No 581 a 1 I I e m e 8 is ieuws- en Advertentieblad Zeeuwsch-VlaaRderen. Be Zoon van den Sankier. 52e Jaargang. Yereenigde Yergaderiog van de beide Kamers der Staten-GeDeraal, Donderdag 19 September 1912. Binnenland. FB UILLE TOK. ABONNEMENT: r per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en vopr flet overige Buitenland 2,Men abonneert zich by alle Boekhande- iaars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADTEKTENTIINi Yan 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meor 0,10. By direete opgaaf van driemaal plaatsing derzelido advertentie pry's siechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar piaatsruimte berekend. wordt de Telofoon No, 25. Inzending van advertentien v6or 1 uur op den dag der uitgave. asat jyejacltljnt SSaaandag., Koenadag. era Vti|ilmttvomiuUgexenderd op Veeatdasen de lima 1*. Ji. t.»S SASiFSJSM. 4«s W«s* Wcesaeis. op Dinsdag 17 September 1912. De heer Schimmelpenninck van der Oije, die den Voorzittersstoel bekleedt, opent, nadat de leden der beide Kamers zich naar de Ridderzaal op het Binnenhof hebben begeven, des middags te 12 uur de vergadering en laat door den griffier van de Eerste Kamer voorlezen een Kon. besluit van 5 September 1912, houdende zijn beuoeming tot Voorzitter van de Eerste Kamer gedurende de zitting, die heden zal aanvangen. De Voorzitter benoemt een commissie, be- staande nit de heeren 't Hooft, Pelinck, Yan Basten Batenburg, Van Voorst tot Voorst en d'Aumale van Hardenbroek (leden der Eerste Kamer), en de heeren Van der Borch van Verwolde, Smeenge, Marchant, Van Sasse van Ysselt, Van Asch van YVijck, Arts, Dolk, Aal- berse, Van Foreest en De Geer (leden der Tweede Kamer), die de Koningiu in het ge- bouw zal ontvangen en uitleiden. De Ministers, hoofden van ministerieele depar- tementen en de leden van den Raad van State vereenigen zich te een uur des namiddags mede in de vergaderzaal. De Koningin, vergezelt van Prins Hendrik, kort daarna in de vergaderzaal binueugeleid, neemt plaats op den troon en houdt, terwijl de Prins naasj: haar gezeten is, de navolgende TROOPiRESE: Mijnekeeren, Het is mij aangenaam U weder om mij ver- eenigd te zien. Ook in het afgeloopen jaar bleven onze be- trekkingen met de andere mogendheden van den meest vriendschappelijken aard. De toesland van den landbouw in al zijne vertakkingen is gunstig, ondanks ernstige tegen- spoeden die een tijdelijk karakter hebben. Handel en nijverbeid bleven zich in het afgeloopen jaar over het algemeen op bevredigende wijze ontwikkelen, betscheepvaartverkeer nam opnieuw in niet onbelangrijke mate toe, terwijl ook de resultaten van bet reederijbedrijf gunstig waren. De uitkomsten van de verschillende takken van visscherij waren over het algemeen minder onbevredigend dan het vorige jaar. Met dankbaarheid mag wordeii vermeld, dat de algemeene toestand in Oost-lndie in velerlei opzicht reden tot tevredenheid biijft geven de West-Indische kolonien werden geteisterd door 4) Doodsche stilte heerschte er binnen. En plotseling overviel jonker Koert van Bronseveld een hevige scbrik. Een koude rilling ging hem door de leden. Hij begaf zich door de groote glazen deuren op het terras en keek naar de vensters van bet aangrenzende vertrek. Die vensters waren niet verlicht en deze ontdekking deed bet bloed voor een oogenblik in zijne aderen stollen. //Goede Hemel, bij heeft zich opgesloten en zit in het donker", mompelde bij. //Heeft bij er zijne zinnen bij verloren Het venster was niet geopend bet was October en daarvoor te koud docb het was misschien niet gegrendeld. Hi] drukte er tegen en ja, bij de aan- raking ging het open. Hij liep naar binnen. Daar was het donker en stil, maar de atmos- pheer was dik van rook. //Ik dacht, dat ik hier licht had gezien", zeide hij luid. ,/Zijt gij bier Koning En terwijl bij voort- durend sprak, ging bij naar de deur, waar bet electriscbe knopje was. eene langdurige droogte, tengevolge waarvan inzouderheid de bevolking der benedenwindsche eilanden van de kolonie Curasao in zorgvoJle omstandigbeden verkeert. Burgerlijke en miiitaire landsdienaren zoo bier te iande als in de kolonien blijven bunne taak op lofwaardige wijze vervullen. Tengevolge van de sterke toeneming van 's rijks middelen en inkomsten laat zich de finanlieele toestand des lands voorshands niet ongunstig aanzien, echter doen de vele onver- mijdeiijke nieuwe uitgaven waiyrOTrdw-die^voor de uitvoering der aanhangige' K(itsohtW%rfcen op sociaal gebied en de omstaudigheid dat liet onafgebroken op eene zoo sterke toeneming der inkomsten mag worden gerekend, de totstand- koming van alle iugediende ontwerpen tot duurzame versterking der middelen dringend uoodzakelijk achten. Het rapport der Staatscommissie voor de GrondwetsRerziening heeft onverwijld een punt van ernstige overweging uitgemaakt. De Regeeringsvoorstellen zullen naar ik Mij vlei u nog in den loop van dit kalenderjaar kunnen bereiken. Deze zitting zal uwe toewijding en krachts- inspanning op zware proef stellen, omdat bet onafgedaan gebleven wetsontwerp tot verzekering tegen de geldelijke gevolgen van invaliclifceic en oud.erdom en bet. voorstel tot dekking van de daaruit voor 's lands schatkist voorvloeiende kosten, alsmede het ontwerp-ziektewet allereerst uwe aandacht blijven vragen. Dit mag niet beletten dat nevens de andere voorstellen welke mede ter tafel zijn gebracht nog enkele wets- ontwerpeD worden aangeboden. Voorstellen tot wettelijke regeling betreiiende woonwagens en woonsc'hepen, tot bestrijding van babitueele dronkenschap en tot beteugeling van landlooperij en bedelarij zullen worden ingediend; de voordrachten in zake de pension- neering van gemeentelijke ambtenaren en van bunne weduweu en weezen zijn zeer spoedig tegemoet te zien. Een drietal wetsontwerpen naar aanleiding van het rapport der ineen- scbakelingscommissie zijn ingereedheid gebracht. Het ligt in het voornemen de departementen van Marine en Oorlog te vervangen door een aepartement van defensie. Een wetsvoorstel zal u bereiken, houdende een voorloopige regeling inz'ake electriciteits- voorziening, omtrent de kanaliseering vau de rivier de Maas. Mede ten behoeve van den afvoer te water der kolenmijn-produeten in Limburg, zullen voorstellen worden ingediend. Een wetsontwerp zal u worden aangeboden tot geleidelijke opbefHng van de in Oost-lndie op boog gezag ir.gevoerde koffiecultuur. Y oordat bij dit echter bereikt had, antwoordde eene stem uit de duisternis //Ja ik ben hier. Ik deed het licht uit, omdat mijne oogen ver- moeid zijn en mijn boofd pijn doet. Ik wilde eerts rustig zitten en nadenken." Het witte schijnsel van het electriscbe licht viel op Max Koning, den particulieren secretaris, die rechtop in een armstoel in den verst ver- wijderden boek van bet vertrek zat. Hij was een tenger menscb met zwart -haar en scherp belijnde, diepe groeven in bet voor- boofd en zwarte oogen, die nu met een woesten, strakken blik op het gelaat van zijn meester gevestigd waren. z/Jk wilde een paar woorden met u spreken", zei jonkert Koert bedaard. Hij stond bij de tafel en keek den man in den stoel onafgebroken aan. z/Ik heb niet voor dit oogenblik tot u ge- sproken over uw ongelukkig binnendringen in dat gedeelte van bet huis, dat verboden was, zooals gij wist en altijd geweten hebt. De zaak is zoo ernstig, dat ik er niet toe komen kon er over de spreken. Maar nu moet ik u spreken, en om mijnentwille en om u duide- lijk te maken het gevaar, dat gij geloopen bebt en nog loopt. Weet gij, dat er aan die ver- trekken een gescbiedenis verbonden is Elk, die geen van Bronseveld is, en daar binnengaat, sterft binnen zeven dagen." Moge Gods zegen aan uw arbeid worden ge- j sekonken. Ik verklaar de gewone zitting der Sfaten-Generaal te zijn geopend. j De Koningin, vergezeld van Prins Hendrik, en voorafgegaan door de commissie, verlaat de vergaderzaal. De Voorzitter sluit, nadat de commissie in de zaal is teruggekeerd, de vereenigde vergadering. EERSTE KAMER. Vergadering van Dinsdag. De griffier doet voorlezing van bet Kon. be sluit, waarbij de heer J. E. N. baron Schimmel penninck van der Oije voor bet nieuwe zittingjaar opnieuw is benoemd tot voorzitter der Eerste Kamer. De voorzitter boudt een rede waarin bij op den gewicbtigen arbeid wijst, welke de Eerste Kamer wacht. Besloten wordt, op voorstel van den voor zitter, de troonrede met een adres van antwoord te beantwoorden. De Kamer gaat daarop over tot bet trekken der afdeelingen, en in de afdeelingen. De vergadering wordt verdaagd tot morgen 11 uur. T WEESE K E R. Vergadering van Dinsdag. Voorzitter de beer Lieftinck. De heer Lieftinck (U.-L.), neemt als oudste in jaren van de Kamerleden den voorzitterszetel in en spreekt, staande, ietwat onduidelijk een openingsrede uit. Hij noemde het ook thans een groot voorrecbt de Kamer te mogen presideeren zoolang geen nieuwe president is benoemd. De groote rustpoos, die er verliep sedert het einde der vorige werkzaamheden, hebben velen der leden zeer noodig gehad, daar veel werk is afgedaan en ook nu zeer vele wets ontwerpen op afdoening wachten. z/Maar ik beboef u wel niet te herinneren, mijne heeren zoo vervolgde de beer Lieftinck zijn rede dat bet niet zoo zeer aankomt op bet aantal dan wel op den aard der wetsont werpen. Zij moeten, willen zij van blijvend nut zijn, in overeenstemming zijn met bet Nederlandsche volkskarakter en dus staan op den bodem, waar- op het Nederlandsche volk steeds stond eu God zij geloofd nog steeds staat, nameiijk den bodem der vrijheid. Met die vrijheid mogen zij niet in strijd komen, integendeel zij moeten er op zijn gegrondvest. Alleen dan kunnen zij van nut zijn voor het Nederlandsche volk in al zijn geledingen." Hij boopt, dat aan zulkeenwet- lk beb die gescbiedenis gehoord, jonker Koert", stemde bij lachende met gedwongen kaimte toe //maar ik hoop, dat gij niet ver- baasd zult zijn, als ik u zeg, dat ik geen ge- ibof hecbt aan die gescbiedenis. Indieu bet waar is, hoe verklaart ge dan Sanders //Sanders z/Ja, bij komt er, al heeft bij geen van Bronseveldsbloed in de aderen." De heer van //Schoongelegen" gevoelde zich niet op zijn gemak. z/Wat Sanders doet, gaat u niet aan, Koning. lk bedoelde te zeggen, dat gij gevaar loopt." ,Toch zult ge mij wel verontschuldigen willen, jonker Koert, wanneer ik het niet gelooven kan." z/Arme Max Koning Het niet gelooven, met dat gelaat en die trillende ledematen Jonker Koert van Bronseveld maakte eene beweging met het boofd, alsof hij wilde zeg gen, dat zijn secretaris bet gelooven kon of niet, naar verkiezing. z/Ik kwam bier niet om over dit punt met u te redetwisten. lk voor mij geloof er aan, en dus waarschuw ik u Neem u in acht en vermijd zooveel mogelijk alle gevaar in de dagen, die komen. Neen", zeide bij en bief zijn band op, daar de jongeman de lippen be- woog om te gaan spreken, //neen, ik wil ook niet spreken over de ontdekking, die gij wel- geving de Kamer zich in het komende zittings- jaar met noeste vlijt zal kunnen wijden. //Mijne heeren zoo eindigt by ik wensch u alien en ook mijzelven de kracbt toe om daaraan bet onze te kunnen doen." Enkele bravo's. De Minister van Financien, de beer Kolkman, biedt de Staatsbegrootir.g voor 1913 aan. Aan de orde is bet opmaken van de nominatie voor een voorzitter der Kamer. Bij eerste stemming blyken uitgebracbt 83 stemmen, waarvan. 50 op den heer Jhr. Mr. O. F. A. E. van Nispen tot Sevenaer (afgev. voor Nijmegen), 21 op den beer Goeman Borgesius, 7 op den beer Drucker, 1 op den beer Loetf, 3 bianco en 1 van onwaarde. Zoodat de heer Van Nispen no. 1 op de voor- dracht zal komen te staan. Vervolgens worden voor 2 en 3 op de voor- dracbt de heeren de Geer en Drucker gekozen. De opening der zitting van de Staten- Generaal door H. M. de Koningin is gisteren zonder eenige incidenten verloopen. Duizenden stonden gescbaard Iangs den weg van het Koninklijk paleis naar de ridderzaal en juicbten het koninklijke paar levendig toe. De ridder zaal bood den gewonen schitterenden aanblik. De Koningin was gekleed in wit satijnen robe. Zij las zittende ce troonrede voor, haar stem klonk zwak, zoodat menig woord verloren ginK Op voorbeeld van het Tweede Kamerlid Van den Borcb yan Verwolde hieven alle aanwezigen bij bet einde der plechtigbeid een leve de Koningin aan. Aangaande de betooging van rooclen Dins dag te 's Grraveuhage meldt men, dat een zeer groot aantal betoogers reeds vroegtijdig op bet meeting-terrein Hontrust aanwezig waren. De beer W. H. Vliegen, het Tweede Kamer lid, opende de betooging met te constateeren dat deze tweede Roode Dinsdag den eersten verre overtreft, ondanks of misschien juist wegens bet verbod tot het houden van een optocbt. Voorts deelde hij mede, dat een groot aantal sympathiebetuigingen waren ingekomen van ben die geen verlof kregen om de betoo ging bij te wonen, waaronder telegrammen waren van rijkswerklieden aan de Hembrug; van militairen in het kamp van Zeist enz. Wat bet verbod van den optocht betreft, de tienduizenden bier aanwezig zullen zicb niet laten verbieden op straat van bun eiscb te doen blijken men zal op rustige ordelijke wijze naar het Binnenhof trekken. Gebeurt er iets, wat op wanorde gelijkt, dan zal dat komen op rekeuing van hen, die de betooging verhiuderen. licht gedaan hebt op uw onzaligen onderzoe- kingstocht. Ik ben gekomen om van u te eischen, dat gij zult zweren, nooit tot eenig menschelijk wezen te spreken over wat gij gezien bebt." z/lk zal daartoe niet veel gelegenheid hebben, wanneer uw voorspelliug, die mijn dood be- teekent, uitkomt", zei Max Koning gedwongen. Jonker Koert van Bronseveld keek hem aan. z/God geve, dat de voorspelling niet uit komt", bernam bij met een diepen zucht. ,/Maar het heeft geen nut, met een zaak als deze, welke even ernstig als verschrikkelijk is, te spelen. Ik eiscb van u dat gij, zoolang gij leeft, of het zes dagen of nog zestig jaren zullen zijn bet stilzwijgen bewaart over wat gij gisteren geziey bebt. Ik eiscb dit van u, niet als uw meerdere, maar als een man van eer tegenover man van eer. Ik eiscb, dat gij er een eed op doen zult." vEen eed vroeg Max Koning verschrikt. z/Ja, een eed. Dan zal er voor mij en de mijnen geen onaangenaambeid uit kunnen voort- komen en'blijft slechts bet gevaar voor uw eigen leven." //Daarvoor ben ik niet bevreesd", lacbte Koning moedig, docb de doodelijke bleekheid, welke over zijn gelaat trok, en de uitdrukking in zijne oogen weerspraken, wat hij zeide. (Wordt vervolgd.) a— ii i mi mm i i ga: sanaaBaBKBaHMnaanaanauni

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1