A I g e m e e n iauws- en Advertent: i eblad voor eeuwsch -Vlaanderen. No. 5809 Dinsdag 3 September 1912. Kamer van Koophandel en Fabrieken. BEPROEFDE LIEFDE. 52e Jaargang. BBRSTB SLAD. FKUILLETON. ABONNEMENT v ?r, dri6 ffa1nAdenTTbinnen Ter Neuzen 1,-. Franco per postYoor Nederiand 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en voor jet ovenge Buitenland 2,—. Men abonneert zich bp alle Boekhande- taars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 25. Inzendmg van advertentien v6or 1 uur op den dag der uitgave ADVERTENTIENi Yan 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0.10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie prps slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. wordt de (Tervisie-legging Kiezerslijst). TER NEUZEN, 2 September 1912. Het weerbericht van het meteorologisch instituut te De Bilt van heden luidt als volgt Hoogste barometerstand 769.4 Horta. Laagste 753.8 Skudesnaes. erwachting tot den avond van 3 September Meest matige Noordelijke tot Westelijke wind, zwaar bewolkt waarschijnlijk nog regen- buien, zelfde temperatuur. De jaardag van II. M. de Koningin werd alhier j.J. Zaterdag herdacht door het uitsteken der vlag van vele gebouwen. In den avond hielden groepen kinderen optochten met ver- lichte lampions. Overigens was op geenerlei wijze iets van feestbetoon te bespeuren. In z'n eer hersteld. Toen het nieuwe Ned. Herv. kerkgebouw voor ruim 20 jaren werd gesticht, werd de haan der oude kerb op stal gezet en vervangen door een van grooter afmeting, naar men _meende ook meer over- eenkomstig den natuurlijken vorm. Nadat die nieuwe groote haan zijn hoog stand- punt had ingenomen, kwamen zware stormen hun kracht op hem beproeven met zoodanig gevolg, dat de berkvoogden den van zwaar ras zijnden haan lieten vervangen door een lichte windvaan. Ruim 20 jaar heeft deze dienst gedaan secuur wees deze de windrichtingmaar toch voldeed zij nietop de spits van een toren moet een haan prijken. Het kerkbestuur heeft de laatste jaren al verschillende maatregelen genomen om met particulieren steun der gemeenteleden het kerk gebouw inwendig te verbeteren, nu heeft men ook het oog geslagen op het uitwendige. /,1k heb uw geld niet noodig en er nooitop gerekend." „Goed. Maak de zaak dan maar met Else af. Ik geef mijn toestemming." Der Gustaaf de boeve verliet was de trouw- dag vastgesteld. Die dag, een heldere, zonnige dag, kwam. De bruiloftsgasten waren opnieuw bijeen en de vorige verongelukte trouwdao- was vergeten. Zaruba had inmiddels kalm op Karzig gezeten en zijn zaken zoo ferrn aangepakt, dat alien, die hem kenden er verbaasd over waren. Toen hij hoorde, dat Horen ging trouwen, was er een einde aan zijn kalmte. Hij besloot eenige maanden op reis te gaan. Majoor van Winterfeld schudde het hoofd, toen hij dit hoorde, maar sprak hem niet tegen en Zaruba vertrok. Vooraf had hij het geld, dat hij Gustaaf schuldig was, met alle opgeloopen intresten aan IJalenbeck ter hand gesteld, om het den jongen man te geven. Hij bleef achttien maanden weg, maar hield Behalve de noodige restauratie van toren en spits zal zooals reeds vermeld is een nieuw uurwerk, voldoende aan de eischen des tijds, worden aangebracht. Maar ook werd be- sloten de lang vergetene, de verstoote haan weei in zijn eer te herstellen. Van onder allerlei rommel opgezocht, naar den schilder gebracht om de veeren opnieuw te vergulden weid Zaterdag de haan door den koperslager en loodgieter 1. Guequierre op zijn hoogste standpunt geplaatst. Velen waren daarvan toe- schouwer en het was ook voor velen een ge- ruststelling toen deze gratis-vertooning van klim- sport was afgeloopen, de haan er stond en de man die hem geplaatst had van het hooge punt naar beneden daalde. In ons vorig nummer was tegen gisteren- avond aangekondigd een openlucht concert van het muziekgezelschap „De Vereenigde Werk- lieden Regen gevolgd door een stortbui, tegen het uur van aanvang, beduidde de muzikanten dat het onnoodig was de instrumenten te voor- schijn te halen. Wat een cinema beteekent bleek ook Zaterdag en Zondag weer in het Hotel Centraal". Velen hebben een reis gemaakt en uren (in den legen) staan wachten op den Conscience-stoet te Antwerpen. Hier kon men dien, zonder de ongemakken der reis of vervelend wachten, op z'n gemak zien. Dit de vertooning bleek dat de ondernemerniet alleen zijn best doet om iets moois, maar ook om wat nieuws te geven. Zooals uit achterstaande advertentie blijkt woidt a.s. Zaterdag en Zondag o.m. vertoond //Sneeuwwitje". Deze gekleurde film is zeker een bezoek waard. Tot onderwijzer aan eene openbare school voor meer uitgebreid lager onderwijs te Rotterdam is benoemd de heer W. H. Balkenstein, vroecer alhier. - In den nacht van Vrijdag op Zaterdag vertoefden eenige zeelieden in het cafe' „Zum Kaisei hriedrich alhier. Terwijl de anderen in de gelagkamer bleven was een hnnner naar de achterplaats gegaan in zoodanigen benevelden toestand, dat hij ineenzakte. Toen hij weer tot bewustzijn kwam miste hij naar zijn zeggen eene portefeuille met bankpapier. De bewoners van het cafe beschuldigden een der andere zeelieden, een neger, van den diefstal. Deze werd toen hij weg wilde gaan vastgehouden, wat niet zonder wederzijdsche handtastelijkheden geschiedde. Onder den morgen werd de hulp der politie ingeroepen. De neger werd tot op den iijve gefouilleerd, maar het ontvreemde werd niet op hem bevonden. De neger beschuldigde de bewoners van het voortduiend briefwisseling met den majoor en zijn rentmeesterbeiden bespeurden met ge- noegen, dat hij niet meer uitgaf dan hij, met het oog op zijn af te betalen schulden, kon verantwoorden. Na .zijn terugkeer ging nog geruimen tijd voorbij, alvorens hij het over zich kon verkrijgen de familie Horen, als hij die toevallig teg°en- kwam, niet met opzet te outwijken. Hij meende reeds genoeg te doen als hij een groet niet onbeantwoord liet. Wrok koesterde hij niet tegen die menschen, hij vermeed ze enkel. Maar ook hierin kwam verandering. Op zekeren dag ging hij op het makke paard, dat hij, niettegenstaande zijn gebrekkig been toch kon besturen, naar de stad. Op een smal punt van den weg, aan den eenen kant door een greppel en aan de andere zij de door een haag begrensd, kwam hij Horen en diens vrouw in hun keurig rijtuigje tegen. De baron was eerst besluiteloos, eindelijk liet hij zjjn paard stilstaan. Gustaaf keek hem in het ge- laat en stopte toen ook. ,/Ik had niet gedacht, dat het mogelijk was," begon de baron, /,dat wij met elkander in dit leven nog eens zouden praten. Gisteren heb lk de laatste schuld afbetaald, die nog op Karzig rustte. Luis van den diefstal, doch het onderzoek in d;e richtiog had evenmin resultaat, het vermiste is nog niet terecht. Op 8 September zal de Yacht Club van Gent internationale wedstrijden houden en op 15 September organiseert de Royal Yacht Club deBelgique nationale wedstrijden en een wed- strijd om den Coupe de Belgique, Antwerpen- Bath en terug. Bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken is voor het tijdvak van 1 Sept. tot en met 31 Augustus 1913 o. m. benoemd tot assistent aan de Technische Hooge- school te Delft voor delfstof- en aardkunde, de heer H. A. A. Collot d'Eseury, mijn-ingenieur. Bij Kon. besluit is de bronzen medaille der Oranje Nassau-orde toegekend aan J. Biesbroeck, wijnbottelaar bij de firma Van Waesberghe te tlulst. Reeds 12 Sept. 1911 mocht Biesbroeck den dag herdenken, waarop hij veertig jaargeleden bij den heer Van aesberghe-Janssens in dienst was getreden. Als een vuqrtje verspreidde zich het bericht door db gemeente en van alle kanten mocht de gedecoreerde warme blijken van belangstelling ondervinden. Nader vernemen wij dat Jan Biesbroeck op 8 Sept. e.k. zijn 75sten verjaardag hoopt te vieren. Donderdag slaagde te Breda bij het exomen voor de hoofdakte de heer L. J. d'Haens van Hulst. Naar //Zeelandia" verneemt heeft H. M. de Koningin afwijzend beschikt op het adres van den heer H. A. van Dalsum te Hulst, waarbij hij verzoekt een beslissing van de Kroon, om- trent het zitting hebben van twee leden van Gedep. Staten van Zeeland in den raad van bestuur der Z. Vlaamsche Tramweg-Maatschappij, dat de heer Van Dalsum in strijd acht met art. 57 der Prov. Wet. Aan den heer Van Dalsum is te kennen ge- geven dat er voor de tusschenkomst der regeering in deze geen termen aanwezig zijn. Door Z. D. H. den Bissehop van Breda zijn in alle kerken en kapellen van zijn bisdom openbare gebeden voorgeschreven ter verkrijging van gunstig weder. Als geestelijk verzorger van het gesticht z/Vrederust" te Bergen op Zoom, is door het bestuur benoemd Ds. L. Aalders te Westkapelle. B| Kon. besluit is als blijk van goedkeuring en tevredenheid dezilveren eerepenning voormensch- lievend hulpbetoon en een loffelijk getuigschrift toegekend aan Ph. Theunis, opziener der vissche- rijen aan boord van het rijksstoomsch'ip Sphinx van Zierikzee, wegens de door hem in vereeniging met anderen met levensgevaar verrichte redding vrij man, dank zij u en Thans ben ik mijn kruk." Dus sprekende stak hij Gustaaf de hand toe, die deze hartelijk en met warmte drukte. Else b°og zich over de knie van haar man en legde haar hand evenzeer op die van den baron. z/U heeft niet gisteren, maar eerst heden uw laatste schuld afbetaald, baron,'' zeide zij glim- lachend. Het was een volkomen verzoening en toen men scheidde, riep Zaruba vroolijk lachende ,/Binnenkort kom ik eens bij jullie aan, om de kinderen te zien." Hij hield woord. Krussof bleef voortdurend mopperen over zijn groote verliezen en sprak er met iedereen over. Betoonde men medelijden of verbazing, dan was hij in zijn schik en liet doorschemeren, dat het nog zoo erg slecht niet met hem stond, en dat zjjn kinderen, na zijn dood, nog wei een paar rijksdaalders zouden vinden. Hanna Wallux had er geen berouw over, dat zij den baron zoo goed verpleegd had, want toen het Zaruba weder voor den wind ging, betoonde hij zich in alle opzichten zeer erken- telijk. Hanna's broeder liet het smokkelaars- bedrijf varen en werd een ordentelijk vee- kooper. van schipbreukelingen van den zeegaffelschoener Aafiena, in het Keeten op 9 April 1912. De bronzen eerepenning werd in verband met dat feit toegekend aan H. de Raat, schipper aan boord van genoemd stoomschip Sphinx en aan J. van Duivendijk, beurtschipper op Middelburg. Betere verbinding tusschen Oost- en West- Zeeuvvsch Vlaanderen. Aan Zijne Excellentie den Minister van Finan-. cien is door het Dagelijksch Bestuur van den Alg. Ned. Wielrijdersbond, Toeristenbond voor Neder iand, het volgende adres verzonden Geeft met eerbied te kennen, enz. dat het met belangstelling heeft kennis ge nomen van de inpoldering van het Axelsche Gat en van den aanleg van een keiweg op den oosteiijken berm van den gemaakten zeedijk dat daardoor een begin is gemaakt met het verkrijgen van een betere verbinding tusschen Oost- en West Zeeuwsch-Vlaanderen dat deze verbindingsweg evenwel hoofdzakelijk het vrachtvervoer ten goede zal komen, daar en de voetgangers en de wielrijders zooveel mogelijk de keiwegen vermijden dat adressant reeds jaren lang pogingen aan- wendt ter verbetering van de wegen in Zeeuwsch Ylaanderen, waarvan ,de toestand over het al- gemeen zeer veel te wenschen overlaat dat het rijwiel heden ten dage een zoo alge- meen middel van vervoer is geworden, dat de aanleg van rijwielpaden een algemeen belang kan worden geacht dat, wanneer langs den bovengenoemden kei weg een rijwielpad werd aangelegd, waarvoor alle gelegenheid bestaat, verwacht kan worden, dat de Provincie, de Gemeente- en polderbe- sturen dit voorbeeld zullen volgen, waardoor het verkeer in Zeeuwsch Vlaanderen ten zeerste zou worden gebaat dat de koslen van zulk een rijwielpad zoo gering zijn, dat daariu geen bezwaar voor den aanleg kan gelegen zijn. Redenen waarom adressant zich tot DTwe Excellentie wendt met het beleefd verzoek te willen bevorderen, dat op een der bermen van den keiweg door het Axelsche Gat een rijwiel pad wordt aangelegd. 't Welk doende, enz. Hoek. Zaterdag 31 Augustus had de ten- toonstelling plaats van de Geitenfokvereeniging z/De Eendracht". Deze jeugdige vereeniging die bij het oprichten, wel leden maar geen geiten bezat, telt nu samen oud en jong dertig geiten, waarvan op het terrein aanwezig waren zeven en twintig stuks. Over het algemeen bleek dat de aangevoerde dieren goed verzorgd en er flink uitzagen. Uit oorzaak van het kort bestaan der vereeniging waren het grootste deel der De weduwe Horen had een recht gelukkigen ouden dag; zoolang zij nog werkeln kon, stak zij in de huishouding ferm de kanden uit de mouwen naarmate zij echter bejaarder werd, vergenoegde zij er zich mede om opdejongste kinderen te passen en haar zoon met goeden en steeds gewaardeerden raad ter zijde te staan. Haar beste vriend was en bleef Doodshoofd. Sedert zij hem in zijn ziekte had opgepast, wist zij, dat de oude huzaar, onder een ruw uiterlijk, heel wat goede en edele eigenschappen bezat. Vroeger had zij altijd gemeend, dat hij een verachtelijk en verloopen mensch was en die dwaling trachtte zij thans zooveel mogelijk goed te maken. De baron had ook heel goed voor den ouden huzaar gezorgd en hem een aangename woning gegeven. lederen dag kuierde Doodshoofd naar de hoeve van Gustaaf, om zijn oude vriendin een bezoek te brengen en 's avonds nog een uurtje met Gustaaf en Else te keuvelen. Een gaarne geziene gast was de oude heer Halenbeck, die menig pijpje met den ouden huzaar rookte, dien hij bijzonder gaarne mocht lijden. EINDE. --WoenHility. en Vrijdagavoniit ■itjfey-oaderil op Feertdttgea %|J de Flrrnn P. Jt. VIS UK I1IDB, te «cr 1'caien. B urgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, Gelet op art. 9 van het Koninklijk besluit van den 4 Mei 1896 (Staatsblad No. 76) Brengen hiermede ter openbare kennis, dat de door hen definitief opgemaakte lijst van kiesgerechtigden in die gemeente voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Ter Neuzen gedurende aeht dagen, te rekenen vanaf den lsten September op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter' inzage is nedergelegd. Bezwaren tegen die lijst, hetzij die den klager, hetzij die andere personen betreffen, kunnen gedurende aclit dagen, te rekenen na heden, dus voor den lien September, a.s., bij den Gemeenteraad worden ingebracht.' Ter Neuzen, den 2 September 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ■I. IIUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1