden aan de verschillende belangen ten algemeenen nutte, waarvoor hij steeds heeft getoond belangstelling te hebben, tot genoegen van zichzelf en van zijne familie. Na te Middelburg afgelegd examen is de heer J. hraanje, leerend ouderling bij de Geref. gemeente (Vlooswijkstraat) alhier, toegelaten tot het predikambt. De vorige week is te Gent geslaagd voor Nijverheidsschool, Handel Hoogere Afdeeling de heer J. H. W. Koevoets, van Ter Neuzen. Bij de eerste yoorstelling, was de zaal van de cinema in het //Hotel Centraal" gisteravond bezet door een groote schare kijklustigen, die zeer dankbaar waren voor hetgeen hun op het doek werd voorgefooverd. De aanwezigen waren in hoofdzaak de leer- lingen van de bijzoudere R. K. school onder leiding van het hoofd en onderwijzend personeel, die gebruik maakten van de gastvrijheid, wel- wiilend^ door den heer Visser aangeboden. En genoten hebben de kinderen, het was een pro- gramma dat hen van begin tot einde boeide. De ernstige voorstellingen waren om de wijze waarop ze zich ontwikkelden zeer de aajidacht boeiend, en de comische deden schateren van het lachen. De ongeveer 2 uren, bij de cinema doorgebracht, zal den kinderen nog lang heugen. Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling van den heer Visser alle schoolkinderen in deze gemeente om beurt van een cinema-ver- te doen genieten. het eerstvolgende programma zal een interessante gekleurde reisopname worden ver- toond. Van verschillende plaatsen wordt melding gemaakt van gebrek aan werkkrachten voor het landbouwbedrijf en in verband daarmede stfjgi'ig der loonen. Uit Tholen wordt gemeld dat het gebrek aan werkkrachten nog grooter geworden is, omdat een aantal werklieden met 1 October naar Engeland zijn vertrokken, om daar bij het rooien van suikerbieten werkzaam te zijn. De loonen zijn nu 2 per dag en loopen zelfs op tot /3. en 3,50, wat de zoogenaamde //keuterboertjes" niet kunnen beta- len, en die zich daarom nu zelf dag en nacht moeten afbeulen. Ook in deze streken heerscht gebrek aan werkvolk. We hoorden ook spreken van ver- bouwers die een groote oppervlakte met aard- appelen in het veld hadden, doch geen volk weten te krijgen voor het rooien. Als voor- beeld dat ook in deze omgeving de loonen gestegen zijn, meldt het „Hulsterblad" dat kin deren van 9 jaar en ouder een gulden daags verdienen met het oprapen van gerooide aard- appelen. Een landbouwer wilde door een wied- baas zijn boonen laten uittrekken, doch deze kon daarvoor geen kinderen krijgen. Een gevolg van dien toestand is ook, dat het schoolverzuim grooter is dan ooit. De firma Kreymborg en Co. zond ons de uitslag van de prijsvraag uit den voorjaars- kalender 1912 en een afdruk van de 3 bekroonde inzendingen. Gevraagd was het leveren van een bijdrage in verzen of proza, ter bevordering tooning In van den Wereldvrede. Beoordeelaar was de heer G. Hilhorst, hoofd-redacteur van //Wereld- kroniek" en //De Week". Deze kende de prijzen toe aan H. A. Ravenswaay te Gorinchem, A. van Son te Dordrecht en A. J. Weber te De- venter, welke iedereen Simplex-rijwielontvingen. In 't geheel werden 290 inzendingen uit ver schillende plaatsen des lands ontvangen waar- van de heer Hilhorst als no. 1 aanwees den heer Ravenswaay. Bij Kon. besluit van 2 dezer is aan den heer J. C. Ramaer, inspecteur-generaal van den Rijkswaterstaat in de tweede inspectie, op zijn verzoek, met ingang van 1 dezer, eervol ont slag verleend als commissaris vanwege Neder land om met de door Belgie benoemde com missarissen lo, een onderzoek in te stellen naar den tegenwoordigen toestand der afwatering van Vlaanderen en een voorstel te doen hetzij tot wijziging van het desbetreffend tractaat met Belgie van 12 Mei 1843 (Stbl. no. 11 van 1844), hetzij tot het sluiten van een nieuw tractaat, waarbij de afwatering der betrokken landstreek opnieuw wordt geregeld en de belangen van de beide Rijken aan den tegenwoordigen toe stand getoetst, en 2o. een. regeling te ontwerpeu van het be- heer der in Nederland en Belgie gelegen polders en is als zoodanig met ingang van gelijken datum benoemd de heer H. van Oordt, hoofd- ingemeur-directeur van den Rijkswaterstaat in de elfde directie te Middelburg. Door Z. D. H. den Bisschop van Breda is eervol ontslag verleend aan den Zeereerwaarden beer P. de Wit als pastoor'te Ossenisse en is benoemd tot pastoor aldaar de Weleerw. heer W. Verhoeven. Zaterdag is naar het Huis van Bewaring te Middelburg overgebracht D. J. F., 45 jaren, bakker, zonder vaste woonplaats, verdacht van diefstal met braak te Zuiddorpe. Omtrent de reeds in ons vorig nummer vermelde inbraak te Clinge, meldt men nog aan de VI. Crt. Toen de landbouwer v. D. wonende te Clinge in den morgen van 1 October uit zijn slaap- vertrek zijn woonkamer betrad, bemerkte hij dat in dien nacht ongewenschte gasten een alles behalve door hem gewaardeerd bezoek hadden gebracht. Een in dat vertrek staand kabinet en eenige kasten waren geforceerd en bij nader onderzoek kwam hij tot de ontdekking dat daaruit ongeveer 250 aan Hollandsch en Belgisch papier en zilvergeld benevens eenige gouden en zilveren lijfsieraden waren verdwenen. Onmiddellijk stelde hij de politie met zijne bevinding in kennis. Geconstateerd werd dat een luikje van voor een raam dat uitzicht geeft op het erf was weggebroken, terwijl een ruit uit het zich achter dat luik bevindend raam was gesneden ,en dat door de aldus ontstane opening de dieven waren binnengeslopen. Onmiddellijk togen eenige politiemannen, vergezeld van een bond op onderzoek uit en mocht het hun, dank zij de schranderheid van het dier, na eenigen tijd gelukken de daders op het spoor te komen. De eene, zekere J. F., Belgisch deserteur, was reeds naar Belgie uitgeweken, doch werd juist toen hij op het punt stond met den trein richting Antwerpen te vertrekken op het station Belgisch Clintre op aauwijzing van de Ned. politie door de Belgische gendarmerie geknipt. Hij bekende volledig en het grootste gedeelte van het ontvreemde geld werd op hem bevondeti. Op diens aanwijzing werd spoedig daarop de tweede dief, zekere A. A. B., veldarbeider te St. Jansteen onder die gemeente ingerekend. Ook op dezen werd een belangrijke som be- vonden. Bij deze laatste arrestatie leverde de bond weer een prachtig staaltje van dressuur. A. A. B. is gevankelijk naar Middelburg overgebracht en na door den rechter van instructie te zijn gehoord in het huis van bewaring aldaar opgesloten. Hoe moet Rona cacao worden klaar gemaakt Voor eenige maanden brachten wij Rona cacao in den handel. Daarmede bedoelden wij aan het publiek een cacao te bieden beter in kwaliteit maar niet duurder dan de andere soorten goedkoope cacao, waaraan men gewoon was geraakt. Dat doel is bereikt. Aanstonds' hebben een zeer groot aantal gebrui- kers de praehtige kwaliteit weten te waardeeren zij zijn vol lof over Rona cacao en gebruiken ze geregeld. i Toch waren er ook gebruikers, die niet zoo dadelijk tevreden waren. Voor zoover ons dit mogelijk was, hebben wij die gevallen, welke ons aanvankelijk verbaasden, nader onderzocht. Daardoor kwamen wij tot eene merkwaardige ontdekking. Het bleek namelijk in elk van die gevallen, dat de gebruikers niet wisten, hoe de Rona cacao moet worden gereedge- maakt. Nadat toen in hun tegenwoordigheid de Rona op de juiste manier was klaargemaakt moesten zij erkennen Wat was het geval Men was gewoQn van de andere soorten bij de bereiding eene vrij belangrijke hoeveelheid te nemen, meestal ongeveer drie goed gevulde theelepels cacao voor een kop, en bij het maken van melk-chocolade kwam het zelfs voor, dat men bijna 1 ons cacao ap 1 Liter melk nam. Als men zooveel cacao voor de bereiding neemt blijft er van het begrip //goedkoop" niet veel over. .Bij het probeeren van Rona cacao deed men nu ook zoo. Dan proefde men wel, dat de smaak geheel anders was, maar het was te sterk, te zwaar, te krachtig. Dat nu is zeer verklaarbaar, want Rona is inderdaad veel krach- tiger, de goede pittige cacaosmaak is daarin veel meer ontwikkeld. Het gevolg is, dat voor de bereiding veel minder noodig heeft. Men moet niet meer nemen dan een thee- lepel (ongeveer 6 a 7 gram) voor een kop, en niet meer dan 35 gram [ll/2 a 2 eetlepels) voor een liter (kan) melk. En dan moet het water of de melk goed koken. Goede thee zet men niet zonder kokend water, en zoo ook smaakt de cacao veel beter als men goed kokend water of kokende melk gebruikt. Toen nu de gebruikers de Rona cacao op deze wijze gereed maakten, werden zij plotseling bekeerd tot vurige bevvonderaars van dit heerlijke fabri- kaat en stonden versteld over de bizondere goedkoopte van dezen gezonden drank. Daar het ons niet mogelijk is alle gebruikers die in diezelfde dwaling zijn vervallen, te bereiken, meenen wij goed te doen de opgedane ervaring algemeen bekend te maken, opdat ieder, die met Rona cacao een proef neemt, daarmede rekening kan houden. WEESP. C. J. van Houten Zoon. Zaanislag. Tot predikant bij de Chr. Ge- reformeerde gemeente alhier is beroepen Ds. L. de Bruijne predikant fe Bunschoten. Zaamslag. Vrijdagavond had op de boven- zaal van de wed. J. Platteeuw dejaarlijksche algemeene vergadering plaats van de muziek- vereeniging vDe Yolharding"deze vergadering was tamelijk druk bezocht. Nadat de voorzitter de vergadering had ge- opend werden de notulen der vorige algemeene vergadering gelezen en goedgekeurd. Hierna werd door den secretaris een uitgebreid verslag uitgebracht over den toestand der vereeniging over het afgeloopen dienstjaar. Uit dit verslag bleek dat 1911/12 een gunstig jaar mag worden genoemd. De muziektent is door de gemeente overgenomen en vervallen dus biervan de onder- houdskosten op het festival te Axel werd een prijs van f 25 geloot en een paar kunstmin- nende leden waren zoo goed de vereeniging een gift in geld te schenken, vandaar dat thans de vereeniging in tegenstelling met andere jaren in plaats van voor een te kort in kas, over een batig saldo kan beschikken. BSli blad veraehljat Maandaf-, Woeasda^- en Vrijda^nvond, al%eznnderd op Feentdngen 1»1| de Flrmn I*. 1. VAN IIK BAHDB. te Vmr lenzen. lo. dat zij heerlijke chocolade hadden gedronken en 2o. dat zij niet hebben geweten, dat goede cacao zoo goedkoop is.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1