A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No 5817. Zaterdag1 21 September 1912. 52r Jaargang. Gemengde berichteo. Binnenland. BURGERLI1KEN STAND. ETEH&STiE] BLAriD. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,65 en voor het overige Buitenland 2,Men abonneert zich bp alle Boekhande- iaars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. ADYESTENTIENi Van 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prps slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertezitien v6or 1 uur op den dag der uitgave. Debiet'recht op tabak. In de Memorie van antwoord van den Minister van Financien op bet voorloopig verslag van genoemd wetsontwerp ontkent de Minister dat de tabakshandel door het ontwerp in gevaar zal komen, alsook dat de mingegoeden de "be- lasting betalen, daar hi) de beiasting der tabak naar de waarde wil doen heffen. Vermindering van gebruik wordt dopr hem niet gevreesd. Had de Minister de overtuiging, dat het ontwerp een menigte arbeiders tot werkeloosheid en tal van winkeliers tot achter- uitgang zou brengen, zoo zou bp het ontwerp intrekken. De Minister neemt terug de bepaling, dat bet vervoer van hoeveelheden tabak van meer dan l/3 K.G. pjQ£t gescbieden met het woord z/tabak", benevens naam en woonplaats van afzeuder en geadresseerde op de emballage. Deze bepaling wordt vervangen door een voor- schrift, krachtens betwelk de fabrikanten en grossiers verplicht zijn tot bet bouden van een register van uitslagen van tabak (hieronder niet begrepen de tabak, die zij aan consumenten afleveren). Verschenen is het Militie-besluit II vast- gesteld bij koninklijk besluit. Daavbij is o. a. bepaald dat de loting voor bet blpvend gedeelte bp 'de infanterie en ves- ting-artillerie niet meer bataljons-gewijze, maar garnizoens-gewijze zal plaats bebben, terwijl aan die loting zal worden deelgenomen door alle ongegradueerde lotelingen die tegelijk hun eerste oefening vervullen. De dienst voor het blpvend gedeelte kan, onder goedkeuring van den eommandeerenden officier, worden vervuld door een auder milicien die zijn eerste oefening heeft volbracht en tot een der onderdeelen van het korps in hetzelfde garnizoen behoort. Bij vervulling van den dienst voor het blpvend gedeelte door een groot-verlofganger, wordt een bewijs van goed gedrag overgelegd. Tot heden was de z.g. ruiling van lotings- nummer slechts toegestaan voor miliciens der zelfde lichting. Een wetsontwerp is ingediend tot vast- stelling van de begrooting van inkomsten en uitgaven van het ,,Fonds ter verbetering van de kustverdediging", dienst 1913. De Minister van Oorlog deelt in de Toelich- ting mee, dat de Regeering van oordeel is, dat met de verbetering van de kustverdediging niet langer mag worden gedvaaid. Als eerste termijn voor de benoodigde werken wordt een bedrag van f 1.500.000 aangevraagd. Hiervan is f 1.400.000 bestemd voor het fort bij Vlissingen, het verbeteren van het fort Kijk- duin en het vermeerderen van de vuuruitwer- king van de forten aan den Hoek-van-Holland, bij IJmuiden en op de Harssens. TER NEUZEN, 20 September 1912. In de toelichting tot de begrooting van binnenlandsche zaken leest men bij art. 120 het volgende Bij de ontwerp-begrooting van Hoofdstuk V der Staatsbegrooting voor 1912 (uitgewerkten en toelichtenden staat, bladz. 67) werd melding gemaakt van een plan tot stichting, in Zeeuwsch- Vlaanderen, van eene school, die uitsluitend de hoogste drie klassen van eene hoogere bur- gerschool met vijfjarigen cursus zou omvatten. Dit plan heeft thans vasten vorm aangenomen, de Raad der gemeente Ter Neuzen besloot, dd. 3 Juli 1912 tot oprichting van zulk eene school over te gaau. Ongetwijfeld zal deze school voorzien in eene behoefte, die in gebeel Zeeuwsch-Vlaanderen, en met name in het Oostelijk deel, levendig wordt gevoeld. Dat nog niet eerder in deze streken bewoond door nagenoeg een vierde gedeelte van het gebeele inwonertal der provincie Zeelaml een hoogere burgerschool gesticht werii, is vermoedelijk in hoofdzaak slechts hier- aan toe te schrijven, dat de kleine gemeenten, die men hier aantreft, ieder op zich zelf geen genoegzaam financieele draagkracht hebben, om zulk eene school in stand te houden. De gemeente Ter Neuzen, die tbans de hand aan den ploeg heeft geslagen, is door haar ligging aan twee spoorlijnen en aan een ge- project,eerden tramweg voor de vestiging der school als aangewezen. Haar finantieele toe- stand is echter niet gunstig. Trouwens al ware dit wel het geval, het zoude niet billijk zijn de kosten eener school, waarvan zoovele ge meenten zullen profiteereu, nagenoeg geheel op de schouders van eene harer te laden. Het bij de Tweede Kamer aanhangig wetsontwerp in zake de subsidieering van gemeentelijke hoogere burgersckoien enz. zoude, tot wet verheveu, ook hier de oplossing brengen bjjdragen door alle belanghebbende gemeenten. In afwachting daarvan zal echter het Rijk een extra-subsidie moeten verleenen, welke zal zijn te herzien, zoo bedoeld ont werp tot wet wordt verbeven. Slechts bij toekenning van een subsidie vau 10.000 'sjaars zal het der gemeente Ter Neuzen moge- lijk zijn de school te exploiteeren. Daartoe doet de ondergeteekende dan ook het voorstel en zulks met te meer vrijheid, omdat opder de gegeven omstandigheden op de totstand- koming eener bijzondere middelbare school be- staat voorshands geen uiizioht de tha'rri gevonden oplossing hem de beste voorkomt. Drieerlei voordeel biedt z. i. deze oplossing. Vooreerst-is de fragmentariscbe school, welke men hier wenscht te stickten, goedkooper dan eene volledige, zelfs als men de meerdere kosteu van het te reorganiseeren meer uitgebreid lager onderwijs daarbij in rekening brengt.1) Boven- dien is een langer bezoek van de lagere school voor de leerlingen uit een paedagogisch oogpunt aan te bevelen en ten slot te zullen door dit schooltype de levensvoorwaarden der bijzondere m. u. 1. o. scholen eer verbeterd dan benadeeld worden. \ermits het in de bedoeling ligt de hoogere burgerschool met 1 September 1913 te openen, zal over dat dienstjaar */13 van 10,000 of rond 3350 noodig zijn, welk bedrag is uitge- trokken. J) In totaal worden de kosten op 24000 a 28,000 gesckat. Door den vroeg opkomenden vloed werd een kudde schapen van den landbouwer CI. £e Nieuw-Namen in de scborren van Saettingen verrast. Er zijn er 43 verdfonken, hetgeen een belaugrijke schadepost voor den eigenaar is. Blijkens opgave in de St. Crt. van heden kwamen in de week van 11 tot en met 17 September ter kennis van den Oentralen Ge- zondheidsraad de volgende gevallen van besmet- telijke ziekten in ZeelandDiphteritis 4 te Aagtekerke, 1 te Wissekerkeroodvonk 1 te Kruiningen, 2 te Rilland-Bath, 1 te Vlissingen en 1 te Zierikzee. Benoemd is tot ontvanger van de directe belastingen te IJzendijke de heer P. N. van Remortel, ontvanger van de invoerrechten te St. Pieter. Een onaangename vergissing. Dins- dagmiddag omstreek 5 uur werd op den Schenk- weg te 's Hage een voorbijganger plotseling do.or een heer en dame aangegrepen en ruis- handeld. Natuurlijk veroorzaakte dit een grooten volkstoeloop. Het bleek echter spoedig, datde beer en dame zich vergist hadden en een ander de klappen had verdiend. Voor den heer, die ze ontvangen had, een schvale troost, en voor dengene, die ze verdiende een ware opluchting De kantoorbediende G. R., in betrekking bij de firma S. G. Kaufman, in huiden, aan den Ruigeplaatweg te Rotterdam, heeft Woens- dagochtend bij een bankinstelling hier ter stede voor zijn firma een bedrag van f 3200 ont vangen en is daarna niet meer op zijn kantoor terug geweest. Men vermoedt, dat hij er met het geld van door is. Uit Well (Limb.) schrijtt men aan de z/Limb. Koerier" Vrijdag is op het kasteel een kistje gevonden gevuld met gouden munten. Uit door hem ge vonden papieren vermoeade de eigenaar van 't slot, Dr. Wolters, uit Dusseldorf, datopzekere plaats een schat begraven lag. Onder zijn persoonlijke leiding was reeds meermalen een binnengracht afgedregd en afgevischt, maar men vond niets. Nu wilde hij deze gracht vullen met den hoogen wal, die er langs lag. Reeds was men een paar dagen aan 't werk, en 't vinden van een paar munten deed de hoop herleven. Vrijdag, toen de arbeiders reeds ver- trokken waren, groef een bediende nogverder; plotseling stoot hij op een ijzeren kist. Be- hoedzaam wordt ze uitgegraven en in't kasteel gedragen en daar met een beitel geopend. Ze is 40 50 c.M. lang en 2025 breed en diep. Bij opening lag bovenop een keten, be- staande uit zwarte koralen verder was de kist bijna geheel gevuld met gouden munten, ter grootte van een mark. Bovenop lag een papier, vermoedelijk bevattende een aanduiding door wien en wanneer de schat daar begraven is. Hoe groot de waarde is en uit welken tijd de munten dagteekenen, is nog onbekend, daar „de. eigenaar geen enkele inlicbting geeft. Op verschillende plaatsen in bet land van Heusden heerscht de vlekziekte onder de varkeus, waaraau ook vele vette dieren bezwijken. Twee bewoners van het dorp Veen, die elk een zwaren krulstaart hadden verloren en in hun tuin hadden begraven, keken vreemd op, toen zij des morgens ontdekten, dat men 's nachts die varkens had opgegraven en meegenomen Men scbrijft aan de //Telegraaf" Er zijn plannen in voorbereiding voor den aanleg van een zeebaven te Moerdijk. Het oog is gevestigd op de terreinen, liggende tusscheu de haven van Moerdijk en de spoorweg- brug over het Hollandsch Diep. Verschillende perceelen grond zijn reeds aangekocht, terwijl met tal van eigenaars over aankoop wordt onderhandeld. Een inktwerper. Men zal zich herinneren, dat eenige jaren geleden het Vondelpark te Amsterdam onveilig werd gemaakt door een inktwerper, dien men, na langen tijd tevergeefs jacht op hem te hebben gemaakt, eindelijk heeft gevat. Het bleek toen een infanterist te zijn. Nu schrijft men aan de N. Ct. uit Pretoria, dat men daar een dergelijke ervaring heeft op- gedaan. Eerst waren het de lichte toiletten der dames bij de wedrennen, die het ontgelden moesten, daarna de baltoiletten van dames, die daar bet Arcadia-bal bezochten. Het comite wist den dader te snappen. Het bleek een jonge Nederlander van ongeveer 22 jaar oud te zijn, van vrij goede Amsterdamsche familiehij heet D. Hij deelde mede, voor hetzelfde feit uit Nederland vertrokken te zijn en beweerde er niets tegen te kunnen doen. Daar hij ook bij de infanterie gediend heeft, ligt het vermoeden voor de hand, dat men hier met denzelfden zonderling te doen heeft. Zijn zaak werd 14 dagen verdaagd, gedurende welken tijd hij onder geneeskundige waarneming blijft. Hij is niet krankzinnig genoeg om opgesloten te worden, maar normaal is hij toch zeker ook niet. Een 24jarige Rurlieensche rausicus, George Nitescu genaamd, wilde uit Parijs, waar bij eenigen tijd vertoefd had, naar zijD vaderland terugkeeren, doch hij had voor de reis niet het noodige geld. Om nu toch zijn doel te be- reiken, nam hij onopgemerkt plaats in bet station te Parijs op een as van een wagon van den Orient-express. De man bracht het in deze moeilijke houding tot aan het Hongaarsche station Beregszo. Daar viel hij uitgeput van inspanning van zijn gevaarlijke zitplaats, terwijl de trein in voile vaart was, en werd door de volgende wagens in stukken gereden. UEIIZESSCHE ('IH RHT. S»it frlwcl Vernchljnt Mnantag., Woensdag. en Vrijdaga»ona, ■ItKezonideril op Feeatdages bij de Mrmtt P. JT. VJk'X WE IA1W8. its Me««en. Axel. Huwelijks-aangiften. 6 Sept. Johannes van Cadsand, oud 20 j., jm. en Heeltje Elisabeth de Koeijer, oud 18 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 5 Sept. Jacob Wolfert, oud 21 j., jm. en Elisabeth Scheele, oud 20 j., jd. Geboorten. 2 Sept. Jacobus, z. van Andries Geelhoedt en van llaatje van Doeselaar. Levinns, z. van Willem Bakker en van Cornelia Koekkoek. Catharina Cornelia, d. van Jan Frederik den Doelder en van Neeltje .Vlagdalena Klaassen. 3 Sept. Willem Pieter, z. van Willem Pieter Dieleman en van Cathalina Wolfert. 4 Sqpt. Adriana Maria, d. van Maarten de Keizer en van Dina Maria Willemsen. 5 Sept. Maria, d. van Abraham Dieleman en van Elisabeth Jansen. 8 Sept. Marinus, z. van Hermanus Zegers en van Johanna Leuntje van der Wiele. 12 Sept. Christina Maria, d. van Jacobus Hamelink en van Leuntje Boeije. 14 Sept. Wilhelmina Helena, d. van Dirk Ronw en Adriana Eifcabeth Overdulve. 15 Sept. Johanna Geertruida, d. van Abraham Naeije en van Clara van Oosten. Overlijden. 5 Sept. Carolus Ludovicus Struijck (van St. Hicolaas), oud 27 j., echtg. van Joanna Antonia Cools. 14 Sept. Gilles Faas, oud 18 d., z. van Levinus en van Susanna Riemens. (Jiuge. Huwelijks-voltrekkingen. 4 Sept. Rene Charles Joseph de Rechter, oud 29 j., jm. en Emma Jirstina de Bock, oud 25 j., jd. Hendrik De Vos, oud 31 j., jm. en Amelia Adelaida Kint, oud 36 j., jd. Geboorten. 4 Sept. Prosper Joseph, z. van Gustaaf Lodewijk Wauters en van Mathilda Petronella Sera- phina van der Heijden (wonende te Hulst). 5 Sept. Angfele Maria Louis Theophile, d. van Edmondus Joan nes Theophilus Bauwens en van Maria Clothilde Zaman. Robert Augustien, z. van Frans Nijs en van Maria An tonia Tock. 7 Sept. Bartina Leonia, d. van Victor Emanuel Pollet en van Anna Maria Stevens. 9 Sept. Gabrielle Louise, d. van Alfons vah Goethem en van Maria Catharina de Burger. 11 Sept. Camillus Joan nes Marie, z. van Ludovicus Cerijlus Sniet en van Maria Francisca Bleijenberg. 15 Sept. Joseph, z. vanTheofiel Rottier en van Johanna Bosschaert. Bertha Philomena, d. van Theophilus Wiliaerten van RamanieTimmerman. Overlijden. 4 Sept. Juliatm Johanna Blommaert, oud 12 j., d. van Fredericus en van Camilia de Prekel. 9 Sept. Julien Florimond, ohd 1 j., z. van Theophlel De Wilde en van Camiie Maria Melsen. 10 Sept. Pros per Joseph Wauters (van Hulst), oud 6 d., z. van Gustaaf Lodewijk en van Mathilda Petronella Seraphina van der Heijden. Hork. Huwelijks-aangiften. 12 Sept. Jacobus Tholens, oud 28 j., jm. en Aagje Rinkkout, oud 25 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 5 Sept. Ar.thonie Marinus Riemens," oud 23 j., jm. en Willemina Jansen, oud 19 j., jd. 12 Sept. Marinus de Pooter, oud 22 j., jm. en Maatje Kervink, oud 21 j., jd. Geboorten. 3 Sept. Andries Johannes, z. va-n Daniel Abraham Riemens en van Janna Bareman. 6 Sept. Jan Pieter Hendrik, z. van Cornelis Riemens en van Alida Pladdet. 15 Sept. Maria Geertruida, d. van Izaak Reinier de Fouw en van Jannetje Oosterling. Overlijden. 1 Sept. Levinus Michielsen, oud 60 j., echtg. van Berbara Hamelink. 13 Sept. Mattheus de Blaeij, oud 5 m., z. van Dirk en van Janna Maas. Honteniase. Huwelijks-aangiften. 6 Sept. Marinus de Zwart, oud 30 j., jm. en Wilhelmina van Dixhoorn, oud 26 j., jd. 13 Sept, Eduardus Ivens, oud 24 j.,jm. en Louisa Petronella Sponseiee, oud 19 j jd. Jacobus Rosseel, oud 46 j., weduwn. en Anna Catharina Hendriks, oud 52 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 7Sept. Alphonsus Johannes Verdurmen, oud 37 j., weduwn. en Apolonia de BLok, oud 44 j wed. 10 Sept. Cyrille Alphonse Marie Bruggemun, oud 26 j., jm. en Louisa Eleonore Pateer, oud 22 j., jd. Geboorten. 1 Sept. Alphonsus Cornelis, z. van Francies van Puijvelde en van Amelia Maria Ver- cautere'n. 12 Sept. Abraham Izaiik, z. van Izaak Brak- man en van Maria Levina Bruijnooge. Overlijden. 4 Sept. Petrus Constantinus Neve, oud 69 j., weduwn. van Philomena Stephania van Renterghem. 8 Sept. Aagatha de Rooij, oud 74 j., echtg. van Pieter de Smit. 9 Sept. Philomena Bogaert, oud 62 j., wed. van .losephus Wullems. 10 Sept. Maria Louisa Philo mena Buijsrogge, oud 72 j., wed. van Constantinus Cornelis Maria Fassaert. Sas van •Sent. Huwelijks-aangiften. 7 Sept. Raij- mond Franciscus Everaerd, oud 20 j., jm. en Helena Maria Vermoet, oud 19 j., jd lluwelijks-Voltrekkingen. 14 Sept. Pieter Hendrikus Johannes'de Groff, oud 41 j., weduwn. en Maria Pieter- nella Renique, oud 39 j., wed. Geboorten. 9 Sept. Henri Petrus, z. van Pieter Fran ciscus Voerman en van Louisa Cornelia de Roeck. 12 Sept. Cathalijntje Christina Adriana, d. van Johannes Gilles Versluijs en van Adriana Jacomina Kranendonck- 13 Sept. Joseph Leons, z. van Maria Louise Dobbelaere. JaoNteeu. Huwelijks-voltrekkingen. 13 Sept. Alouisius de Vos, oud 33 j., jm. en Maria Francisca Pijck, oud 28 j., wed. Geboorten. 2 Sept. Leonia Maria, d. van Petrus Angustinus de Block en van Pharailda Pauwels. 14 Sept. Theophile, z. van Emilius de Letter en van Augusta Maria Want. Overlijden. 2 Sept. Een als levenloos aangegeven kind van het m. geslacht van Petrus Augustinus de Block en van Pharailda Pauwels. 3 Sept. Magdalena Mathilda Ferket, oud 1 m., d. van Mattheus eD van Rosalia Dingeman. Westdnrpe. Huwelijks-aangiften. 13 Sept. Oamile Augustus Gijsel, oud 33 j., weduwn. en Julma de Maerte- l'aere, oud 26 j., jd. Kiiiildorpe. Geboorten. 12 Sept. Arthur Petrus, z. van Benignus Jacobus Bellaert en van Maria Lo.uisa de Groene.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1