A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad s o r Zeeuwsch-Vfaaiderei. GELDLEENING. tail iroQi f 800- TDe beste voor don prifS/ No 5805 Zaterdag 24 Augustus 1912. 52e Jaargang. Landbouwberichten. Ciemengde berichten, VAN HOUTEN'S De stormscbade van 30 September 1911. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,_. Franco per postVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Vooi Amerika 1,65 en voor het overige Buitenland 2,-. Men abonneert zieh bp alle Boekhande- iaars, rostdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 1 uur op den dag der uitgave ADYERTENTIENi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prps slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. EBRSTB BLAD. Burgemeester enWetbouders vanZAAMSLAG, maken bekend, dat inschrijvingen naar de ten beboeve van bet verbreeden van den keiweg op de Nol, aan de baven in den Margaretha- polder, bij hen kunnen ingel'everd worden v6or 30 Augustus 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FEIJTER. De Secretaris, -*»- J. STOLE Lzn. TER NEUZEN, 23 Augustus 1912. olgens opgave in de //St. Crt." kwamen in de week van 14 tot 20 Augustus in de provincie Zeeland de volgende gevallen van besmettelijke ziekten voor: te Hoedekenskerke 1 geval 'van roodvonk en te Aagtekerke, Domburg, Krab- bendpke en Zierikzee ieder 1 geval van diphteritis. Boschkapelle.- De gemeenteraad besloot bet nieuw gemeentehuis te bouwen langs de Bossche straat, ter plaatse, waar nu de tuin ligt van mej. Wed. Van der Veeken. St. Jaustcen, 22 Aug. Een drietal vogels Hampers'" maken het den arbeider in den Absdalepolder zoo lastig dat zij hunne bezio-. beden niet kunnen voortzetten. Telken male komen ze scbreeuwend aanvliegen en dreigen de personen aan te vallen, die eindelijk onverricht ter zake moeten huiswaarts keeren. Men wil dat de vogels jongen in de buurt hebben. t Is toch sterk, door een vogel te worden verdreven. Terwijl de vrouw van J. S. albier een dansje maakte bij gelegenheid der kermis in de buurt iinge was haar portemonnaie ge- vuld met 17 fr. den dans ontsprongen, wellicht met een andere danser of danseres op zwier. Opgemerkt dient te worden dat nog van ver- schillende andere polders en waterschappen op- gegeven is welke schade werd aangebracht, doch niet hoeveel het herstel gekost heeft. ZOO ZIET EEN BUS EE U1T. Met voile gerustheid kan aan het publiek de beoordeeling van dit fabrikaat worden over- gelaten. 1 Kg. f 1.50 - 0.80 %Kg. /0.42i Ho - 0-18 In het verslag over 1911 uitgebracht door Gedep. btaten aan de Provinciale Staten van Zeeland is opgenomen bet rapport van den hoofdingemeur van den Provinciaien Waterstaat in Zeeland over den stormvloed van 30 September 1911. In dit lapport wordt er o. a. op gewezen, dat door dezen storm het water met groote kracht op de Zeeuwsche kusten gedreven werd en in den avond booge waterstanden ontstonden, waarbij aan de op de windrichting geleo-en kustvakken, een buitengewoon hooge golfoploop werd waargenomen. In een bijgevoegde staat wordt de bereikte boogte van bet water vergeleken bij A. P bij den genomen stand, bij die van 12 Maart 1906 en van 22/23 December 1894. Uit dien staat blijkt dat de waterstanden op 30 September ten deele beduidend lager waren dan bp vorige hoogestormvloeden. Niettegen- staande dat feit werd toch door de hevige kracht van den wind het water plaatselijk tot nabij, op en over de kruin der zeedijken gedreven, blpkende uit de ligging van bet veek, zoodat op sommige plaatsen overslag van water heeft plaats gehad. Behalve de groote kracht en de lange duur van den storm, heeft tot het ontstaan der schade zeker medegewerkt de droge heete zotner van 911, waardoor in de bekleedino der dpken scheuren ontstonden en deaanwezi<7 heid van betrekkelijk nieuwe werken van ver- zwanng en verhooging der dijken na den storm- vloed van 12 Maart 1906. Omtrent de schade aan de zeeweringen en die aan de Provinciale steigers toegebracht, worden de volgende cijfers genoemd oor wat betreft Zeeuwsch-Vlaanderen cala miteuze Thomaespolder 821,50, Groote Isa- bellapolder 1050, calamiteuze Nieuw Neuzen- polder 18880,15, Ser Lippenspolder /'1689,50, Nieuw Othenepolder 2450, calamiteuze Een- diagtpolders f 7352,78, de Vereenigde polders ^n, Ossenisse y 800, calamiteus waterscbap Wa soorden 3536,15, Provinciale steiger te VV alsoorden f 191,08, Kruispolder f 2763,60, Kleine Molenpolder 1100. Vran Walcheren wordt alleen het bedrag ge- noemd^yan den Wilhelminapolder, zijnde Van Noord-Beveland de volgende polders: Calamiteuze Anna-Frisopolder 943,55; Thoorn- polder 180; Calamit. Vlietepolder 4725,56 Nieuw Noord-Bevelandpolder 6100Oud Noord-Bevelandpolder 83,680 Calamiteuze Leendert-Abraham polder 1339,55 en Onrust- polder 175. Van Zuid-Beveland de volgende polders: Jacobpolder J 918,01; Waterschap Oud-Wol- faartsdijk 967,50; Provinciale Steigerdam te Wolfaartsdijk 143,50 Provinciale Steiger te Catsche veer 23,219 Calamiteuze Oost-Beve- landpolder y 14,614,05; Wafcerschap de Breede W atering bewesten Yerseke 82,865,60; Nieuw Olzendepolder 884; St. Pieterspolder f 31000; Oostpolder f 2000 Stroodorpepolder f 5000 Tweede Bathpolder 27,000Eerste Bath- polder y 8000 Calamiteuze Zimmermanpolder y 437 Calamiteuze Borsselepolder 52,603. "V an Schouwen en DuivelandDreischor- polder y 29,700Calamiteuze Waterschap Bruinisse f 26,795,64 Provinciale Steiger te ^9Pe 8000; Waterschap Schouwen District Bovendamme 17,080. Van TholenProvinciale Steiger te Stave- nisse y 1710; Calamiteuze Suzannapolder 15,873,75; Can Haaftenpolder /150; Cala miteuze Waterschap Scherpenisse 2410,10. Sinds jaren is in Zeeuwsch-Vlaanderen de vlashandel niet zoo gedrukt geweest als tegen- woordiger is bijna geen. vraag, en een markt zij t ook een zeer lage, is niet te geven. Bij t bloeien was voor de blauwbloem van J 8 tot 22 francs per 100 K.G. te bedingen, voor ^t witte viel de prps tot 16 francs maar na 4 bloeien is slechts hier en daar een partijtje tegen zeer gedrukten prijs van de hand gedaan. De oorzaak van een en ander wordt hierin gezocht, dat over 't algemeen het gewas is tegen ^gevallen, en dat de zoogenaamde //Kort- rijkers dit jaar in de streek zeer weinig zaken deden en doen. Can het huisgezin Br., Wagenaarstraat 131, Amsterdam, was de moeder sinds eenigen tijd in het gasthuis. Toen nu Maandagavond de vader thuiskwam, araaide hij de kraan van de gaskroon open, maarvergat het licht op te steken Het gevolg was natuurlijk, dat de kamer zich langzamerhand met gas vulde, wat echter ge- lukkig nog bijtijds door buren bemerkt werd. De man was toen nog wel niet bewusteloos, maar toch zoover heen, dat men het wenschelijk achtte, hem naar het O. L. V. Gasthuis te vervoeren. Vier kinderen, die lagen te slapen in een iiabijgelegen kamer, bleven ongedeerd en zijn bij familie ondergebracht. Een kerkuilenfamilie De beer G. J. v. d. Togt, te Gouda is in het bezit vau een 6tal kerkuileneen man- netje en een wijfje met hun 4 jongen. De jongen die nog niet behoorlijk konden vliegen, waren op de een of andere manier uit het nest geraakt en konden (of wilden) daar niet weer heen terug. Om ze voor mogelijke ongelukken te bewaren, heeft de heer v. d. T. ze toen in een kooi voor het openstaande raam op den zolder geplaatst, en weldra kwamen de ouden ze daar voeren, als vroeger in het nest. De ouden zijn thans ook in het bezit van den heer v. d. Togt. Omtrent den geestelijke, die te Delft geld inzamelt, naar men meende te kwader trouw, meldt de ,/Delftsche Ct." nader De bedoelde geestelijke is een Engelsch sprekende, ongeveer 30jarige man, afkomstig uit Turkije, die gelden inzamelt voor eene orthodoxe-protestantsche kerk en school aldaar en een deugdelijk bewijs van betrouwbaarheid kan overleggen van den bisschop van Cbaldasea. Er is geen reden om den man voor beslist on- betrouwbaar te houden, doch veel duidt inte- gendeel op 's mans goede trouw. Een vreemde geschiedenis Dinsdagmorgen vervoegde zich de 15jarige II. bchouten, wonende 3e Oosterparkstraat Amsterdam, aan het politiebureau te Water- graafsmeer en deelde het volgende mede Terwijl ik in de Kruislaan aan het teekenen was, kwam een ongeveer 20jarige persoon bij mij staan en vroeg mij of ik spionneerde. Nauwelijks had ik geantwoord, dat ik slechts wat teekende, of ik ontving met een hard voor- werP een klap op 't hoofd. Hierop greep hij mijii rijwiel en wilde er mee wegrijden. Toen ik hem dit belette richtte hij een revolver op mij en zei,/Zeg niets, hoor". Uit angst liet ik mijn fiets los en de aanrander reed er zoo snel mogelijk mee weg. Er wordt nog altijd veel gesproken over de oplichting der Haagsche barones Can Coe- hoorn en men begrijpt niet, dat zooveel tijd noodig is om een besiuit te nemen, omtrent het lot van het jonge meisje. Men had het nieuws verspreid, dat advocaat Dejardin, van Ostende, verzaakt had de invrij- heidstelling van het meisje te eischen. Dit is totaal in strpd met de waarheid. Mr. Dejardin stelt integendeel alles in het werk om deze invrijheidstelling te bekomen. Een verzoekschvift hiertoe werd aan den voor- zitter der burgerlijke rechtbank van Brugge gericht om de geneesheeren van het fort Jaco te Ukkel te dwingen, de barones vrp te laten. De geneesheeren weigeren aan den eisch van den advocaat te voldoen, zoo zij niet gedekt zijn door een rechteriijke beslissing. Uit een brief, dien de jonge barones aan haar advocaat kon doen toekomen, zou blijken, dat zij in het voile genot van haar verstande- lijke vermogens is en veel kalmer redeneert dan vele gezonde personen in den toestand, waarin zij zich bevindt, zouden kunnen doen. Nogthans wordt gemeld, dat Dr. De Boeck door het parket aangesteld, om de verstandelijke vermogens van het meisje te onderzoeken, zijn verslag aan den procureur des Konings over- handigd heeft, waarin naar de VI. Gazet meldt, de deskundige tot de slotsom komt, dat het in het belang der barones zelve zou zijn, haar nog eenigen tijd in een gesticht te doen verblijven om volledige kalmte in haar geest te brengen. Een begaanbare Maas In de Maas voor de brug te Maastricht hebben grappenmakers aangebraeht een bord waarop in groote vette letters „Wel begaan- doch niet bevaarbaar". Deze woorden illustreeren typiseh den toestand der rivier, daar een grintplaat van minstens 1000 M3. groote, waarop het gras welig groeit, bij de brug bloot ligt. - De man, die Zaterdag in den trein van Nauen naar Berlijn dames met een mes aan- viel, waarvan een aan haar wonden overleed, is nog niet gevonden, maar men heeft althans zijn identiteit vastgesteld. Hij moet zijn Gustaaf Hernau, 25 jaar oud, geboren te Swinemunde. De verwonde dames hebben namelijk verklaard, dat de moordenaar een groot litteeken op het hoofd had, dat tusschen het haar duidelijk zichtbaar was. Door deze omstandigheid kon men de identiteit vaststellen. Hernau is metse- laar geweest en had gewerkt aan den bouw eener vro'uwengevaDgenis te Berlijn, 2 jaarge- leden. Daarbij was hem een steen op het hoofd gevallen, waardoor hij zwaar gewond werd. Langen tijd was hij in een ziekenhuis verpleegd en, daar hij teekenen van verstandsverbijsteriug gaf, werd hij later opgenomen in het gesticht Herzberge. Hij werd woedend wanneer hij mensehen in zijn omgeving zag, die vroolijk waren en kreeg dan steeds neiging, hen met een mes te steken. Eenige maanden geleden was hij uit het gesticht ontslagen en sedert had hij als los pakjesdrager aan de Berlijnsche stations in zijn onderhoud voorzien. Een vaste woonplaats had hij niet. Zondagmiddag werd opnieuw een aanslag gepleegd in een spoortrein bij Berlijn, thans op de lijn BerlijnZossen doch hier is de dader een gewone dief, een jongen van 19 jaar, Fritz Sigmund genaamd en liftbediende van beioep. Hij wilde zich den inhoud van een reticule toeeigenen, werd echter op heeterdaad betrapt. Hij sprong uit den trein en vie! met het achter- hoofd op de rails. De trein werd, door het trekken aan de noodrem, tot staan gebracht. De bewustelooze roover werd in een coupe ge- legd en bij aankomst aan de politie uitgeleverd, die hem in het ziekenhuis wLa Charite" doet verplegen. Te La Rochelle werd een vliegmachine ten toon gesteld, waarvan men den motor deed werken, die de schroef in beweging bracht. Door het gedrang der toeschouwers bezweek het hek, dat hen op een afstand moest houden en 2 mannen vielen voor de machine met het ge volg, dat de schroef hen raakte. Van een werd de schedel verbrijzeld, zoodat hij terstond dood was, den ander werden een arm en een been gebroken. TER MIZESSCHE (01 RUT. i °P »>JJ de Firma P. Vil BitC MSDK, its Wer Weazen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1