g e m e e n Ad v e rten tieblad Ze voor euwscfi-Vlaaideren. Van houten's Cacao Bekendmaking. Zaterdag 5 October 1912. LAN DWEE R. JAARUJKSCH ONDERZOEK. Mocdsrs cjseff uw kind@r@n (jemengde berichteo, ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,65 en voor bet overige Buitenland 2,Men abonneert zich bp alle Boekhande- 'aars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. T e 1 e f o o n N o, 2 5. ADYEETEHTIINi Yan 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regei meer 0,10. Bjj directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt ds prps slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar piaatsruimte berekend. T.nzending van advertentien v6or 1 uur op den dag der uitgave. Voorts wordt de aandacht gevestigd op de volgende wetsbepalingen te drinken, dat is gezonder voor hen en voor hirnne zenuu/en dan v/eike andere drank ook; maar let er op dat van deze krachfige pittige cacao niet yeel noodig hebt voor de bereidsng, dan zult ge onder- vinden dlat ge hun voor niterst weinig gdd het gezondste te drinken geeft dat maar te bedenken is. Burgemeester en Wethouders van HOEK maken bekend, dat de jongens, die verlangeu deel te nemen aan het op 1 November a. s. aan te vangen herhalingsonderwijs, zich daartoe tot en met 33 dezer bij het hoofd der openbare lagere school kunnen aanmelden. Hoek, 3 October 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMAN8, Secretaris. Dinsdagnacht zijn te Sittard inbrekers binnengedrongen in het klooster der Ursulinen. zonder dat het hun echter gelukte hun slag te slaan. Slechts enkele bedragen, samen ongeveer 2 gulden, werden medegenomen. Verschillende sloten zijn geforceerd. De politie stelfc een onderzoek in. Graaf Rumford, de bekende staathnis- houdkundige en fiiantroop, had aan het einde der 18de eeuw een soep samen gesteld, die naar hem genoemd werd. Hij wilde in den toema- ligen duren tijd de bevolking een goedkoope doch tevens voedzame en smakelijke soep ver- schaffen. Zijn doel bereikte hij, wantdeRum- fordsoep viel algemeen in den smaak. De hoofd- bestanddeelen waren gort, erwten en aardappelen. In den loop der tijden heeft de voedings- middelen-industrie het recept verfijnert, en voor- al de bekende firma Maggi brengt een Rum- fordsoep in den handel, die, wat smakelijkheid en voedingswaarde betreft, onovertroffen is, en daarom ten zeerste aanbevolen kan worden. Men verlange echter uitdrukkelijk Maggi's Rumfordsoep. De Etoile Beige doet een uitvoerig ver- haal van de ontvluchting van de jonge Neder- landscbe barones v. 0. uit het krankzinnigen- gesticht Fort-Jaco bij Brussel, waar zij tegen haar zin en, volgens haar advokaat, Mr. Dejardin, uit Ostende, geheel ten onrechte, opgesloten werd gehouden. Naar uit het verhaal van het Belgische blad valt op te maken, heeft de beer Dejardin de hand in de beviijding van het jonge meisje gehad. De ontvluchting had Zondag- avond om half elf plaats. De barones had zich in manskleeren onkenbaar gemaakt en bereikte, zonder eenige moeilijkheid te ont- moeten, de voor het gesticht wachtende auto. Met de in den wagen zittende vrienden reed zij toen in den nacht naar Peruwelz bij Door- nik, waar verwanten van mevrouw Dejardin de ontvluchte opnamen. Den volgenden ochtend (Maandag) vertrok barones v. C. met mevrouw Dejardin naar Parijs. Mr. Dejardin is hen daar gisteren gevolgd om een bezoek te brengen aan Briand. den Franschen Minister van Justitie, die hij van het geval op de hoogte wilde breDgen en aan wien hij de bescherming van de Fransche justitie voor zijn cliente wilde vragen. Yoor een tiental dagen viel een oude bedelaar in de Dijle bij Leuven en verdronk. Hij werd begraven op kosten van het arm- bestuur. Toen men den inventaris van zijn meubelen kwam opmaken, vond men een certi- ficaat, bewijzende de storting op zijn naam van een som, groot 200,000 frank. De vrederechter heeft dit papier in beslag genomen. De bedelaar was vroeger veroordeeld voor diefstal en men denkt nu, dat het vinden van dat fortuin wel met die diefstalzaak in betrek- king zou kunnen staan. Hij was nooit de renten komen ontvangen en leefde van wat hij bedelde en van den onderstand, hem nu en dan door het armbestuur geschonken. Qemeenieraad van Axel. H veffHcSjiIJnt jtSaaau!j*.Wuenadag- en Vr""«1j. kivoj J, ■it^ezondersl op BfeemisSajg'en de J". J, VAK IBSd •AMSJJK. te Wser Hfenzen. Burgemeester en Wethouders der gerneente TER NEUZEN maken, ingevolge art. 30, tweede lid, der Land- weerwet, bij deze bekend, dat het onderzoek, bedoeld bij artikel 29 dier wet, van de in het verlofgangersregister dezer Gemeente ingeschreven verlofgangers van de Land- weer zai worden gehouden te Ter Neuzen, in het arsenaal, op Donderdag 7 November a. s., des voormiddags 9 uur, voor de verlofgangers van de liehtingen '1906 en 1909 en des voormiddags 10 uur, voor de verlofgangers van de lichting 1912. Tot de verlofgangers, die verplicht zijn aan het onderzoek deel te nemen, behooren ook bij de Landweer geplaatste verlofgangers van het reservepersoneel der landmaeht, die hij dat reservepersoneel zijn toegetreden, na 7 Februari 1910, zoomede de verlofgangers, die bij de Landweer dienen krachtens verbintenis tot vrijwilligen dienst. Aan het onderzoek behoeft echter niet te worden deelgenomen door* a. de verlofgangers, die in het loopende jaar overeen- komstig artikel 11 van voornoemde wet voor her- halingsoefeningen onder de wapenen zijn geweest, dan wel onder de wapenen zijn gekomen voor of op den datum, voor het over hen te houden onderzoek vastgesteld b. de verlofganger, die als geestelijke, bedienaar van den godsdienst, enz. in het genot zijn van ontheffmg van den werkelijken dienst; C. de verlofgangers, door wie, als geestelijke, bedienaar van den godsdienst, enz. een verzoek is ingediend om ontheffmg van den werkelijken dienst, waarop door de Koningin nog niet is beslist d. de verlofgangers, die eene der betrekkingen bekleeden als aangeduid in koloin 2 van de lijst, vastgesteld bij het Landweer-Besluit 11, waartoe o. a. behooren de hoofdambtenaren, ambtenaren en beambten bij de Rijks- en bij de gemeentelijke politie; e. de verlofgangers, die bij toestemming tot verblijf buitenslands vrijstelling hebben verkregen van de verplicliti rig tot het bijwonen van het onderzoek (artikel 27 van voornoemde wet) de verlofgangers, die bij de toestemming tot het aangaan van eene verbintenis voor de buitenlandsche zeevaart vrijstelling hebben verkregen van de ver- plichting tot het bijwonen van het onderzoek (artikel 20 van voornoemde wet) Ook behoeven aan het onderzoek niet deel te nemen de vrijwilligers van de Exploitatie-Compagnie der Spoorwegafdeeling van het regiment Genietroepen. dat de verlofganger van de Landweer bij dit onderzoek moet verschijnen iu unifurni gekleed, en voorzien van de in zijn bezit gestelde wapenen, toorwerprn van ledergaed, lilerdiiig- en aitrusliiig. stiikken, alsmede van zijn zakltoekje met daarin gehechten verlofpas, en van de hem eventueel uitge- reikte reglementen en tlienstvoorsclirifieu dat een arrest van twee of zes dagen, te ondergaan in de naastbijgelegen provoost of het naastbij zijnde huis van bewaring, door den Landweerdistrictscommandant kan worden opgelegd aan den verlofganger 1°. die zonder geldige reden niet bij het onderzoek verschijnt 2°. die, daarbij verschenen zijnde, zonder geldige reden niet voorzien is van de hiervoren vermelde voor- werpen 3°. wiens wapenen, ledergoed, kleeding- of uitrusting- stukken, reglementen, of dienstvoorschriften hij het onderzoek niet in voldoendenstaat worden bevonden 4°. die wapenen, ledergoed, kleeding- of uitrusting- stukken, reglementen of dienstvoorschriften, aan een andere behoorende, als de zijne vertoond dat, onverminderd de hiervoren genoemde straf van twee tot zes dagen arrest, de verlofganger, die zich schuldig inaakt aan een der feiten daarbij onder 1°. tot 4°. ge- noemd, wordt opgeroepen om op een nader te bepalen tijd en plaats te verschijnen tot het ondergaan van een nader onderzoek; dat het personeel van de Landweer wordt geacht onder de wapenen te zijn niet alleen gedurende den tijd, dien het onderzoek duurt, maar in het algemeen, wanneer het ■in uniform is gekleedzoodat degenen van dat personeel die ongeregeldlieden plegen of zich aan straf bare feiten schuldig maken, hetzij bij het gaan naar de plaats voor het onder foe k bestemd, hetzij gedurende het onderzoek of bij het naar liuis keeren, te dier zake vallen onder de toepassing van het Criniineel Wetboek en het Reglement van Krijgstucht voor krijgsvolk te lande. Be verlofganger. die bij herhaling wapenen en leder goed, kleeding- of uitrustingstukken, reglementen of dienstvoorschriftenaan een ander behoorende, als de zijne vertoont, wordt in werkelijken dienst geroepen en daarin gedurende ten hoogste drie maanden gehouden. Be duur van dezen dienst wordt door den Minister van Oorlog bepaald die teoens het corps van het leger aan- wijst, waarbij de werkelijke dienst moet worden vervuld. Be verlofganger, die niet voldoet aan eene oproeping voor den werkelijken dienst, wordt als deserteur behan- deldnadat tot zijne afvoering als deserteur door den Minister van Oorlog de last is verstrekt. Nog wordt er uitdrukkelijk op gewezen, dat het niet ontvangen eener hoofdelijke kennisgeving den verlofganger niet ontheft van -de verplichting tot deelneming aau het onderzoek, maar dat deze openbare kennisgeving eenig en alleen als bewjs geldt, dat de verlofganger behoorlijk is opgeroepen. Ingeval ziekte of gebreken de deelneming aan het onderzoek mochten verhinderen, dan zal daarvan zoodra mogelijk ter Gemeenle-secretarie moeten worden overge- legd eene gelegaliseei'de geneeskundige verklaring, weike op ongezegeld' papier kan worden gesteld. "Voor zooveel betreft den verlofganger die zich buiten het liijk bevindt, geldt in het bijzonder dat geneeskundig getuigschritt moet zijn eene behoorlijke gelegaliseei'de ver klaring, afgegeven door een ter verblij fpiaats van den verlofganger tot uitoefening van de genees- en heelkunde bevoegd geneeskundige, houdende dat de in die verklaring -met naam en voornamen aan te duiden persoon door hem ongesehikt wordt geoordeeld om bij het onderzoek te verschijnen. Be verlofganger, die wenscht het onderzoek elders hetzij binnen, hetzij buiten het Landweerdistrict, waartoe hij behoort te ondergaan, kan zich met een daartoe strekkend en met redenen omkleed verzoekschrift wenden tot zijnen Landweerdistrictscommandant. Het verzoek behoelt niet op gezegeld papier te zijn gesteld doch behoort gefrankeerd te worden verzonden. Wordt het verzoek ingewilligd, doch maakt de verlofganger vail de vergunning geen gebruik, dan wordt deze geacht niet te zijn verleend. Verlofgangers, voor wie de uitoefening van hun beroep ol bedrijf of andere omstandigheden deelneming aan het onderzoek in November te bezwarend zouden maken, kunnen zich met een verzoek om het onderzoek in Becember te mogen ondergaan, wenden tot den Minister van Oorlog. JL>it verzoek behoeft niet gezegeld te zijn en behoeft ook niet gefrankeerd te worden verzonden. Indien verlofgangers door ziekte verhinderd zijn bij het onderzoek te verschijnen, dan wel wegens woonplaats- verandering niet aan het onderzoek deelnemen, kan de Landweerdistrictscommandant bepalen, dat door deze verlolgangers het onderzoek in de maand December wordt ondergaan. Ter Neuzen, den 3 October 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, .1. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. "Vergadering van Dinsdag 1 October 1912. Voorzitter de heer L. J. den Hollander, burgemeester. Aanwezig de heeren Lamaitre, Kruijsse, Van Driel, Oggel, Dregmans, F. Dekker, Dieleman, P. Dekker, Smies, De Feijter en Wolfert. - V E R V O L G. B 1Vaststellen gemeentebegrooting voor IOi.'J. De Voorzitter stelt aan de orde de behandeling der gemeentebegrooting voor 1913 en verzoekt de commissie belast geweest met het onderzoek daarvan, de heeren Oggel, Smies en F. Dekker, rapport van hunne bevinding te willen uitbrengen. De heer Oggel brengt alsnu namens de commissie rap port uit. Omtrent den post sschrijfloonen" die thans voor memorie is uitgetrokken, ivijst de commissie er op, dat daarvoor in de laatste jaren 100 was toegestaan en uitbetaald. Is hulp op de secretarie overbodig of niet beschikbaar Straatverlichting /1600. Bij dezen post werd de com missie getroffen door het groote verschil, daar met inbe- gr'ip van de jaarwedden der beambten voor straatverlichting wordt geraamd 1901 voor 1913, terwijl voor 1912 was geraamd 1025 en in 1911 uitgegeven 676,82J. Is de gasverlichting zooveel duurder en kan op dezen post niet een aanmerkelijk bedrag bezuinigd worden Reinigingsdienst. Voor het aanschaffen van eene nieuwe modderkar 100. De Commissie merkt op dat een paar jaar geleden een nieuwe modderkar is aangeschaft en deze nog nog niet versleten kail zijn. Muziektent. Teeren dakjiedekking, carbpleeren vloer, f 10 en binnen- en buitenzijds tweemaal schilderen 85. De commissie merkt op" dat de muziektent het vorig jaar verbouwd en geschilderd is. Zij vraagt of het nu wel noodig is, deze tweemaal te schilderen. Rioleering aan te leggen, van af de Noordstraat door de straat tusschen P. Verlinde en M. de Moor, tot aan de Gentsche vaartstraat, bestaande in 2 ontvangputten met roosters, de noodige buislciding en bijwerken van de straat 150. Het komt de commissie voor dat het geraamde hedrag niet voldoende is, daar de rioleering, zou moeten loopen verder dan wordt voorgesteld, nl. niet tot aan, doch voorbij de Gentsche vaartstraat, tot aan den grooten ontvangput aan het hoofdriool. De Commissie meent echter dat rioleering van dat sterk hellend straatje overbodig is en op voordeeliger wijze afdoende zou kunnen worden verbeterd. Men zou kunnen volstaan met het maken van een grooten ontvangput aan weerszijden van het straatje, ter hoogte van de Gentsche vaartstraat (d. w. z. aan den zijgevel van.de schuur van den heer P. van Fraaijenhove). Gasfabriek. Ligt het in de bedoeling voor de geraamde f 200 teen boekhouder op te roepen en aan te stellen De commissie vermeende dat den gasdirecteur bij instructie de boekhouding v.: a opgedragen. Verder trok het de aandacht der commissie, dat in de begrooting der gasfabriek geen afschrijving op gebouwen, noch machinerien is opgcnomen. De opmerkingen betrcffende de gasfabriek, zijn zooeven reeds ter sprake gebracht. Goedgevonden wordt de opmerkingen der commissie te bespreken bij de behandeling der betrokken posten van de begrooting. Bij de artikelsgewijze behandeling der begrooting komen eerst in bespreking de uitgaven. In de eerste plaats komt in bespreking de post sSchrijf- loonen, Memorie". De Voorzitter deelt naar aanleiding van de opmerking der commissie inede. dat Burg, en Weth. het wenschelijk hebben geoordeeld dezen post voor memorie uit te trekken en daar geen vast bedrag voor te zetten, omdat het principieel niet juist is, dat voor een volontair een vaste jaarwedde wordt uitgetrokken, waar het dan op neerkomt. Is er op de secretarie bepaald hulp noodig, dan kan deze worden verleend en daarvoor vergoeding gegeven. Met het oog daarop hebben Burg, en Weth. den post voor memorie en niet op nihil uitgetrokken. De heer Oggel vraagt of Burg, en Weth. dan van mee- ning zijn dat op het oogenblik hulp op de secretarie over bodig is. De Voorzitter antwoord toestemmeiul. Bij den post »Licht en brandstoffen" 200. vraagt de heer Oggel of die post ook zooveel hooger is geraamd dan in 1911 is uitgegeven 86,85) met het oog op het gasverbruik. De Voorzitter geeft te kennen dat die post zoo lioog is geraamd, omdat er nog al dikwijls vergadoringen in de

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1