Al g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad Zeeuwsch-Viaasderen. VanHoutews No. 5796 Zaterdag 3 Augustus 1912. 52e Jaargang. V 0 G r HEBBESTEDIMG. Binnenland. Gemengde berichten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en yoor bet overige Buitenland 2,—. Men abonneert zich bp alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbnshouders. Telefooa No. 25. ADYEKTENTIINi Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 1 uur op den dag der uitgave. ISIBIR.SX'Ji] BLAD. Burgemeester en Wethouders van TER NED- ZEN zullen op Woensdag 7 Augustus 1912, des voormiddags elf uur, ten gemeente- huize in het openbaar, bij enkele inscbrijving, in een perceel aanbesteden Het verrichten van wei>k- zaamheden en leveringen ten behoevo van bestratingen ge» durende (912. Het bestek ligt van af heden tejxtemeente- secretarie ter inzage, terwijl verdefe inlichtingen te verkrijgen zijn bij den Gemeentebouwmeester. Ter Neuzen, 1 Augustus 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. BUIZ1NGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De vierkante stuiver. Men deelt aan de //N. Gr. Ct." mee, dat eerstdaags de tot dusver nog gangbare stuiver- stukjes aan de circulatie zullen worden onttrok- ken. Het nieuwe, vierkante stuiverstukje wordt in September in gebruik genomen. ■*.0. He Tapsefwet. Woensdag is verschenen een zeer lijvig verslag van de Commissie van Voorbereiding van de lariefwet. Daarin bestrijden de tegenstanders van protectie het ontwerp op een felle wijze, als zijnde onnoodig voor een bloeiende industrie als door industrieeelen niet verlangtals voor klein-Nederland met een buitengewoon gunstige handelsligging onraadzaamals buitengemeen gevaarlijk, om Nederland in een tarieven-oorlog te wikkelen, door de bevoegdheid aan de regee- ring gegeven, om retorsie-maatregelen te nemen en eindelijk als van jammerlijken invloed op land- en tuinbouw. Voorstanders van protectie verdedigen het ontwerp warm. Het maakt h. i. een einde aan den eenzijdigen vrijen invoer en is meerfiscaal dan beschermend. Yoor de kleine industrieelen vooral kan het noodzakelijk genoemd worden. De consumptie-prijzen en loonen zal het niet derm ate doen stijgen als gevreesd wordt, ter wijl zij retorsie-maatregelen toejuichen als een uitnemende preventief middel. De regeering sluit zich in hoofdzaak bij deze verdediging aan en stelt eveneens meer het fiscale van het tarief in het licht, maar daar- nevens nadrukkelijk, dat het ontwerp behulp- zaam zal zijn voor de nationale industrie tegen debuitenlandsche concurrentie. De Minister van Buitenlandsche Zaken prijst retorsie-maatregelen aan als een vooruitgang in den toestand van nmchteloosheid, waann wij thans tegenover het buitenland verkeeren. Hij erkent echter, met beleid en voorzichtigheid van het wapen gebruik te moeten maken. De regeering brengt een aantal wijzigingen aan. ingetrokken worden de rechten op meel, sinaasappelen en inandarijnen, citroenen, cre- droogde visch, huiden en vellen. Gehandhaafd worden o.a. de rechten op klompen, manufac ture^ kleedingstukken, zout, suiker, tabak, specerijen. Als nieuw wordt o. a. voorgesteld een recht op bananen ad f 1 per 100 kilogram. Vermelding verdieut eindelijk, dat de regee- ring het speciflek recht op papier vervangt door een waarderecht, varieerende van 6 tot 10 percent. Hengelaarswederwaardigheden De heer H. J. Slotboom te Bleskensgraaf had, terwijl hij aan het hengelen was een aardige ontmoetino:: Teiwijl hij een baarsje wilde opbalen, vloog KOOP VANDAAG BIJ |UW WINKELIER EEN BUS 1 Kg. 1.50 %%.- -0.80 %o„ - 0.42£ -0.18 juist een eend, dien hij niet had opgemerkt, uit den waterkant op, met het gevolg, dat dit beest door den haak van 's bengelaarsvischtuig werd gegrepen. Onze hengelaar, niet wetende wat er gebeurde, liet van schrik zijn hengel vallen. Toen hp zag welke vangst hij had gedaan, trachtte hij den eend naar zich toe te trekken. Deze echter deed een paar flinke slagen, waar- door den haak brak, en met een //kwek kwek den hengelaar verbluft achter liet. Wat een jongen van 8 jaar kan teweeg- brengen. Een trein, bestaande uit ongeveer 30 goede- renwaggons en petroleumtankwageus, reed Dins- dagmorgen van het goederenstation Feijenoord naar Charlois. De locomotief stond achter den trein. Gekomen in de Putschelaan ter hoogte van de Goede Hoopstraat, alwaar zich een wissel bevindt, trok een 8jarigen jongen eensklaps den wissel over, toen vijf wagens gepasseerd waren. Een geweldig gekr.aak en gesplinter volgde en een enkele seconde later was dfe trein afgebroken. Een der wagens stond over den weg, terwijl een andere wagen uit de rails geworpen werd. De bengel koos het hazenpad. Het was een geweldige ru'ine. Enkele wagens waren in elkaar gedrukt en buffers verbogen, terwijl de rails ontzet waren. Door spoedig remmen werd erger voorkomen. De spoorwegautoriteiten en een ploeg wegwer- kers verschenen ter plaatse. Er kon onmid- dellijk met net ruimingswerk wordenaangevangen. De schade aan het spoorwegmaterieel toegebracht, is zeer aanzienlijk, terwijl bovendien het spoor- wegverkeer ter plaatse stagnatie ondervorid. De moord op den speelhuishouder Her mann Rosenthal. De politie-luitenant Becker te New-York heeft, nadat een der in hechtenis genomen apachen op aandringen van zijn advo- caat toegegeven had in opdracbt van Becker te hebben gehandeld, bekend, dat op zijn bevel de moord op Rosenthal is gepleegd. De moor- denaars ontvingen voor hun daad 5000 dollar, die zij den eersten nacht den besten reeds weer verspeeld hadden. -In verschillende deelen van Rusland is in de laatsfe dagen plotseling strenge koude met sterken sneeuwval ingetreden. In de omgeving van Ears (Russisch Koerdistan) sneeuwde het zoo hevig, dat 900 schapen onder de sneeuw bedolven zijn. Maandag j.l. beklom de ingenieur Van Goeten, een Belg van geboorte, met zijn 22jarige zuster en den heer Lombardier, den zoon van den directeur der fabriek, waaraan hij werkzaam is, een berg van de Belle-Donne-groep in Dau- phine. Te 2 uur *s middags toen het gezelsckap op den terugtocht was, gleed mej. Van Goeten uit en zou in den afgrond gestort zijn, wanneer haar broeder baar op bet laatste oogenblik niet juist aan den rand van den afgrond bij haar rokken had vastgegrepen. Hij kon haar echter niet uit haar gevaarlijke positie verlossen, zij hing n.l. halverwege in den afgrond tegen een boomstronk aan. De heer Lombardier begaf zich toen ook zijn pogingen om het meisje weder op vasten grond te krijgen, mislukt waren, naar Reval, op drie uur afstands, om van daar hulp te halen en de ingenieur bleef gebukt liggen over de rots heen en hield krampachtig zijn zuster bij haar klee- deren vast. Te 10 uur 's avonds keerde Lombardier ein delijk met eenige mannen terug en werd het jarme meisje uit haar benarde positie verlost. Zij werd per brancard naar Reval overgebracht en verkeert thans in levensgevaar. Men vreest voor een scbedelbreuk. Ook de broeder, die gedurende acht bange uren met de kracht der wanhoop, zijn zuster voor den noodlottigen val wist te behoeden, is in gevaarlijken toestand in het ziekenhuis op- genomen. De vernieling van het luchtschip //Schwa- ben", dat 28 Juni te Dusseldorf door brand werd vernield, zal een gerechtelijk naspel hebben. In Duitsckland eindigt ook letterlijk alles met een, proces. De Engelsche verzekeriugsmaat- schappijen, bij wie de ,/Delag" (Duitsche lucht- vaartmaatschappij) verzekerd was, weigeren voor de schade op te komen. Zij beweren dat het geval, waarbij de //Schwa- ben" te gronde ging, niet onder de verzekering valt. De //Schwaben" was voor 120,000 ver zekerd bij drie Engelsche maatschappijen. Als premie had de //Delag" jaarlijks 8400 gld. te betalen. De Delag" zal de Engelsche verzekeraars een proces aandoen. Yerliest de luchtvaart- maatschappij, dan wordt haar bestaan bedreigd. Tot dusver werkte zij met verlies. De balans van het tweede jaar wees een verlies aan van bijna 4 ton Het sociaal-democratische volkshuis te Keulen beeft zich failliet moeten laten ver- klaren. De grond en de gebouwen hebben 1 millioen mark gekost. Hiervan is 57,000 mark afgelost. In den Amerikaanschen staat Georgie heeft men den mond vol over de arrestatie van een aantal notabelen van Dawson-citj, beschul- digd een jong meisje, Bessie Cater genaamd, in levensgevaar te hebben gebracht, door het toe- dienen van zweepslagen, omdat een zoon van een der keeren verliefd op haar was. De vader van den jongeling, griffier van het hoogge- rechtshof, liet zijn zoon achter dubbele deuren opsluiten, schaakte het meisje met behulp van een aantal andere //brave burgers" en verdedigers der vaderlijke rechten, in een automobiel en bracht baar naar een bijgelegen bosch. Daar werd zij ontkleed, met een prop in den mond, aan een boom gebonden en tot bloedens toe gegeeseld. De heer Dozier zeide zulks te hebben gedaan, om zijn zoon te redden. De mishandelde is in ernstigen toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Zij heeft een ver- volging tegen de aanranders doen instellen. Het feit, dat een neger het lugubere tooneel met een automobiel-lantaarn heeft helpen ver- lichten, heeft tengevolge van den rassenhaat groote verontwaardiging gewekt. Beloonde barmhartigheid. In een kleine gemeente in de nabijheid van Lorient heeft de aanhouding van een katholieke ziekenzuster groot opzien gebaard. De gemeente bezit noch geneesheer, noch apotheek. De zuster ver- pleegde de armen en zieken en werd eenigen tijd geleden wegens verboden uitoefening van de geneeskunde tot een boete veroordeeld. Zij betaalde niet en moest daarom door de gendarmes worden gearresteerd. Dezen werden echter door de bevolking zoo onvriendelijk ontvangen, dat zij onverrichterzake weggingen. Na eenige maanden zijn zij 's morgens vroeg met een auto gekomen en hebben de zuster op haar weg naar de kerk in hechtenis genomen en met de auto naar Lorient gevoerd, waar zij werd gevangen gezet. Woensdagnacht heeft er in de Borinage, tusschen Boussu en St. Ghislain, een aardbeving plaats gehad. De schok duurde 5 seconden en was vergezeld van een onderaardsch gerommel. Ongelukken hebben er niet bij plaats gehad. Te Neumiinster is tijdens een onweersbui op het Sinfeldermeer een zeilboot, waar 12 menschen in zaten, omgeslagen. Negen men- schen verdronken. Een vrouw, die te Londen voor achttien stuivers u de toekomst uit de hand las, is tot een boete van 5 pond veroordeeld. Een getuige vertelde, dat haar aidus de toekomst werd voor- speld //U zal veel voor- en tegenspoed hebben, maar het ergste is nu voorbij. Uw mans ge- zondheid is zwakdat was niet zoo toen hij met u trouwde. Voor u drie jaar verder is, zal u weduwe zijn. Maar u zal hertrouwen en zeer rijk zijn. U zal robijnen en diamanten dragen, geen smaragden, die zouden u ongeluk brengen. Draag nooit groen, want dat brengt ook ongeluk. Zie eens wat ik keb gekregen door groen te dragen Zoo zeggende wees de dame op den kunstneus, dien zij had. Deze handlezeres had druk bezoek, vooral van dienstmeisjes. Haar advocaat vond onbillijk, dat men haar tot //zondebok" maakte. Er zijn honderden, die hetzelfde handwerk uitoefenen. Men komt bij hen voor de grap, niet omdat men ernstig er aan gelooft, betoogde hij, maar dat heeft de advokaat wel mis, vreezen wij. Ter Neuzen, Gemeenteraad van SEUZESSCHE COERMT. BP it 8»H»d veirwchljnt WMeB8(lag. en Vrijdasravond, BitgeninSenl op areestdngen K»IJ de fr irinn P. J. VA1 «K 8A!*'S»K. «e Ter Seiien. Rona Cacao 1 Augustus 1912. Vergadering van Donderdag Voorzitter de heer J. Huizinga, burgemeester. Aanwezig de heeren Visser, Dees, Wieland, Moggre, De Jager, Scheele, Lensen, De Feijter, De Bruijne eu Eijke, later ook de heer Van Borssum Waalkes. Afwezig de heeren Drost en Donze. Na opening der vergadering stelt de Voorzitter aan de orde 1. Notulen. De Secretaris leest de notulen van de vergaderingen van 27 Juli en 3 Juni 1.1., die daarna onveranderd worden vastgesteld. 2. Ingekomen stukken. a. Een schrijven van den heer Drost, waarin deze te kennen geeft door ongesteldheid verhinderd te zijn de vergadering van heden bij te wonen. Aangenomen voor kennisgeving. 1». Een schrijven van den heer Donze, waarin deze bericht wegens uitstedigheid de vergadering niet te kunnen bijwonen. Aangenomen voor kennisgeving. c. Een adres van N. J. Imandt, onderwijzer aan school D, in de buurt Sluiskii, waarin deze verzoekt de tege- moetkoming in de woninghuur voor hem gelijk te stellen met die voor de onderwijzers uit de kom, op grond dat de woninghuur te Sluiskii eerder hooger dan lager is als die in de kom, en dat zulks evenzeer het geval ismetde prijzen van verschillende levensmiddelen. Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten dit adres te stellen in handen van Burg, en Weth. om raad en bericht. d. Een besluit van Gedep. Staten van Zeeland, dd. 11 Juli 1912 no. 33, waarbij is goedgekeurd het raads- besluit van 3 Juli 1.1. tot verkoop van boomen hij in- schrijving. Aangenomen voor kennisgeving. e. Een adres van Th. M. Fermont, logementhouder te Sluiskii, die daarin te kennen geelt dat hij 16 Nov. 1881 aan heeren Burg, en Weth. dezer gemeente een verzoek heeft ingediend om vergunning voor den verkoop van sterken drank voor gebruik ter plaatse van verkoop dat door genoemd college bij besluit van 23 Febr. 1882 op genoemd verzoek afwijzend werd beschikt, op grond van art. 3 in verband met art. 31 in verband met art. 2 en 28 der drankwet dat hij, daar het maximum der vergunningen in deze gemeente was bereikt, op de lijst volgens art. 13 is ge- plaatst onder no. 6; dat hem ook door heeren Gedep. Staten van Zeeland bij besluit van 22 Dec. 1903 eene vergunning werd ver- leend voor den verkoop van sterken drank in zijn lokali- teit, alleen aan logeergasten dat evenwel, nu de kom van Sluiskii zich meer en meer uitbreidt en ongeveer met de omliggende woningen een bevolking telt van 1200 zielen, en door bet stichten van een kokesfabriek spoedig tot 1500 zielen zal stijgen, de behoefte aan meerdere inrichtingen, waar sterken drank voor gebruik ter plaatse van verkoop, wordt verkocht, zich sterker doet gevoelen dat in genoemde kom slechts 1 zoodanige-inrichting aanwezig is dat hij vermeent dat zijn lokaliteit, waar dagelijks vele personen komen, zonder de vreemdelingen te rekenen, die bij hem logeeren, deel uitmaakt van een buitengewone

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1