A i g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor euwsch-Vfaa>deren. Cacao DE VOLKSDRAM mDe teste voor den prik r No 5814 Zaterdag 14 September 1912. 52e Jaargang Landbouwberichten. VAN HOOTEN'S bij uitnemendheid. Gemengde berichten. Binnen land. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postYoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika 1,65 en voor bet overige Buitenland 2,— Men abonneert zich bp alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefooa No. 2 5. ADYKRTENTIENi Yan 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer /0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prps slecbts tweepiaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruixnte berekend. Inzendmg van advertentien v6or 1 uur op den dag der uitgave. en ■HSe»nndert| op sreewtdaaeB l»IJ de Hum I». J. VAX 1*K I1SDK. te «e* Komd. ZEZmZR^TIE] BLAD. Naar gemeld wordt is tbans het ontwerp- Kon. besluit bekrachtigd, waarbij voor het leger de grijsgroene uniform geleidelijk wordt inge- voerd voor de cavalerie, de rijdende-artillerie en het regiment grenadiers en jagers wordt de bestaande groote tenue gehandhaafd. TER NEUZEN, 13 September 1912. Bij den stormvloed van Woensdagmiddag, die een hoogte bereikte van 1.30 M. boven hoog water, werd aanzienlijke schade toege- bracht aan het oostelijk staketwerk van de Kil en Nieuwe Sluis van het waterschap Groede dat bijna geheel vernield werd. Woensdagavond, tusschen 5 en 6 uur, brandde te Bierviiet een schuurtje af bij den landbouwer 1Rijckaert in den Hoofdplaatpolder. Toen de brandpuit arriveerde, was er niets meer te verrichten, daar de naastbijzijnde Hoofd- plaatsche brandweer al het noodige reeds had verricht. Een oud paard bleef in de vlammende andere paarden liepen in de weide. Een zeug met biggen werd gered. De boer zelf was afwezi^i De oorzaak van den brand Is onbekend. Het in den brand geblevene was verzekerd. (Midd. Ct.) Koewaclit. Woensdag had hier eene open- bare vergadering van den gemeenteraad plaats, waarop alle leden tegenwoordig waren. De secretaris gaf op verzoek van den voorzitter lezing van de volgende ingekomen stukken 1. Provinciaal blad no. 134, waarbij Gedep. Staten naar aanleiding van een adres van den Algemeenen Wielrijdersbond de wenschelijkheid uitspreken tot het piaatsen van borden met de naam der gemeente aan de verschillende grens- punten. Besloten wordt een bord te piaatsen op de grenzen tusschen Stekene— Koewacht en een tusschen St. JansteenKoewacht. Op de grens KoewachtZuiddorpe wordt onnoodig geacht, wijl aldaar een wegwijzer is geplaatst. 2. Een adres geteekend door de wed. IJsebaert, A. de Jonge en Ed. de Mette, be- woners van de Kerkstraat met verzoek in die straat een lantaarn te piaatsen ter hoogte van de woning van de wed. IJsebaert. Besloten wordt geen nieuwe lantaarn aan te brengen, maar de aanwezige te verplaatsen, opdat deze de straat beter verlichte. Aan de orde is thans benoeming leden burgerlijk armbestuur. Aan de beurt van aftreding zijn de heeren Ph. Baert, D. A. van den Eeckhout en Fr. de Maaijer. Allen worden met algemeene stem men herbenoemd. Tot lid van de commissie tot wering van schoolverzuim wordt herbenoemd de heer P. Vercouteren. In het Zeeuwsch Landbouwblad is opwe- nomen het rapport over stalverbetering van het Dagelijksch Bestuur der Vereeniging ter Bevor- dering van de Geitenfokkerij in Zeeland. Het bestuur zegt dat het lioogst moeilijk was om na bestudeering der ingekomen rapporten der verschillende commissie's voor stalverbete ring de 20 uitgeloofde prijzen naar verdienste toe te kennen, te meer nog daar niet in alle verslagen de aangebrachte verbetering in de geitenstallen even nauwkeurig opgegeven is. Het bestuur meent, gezien de verschillende rapporten, niet beter te kunnen handelen, dan de 20 uitgeloofde prijzen toe te kennen aan de geitenfokvereenigingen en de Besturen hier- van de vrijheid te geven zoo noodig de vijf gulden in twee, drie of meer prijzen te split- sen naarmate zij meenen, dat meerdere leden aanspraak hebben op een geldelijke tegemoet- GOED en GOEDKOOP. VOEDEND en GEMAKKELIJK VERTEERBAAR. 1 Kg. 1.50 0.80 VqKg-. fOA2i VlO 0.18 koming in de gedane uitgaven voor de stalver betering. Alzoo is een prijs van 5 toegekend aan de twintig volgende vereenigingen Geers djjk, Nieuw- en St. Joosland, Zaamslag, West- dorpe, Wemeldinge, Koewacht, Zuiddorpe, Ter Hole, Waarde, Kruiuigen, Stoppeldijk, Lams- waarde, Ritthem, Waterlandkerkje, Ter Neuzen Driewegen, Renesse, Biggekerke, Serooskerke, Grijpskerke en.Axel „Ter Verbetering". Aan alle vereenigingen, welke een rapport oyer stalverbetering inzonden, worden eenige diploma's gezonden met verzoek ze aan die leden uit te reiken, welke volgens het oor- deel van het Bestuur er met recht aanspraak op mogen maken. Prijzen en diploma's zullen in den loop der maand September verzonden worden. Niet misrekend. Op de pluimveeten- toonstelling te Bergen-op zoom had de heer Geers uit Halsteren Zaterdag ter opluistering een broedmachine ingezonden met 100 eieren, die, volgens zijn mededeeling, alle den volgenden dag moesten uitkomeu. En Zondag waren werkelijk 98 kuikens uit den dop gekropen. Tengevolge van het gebruik van lever- worst zijn in verschillende gezinnen te Steenwijk ziekteverschijnselen, enkele vrij ernstig, voor- gekomen, die op vergiftiging wijzen. Het aantal patienten bedraagt ruim 30. Restanten leverworst, ook bij den betrokken slager, zijn in beslag genomen en ter onderzoek opgezonden aan den directeur van het Centraal Laboratorium te Utrecht. Ala bewijs hoe overvloedig de komkom- mers gegroeid en hoe weinig zij waard zijn, diene het volgende Een volgeladen groentenschuit voer door het Levendaal te Leiden. Onder den last bevond zich een mand met groote gele komkommers. De tuinder kon er hoegenaamd geen geld van maken en daarom wierp hij ze bij tientallen gelijk op den wal waar een groote schare, jong en oud, ze gretig opraapte. Wat een bunsing steelt. De heer J. Nieuwenhuis te Surhuisterveen miste in een nacht 45 jonge kippen, den volgenden nacht weer 18. Er werd aangifte bij de politie gedaan en de veldwachter ging oppassen. Hij betrapte den dader op heeterdaad en wees ook aadelijk vonnis. Het was een groote bunsing die door hem doodgeschoten werd. Stierengevecht in 't polderland. Een sectie infanterie uit Delft, voor her- halingsoefeningen onder de wapenen, zou Maandag in de weilanden tirailleeren, in den Woudschen polder, maar kwam daar tegenover een grooten stier te staan, die een dreigende houding aannam, en niettegenstaande de aan- voerder van den troep ^Staan bljjven" komman- deerde, zetten alien het op een loopen ook de sectiekommandanten, die het bevel tot staan blijven gegeven hadden. Het gelukte bijna alien, zich over een hek heen te werken. Maar een milicien, die zich niet spoedig genoeg had kunnen redden, werd door den stier op de horens genomen en eenige meters ver tegen den grond geslingerd. Eerst had niemand den moed, den ongelukkigen makker te bulp te Snellen, tot enkelen op het denkbeeld kwamen, het woedende dier met een polsstok te bewerken, waardoor zijn aandacht eenigszins van zijn slachtolfer werd afgeleid, die nu op handeu en voeten een heenkomen zocht. Gelukkig is de toestand van den man niet ernstig en is hij er met den schrik en eenige kneuzingen afgekomen. Ean bange dag met een blij slot Het 7jarig zoontje van een winkelier in de Utrechtschestraat te Amsterdam moest Dinsdag- middag om 12 uur schoolblijven. Zijn zusje, dat op dezelfde school gaat kwam wel thuis om koffie te drinken, haar broertje niet. Ongerust ging de vader naar de school en vernam toen tot zijn ontsteltenis, dat dejongen niet voor den middagschooltijd was teruggekeerd. Bij de politie gat men hem den raad voorloopig af te wachten tot de knaap zou thuis komen. Maar ook om 4 uur was het ventje nog niet terug. Aan de verschillende bureaux werd door de politie telegrafisch van de vermissing kennis gegeven, in de hoop, dat het kind ergens dwalende zou gevonden zijn, doch deze maatregel leverde geen resultaat op. Toen besloot de polittie te gaan dreggen. Dinsdagavond 7 uur werd daarmee begonnen in de Reguliersgracht tusschen Prinsengracht en Lijnbaansgracht. Het gebeurde juist daar, omdat dit graehtgedeelte op den weg lag tusschen de school en de ouderlijke woning. Uren aaneen werd er gedregd, doch niets gevonden. Totdat het was half elf Dinsdagavond de ouders hun verloren gewaand kind in de Utrechtsche straat zagen loopen langs den winkel. Dejongen werd natuurlijk onmiddellijk naar binnen gehaald Veel kon men niet uit den doodelijk vermoeiden knaap krijgen. Het schijnt dat dejongen, die goed kan leeren, uit schaamte over zijn schoolblijven niet durfde thuiskomen en toen maar aan het ronddolen is gegaan. Als het zoo doorgaat, zullen zich de ver- zoekschriften van gemeentebesturen en gemeente- raden over de duurte op de bureau's van den Bondsraad, den Rijksdag, de Pruisische regeering enz. hoog opstapelen. Elken dag worden er tal van besluiten tot het afzenden van verzoek- schriften genomen. Kassel zal zich volgens een Vrij dag genomen besluit tot den Bondsraad en d«n Rijksdag, Leipzig tot de Saksische regeering wenden. Te Iserlohn zal de gemeente weer een visch- markt openen en stappen doen, om den invoer van Deensch vleesch gemakkelijker te maken. Op de weekmarkt te Kotthus is Donderdag een groot tumult ontstaan. De koopsters' schoolden in menigte voor de kramen van de kooplui in boter en eieren samen en hielden een betooging tegen de hooge prijzen van die levens- middelen. Hier en daar raakte men slaags en gebruikten de boerinnen klompen boter en stukken kaas als werptuigen. De politie liet het tumult oogluikend toe. De protesteerenden hadden ten slotte de voldoening, dat de boter- prijs in twee uur tijds van 1 mk. 40 tot 1 mk. 20 daalde en ook de eieren navenant werden afge- slagen. Het weder in het buitenlmul. De weerkundigen hebben een mooie maand September voorspeldZij hebben het, zoo mogelijk nog ffmisser" geraden dan in Augus tus. De regen valt sedert eenige dagen op het Europeesche vasteland bij stroomen en de ge- volgen blijven niet uit. Vooral in Duitschland heeft men het hier en daar hard te verant- woorden. De Ems, de Werse, de Westfaalsche Aa, de Lahn, in enkele streken de Rijn, de Ruhr, de Lippe, de Lenne en de Neckar, zijn buiten hunue oevers getreden en hebben groote stukken land overstroomd. In alle rivieren blijft het water onrustbarend stijgen. De Isar, in de nabijheid van Miinchen, staat op het punt buiten zijn oevers te treden. Te Gmvind, in Wurtemberg, waar de over- stroomingen in het bijzonder groote schade aanrichten, is een molenaar door het snel op- komend krachtig stroomende water meegesleurd en verdronken. In een fabriek drong het water zoo snel binnen, dat de werklieden nauwelijks den tijd hadden, het lijf te bergen. In Baden sleurden de van het Zwarte Woud komende riviertjes, die buitengewoon hoog met water gevuld zijn en op vele piaatsen de om- liggende landen overstroomen, alles mee, wat zich op hun weg bevindtwoonhuizen, stallen, bruggen en de te veld staande gewassen. Hier en daar zijn dijken voor het geweld van het water bezweken, het spoorwegverkeer wordt met stremAing bedreigd en overal zijn de dank- gebeden voor een goeden oogst, die door de geestelijkheid waren bevolen, af'gezegd. Op den Neckar is het scheepvaartverkeer gestremd. Te Heidelberg en in de omgeving is tenge volge van den doorbraak van dijken een aan zieniijke schade aangericht. Te Ziegelhausen zijn straten en velden door het ondermijnde water ingezakt. Ook de Boekowina heeft weer veel te lijden van overstroomingen en hoog water. In het geheel zijn er 12 spoorwegbruggen vernield. De telefoon- en telegraafdraden zijn over het geheele land gebroken en heele molens worden door het water weggevoerd. In het plaatsje Fahr, nabij Koblenz, is door den regen een geweldig groot rotsblok losge- raakt en in de nabijheid van het spoorwegstation op den weg terechtgekomen, waarop het ver- keer eenige uren gestremd werd. Men is bang voor nog meer bergstortingen van dien aard. De spoorwegautoriteiten hebben bevolen, dat de spoorwegdijken in het geheele Rijn-dal bijzonder streng bewaakt moeten worden. Nabij Wiirselen, bij Aken, is een groot ge- deelte van een kalkgroeve tengevolge van den regen in de rivier de Wurm gestort en heeft deze verstopt. Dientengevolge overstroomde de rivier het omliggende land over een lengte van een kilometer, en bedreigde een spoorwegviaduct en een brug. Gelukkig baande het water zich- zelf een weg door de kalkmassa, waardoor een wellicht ernstig onheil is voorkomen. Uit vele streken wordt ook sneeuwval gemeld. De toeristen, die zich nog in den Harz bevinden, hebben gisteren de eerste sneeuw op den Brocken zien vallen. De heuvels, rondom Kassel met name die bij Wilhelmshohe, zijn met een dunne sneeuwlaag bedekt. In het hooggebergte in Silezie heeft het gisteren zeer hevig gesneeuwd en hier en daar ItS T. o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1