A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeowscb-Vlaaideren. BEFROEFDE LIEFDE. No 5788 52e Jaargang. Landbouwberichten. Gemengde berichten. Dinsclag 16 »luli 1912. FEOILLETOX. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,65 en voor het overige Buitenland 2,Men abonneert zich by alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbusbouders. ADVERTENTIENi Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regei rueer /0,10 By directe opgaaf van driemaal plaatsing aerzelfde advertentie word, de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 25. Inzending van advertentien v6or 1 uur op den dag der uitgave. TER NEUZEN, 15 Juli 1912. De warmte trotseerend trok gister de voet- balclub Sparta naar St. Nicolaas orn aldaar den wedstrijd tegen een elftal van het tweede Linie- regiment nit Gent, welke match de vorige inaal onbeslist bleef, over te spelen. De Gentenaars waren onvolledig terwijl onze stadgenooten met ongeveer hetzelfde elftal in het veld verschenen. Sparta was direct de meerdere en wist voor de rust den stand op 40 te brengen. Nadat het spel hervat vyas, doelpuutte Sparta nog 2 maal waarua de aanvoerder der Belgische inilitairen, de warmte en de ondoordringbaarheid der be- kende Hollandsche linie in aanmerking nemende, capituleerde. Sparta komt hierdoor in de laatste ronde en zal binnenkort te St. Nicolaas tegen de vereeni- ging Eendracht van Antwerpen in het strijd- perk moeten treden. Het concert. 'n Dag 'n heete dag, 'n snikheete dag, waarop je lag te apegapen. Na een heerlijk zeiltochtje ging ik met weinig spoed ja, op zoo'n dag doe je spoedig iets te gauw naar den tuin van ,/De Buiten-Societeit." Nauwelijks was ik daar of reeds kwam de transpireerende, handschoenen dragende, vaandrig binnen paffen, daarachter de hoog warme muzi- kanten, gelukkig vergezeld van vele vrienden en kennissen. De menschen hebben in de stad maar een marsch gebiazen. Nu, ik zet het ook iemand orn in een atmosfeer van eventjes zooveel gradeu (bijna kook-, braad- of stoofpunt) je kakement te forceeren aan een instrument. In den tuin zelf was het verrukkelijk, hoor 1 Je kikkerde er op en na een heerlijk frisch pintje, ben ik makkelijk neer gaan zitcen om naar de muziek te luisteren. Het was een lust, zulk een corps te hooren de nummers werden, zoover ik kan beoordeelen, correct uitgevoerd en gaven den indruk dat //Ons Genoegen" steeds vooruit gaat. 'k Zou hier weer moeten vragen, waar bleef het Ter Neuzensch publiek, maar bet steeds afgeven op die schitterende afwezigheid van velen die komen konden, zou langzamerhand vervelend worden. Het is jammer dat we 't glimpje van 'n ideetje van stad zijn, dat we het bezitten van een Buiten-Societeit, niet beter waardeeren. Niemand zal toch willen beweren, dat we z/Duivels, wat is er toch aan de hand?" Gustaaf hoorde niets vaD hetgeen de oudezeide, ook hij staarde met starende blikken naar het tooneel daar beneden, dat de aandacht van Doods- hoofd had getrokken. De korporaal voerde Else Krussof onder bet grillige licht der fakkels, uit het gewelf naar buiten. Het meisje was, toen de soldaten hun korpo raal ter hulp waren gesneld, natuurlijk spoedig in den hoek van den haard, waar ze zich ver- scholen had, ontdekt en uit haar schuilplaats gehaald. Zij werd door alien omringd, die beproefden om uit haar het een en ander te krijgen, omtrent de onderaardsche gewelven en gangen van den bouwval en te vernemen, op welke wijze de vluchtelingen ontkomen waren. Haar beweringen, dat zij noch van het eene, nock van het andere iets wist, vonden natuurlijk geen geloot, en reeds hoorde het meisje alterlei bedreigingen, toen gelukkig ter rechter tijd de korporaal tot bewustzijn kwaru. Ofschoon ook woedend over zijn nederlaag en de ontvluchting van den deserteur, was zijn houding tegenover het meisje beleefder, hoewel ook hij wees op de zware straffen, die haar te wachten stonden, indien ze over de richtinsr. redenen hebben om bijzonder ingenomen met, en trotsch op de stad onzer inwoning te zijn. Daarvoor is zij een te groot dorp. Woensdag is het de algemeene vergadering, dan zullen de toekomstplannen besproken worden dat zal 'n slag geven. We willen hopen, vele leden zullen komen om over alles te beraad- slagen. En avant, messieurs, naar den tuin Ad. In vroegere jaren kon men er zeker van zijn op de meeste hofsteden kersen te kunnen koopen terwijl men thans op geen enkele plaats een boom met rijpe kersen aantreft. Groot is dan ook de schade welke aan die vruchten door de tahijke spreeuwen wordt aangericht. Om die reden zijn al reeds boomen gerooid aangezien de vrucht toch ten prooi wordt der vogels. De classis Axel, bijgestaan door de pro vincial deputaten, heeft praeparatoir geexami- neerd en tot de H. Bediening toegelaten den heer G. L. Kuyper, beroepen predikant te Sekoondijke. 4- In de Sardijngeul (zeegat van Vlissingen) is tij^elijk een zwarte lichtboei toonende een rood vast licht met verduisteringen, ziehtbaar elke 10 sec. gedurende 7 sec., gelegd aan B.B.'s zijde van het vaarwater, in 100 d M. water, op; 51° 26; 53" N.b. en 1" 19' 54" W.I., ter aan- duiding van een in aanbouw zijnd paalhoofd beZ. den hoek alhier (Hoek van de Nolle). Voorbijvarende schepen moeten met een matige vaart en niet te dicht langs deze lichtboei passeeren. Axel. De gehouden eollecte ten behoeve van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlandeu, heeft in Zeeuwsch-Vlaanderen (O.D.)het volgeude opgebracht Axel 12,44, Boschkapelle 3,01 y,), Clinge 1,83, Graauw f 5,64y2, Hengstdijk f 2,60, Hoek 15,80, Hontenisse 13,391/3, Hulst 7,93, Koewacht 1,50, Ossenisse 5, Overslag f 2,75, Philippine 3,70, Sas van Gent 6,93, Sint Jansteen 2,10, Stoppeldijk 8, Ter Neuzen f 9,45, Westdorpe /7,06'/3, Zaamslag 12,90, Zuiddorpe 2,05. Totaal 124,10. Axel. Aan bet festival, dat 15 Aug. a.s. alhier zal gehouden worden ter gelegenheid van het 25jarig bestaan van het fanfaren- waarin Horen ontkomen was, geen genoegzame inlichtingen wilde geven. Daar Else desniettemiu bij de bewering bleef, dat ze niets wist, begon men eiudelijk, natuur lijk te vergeefs, de onderaardsche ruimten en gamgen te doorzoeken, waarna men naar boven ging- Nog altijd hoopte de korporaal Else tot het geven van nadere aanwijzingen te zullen bewegen. z/Bezin je toch, juffertje," zeide hij, „en bedenk, wat ge doet. Ontkomen kan de deserteur ons toch niet. Vatten we hem lieden niet, dan morgen of overmorgen zeker. Hoe meer ge ons tegenwerkt, des te slimmer wordt 't voor hem en ook voor u." z/lk beb u reeds gezegd, dat ik niet kan weten, waar hij zicb op dit oogenblik bevindt," zeide zij op vasten toon. //Maar ook, indien ik het wel wist, zou ik het u toch niet zeggen." Wei sidderde zij bij het denkbeeld, dat de soldaten haar. als gevangene zouden meevoeren, wellicht heel naar Kolberg, wel ontzonk haar bijna de moed, als ze aan den toorn haar vaders dacht, daar ze niet gedacht had, dat de ge- heime tocht naar den Hoehmeistertoren haar in zooveel verwikkelingen zou brengen, die natuur lijk bekend zouden worden. Maar haar vast besluit, den vervolgers zelfs niet de minste aan wijzingen te geven, werd door vrees volstrekt niet gewijzigd. //Die koppiglieid zal je berouwen," riep de korporaal, door Else's antwoord ongeduldig ge- worden. //Hier, jij daar houdt die meid vast en, wanneer ze tracht weg te loopen, zulleu we haar aan handen en voeten binden gezelschap ,/Concordia" aldaar, zal deelgenomen worden door de inuziekgezelschappen //De Vol- hhrding" van Zaamslag //Eendracht" van Koe wacht//Concordia" van Overslag; Vrijheid- Eendracht" van Lamswaarde //Ons Genoegen" van Zuiddorpe en //St. Cecilia" van St.' Gilles- Waes en de Zangvereenigingen //Orelio" van Axel en //Zaamslags Mannenkoor" van Zaamslag. Iedere vereeniging krijgt een prachtige zilveren herinneringsmedaille, terwijl nog verschillende geldprijzen aan de vreemde gezelschappen worden toegekend. Axel. Zondagavond daalde onder de gemeente Axel in het klaverland van den landbouwer Mechielsen een luchtballon neer van de alge meene luchtvaartmaatschappij te St. Nicolaas, waarin drie personen zaten, nl. de heeren Gus- tave van Battel, ingenieur, Jozef Verstocht, brouwer te Vracene en Adolphe Verhaert, groud- eigenaar te BeverenWaes. Zij waren opge- stefen te Vracene om 6 u. 30 m. en neergedaald om 7 u. 45 m. Om 6 u. 45 m. waren zij boven St. Gilles- Waes ter hoogte van 1050 M.om 6 u. 50 m. boven Stekene ter hoogte van 1400 M. en om 7 n. en 5 m. boven Hulst ter hoogte van 2500 M. Het doel wasweteuschappelijke op- stijgingen. De volgenden morgen vertrokken zij pei; trein naar hunne woonplaats. Er was een massa volk op de plaats, waar de ballon was neergedaald. Zaamslag. Tot predikant bij de Christelijke Gereformeerde gemeente albier is beroepen de h§er L. H. van de Meijden candidaat te Loos- duinen. Koewacht. Zondag gaf de wielrijdersveree- niging //De Adelaar" op de wijk Oude Molen bij gelegenheid van de kermis een wedstrijd waaraan 197 personen deelnamen. De wedstrijd bestond in ringrijden, ringwerpen en rad der fortuin. Bij het ringrijden werden de volgende prijzen behaaldle prijs L. v. d. Eeckhout, 2e pr. Al. Baert, 3e pr. Arth. Baert, alien alhier, bij het ringwerpen le pr. Th. de Block te St. Jansteen, 2e pr. L. David, 3e pr. C. Stee- naert, beiden alhier, bij het rad der fortuin le pr. J. Boddaert, 2e pr. Al. Baert, 3e pr. P. van Goethem, alien alhier. De premies voor de verstkomende en de grootste club werden niet uitgereikt. Bij loting viel het lijwiel ten deel aan no. 166, Aug. Ysebaert Az. alhier. Zaamslag. Nu de kreek in den Grooten Huissenspolder door verkoop in andere handen Else sidderde by deze bedreiging en sloeg angstig de oogen neer, om de blikken der rondom haar staande mannen te ontwijken. De soldaat, die door den korporaal aange- wezen was om haar te bewaken greep haar bij den arm. z/Laat me losriep ze angstig. //Ik zal niet van deze plaats gaan, doch laat me los 1" z/Dat juffertje is kittelig," zeide de soldaat ruw lachend. »Een poosje geledeu, toen ze bij den deserteur in den duisteren kelder was, was ze niet onnoozel." De andere soldaten lachtten luid mede. Gustaaf moest dit alles aanhooren en beet zich bij het gevoel zijner machteloosheid opde lippen. z/Dat kan ik niet aanzien, Doodshoofd zeide hij op neerslachtigen toon. //Onder inijne oogen zal niemand haar ongestraft belee- digen." z/Houd je toch stil," fluisterde Doodshoofd. Een schril gefluit Idonk uit de verte. z/Dat is Wallux," voegde hij er bij. //Nu zullen we spoedig nulp krijgen. Ik had Iiever niet, dat de lieden zich ter wille van mij ander- maal in gevaar brengen, ik zal de zaak op een andere wijze teneinde brengen." z/Ben je krankzinnig Je zoudt je willen overleveren, nu de onzen in aantocht zijn Horen had reeds eenige schreden in de gang gedaan. De boschwachter wilde hem vasthouden. In zijn opgewondenheid lette hij niet op zijn gevaarlijk standpunthij stapte op een lossen steen, die in de muuropening lag, verloor het evenwicht en stortte met een gil voorover in is overgegaan is na kadastrale opmeting de kreek in zijn ware grootte, dat is ongeveer 27 gemeten, door afrastering en een sloot van de aanpalende weilanden gescheiden. Door het plaatsen van een molen zal men trachten de kreek droog te houden. IJzendijke. Nu de IJzendjjksche Tramweg- maatschappij overgegaan is aan de Zeeuwsch- Vlaamsche kan men gewaar worden dat er reeds vele veranderiugen ten goede door dennieuwen directeur zijn ingevoerd. Men vertrekt en ar- riveert op tijd, er is regel en gezag, en Bacchus reist niet meer mee. Het besluit, dat na 15 Juli op de brug van de tram door particulieren niet meer zal worden gewogen is een bezwaar, dat men zal trachten te ondervangen door het plaatsen van een nieuwe weegbrug, waartoe, naar verluidt, bij de heeren Neeteson en Bron het plan zou bestaan. Ook enkele boeren zinnen daarop, doch zijn bevreesd, dat zij hun suikerbieten niet op het terrein der Maatsehappij zullen mogen lossen als zij niet op de trara-bascuul gewogen zijn. (Zel.) De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft goedgevouden te bepalen, dat de gewone Rijksnajaarskeuringen van tot dekking bestemde hengsten in 1912 gehouden zullen worden. Voor Zeelandop 2 Septemoer a.s. te Middelburg op 3 September a.s. te Oost- burg; op 4 September a.s. te Kattendijke; op 5 September a.s. te Hulst; op 6 September a.s. te Bergen op Zoom en op 7 September a.s. te Zierikzee. Vrijdagnamiddag is bij het zwemmen in de St. Jobshaven te Rotterdam verdronken de werkman L. v. H. uit de Pupillenstraat. Zijn lijk is nog niet gevonden. Donderdagavond is bij het baden in de Berkel onder Warnsveld de milicieu-hu/.ciar Van de Hoi, in garnizoen te Zutpheii, verdronken. Het 12jarig zoontje van H. Schelling te IJselmonde is Vrijdagavoud bij het zwemmen in het Zuiddiep verdronken, zijn lijk is nog niet gevonden. de diepte, steenen, kalk en stof met zich mee- sleepend. Ziju val werd eenigszins gebroken door een tak, welke afbrak en afkomstig was van een boom, die wortels tusschen de voegen van den muur had gestagen. Met een dofien slag viel de arme Doodshoofd voor Else's voeten op den grond. Met een schreeuw sprong het meisje terug en bedekte de oogen met beide handen. Gustaaf had beproefd den struikelende nog vast te houden en stond nu onbeschut in de muuropening in het heldere maanlicht en zag neer op het beweginglooze lichaam van zijn trouwen ongelukkigen vriend. z/Legt aan kommandeerde de aanvoerder. Drie musketten ricbtten zich op den deserteur, die evenwel niet bewust scheen van het gevaar dat hem dreigde. z/Zal ik laten vuren, of wil je vrijwillig naar beneden komen riep de korporaal. Horen wischte zich het koude zweet van het voorhoofd. z/Wilt ge me zooveel tijd geven, dat ik aan mijn vriend de eerste zorgen wijd en de juffrouw in veiligheid breng riep hij terug. //Wanneer ge ons belooft, daarna gewillig met ons mee te gaan." z/Dat beloof ik." z/Goed, kotn dan. Beproeft ge te ontkomen, dan zend ik je eigenhandig naar de eeuwigheid." Gustaaf verdween, zonder verder een woord te spreken uit de muuropening. (Wordt vervolgd). l»il blad »e«fhljnt fflaandHfc, iienHdioa. era VrljiisKavonil, altgeximderd up reek(i)«i;eD l»ij de I'lrniK 1*. WAS BK lAUBK. ie Meraaen. O tt, 1 imiii hi 1 1 1 inn ■■TiiirT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1