5787 g e m e e n Advertentie o o r Zeeuwsch-VlaaidereR. HIiOEBW mmmmM Van Houten s i 52e Jaargang. Binnenland. GCED en GQEDK0GP" Gemengde berichien, Zaterdag 13 Juli 1912, GEMEENTEKEKEHIN6. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per poetVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en voor bet overige Buitenland 2,—. Men abonneert zich bij a!le Boekhande- taars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIENi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzeifde advertentie wordt ,e prgs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. _BBBSTIi3 BLAD. EERSTK K A (¥1 E R. Vergadering van Donderdag. Bij de behandeling van de aanvullingsbe- grooting ten behoeve van de verandering der H. B. S. met 3jarigen cursus te Winterswijk en te Meppel, komt de heer Vermeulen er tegen op, dat thans, in afwackting van de waarschijn- lijk geheeie verdwijning der H. B. S. een derge- lijke maatregel wordt getroffen ten behoeve van het neutraal onderwijs. De heer Woltjer sluit zich daarbij aan. Buitendien vreest hij, dat de betrokken ouders zeer teleurgesteld zullen zijn, wan neer scholen, welke opgericht zijn als H. B. S. met 5jarige cursus, straks zullen ver- anderen in scholen voor voorbereidend hooger onderwijs. Dit hadden zij voor bun kinderen met verlangd. Eindelijk ontstaat nog het bezwaar, dat niet aller onderwijskrachten bevoegd zullen blijven aan de inrichting te zijn. De heer Van der Feltz verdedigt bet wets ontwerp met een beroep op het groote nut van een H. b. o. met Sjarige cursus. De Minister van Binnenlandsche Zaken, de beer Heemskerk, verklaart, dat bet wetsontwerp geheel in overeenstemming is met de wet. Wanneer net voorstel, waarop de sprekers zinspelen, zal worden ingediend, is tbans on- mogehjk nog te zeggen. In afwachtiug zijn er vele leerlmgen op de H. B. S. met 3jarigen cursus, die wachten op een met 5jarigen cursus. 8 Men kan niet overal het openbaar onderwijs laten wachten op het bijzonder. Wei zegt hij toe, dat van hem geen nieuwe oprichhng van Rijks H. B. S. is te wachten, net wetsontwerp wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, evenals tal van andere waarover met wordt gedebatteerd. De zitting wordt verdaagd tot nadere bijeen- roeping. J is m vierkante bussen 1 Kg., i 1.50 7a Kg. 0.42f TER NEUZEN, 12 Juli 1912. Woensdag, heeft de kerkelijke installa'.ie plaats gehad van den Z.Eerw. heer Vermeulen, pastoor te Bierviiet. De parochiauen boden hem een sierlijke casuivel en een fraai bouquet aan. St. Jansteen, 10 Juli. Hedennacht half twee stond de laudbouwersschuur vau E. v. Looij te Absdale in lichte laaie. Op korten tijd was zij met het aanwezige landbouwgerief geheel verbrand. Het vee in de weide en oogst nog op 't land bevonden zich buiten gevaar. Oor- zaak onbekend. Verzekering dekt de scbade eenigszins. Ter Hole. Toen Donderdag het knechtje van een onzer landbouwers met een wagen, bespannen met twee paarden, een dijk afreed, sloegen de dieren op liol, aangezien hij de beesten Diet kon inhouden. Hoe hij ook trok, de dieren holden steeds harder, zoodat hij, uit vrees voor ongelukken, zich achter van bet voertuig liet glijden, waar- door bij zich nog al pijnlijk bezeerde. De kleppers snelden intusschen voort in de riebting van een hekkedam, waarvoor zij wel zouden blijven staan, meenden de personen, die van een en ander getuigen waren. Maar jawel Alsof het gedresseerde circus- paarden waren, vlogen ze gelijktijdig over het bek, bet tuig knapte af, en de wagen bleef er voor. Een heel eind verder werden de beesten opgevangen. Begrijpelijkerwijze is er aan wagen en tuig nog al scbade. In Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen is men be- gonrien met het snijden van den gerstde oogst is tamelijk bevredigend. Ook bet vlas trekken beeft deze week een aanvang genomen bet is een verbazend zwaar werk, voorai met de snikheete dagen we ver- namen van verscheidene arbeiders, die bet niet vol konden houden, voorai den eersten en twee- den dag, omdat men den arbeid nog niet gewend wasvan eenigen vernamen we, dat ze van uitgeputheid neervielen. Nu men midden in de perceelen geraakt, blijkt bet al meer, dat de vlasoogst in 't alge- meen niet zal meevallen de stengel is klein. de kleur niet mooi en de zaadopbrengst gering vele personen, die vlasland gebnurd hebben, zullen schade hebben te boeken. In deze streek is bet beetengewas buitenge- woon vooruitgegaan, zoodat, in tegenstelling met het geen voor eenige weken werd gemeend, een zeer mime oogst kan verwackt worden. Er wordt op gewezen dat door bet onge- sladige weer dezen zomer bijzonder veei gevaar bestaat voor hooibroei. Men zij hierop aan- dachtig, en neme maatregelen tot wering van dit gevaar, zoodra er aanwijzingen voor zijn dat //er iets broeit". (Midd. Ct.) Kranige redding. Maandagavond heeft de M< lijerijsche tram, bij den weg naar Stiphout, in voile vaart een hondenkar aangereden. Nog voor de tram stilstond, sprongen de reizigers verschrikt er uit, stormden naar de plaats des onheils en vonden daar niets dan een verbrijzelde kar en een ongedeerden bond. Dan moest de inzittende boerin overreden zijn en door de machine meegesleurd Men zocht. geen bloedviekken langs de rails of tusschen de wielen. Onbegrijpelijk. Plotse- ling zien ze het meisje, M. v. Grootel, bewuste- loos in de armen van den machinist liggen bij den ketel. Deze vertelde, dat hij, op 't zelfde oogenblik dat de aanrijding plaats bad het jonge meisje had vastgegrepen en ze in de locomotief had kunnen hijscben. Zijn tegenwoordigheid van geest bad een menschenleven gered. Een nieuw verdoovingsmiddel. In de //Lancet" deelt Dr. F. W. Forbes R-osz een en ander mede omtrent een plaatse- lijk verdoovingsmiddel, dat tot veertien dagen na de iujectie pijnloos maakt. Het heeft geen schadelijken invloed op het hart of op andere organen. Het preparaat be staat uit een oplossing van kinine en hydro chloride en kan gemakkelijk door iederen dokter bereid worden. Forbes Rosz beweert echter niet, dat zijn oplossing gelijk staat met aether en chloroform, maar het kan de onaangename na- werking van chloroform opheffen. Ook kan het in de tandheelkunde goed gebruikt worden. De tandarts moet dan echter eenige minuten wachten eer hij begint te opereeren. Het grootste voordeel van het preparaat is, dat het volkomeu onschuldig is, en zoo dik wij Is als noodzakelijk is kan ingespoten worden. Het zwakke geslacht. Maandagnacht ontstond in de omgeving van de Warmoesstraat te Amsterdam een ernstige vechtpartij, waarbij o. a. een vrouw, M. H., wonende in de O. Z. Enge kapelsteeg, door een andere vrouw zoo- danig met een stuk gias in 't gezicht werd geslagen, dat zij ernstig verwond en baar linkeroog verbrijzeld werd. De vrouw werd per brancard naar het Wil- helmina-gastbuis vervoerd en aldaar opgenomen. Vaderlandsche geschiedenis. De heer A. R. van Hattum, arrondisseraents-schoolop- ziener te Alkmaar, heeft bij wijze van proef jaartallen opgegeven aan de leerlingen van de hoogste klassen van verschillende lagere scholen. Slechts 65 pet. van het te verwacbten aan tal antwoorden kwam in en de resultaten waren docb de lezer oordeelde zelf naar de volgende staaltjes, door den heer Fan Hattum meegedeeld 1830 Dood van Frederik Hendrik; Wilbelraina aanvaardt de regeeringNapoleon gevangen genomen Karel de Groote wordt Keizer. Wanneer kwam onze Koningin aan de regeering? In 1890, 1863, 1846 en ook in 1830. Wat de leerlingen vau de personen scbreven is ook merkwaardig. Van Frederik Hendrik b.v. Met beleg van Leiden liet Willem I Frederik Hendrik met een groot leger komen, maar ze dreven bet gauw de stad uit. Frederik Hendrik is met ziin leger ge- sneuveld en ze hebben zijn lijk bijna niet herkend. Frederik Hendrik was de zoon van Maurits. Hij aanvaardt de regeering in 1880. Frederik Hendrik is de man van de Koningin. Hij regeert ongeveer 23 jaar. Van Johan de Witt beet bet: .T. de Witt leefde in den tijd van Willem van Oranje. Hij met zijn broeder zgn allebei in de gevangenis ge- worpen. Zij waren kerkschilders. Zij hadden de kerkramen te Gouda beschilderd. Eens was er een Spaanscbe vloot in aantocht maar J. de Witt was zelf ook al gekomen met een vloot. En toen ze bij elkaar waren, begon de oorlog. Maar daar waren de Franschen tegen en zij stuurden een paar van hun slaven op weg, om in 'tland waar J. de Witt over regeerde, vrijheid, geiijkheid en broederschap te brengen. (Alkm. Ct.) De Dransche auto-bandieten in Nederland. De Matin publiceert den inhoud van bet zak- boekje van Garnier, een der auto-bandieten, dat op diens lijk gevonden werd. Garnier vertelt o.m. van den diefstal van de auto te Gentbet voertuig werd door de ban- dieten naar Amsterdam gebracht en daar door bemiddeliDg van een //vriend" voor een goeden prijs verkocht. Enkele dagen later (einde Janu- ari) zeide die vriend, dat Garnier en zijn kame- raden (hij noemt alleen Bonnot met name) nog wel een auto naar Amsterdam konden brengen. In Gent poogden de bandieten daarop tevergeefs een tweede auto te stelen, na den chauffeur te hebben gedood. Na deze mislukte poging begaven de ban dieten (zij waren met bun drieen) zich naar Amsterdam, waar zij aan een vriend bun weder- varen vertelden. Den volgenden avond kwam nummer vier. De toestand werd ernstig, daar de politie hen overal op de hielen zat. Zij vernamen in Amsterdam, dat de effecten van den aanslag op den Parijschen kassierlooper niet verkocht konden worden, daar de zaak te veel ruchtbaarheid bad gekregen. Besloten werd de effecten bij een vriend achter te laten en daarop vertrok het viertal naar Den Haag, waar Bonnot en Garnier een garage zocbten, om een auto te stelen, terwijl de beide anderen naar Antwerpen gingen, om er een slag vopr te bereiden. Twee dagen later kwamen de laatsten terug zij hadden in Antwerpen iemand gevonden, dien zij om vijf uur 's middags zouden berooven. //Wij van onzen kant", scbrijft Garnier, hadden een garage gevonden. Wij dineeren vroeg, gaan naar de muziek luisteren en tegen middernacht gaan wij naar de garage. Wij slagen er in door een ruit in te slaan de knip van het venster open te schuiveu. Eenmaal binnen, openen wij de deur en kiezen de mooiste auto uit. Bonnot gaat aan het stuurrad zitten, ik breng het voer tuig in beweging en wij vertrekken. Buiten de stad blijven wi) staan, om te zien, ot er niets ontbreekt. Het benzinereservoir is vol, wij steken de lantaarns aan en gaan op weg. De wegen zijn slecbt in deze streken, er zijn veel kanalen zoo rijden wij op een weg met aan beide kanten water. Wij hebben nauwelijks 80 K.M. gereden, als er een ongeluk gebeurt. De weg is zoo slecbt en hellend, dat bet rij- tuig overhelt. Wij merken, dat wij niet den goeden weg hebben genomen, maar bet is te laat wij zouden een omweg van 40 K.M. moeten maken. Wij gaan voort, maar eensklaps merken wij, dat wij te veel aaD den lagen kant van den weg rijden. Bonnot draait bet stuurrad naar links te laat, het voertuig giijdt naar den waterkant, waar bet gelukkior tegen eeD boom aanbotst en dat houdt ons tegen. Het was tijd, want nog 50 c.M. en wij zouden te water zijn geraakt. Wij stappen uit en daar een der kameraden Hollandscb kon spreken, gaat bij boeren op- zoeken en bun bulp vragen met paarden. Zij komen met twee paarden en touwen, maar ondanks al onze pogingen kunnen wij bet voer tuig niet van zijn plaats krijgen en daarom betalen wij de boeren, die ons voor Engetschen houden, voor bun moeite en als zij weg zijn, kantelen wij het voertuig in het water om en vertrekken te voet, want bet is halfvier 's morgens en bet is gevaarlijk, langer in deze buurt te blijven. Wij leggen 25 K.M. af, om het naaste station te bereiken. Wij nemen elk een kaartje naar Antwerpen." Tot zoover het zakboekje, wat het bezoek der autobandieten aan Nederland betrefh Men ziet er uit, dat het relaas geheel over- BJSt ftvevscltijnt IfnandHi;., WoentitSaK. en *t jftcftvond, sitgezondertl op Feeddiigeu Till <ae Flnna IP. J. WAM BE BJaWIlJE. ie IFer NJewzem* n Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN; Gelet op artikel 219 der Gemeentewet; Brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen, dat AeRekening van de inkomstenen uitgaven dezer gemeente over ket jaar 1911 aan den Raad is overgelegd, en die Rekening van den 5 Juli tot den 22 Juli 1912 op de Secretarie der gemeente, voor een ieder ter inzage zal liggen, alsmede dat tegen fastaling der kosten afschriften van kaar kunnen worden verkregen. Ter Neuzen, 4 Juli 1912. i Burgemeester en Wetftouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. U. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, gezien de artt. 6 en 7 der Hinderwet (Staatsblad no. 222 van 1896) maken bekend dat op keden ter gemeente-secretarie ter visie is gelegd een verzoek van de Association Cooperative Zeiandaise de Carbonisation te Ter Neuzen, om ver- gunning tot ket oprickten van eene sulfaatfabriek op ket perceel kadastraal bekend sectie G no. 274. en dat op Woensdag 24 Juli 1912, des namiddags van 3 tot 4 uren, ten raadhuize dezer gemeente, ge- legenheid zal worden gegeven om tegen het maken dier inrichting bezwaren in te brengen en deze mon- deling of sckriftelijk toe te lichten. Ter Neuzen, 40 Juli 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. N.B. Wij vestigen er de aandacht op, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerecktigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. o o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1