A I g e m e e n Nieows- en Advertentieblad T voor Zeeuwscb-Vfaanderen. Loting voor de Militia. beproefde lietdeT Sfirvjra"d»» Dinsdag 27 Augustus 1912. Binnenland. SnS; tid ,a"'w *°ed- ^wllfZeld.''00' minder ®°ede B7;i,7y„dsC^,'JzendSke'Hoofd',i"t> XtS!^ E» "oorzS8 52e Jaargang. loting voor de lichting van 1913, SfhetWL"elkaader V°°rtaan 0ntmoeten- boe ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzpn f 1 p Nederland 1,10. Yoor Bel trie f 1 40 V anc.° Per PostVoor het overige Buitenland f 2 MPn' K °°r<. ,m,e a M5 en voor laars, Postdirecteuren en LeVenbushoudelT11 b® alIe Boekhande- Te 1 efoon No. 2 5. noon AO. 25 T J. wiuuiere letters woraen naar op den dag der uitgave ADVERTENTIENi \an 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. By directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prps slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. 11 ie aan de loting deelnemen. tfde^ vSrrjie^n^Sld^ De ingeschrevenen, die aan de loting moeten bSven6 verriieTd°rden u.itgen°°digd om «P het hier- wezlg te zijn. UUr ter aan^even Plaatse aan- Bepalingen betrekkelijk de loting ;:"rWie; Bezwaren tegen de loting. Bezwaren, niet ingericht of niet ingeleverd on hebbeT°ren aangegeVe" wijze' kunnen Seen gevolg voLnu h" Waa,'i J mede£ed«eld wordt, dat joortaan bp verkoop van bouwterrein, indien reeds gebouwen op het erf staan, registratie- recht moet worden betaald van het bouwterrein en de gebouwen. Het verdient derhalve aan beveling, bij ver koop van bouwterrein dadelijk de koopacte te laten passeeren. C De Nederlandsche Bond van koffiehuis- sociefceit-, restauratiehouders en sinters Yer- guuning, gevestigd te Amsterdam, en de Fede rate van provinciate Bonden van vergunnina. houders, gevestigd te Zutphen samen ongeveer '000 vergunmnghouders omvat'tende, hebben aeh per adres tot de Tweede Earner gericht met verzoek te doen, wat mogelijk is, om de berziemng van de Drankwet, welke adressanten R" Tl u^ente zaak" noemen, te bespoedigen. trevnLd "j6811 memorie van toelichting |pn« b Waann adressanten een aantal hunner wenschen en gneven hebben uiteengezet. TER NEUZEN, 26 Augustus 1912. 7®err^ericllt van het meteoroloeisch inshtuut te De Bilt van heden iuidt als volgt Hoogste barometerstand 761.9 Vestmanoer Grisnez bar0meterstand 7d2.1 Vlissingen en V erwachting tot den avond van 27 Augustus liikJ wLrS6 I?' lge Zuidel0ke tot Weste- i i i betrokken tot zwaar bewolkt waar- schijnlpk regenbuien, zelfde temperatuur'. van~ dfRnD tr°ffen de leden van //de Buiten-Societeit" alhier het gisteren et het concert dat gegeven moest worden door de fanfare //De Volksvrienden" van Gent, direc- teur de heer Edmond Pagnon. waf8bidden dat te VOren zeer Weini^ beloo«e men het aanvang van het concert zooals men het maar wenschen kan. Door de muzikanten werd een zwaar pro- gramma uitgevoerd, waaraan den biival der hoorders met onthouden werd, als werkte de ffdrotlige polka" Bebe ontbrak het ■Z dat mo""? °a' d" 'iel 200 in 'le» smaak dat moest gebisseerd worden. Loting lichting 1913. -Bet "Prov- Bfad" no. 126 bevat een circn- ie van den wnd. Comrnissaris der Koningin bevattei.de het besluit vvaarbij de dagen enTren' der mE waaroP.de loting voor de lichting der m.htie voor het ,aar 1913 zal plaats hebben _e__gemeen en Meliskerke, Eats, Overslag, Elkerzee en Renesse hebben elk slechts e'en gescnikt verklaarden ingeschrevene en Water- ant \er ]e geen, zoodat voor die gemeenten geen loting beboeft te worden gehouden. Ue loting zal in Zeeuwsch-Vlaanderen plaats npoben m de gemeenten en op de dagen en men, als hieronder zijn aangewezen. a s van Gent, Dinsdag 10 September, Phi.;' V'm"' VT de g^eenten Sas van Gent, Philippine en Westdorpe. Pei Neuzen, Dinsdag 10 September, 2 u. Zalskg' Zemee"tm T» Neuzen, Hoeb en Axel, Woensdag 11 September, 10,30 u v-m., voor de gemeenten Axel en Zuiddorpe. K o e w a e h t, Woensdag 11 September, 3 u. n.m., voor de gemeente Eoewacbt. H u 1 s t, Donderdag 12 September, 8 u. v.m voor de gemeenten Hulst, Graauw-en-Langen- dam, Clinge en St. Jansteen. S o n t e n i s s e, Donderdag 12 September, BoscLu' T;m-' voor.de gemeenten Hontenisse, peldfk Ossemsse, Hengstdyk en Stop- IJzend ijke, Vnjdag 20 September, 10 u. Oostbu rg, Vnjdag 20 September, 1,15 u. n.m., voor de gemeenten Oostburg en Zuidzande. Slu is, Zaterdag 21 September, 10 u. v m ment °adzand' Retranche': m mt, Eede, St. Eruis en Aardenburg. G r o e d e, Zaterdag 21 September, 2 u. n.m., Breskei ^emeen':en Groede, Nieuwvliet en Door bet hoofdbestuur van //Schuttevaer" l®6!' adref gencht aan den Minister van Marine met herhaald verzoek wel tot verandering van de kleur van het licht van lichtboeien, die in enge geulen aan den rooden tonnenwal lWen in rood, te willen overgaan. 66) hee7°ed„Sb„07erWOel<ie vredeMoon? toch? sakkerloot, waar blijft bij //Meen je den baron vmun. z pleegster, vrouw H„7, de Zarubu was tot uu toe iedereu d,o in d. gem^'iaf' kl°°f Sedl'a^ biuueu. !S„ 7T7 e7,em°77 »orfeua"t77n 8 °nZeker W"S h0' bS Z°U vetrtlSV'ak,0'ik let za<!h' door eeu De i" i?a!rj omgeven Dppen. dat zii ad de vrouw zoozeer overweldigd J met kon spreken zp snelde naar hern toe en drukte hem teeder aan bet hart Zii bad hem terug, hij was weder haar kind' zat s0c0heve0r°e 0^erichthet ve.'band zat scbevei en schumer dan ooit om zbn boofd doenmg.00gen Schltterden van vreugde en aan- z/Daar !S hij," mompelde de oude man en trekte zijn trillende recbterhand uit. Daar is 9... en daar is de ander 00k'" gaan! '°0r de taeede opeoge- Gustaaf keerde zich om en zag den baron op De baron fronste de wenkbrauwen en maakte hedging, ll80t 1S Hier blijven I" krijschte de oude huzaar in Zj? oPgJwondenJWd alle krijgstucht veSeSde jSjTlSr b "'"eester, e„ gee? leelgk neem mp I 77 bld'ten eQ doorslikken meeste™ will dat ik 200 ze^' rit" reik Horen rl u v®r^eten en vergeven zijn, 'Dat kanik"ie,r arm°renwSHel?hhem na 6n greeP hera biJ de« klnzr u ,?bben ons over elkander te be- lagen, baron, zeide hij, //U misschien wel het £lu,lskiI- Ren scbipper, bier met scbip liggende, was Zaterdagmiddag met zijn vrouw uit In een naburige herberg hadden zjj zoo- aan Bacchus geofferd, dat ze beiden meer dan genoeg hadden. Wat wil het geval. Zij maben in deze herberg kenms met iemand, die met paard en njtuig uit was. De vriendschap werd zoo groot, dat de voerman den schipper een plaatsje in t njtuig aanbood wat door den laatsten gretig werd aangenomen. vaartuig gekomen, zou de schipper het rgtuig uitstappen, doch de voerman eiscbte een flink loon voor de plaats in het njtuig, wat de schipper natuurlijk niet wilde be'talen. D^nuUntstond er toen twist, waaraan de schip- meest over mi,. Wij zgn blind geweest en ik was het meest verblind God weet, hoe zwaar ik voor het ongeluk heb geboet, dat u door my overkwam I" "Ik weet," gaf de baron ten antwoord, ;/dat »e recbtvaardig meendet te bandelen op uw marnie[' deed betzeIfde op rnijn manier. Haat de zaak daarmede afgeloopen zijn. Hoe //Wilt ge mij geen hand geven //Dat zou niets beteekenen, want bet kan nooit een teeken van vriendschap zijn" //Waarom hebt ge dan zooveel moeite ge- aaan, om my vrij te krijgen De baron hief zijn stok op en wees naar Else die op dit oogenblik de woning naderde. lerwille van het meisje", zeide hij met deed ll IT' vei*faugde het en daarom deed ik het. Je bebt de papieren verbrand en dat was myn dank er voor. Wij hebben elkander niets meer te verwyten, dat is alles." gemoet W6g het j0nge meisJe te' //Hy is daar binnen", zei hij haastig ;/en wacbt op u. erlaug niet dat ik vriendschap voor hem zal koesteren - spreek nooit meer over hem tegen mij boort ge nooit meer Daarop vervolgde hij zyn weg. Else liep langzaam op de hut toe. Een druPpel was in den vreugdebeker ge- persvrouw goed deelnam, zelfs zoo erg, dat er een oogenblik gevaar bestond, dat paard, rytuig en inziftende vrienden zouden te water geraken. loch maakte de scbipper een aardige tuimeling in het kanaal en werd door een politiebeambte op het droge gebracht. Hoek, In de op Vrijdag jl. gehouden ver- gadering van den gemeenteraad, die door alle leden werd bijgewoond, werd 1. Mededeeling gedaan van de goedkeuring op het Raadsbesluit tot aangaan eener leening van boogstens 19000. Een E. B. waarbij de bevoegdheid, verleend aan Dr. A. Reunis te Bouchaute voor de ge- neeskunst uit te oefenen in de polders Eleine Stelle en Mossel, wordt ingetrokken. De defini- tieve vaststelling van de rekening over 1911. 2. De begrooting voor 1913 werd aau- geboden. 3. Eene wyziging der begrooting voor 1912 werd goedgekeurd. 4. In de verordening regelende de jaarwedden van het onderwyzend personeel werd ingelaseht dat de jaarwedde gedurende een vol jaar wordt uitgekeerd wanneer de onderwijzer in werkelijken dienst is krachtens art. 80 en 81 der Militie- wet of art. 11, llbisen 1 Iter der Landweerwet. Daarna sluiting. Zaamslag. Door den beer L. H. van der Meijden, cand. te Loosduinen is bedankt voor bet^ beroep naar de Cbr. Geref. gemeente alhier. Genoemde heer bedankte 00k voor de beroepen naar Baarn, Boskoop en Oud-Beijerland. Koewacht. Zondagnamiddag werd ten huize van A. Baert eene algemeene vergadering ge houden van St. Isidores, vereeniging tot ver- edeling der geitenfokkerij. Aanwezig waren 33 leden.^ Aan de orde was de aanbesteding voor het houden van den vereenigingsbok. Als voorwaarden werden bepaald, dat de bokken- bouder slechts een bok mag houden, bij ziekte onmiddellijk aan het bestuur kennis te geven en goed boek moet houden. Er waren 5 inschrijvers namelijk S. Rom bout voor 52 gulden, E. de Schepper voor 75 gulden, A. Drubbel voor 50 gulden, B. Breepoel voor 60 gulden en H. Baert voor 64 gulden per jaar. Tussehende 2 laagste inschrijvers werd met gesloten briefjes gestemd. S. Rombout verkreeg 28 stemmen en A. Drubbel 5 stemmen, zoodat S. Rombout als bokkenhouder werd aangesteld. Drie nieuwe leden werden aangenomen en een op verzoek afgeschreven. ler Hole, 25 Aug. Buiten verwachting door goed weder begunstigd, had hedenmiddag bet fietseoncours plaats, ter gelegenheid der vallen. Zij had diep medelijden met dien armen gebrekkige, die de vlucht nam, om een geluk te ontwijken, dat hij niet deelachtig kon worden. Het terugzien der geliefden was zeer kalm, zij omhelsden elkander nietzij drukten elkander enkel de handen en keken elkander ernstig in de oogen. Wei was er groote vreugde in hun hart, maar de donkere schaduw, die bet ongeluk zoo lang over ben verbreid bad, was noo° niet gebeel verdwenen. Zij wisten dat zij heden niet verder waren dan op den dag dat de boeve werd verkocht. Zij zeide hem dat zij hem niet eerder mocht terug zien, voor zij met haar vader bad ge- sproken en diens wil kende. Daarop vroeo* zij wat hij nu wel dacht te beginnen. z/Halenbeck heeft mij verteld, dat ik de hoeve weder kan pachten", gaf Gustaal ten antwoord. //Hij is bereid mij bet noodige geld voor te schieten. Ik zou gaarne uit Garitz vertrokken zijn om al de herianeringen, die ik voortdurend voor mijn oogen heb, te ontgaan, maar ik ver- meen, dat ik niet in strijd met de wenschen van den menschlievenden man mag handelen. Ook terwille van moeder moet ik bet aanbod aannemen zij zal zeer in haar schik zyn, dat zij weder in haar oude woning komt." z/En je doethetookom mijnentwiP,fluisterde Else en drukte hem teeder de hand. ;/lk ben recht gelukkig." (Wordt vervolgd.) SEMEME W Ml KM M m a m beke„£Udft7eeSter A& Gemeente TER NEUZEN ^aakt voor dezeGemeente zal plaats hebben te Ter Neuzen in /b so. G> °P Java, staand gebouw, op Uinsilaa September 1»|3, des namiddags te 3 u„r?S Aan de loting nemen deel alle voor de liehtimr i„cp schreven personen, met uitzondermg van hen8 1°. die voor den aanvang der loting voor de Gemeente bhjken te zyn overleden uemeente beevon0d°en;den WJ dc ongeschikt z,jn 3°' bit lt6V 'a SeP.tember va" dit jaar bij onherrfepe- bjk geworden u.tspraak van den militieraad of van 0GedePf erde Staten of bij Koninklijke beslissi™ dl® J001- 1 September van dit jaar onherroeneliik ^nlJui40e0sriotSe0n.d' voorlooPiS van de" dienst tom n nf i afgeroepen .ngeschrevene niet opge- te 7m T buiten staat of onwillig zelf een nommer voogd orc,mJ?nJtf"fhied,n »lor,.„o,der, geloot werd Aldaar kJ a 1 tG,eraeente, voor welke TIEN DAGEN7 ?mkleed en onderteekend, BINNEN Comrnissaris der K^ningfn geschledt ten Prafk Van den bare kennisgeving en d-iaUtn A spoedigste open- lijke kennisgeving mededeeling^d ITaan he/'dieT bezwaren inbrachten. die de Ter Neuzen, den 26 Augustus 1912 *-*11 (SIC SA1KUK. ie Wmr Seazrn. De Burgemeester voornoemd J. HUIZINGA. A V

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1