i A Lg e m e e n Nieuws- ei Advertentieblad Zeeuwsch-Vlaaideren. Lantaarn opsteker, De Zoon van den Bankier. No 5819. Donderdag 2fi September 1912. 52e Jaargang. o o r Bekendmaking. Gemengde berichten. EBRSTB ELAD. FEtTILLETON. ABONNEMENT:' Per drie maanden binnen Ter Neuzen I,—. Franco per post: Yoor .A 'derland f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en voor bet overige Buitenland 5,—. Men abonneert zich bp alle Boekhande- laara, Postdirecteuren en Brievenbushouders. T e 1 e f o n No. 2 5. ADYEKTKNTIINi Yan 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Tnzending van advertentien v6or 1 uur op den dag der uilgave. Burgemeester en VVethouders van ZAAMSLAG roepen sollieitanten op naar de vacante be- trekking van op het Zaamsldgsche Veer. Gegadigden worden uitgenoodigd zich schrif- telrjk aan te melden voor of op 30 Sep tember a.s. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FETJTER, Burgemeester. J. STOLE Lzn, Secretaris. TER NEUZEN, 25 September 1|)'12. Het weerbericht van het meteorologisch instituut te De Bilt van heden luidt als volgt: Hoogste barometerstand 772.5 Christiansand. Laagste 760.5 Coruna. Verwachting tot den avond van 26 Sep! nber: Zwakke tot matige meest Oostelijl. wind, half tot licht bewolkt, droog weer, zelfde tem- peratuur, mogelijk nachtvorst. Door de politie is gisterenavond op heeter- daad J. 1). betrapt toen hij een ongeoorloofd bezoek bracbt in den boomgaard van M. de Feijter, nabij het Zwaantje. Buit werd niet op hem bevonden, toen de politie hem na zijn vlucbt in banden kreeg. Proces-verbaal is op- gemaakt. In den nacht van Zaterdag op Zondag j.l. zijn langs den Provincialen weg tusscben Driewegeu en Spui een aantal jonge boomen beschadigd. Van de daders is geen spoor ontdekt. Het volgend jaar zal bet lnterparlementair Congres ter gelegenbeid van de opening van bet Vredespaleis in Den Haag samenkomen, maar als pleister op de wonde voor de stad Gent, waar dan, naar men weet, de wereldten- toonstelling geopend is en die ook gevraagd bad bet congres daar te doen bouden, werd besloten dat de leden van uit Den Haag een bezoek aan de hoofdstad van Oost-Ylaanderen zullen brengen. Ze zullen, aldus lezen we in de //Gazette van 51 z/Maar natuurlijk ben ik volkomen bereid er een eed op te doen, wanneer gij dat van mij verlangt", vervolgde hij. Jonker Koert liep naar de sehrijftafel toe, nam er een boek af en gaf bet aan zijn secretaris. //Hier is een bijbel", zei hij zacbt, doch be- slist. „Leg er uwe hand op en zeg, dat gij het stilzwijgen er over zult bewaren, zoo helpe u God Almachtig." Max Eoning gehoorzaamde zonder aarzelen //Ik zweer, dat ik het stilzwijgen bewaren zal, over wat ik gisteren gezien lieb, zoo waar- lijk helpe mij God Almacbtig", verklaarde hij eenvoudig, doch met diepen ernst. Jonker Eoert knikte. z/Nu is bet goed", zeide hij met een verlicht hart. „Ik en de mijnen zijn nu veilig. De Hemel zij u genadig en spare uw leven lemand buiten tracbtte de deur te openen en jonker Eoert keerde zich plotseling om. //Open de deur", zeide hij tot zijn secretaris. De jonge man, die nog vaalbleek zag, stond op en liet een bediende binnen, die een telegram aanbood. Jonker Eoert nam bet telegram aan, opende en las bet, en begon met gejaagde schreden het vertrek op en neer te loopen. Nieuwe zorg spiegelde zich op zijn gelaat af. Zwijgend liep hij eenige minuten door bet moet met den eersten trein naar Amsterdam." Hij keerde terug in de overvolle zalen, waar de mnziek, de massa's bloemen en het sre- schitter van jnweelen samen een geheel van groote bekoorlijkheid vormden. De cotillon nam een aanvang. De docbter des huizes, die eenige dagen ge- Ieden beloold bad dien avond te dansen met den man, die nu gewond en bewusteloos boven lag Evert Hartman stemde er in toe, in zijne plaats majoor Groeneveld tot partner te nemen, en deze geleidde baarjuist naar hare plaats, toen een man van middelbaren leeftijd de arts van Bussum hem baastig op zijde duwde en op haar toetrad. z/Mag ik even een woord met u wisselen, freule „Ja, zeker, dokter Zij legde gretig haar bandje op zijn arm. /,-lloe gaat bet nu met hem Is hij bij kennis De arts knikte bevestigend. z/Hij is gedurende tien minuten bp kennis en heeft mij verzocht u op te zoeken om u mede te deelen, dat bij u gaarne eenige oogen- bltkken zou willen spreken. Wilt ge Eunt ge Er moest hem nu niets geweigerd worden." Het meisje begreep nog niet de ware beteekenis van die laatste woorden. Haar gelaat helderde op. z/Ja, ik zal komen." Zij keerde zich tot haar partner, en zei //Majoor Groeneveld, het spijt mij zeer u te moeten te leur stellen, maar u moet eene andere partner voor den cotillon zoeken. Gent", die stad langs het dan voltooide zee- kanaal van Ter Neuzen naar Gent bereiken. Zondag 29 September zal te IJzendijke bet 300jarig bestaan van het kerkgebouw der Ned. Herv. gemeente plechtig worden berdacbt. Des morgens zullen Ds. A. CarsseDs te Oudega; Ds. J. L. N. Zillinger Molenaar te Dordrecht en Ds. E. E. Groeneveld Wz. te Oostvoorne, allejoud-predikanten van de gemeente bet woord voeren terwijl des namiddags de tegenwoordige* voorganger Ds. Pattist eene gedachtenisrede zal uitspreken. Maandag bij de opening van de stoomtram Oostburg:ZuidzandeCadzand werd deze ge- heurtenis te Zeftlzande op feestelijke wijze gevierd. Van des morgens vroeg wapperde van iedere woning de nationale driekleur, en was de Markt en omgeving zeer netjes versierd. Toen omstreeks zeven uur des morgens de eerste versierde trein binnen de gemeente stoomde werd deze met een luid boera geroep ver- welkomd. Verder werd die gemeente het feest door muziek o teluisterd en was des avonds de gemeente a giorn verlicht. Van de gelegenheid om een ritje met de tram te maken werd door velen gebruik gemaakt. De internationale cdmmissie voor de her- ziening van het verdrag van 18 A3 betreffende de afwatering van Vlaanderen, vergaderde Maandag te bluis in de middeleeuwsche zaal van het raadhuis, onder voorzitterschap van den heer Bekaar, oud-inspecteur-generaal van den Rijks- Waterstaat. De commissie behandelde de begin- selen, welke aan een nieuw verdrag ten grond- slag zullen worden gelegd. Na afloop boden de Nederlandscbe leden aan hunne Belgiscbe ambtgenooten een noenmaal aan in bet hotel de Eorenbeurs. Bij Eon. besluit is benoemd bij den pi ovincialen staf tot luitenant-kolonel de majoor E. A. Umland, provinciaal adjudant in Zeeland en bij het wapen der infanterie bij het 3e reg, tot luitenant-kolonel de majoor W. F. Hart- man van bet korps. In de zomervergadering van de Provin ciate Staten van Zeeland werd besloten de booten van den Provincialen .Stoombootdienst op de Ooster-Schelde, in plaats van van Middelburg, van Vlissingen naar Zierikzee te doen varen, voorloopig bij wijze van proef tot 15 Oct. Op 1 Aug. trad deze wijziging in werking en thans vertrek en trad toen baastig op de deur toe. Daar bleef hij nog even staan en sprak ,/Ik reeds ondervindt de bandel in Middelburg er ,reel schade van. Door een 25 handelaren is aan Gedeputeerde Staten het verzoek gericbt de booten te doen afvaren en aankomen zooals dat geschiedde voor 1 Augustus. Door de adressanten is aan de Earner van Eoophandel om steun voor dit adres verzocht en een commissie uit die Earner heeft te dezer zake advies uitgebracht. Dit advies concludeert tot het steunen van het adres. De commissie meent dat wanneer de toestand blijft gelijk hij thans is, de handelaren zich van een ander middel van vervoer zullen moeten voorzien, wat voor ben natuurlijk bezwaarlijk is, doch voor aen Provincialen dienst financieel nadeelige ge- volgen met zich zal brengen en dus aan alle kanten schadelijk is. Stoppeldijk, Maandag j.l. is de nieuwe school in de buurt Pauluspolder op feestelijke wijze in gebruik genomenbet mooie weder werkte zeer mede. Tegen den middag werd aan de oude school een stoet geformeerd, en reden de feestcommissie, de gemeenteraad met secretaris, het onderwijzend personeel, de schoolkinderen, de architect en de aannemer in versierde rij- en voertuigen, onder de opwekkende tonen onzer fanfare naar de boeve van den beer F. van Campen, waar de kinderen gul werden onthaald en zich met ver- schiliende spelen konden vermaken, terwijl aan de overige deelnemers aan den optocbt ver- verschingeu werden aangeboden. Vervolgens trok men naar de boeve van mej. de wed. Schillemans, waar hetzelfde geschiedde, en zoo was men tegen 5 uur weer aan de oude school terug. Hier hield de beer P. de Blok, voorzitter der feestcommissie, eene treffende toespraak, waarna de schooljeugd een afscheidslied zong aan bet oude gebouw, en zich naar de nieuwe school begaf, waar een welkomstlied werd aan- gebeven, en waar zij nog eens flink werd ont haald hiermede was bet feest voor de leerlingen afgeloopen. De feestcommissie, de gemeenteraad met secretaris, en bet personeel vereenigden zich toen aan een feestmaaltijd in de nieuwe onder- wijzerswoning. Van alle woningen op Pauluspolder en in den omtrek wapperde de driekleur, de nieuwe gebouwen waren scboon versierd, terwijl ver- schillende prachtige eerebogen waren opgericht. De nieuwe school met woning zijn een sieraad Ik ga naar boven om mjjnheer Hartman te zien." Een wolk van teleurstelling trok over bet gelaat van den jongen man. z/Eunt ge niet eenigen tijd wacbten tot de cotillon afgeloopen is, en dan naar hem gaan vroeg bij. Maar bet meisje schudde bet hoofd. z/De wensch van een zieke gaat voor alles", zeide zij, bijna met iets verwijteilds in den vriendelijken ernst van bare lieve stem. „Ge moet het mij niet ten kwaden duiden, dat ik ga. Ik kom spoedig terug. Ge kunt, wanneer men naar mij mocbt vragen, eene verklaring geven. Ge kunt dan ook zeggen, dat mijnheer Hartman bet be- wustzijn herkregen heeft". Met versnelden hartslag keerde zij zich om en ging met den arts de zaal uit, terwijl ze zich onbewust was, dat bijna alle oogen hare bewegingen volgden, wier bevalligheid in haar wit kleed bijzonder uitkwam. //Is Gerdais mevrouw van Bronseveld bij hem //Zij is bij hem geweest, maar wij haalden haar ten laatste over, naar bare kamer te gaan en wat te rusten", antwoordde haar geleider. //Hij is nu alleen met de pleegzuster en arts Bruinewold. Zijne stiefmoederisgetelegrapheerd, maar zij is nog niet gekomen." De arts trad net eerst bet vertrek binnen en ging zachtjes naar het bed. z/De freule van Bronseveld is hier", boorde ze hem op zachten toon zeggen, terwijl bij zich voor- over boog. //Zij is terstond meegekomen." der gemeente, en doen architect en aannemer alle eer aan ieder roemt de bijzonder keurige afwerking. De beer W. Eeyzer, benoemd burgemeester van Berghem, verzoekt het bericht, als zou hij bij een bezoek aan die gemeente met steenen gegooid en uitgejouwd zijn, als beslist onwaar te herroepeu. Maandagnacbt wilde de voerman Mtiller te Ebernhahn (Duitscb Limburg) een dronken man op zijn wagen meenemen. De beschonkene stak met een dolkmes den medelijdenden koetsier dood en viel zelf in bet geopende mes, zoodat bij in bet ziekenhuis moest worden opgenomen. Te Londen hebben inbrekers een onge- wonen buit bemachtigd. Uit bet Canadeesche landverbuizersbureau in Whitehall (Londen) werden tien klompjes gouderts uit Eloudik8 ge- stolen, die daar tentoongesteld waren. De in brekers verdwenen spoorloos. De dieven hebben echter misgetast, want er zat heel weinig zuiver goud aan de schitterende steenklompen. Buffers van gum mi. De Noord-Britsche Spoorwegmaatschappij beeft een aanbesteding uitgeschreven voor de levering van eene groote hoeveelbeid waggon buffers van gummi. De eischen, die aan deze buffers gesteid worden, zijn zeer hoogna een samenpersiug van twee etmalen moet iedere buffer tot de helft van zijn oorspronkelijken omvang terugkeeren. Boven- dien wordt de veerkracht, voor de buffer wordt goedgekeurd, onderzocht met veertigduizend hamerslagen, die onmiddellijk acbter elkaar worden uitgevoerd. Verduren de buffers deze proeven met goed gevolg, dan worden zij pas goedgekeurd. De gummi-fabrikanten twijfelen en volgens deskundigen met recht aan het gelukken van deze proefneming, als hoedanig de be- stelling van buffers door bovengenoemde maat- schappij beschouwd moet worden. Boe voor- deelig de invoering van gummi-buffers voor hun Industrie zou zijn, gelooven zij niet aan een durend succes. Een 14jarige scbooljongen te Annaberg in bet Ertsgebergte had met een paar kameraden, o. a. ook met den pleegzoon van een zekeren Streusel, eenige diefstallen gepleegd. De jongen, z/Ah dat is goed van haar Wilt ge den anderen dokter vragen heen te gaan, en u ook voor eenige minuten verwijderen Ik wilde alleen met haar zijn alleen." Paulina boorde zijne woorden en zag arts Bruinewold zich van bet bed naar het midden van het vertrek begeven, waar de pleegzuster stond. Fluisterend verlieten alle drie het vertrek. Pauline naderde het bed en keek op hem neer. Zoo er iets vreemds was in haar alleenzijn met hem bier, zij gevoelde bet niet. Zij voelde niets dan teeder, zusterlijk mede- lijden, terwijl zij op zijn pijnlijk vertrokken gelaat neerzag. Zijne oogen die vast en diep onder de sterke, donkere wenkbrauwen lagen, flikkerden haar toe en drukten zielsverlangen uit. Hel electrische licbt was uitgedraaid het was te fel geweest voor het gezicbt en de zenuwen van den zieke, en een petroleumlamp verlichtte nu het vertrek met een gedempt, rustig licht. Het zwakke schijnsel ier lamp wierp weinig licbt op den hulpeloozen man en het meisje, dat zich over hem heen boog, maar zij zag genoeg van hem om de verschrikkelijke verandering op te merken, die er met hem bad plaats ge- grepen. Zijne brandende oogen rustten cp de bevallige meisjesgestalte. Hij stak eene band uit, als zocht hij iets, en zij boog zich tot hem en nam die hand in de hare. Daarna sprak zij voor het eerst tot hem vGe hebt naar mij gevraagd Ik was zoo blijde, ik bad zooveel geleden. Het was ver- scbrikkelijk te moeten dansen en glimlachen, terwijl ik wist, dat gij bier zoo zoudt liggen (Wordt vervolgd.) SRXmMOUHSaSl TER SEEZESSCHE !Ht blad vemhljnt VSukikSh «/r- tVoeniilagf. en "Yir ij <3ajjavondlnift^ezonderd op Feesldagen Isij de Kirmt. 3-. Ji. VII 4»K lilDK, te 'a?*/r Weazen. mmmammammumBnmaemmmmm WIT TIKTBWBaHgK-Vjn'JBg

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1