A I g m e e n iieuws- 8s Advertentieblad Zeeuwsch-Vlaaiderea. 15,000 KG. Anthraciet, Vau Hooter m No 5811. Zaterdag 7 September 1912. 52e Jaar^an^. o r Binnenland. G0EDK00P Landbouwberscfiten. Gemengde berichten* i 1 ABONNEMENT: Per drie znaanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie' 1,40. Voor Amerika f 1,65 en- voor bet overige Buitefiland 2,—. Men abonneert zich bp alle Boekhande- laars, Postdirect'euren en Brievenbushonders. Telefoon No. 2 5. ADVERTENT I ENi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsicg derzelfde advertentie wordt de prgs slechts tw eemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruixnte berekend. Inzending van advertent: .en r6°r i tiur op den dag der uitgave. t' ]WMtapd,ftg'» WoeE»a»jijr. en ■itgeMnderd op Peeildaxe* l»y de virma P. Jf. VII »B tie S»» NcweB. Burgemeester en Wethouders van ZAAMSLAG zullen trachten aan te besteden de leverantie van totaal franco ter plaatse van bestemming. Waarvan 3400 E.G. ten Gemeenteliuize, 4000 in tie school in den Or. Huissenspolder, 3000 in de school te Othene, 4600 in de school in de kom. Inzendmgen van monsters met opgave van prijs, worden ter secretarie ingewacht voor of op 14 i&epierrsbeE1'' a.s. Zaamslag, 4 September 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JO!:. DE FE1JTER, Burgemeester. J. STOLK Lzn., Secretaris. De Priins ta Bergen op Zoom. Z. K. H. Prins Hendrik heeft Woensdag een bezoek gebracht aan bet Rijkshengstveulendepot en de tentooustelling te Bergen op Zoom. Op bet perron waren ter begroeting aanwezig de burgemeester van Bergen op Zoom, de heer Hulshot, en de voorzitter van het comite der tentoonstelling, de heer Laaue. Verder waren op het perron o. m. aanwezig de luit.-kol. Zanino, waarnemend garnizoens-commandant, en zijn adjudant; de heer Rinsma, luit.-plaatselijk- adjudant, en de kapitein der marechaussees Bauduin, commandant van het district Breda. Te 10 u. 57 min. kwam Z. K. H., vergezeld van Zijn adjudant, den luit. ter zee lste hi., Bijl de Vroe, aan het station aan. Luide koera's weerklonken, toen Z. K. H. uitstapte. De jongejutfrouw Rigarda Laane bood den Prins een ruiker witte rozen aan. In de wachtzaal lste klasse, waarvan de in- gang met groen en bloemen was versierd, heette de burgemeester Z. K. H. namens de bevolking van Bergen op Zoom hartelijk welkom Nadat de leden van het dagelijksch bestuur en de leden van het comite der tentoonstelling aan Z. K. H. waren voorgesteld, werd er in auto's naar het hengstveulendepot gereden, aan welks versierden ingang Z. K. H. werd ontvangen door den dierecteur dier inrichting, den gepens. kolonel Kromhout. Met groote beiangstelling bezichtigde de Prins de verschillende stallen, waarna het per sonnel eenige hengsten buiten leidde. Z. K. H. onaerhield zich gedurende ruim een half uur met den heer Kromhout. Vervolgens begaf de Prins zich naar het huis van den voorzitter van het tentoon*telliugscomite, waar een noenmaal werd aangebodpn. Mej. Maria Laane overhandigde Z. K. H. een album met 8 foto's van de tentoonstelling, aiwaar de Prins ongeveer kwart over een aan kwam, veigezeld van het dag. bestuur der gemeente en den voorzitter van het tentoonstellingscomite, enr waar eco talrijk publiek Z. K. H. toejuiehte. Z. K. H. bezocht achtereenvolgens het land- bouwhuis, de coliectieve inzendingen van Zeeland en Brabant, de gebouwen voor den tuinbouw en de tent met producten van de fruitteelt. De voorzitters van de afdeeiingen landbouw en tuinbouw leidden Z. K. H. door bun afdee iingen rond en stelden hun medebestuurderen aan den Prins voor. Ongeveer haifdrie vertrok de Prins van het terreiu. [let dagelijksch bestuur der gemeente en het geheele hoofdeomite van de tentoonstelling deden Z. K. H. uitgeieide tot het station. vierkante bussen lag voor het gezin Boers, ;ijn eenig kind verloor. dat op die wijze keurd 8, TER NEUZEN, 6 September 1912. De uitslag van de verplichte Ilengstenkeuring te Middelburg en Oostburg is Middelburg 2 Sept. Aangegeven 13, voorgebr. 12, goedge- uitgesteld 2 afgek. 2. Oostburg 3 Sept. Aangegeven 78 voorgebracht 66, goedgekeuvd 40, goedgekeurd ondanks cornage 1, uitgesteld 13, waaronder 3 voor cornage, vermoedelijk van voorbijgaanden aard, afgekeurd 13. SluiskiJ. Veel wordt er hier geklaagd en niet ten onrechte over bet in circulatie zijn van Belgische tien- en vijf centiemenstukken. Bij ministrieele resoluties werd o. a. te Ter Neuzen verboden bet betalen met Belgische nikkelmunten, ten spijt van enkelen, die als 't ware een bandel in deze ruunten dreven. Doch bet lijkt wel of de ministrieele maatregel buiten werking is gesteld. Er wordt betaald en terug betaald met de verboden -munten als- of het zoo boorde. TVat helpt een verbod, indien er niet streng de hand aan wordt gehouden Krachtig inrijpen van hen, die krachtens bun betrekking daartoe de bevoegdheid, den plicht bebben, is de eerste noodzakelijke vereischte. Slechts van strenge controle en voorbeeldige straffen toepassen op eventueele overtreders is heil te verwacbten. 1 lissingeu. Als een bewijs hoe weinig er op de badplaats, ten gevolge van bet ongun- stige weer omgaat, diene, dat het ,/Strandhotel" reeds gesloten is en het Grand Hotel en't Bad- paviljoen binoen enkele dagen het voorbeeld zullen volgen. De officieele sluitingstijd is 1 October. Door de aankoopcommissie van den R. K. Boerenbond Z. VI. O. D. zullen in Friesland worden aangekocht omstreeks 16000 K.G.Friesche wintergerst, 16000 K.G. verbeterde Wilhelmina- tarwe, 1600 K.G. Mansholttavwe, 7000 K.G. Perkuserrogge, 32500 K.G. Friesche Eigen- beimers en 32000 K.G. Friesche Industries. In Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen beloof- den de bruine boonen een oogst, zooals in jaren niet was voorgekomengemiddeld rekSnde men op minstens 20 zakken per gemet, zoo zwaar waren de struiken geladen. Door den aanhoudenden regen zal echter de fimantieele uitkomst der teelt niet gunstig zijn de struiken liggen tegen den doorweekten grond, zoodat de meeste boonen plekken hebben ge- kregen, waardoor zij ongeschikt zijn geworden voor de markt, en slechts tot veevoeder kunnen dienen. Het l1/2-jarige kind van bakker J. Boers te Erica (Dr.) is door de tram overreden, tenge- volge waarvan bet spoedig overleed. Een zware Lerwijl de brug te Erica werd afgedraaid geraakte bet negenjarig dochtertje van H. van Dalen, aldaar, bekneld tusscben de leuning op den wal en de leuning der brug. De borstkas werd ingedrukt en kort daarna overleed bet kind. Het heeft Maandagavond te Groningen zoo geducbt geregend, dat de stad op een ge- geven oogenblik als het ware overstroomde. Met deze geweldige stortzee ging een fel on- weder gepaardde straten waren spoedig hier en daar kleine meren geworden. In den kelder van de macbinekamer van de Electrische Cen- trafe was het water tot 12 c.M. boog gestegen de huip van de brandweer werd ingeroepen cm de kelders met de stoomspuit weer droog te maken. In de daaraan grenzende bergplaats steeg bet water tot 35 c.M. De machines der Electrische Centrale hebben geen materieele schade bekomen. De Nijmeegsche tentoonstelling is gesloten. Nijm. Crt. wijdt haar een afscheidswoord, waarin bet volgende lezen„Teleurstelling heeft de tentoonstelling gebracht voor bijna Ddereen voor de vaders van bet idee, om Oud- Heidelberg in Nijmegen populair te maken, want ze bebben kunnen constateeren, dat Duitsche Aden en gewoonten zich zoo inaar niet over lateD planten, dat een gekleurde studenteopet den kalmen Nederlander niet in een Duitsch student veranderen kan, noch bi] hem liefde wekt voor een oude burcbt op vreemden bodem teleurstelling voor de commissie-leden, die zij uitgezocht bebben om bun plan uit te voeren, en die van huu arbeid weinig vreugde bebben beleefdteleurstelling voor de menscben, die bun gelden beschikbaar stellen voor een Waar- borgtonds, dat door den „zondvloed" werd opge- slokt en voor de Gemeente, die zoo gul was om niet minder dan f 10,000 van de belasting- penningen in de onderneming te wagen teleur stelling voor de leveranciers, die naar vef- luid een aanzienlijk veriies op bun vorderingen zullen lijdenteleurstelling voor de pacbters van buffetten en huisjes, die groote pachtsom- men betaalden en magere zaken maaktenteleur stelling voor het publiek, dat vermaak zocht en het niet viuden kon teleurstelling voor de Nijmeegsche neringdoenden, in wier belang de tentoonstelling beette op touw te zijn gezet en die er maar heel weinig van bemerkten teleurstelling voor bijna iedereen Een aannemer te Arnhem, zekere J., bouwde voor eenigen tijd een huis, waarvan, volgens de bepalingen van de Bouwverordening, de voovgevel van bard-grauw moest worden opgetrokken. Het bouwtoezicbt te Arnhem beweerde, dat dit niet geschiedde, de aannemer hield vol, dat wel hardgrauw gebruikt werd, en toen bij weigerde aan de wenscben van het bouwtoezicht tegemoet te komen, liet dit laatste het in aanbouw zijnde huis omver halen. De aannemer diende een klacht in en zag voor de rechtbank zijn eiscb om schadever- goeding afgewezen. Maar in booger beroep gelastte bet Hof een nieuw deskundig onderzoek en stelde de gemeente in het ongelijk. B. en W. van Arnhem stelden tbans voor, van dit veroordeelend vonnis in cassatie te gaan, maar de raad verwierp dit voorstel met 15 tegen 11 stemmen. De sigarenmaker De W., dife Zondag- avond, tengevolge van het gebruik van te veel sterkedrank, op de kermis te Alkmaar uit een luchtschommel is gevallen, is gisteren aan de bekomen inwendige kneuzingen overleden. Het 2jarig zoontje van den beer L. uit de Weesperstraat te Amsterdam heeft terwijl de moeder zich eenige oogenblikken verwijderd bad, uit een fleschje vergift gedronken. Het knaapje, dat bewusteloos neerviel, werd in bedenkelijken toestand naar het Ned. Isr. Ziekenhuis vervoerd. De Schiedamsche verordening ware feitelijk overbodig, indien de gemeenteraad had kunnen besluiten langs de glooiingen der dijken in ruime mate brandnetels te planten Op dat uitnemend denkbeeld is men in den Watergraafsmeerschen gemeenteraad gekomen. Een der raadsleden klaagde over de vele brand netels langs de dijken. Die klacht beantwoordde de burgemeester de heer J. W. de W it met de opmerking dat die brandnetels goede diensten kunnen bewijzen ter voorkoming van ongepaste handelingen door jongelieden De politie te Watergraafsmeer heeft twee 18jarige Duitschers aangehouden, die zich onledig bielden met revolverschieten op de Oosterbegraafplaats. Uit bet verboor bleek dat zij de ouderlijke woning te Emsdetten badden verlaten. Zij hadden zich naar Amster dam begeven om als vrijwilliger dienst te nemen in bet Oost-Indiscbe leger en om nu eenige geoefendheid in het schieten te verkrijgen badden zij de begraafpiaats als oefenterrein gekozen, zeker denkende, dat ze daar wel niet gestoord zouden worden. Middel tegen jicht Dr. Brand, te Utrecht, sehrijft het volgende in het Ned. Tijdscbr. voor Geneeskupde //Enkele jaren geleder. deelde een patient mij een familiegeheim mede, waarmede men de acute jicbtaanval in een enkelen dag zou kunnen genezen. De bebandeling is als volgtMen doet een flinke hoeveeiheid bicarbonas natricus in een kom, voegt daarbij zooveel koud water, dat na doorroeren een stevige brij ontstaatdeze brij wordt ongeveer een balven centimeter dik uit- gesmeerd op een doek van zoodanige grootte dat men bet aangetaste gewricht en omgeving er gebeel mee kan inwikkelen daarna legt men de geprepareerden doek met de door de brij bedekte zijde om bet aangetaste lichaams- deel en bevestigt bet gebeel met een ot ander windsel. Een laag watten, een stuk ondoor- dringbare stof, kan men desverkiezende daar overbeen bevestigen, al is de werking zonder deze bijvoeging er niet minder om. Het verband blijft liggen, totdat het droog wordt, waarna men bet weder bevocbtigt, wat, zoo nooaig, meer- malen herhaald kan worden. Hoewel men meestal van dergelijke huismiddeleu bet gewenscbte gevolg ziet uitblijven, beb ik tocb de bebandeling toegepast in een hardnekkig geval, waarin de jicbt, in weerwil van de gebruikeiijke bebandeling telkens terugkwam. Het gevolg was snel en vol- komen evenzoo in vele volgende gevallen." In een vorig nummer vermeldden we, dat door een veldwachter Spelden, uit Westzaan in Wageningen geld werd ingezameld voor een zoon, die een Cbr. gymnasium bezoekt. Later werd medegedeeld dat in dit geval van geen oplicbting sprake was, zooals eerst werd gedacht, doch de veldwachter H. Spelden, die niet te Westzaan doch te Oostzaan woont het geld vroeg voor zijn zoon, die te Doetiehem studeert. Tbans wordt bier nog bijgevoegd, dat ver schillende predikanteu een krachtige aanbeveling bebben geschreven om den jougen Spelden in zijn studie te steunen. Van die aanbeveling voorzien vraagt de vader bier en daar hem te helpen, om zijn zoon tot predikant te doen opleiden. Dat bet hem zeer onaangenaam is, dat men zijn handelwijze in zulk een verkeerd daglicht stelt, is duidelijk, temeer, daar twee jaar ge- leden eenzelfde onjuist bericht omtrent hem in de bladen is vermeld. Het scbijnt, dat een hem vijandig persoon hem op die wijze tracht tegen te werken. Een detacberaent rijksveldwacbt is te Wie- rum (Fr.) gestationneerd. Dag en nacbt wordt daar door haar gesurveilleerd. Het broeit daar onder de bevolking tengevolge een geschil tus- schen bet schoolbestuur en het boofd der Cbris- telijke school aldaar. De meerderheid der be volking staat aan de zijde van het schoolhoofd Voor eenige dagen werden ruiten bij ingezetenen ingeworpen. Men vreest meerdere ongere- geldheden. UElimSCHE O O

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1