A I g 8 sn e e n Nienws- est Advertentieblad o o r Zeeuwsch-Vlaaiderei. No. 5788, Donderdag 11 Juli 1912. 52e Jaargang. MILITIE TE LAND. MILITIE TE LAND! Oproeping van verlofgangers voor heriiaiingsoefeningen. DRANKWET. DRANKWET. Binnenland. NADER ONDERZOEK van VERLOFGANGERS. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en voor het overige Buitenland 2,Men abonneert zicb bjj alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVEETENTIESi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Bg directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie word! de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 25. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. w Indien ami deze oproeping niet wordt voldaan, wordt de nalatige in werkelijken dienst geroepen. Dit geschiedt 00klo. wanneer de verlofganger zonder geldige reden niet voorzien is van de hiervoren vermelde voorwerpen 2o. wanneer hij de hiervoren vermelde voorwerpen niet alle in den vereischten staat vertoonten So. wanneer hij een of meer van de hiervoren vermelde voorwerpen, aan een ander toebehoorende, als de zijne vertoont. De duur van dezen werkelijken dienst wordt door den Minister van Oorlog bepaald en bedraagt ten lioogste twee maanden. De verlofganger, die niet voldoet aan eene oproeping voor den werkelijken dienst, wordt, na daartoe door den Minister van Oorlog te verstrekken last, als deserteur afgevoerd en behandeld. E E R S T E K A M E R. Vergadering van Dinsdag. Het nieuwbenoemde lid, de heer J. T. Cremer, wordt binnengeleid, legt de voorgestelde be- loften af en ueemt zitting. Besloten wordt heden en morgen in de af- deelingen een aantal wetsontwerpen, van de Tweede Earner ontvangen, in de afdeelingen te onderzoeken. Donderdag 11 uur zal in 't openbaar worden versraderd tot bet behandelen van de wetsont- werpen, welke dan in staat van wijzen znl- len zijn. De Earner begeeft zich in de atdeelingen. TIEEDE KHMER. Vergadering van Dinsdag. Persoonlijk feit. De heer Duymaer van Twist weuscht, naar aanleiding van het incident, dat zich in de vorige zitting tusschen hem en den heer Duvs voordeed, ten sterkste te protesteeren tegen het feit dat het stenogram, betreffende dat incident, opzette- lijk en klaarbliikelyk met het doel om spreker te treffen en later als wapen tegen hem te dienen in den stembusstrijd, door den heer Duys zou zijn vervalscht door het aanbrengen van wijzi- giugen en aanvullingen, o.a. deze dat de heer Duys bij zijn redevoering hem, spreker, zou hebben gesommeerd waar te maken zijn be- schuldiging in de Earner God's eer te hebben aangerand door publiekelijk te vloeken. Spreker noemde deze bandeling van den heer Duys ergerlijk en een brutalen streek, en hij zou gaarne gezien hebben dat het reglement van orde een bepaling kende, waardoor een dergelijk lid of voor altijd of althans voor een zekeren tijd uit de Earner kon worden geweerd. (Ru- moer en hoongelacb). De Voorzitter zegt, dat deze zaak bier niet thuis behoort, doch bij de commissie voor de stenografie. Hij wil op dit incident niet verder ingegaan zien. De heer Vliegen protesteert er tegen dat de heer Duymaer van Twist op deze onverwachte wijze deze beschuldiging te berde bracht, buiten teg^Dwoordigheid van den heer Duys. De beschuldiging van den beer Duymaer van Twist is overigens door niets bewezen. Immers de sommatie, welke volgens den heer Van Twisl door den heer Duys aan zijn stenogram zou zijn toegevoegd, heeft de heer Duys wel degelij'k geuit. In dit opzicht was het steno gram van de rede van den heer Duys onvol- Fedig en terecht heeft deze dit gedeelte er toen bijgevoegd. De lieer Ter Laan vraagt ook het woord over deze zaak, maar de Voorzitter weigert het hem herhaaldelijk, volhoudende dat deze kwestie niet in de Earner thuis behoort. Onder protesten van den heer Ter Laan wordt het incident gesloten. Vervolgens wordt voortgegaan met de be- handeling der ontwerpen tot wijziging en aan- vulling van de Pensioenwetten voor de land- en zeemacht, en van de Bevorderingswet voor de landmacht, enz. De Vrijdagavond door den heer Ter Laan ver- dedigde motie betreffende premiebetaling door officieren wordt verworpen met 63 tegen 4 stemmen. De motie-Ter Laan (gelijktijdige pensioer- verhooging voor onderofficieren en minderen) wordt eveneens verworpen met 6o tegen 2 stemmen. De motie-Duymaer van Twist (wenschelljk- heid om de stampensioenen der onderofficieren van zee- en landmacht te wijzigen) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Bij artikel 1 der Bevorderingswet betoogt de heer Ter Laan het ongerijmde eener regeling, waarbij na 25 jaren pensioen wordt gehaald en nog f 2000, waarvoor men niets heeft tedoen. Minister Colijn betoogt dat de regeling geen tusschentijdsch karakter heeft;. Het is thans tijd om het landweerkader op degelpke wijze aan te vulleu. De bezwaren van den heer Ter Laan acht hij niet ernstig genoeg om het stelsel des Ministers geen fair trial te geven. Deze proef moet dienen om te trachten van de landweer een instituut te maken, waarop het land met vertrouwen kan rekenen in de toekomst. Artikelen 1 en 2 worden goedgekeurd. Op art. 3 komt in behandeling een amende- ment-Thomson, om de kerngevende kracht van de regeling niet tot 1 April 1911 uit te strekken, maar slechts tot 24 November 1911, welk amendement door Minister Coign bestreden wordt, met een beroep op het verband tusschen de in werking treding van de traktementsregeling en de pensioenregeling en onder opmerking dat bet slechts enkele personer. geldt. De heeren Duymaer van Twist en Van Vlij- men sluiten zich daarbij aan, terwijl de heer Ter Laan's Ministers betoog bestrijdt. Spreker wil geen enkele terugwerkende kracht, en zal daarom tegen het Regeeringsavtikel stemmen. Maar moet het den weg van terugwerkende kracht op, dan is de strekking van het amen dement Thomson in elk geval beter dan die van het Regeeringsvoortel. De heer Thomson, zijn amendement verdedi- gende, betoogt dat de terugwerkende kracht, welke de Minister wil, alleen voorgesteld wordt een voordeeltje te bezorgen aan hen, die op 1 April 1911 het leger verlieten, hetzij omdat zij dit verlangden, hetzii omdat er voor hen geen plaats meer was. De datum dien de Regeering wil, is hoogst willekeurig en onbiliijk. Niet een paar personen moeten van dat douceurtje genieteu, maar alien, die er aanspraak op hebben. Spreker's amendement bewandelt den middenweg door de terugwerkende kracht te stellen op den datum van het inkomen van het ontwerp bij de Earner. Het amendement wordt tegen 31 stemmen. Het regeeringsartikel 3 met 39 tegen 24 stemmen. Het wetsontwerp zelf betreffende de wijziging van de pensioenwetten voor de landmacht op verzoek van den heer Ter Laan in stemming gebracht, wordt aangenomen met 58 tegen 5 stemmen. Bij bet ontwerp tot wijziging van de pen sioenwetten voor de zeemacht, bepleit de heer Ter Laan terugneming van de terugwerkende kracht althans bij dit ontwerp, hetgeen de voorzitter bestrijdt. verworpen met 32 wordt aangenomen SEIIZESSCHE COERAKT. nit felad verseSiifnt naandni;., IVuensdai;. em Vri'danvond, Hitgenoo^erd op ©"eestdagen lilj de UTrma AK 8-&3(S>E£. *e Itienzen^ De BURGEMEESTER der gemeente TER NEUZEN, brengt bij deze ter openbare kennis, dat de hieronder ver- melde verlofgangers, tot het ondergaan van een NADER ONDERZOEK, voor den Militiecommissaris moeten verschijnen op iTfnaMitn^ den 39 Juli 11993, des voormiddags tusschen i'i en 13 uur, te Middelburg, ten huize van den Militiecommissaris, Molenwater M 263. u 1 o fl NAMEN en VOORNAMEN. Jaar der lichting, Gemeente, KORPSEN. waarvoor de verlofgangers zijn ingelijfd. 1 Huijssen Cornells Jacobus 1908 Ter Neuzen 2e com. 2e bat. 3e reg. inf. 2 van Belle Arie 1909 Rotterdam 3e 3e idem. De verlofganger moet verschijnen in uniform gekleed en voorzien van de tot zijne voorgesehreven uitrusting verder behoorende kleeding- en uitrustingstukken, van de wapenen, het ledergoed, de reglementen en de dienst- voorschriften, liem uitgereikt, van zijn zakboekje en van zijn verlofpas. Hij zij daarbij indachtig, dat de verlofganger niet alleen tijdens den duur van het onderzoek, maar 00k voor zoolang hij ter gelegenheid van het onderzoek, in uniform gekleed is, onder de bevelen staat van den Militiecommissaris, zoodat hij, .tie onjferegelrthvdeii plee«» of Kicli nan een utrafbanr fetjt trlmlilig inaakt, hetzij bij het gaan naar de plants van onderzoek, hetzij tijdens het onderzoek of bij hit huiswaarts keeren, zal worden gestraft volgens het Crimineel Wetboek of het Reglement van krijgstucht voor het krijgSvolk te lande. Ten slotte wordt de verlofganger opmerkzaam gemaakt, dat hij zich in geen geval kan beroepen op het niet- ontvangen eeper bij/.ondere oproeping, maar dat deze openbare kennisgeving EENIG en ALLEEN als bewijs geldt, dat de verlofganger behoorlijk is opgeroepen. Indien de verlofganger door ziekte of gebreken mocht verhinderd zijn op den tijd en de plaats, hiervoren vermeld, voor het onderzoek aanwezig te zijn, zal daarvan zoodra mogelijk ter Secretarie der Gemeente moeten worden overgelegd eene gelegaliseerde geneeskundige ver.klaring, welke op ongezegeld papier kan worden gesteld. S"ersooi«lljtie (teniiisg-evingen wurilcn niet aan 1111 is gezuuden. Ter Neuzen, 9 Juli 1912. De Burgemeester voornoemd, I J. HUIZINGA. De Burgemeester van IER NEUZEN maakt bekend, dat de in het verlofgangersregister dezer Gemeente ingeschreven >fgangers, wier namen hieronder zijn vermeld, bij deze worden opgeroepen oin in SS5S2, ieder voor het achter n naarn aangegeven tijdvak, krachtens art. 80, in verband met art. 114 der Militiewet Staatsblad 1912, No 21), Iierli&iivigsoefeniG^en iu werkelijken dienst te liomeu. NAMEN en VOORNAMEN DER VERLOFGANGERS. s>b g "o KORPSEN en ONDERDEELEN. TIJDVAK. Garnizoensplaats. Theunissen Albertus Frederik -1906 lie regiment infanterie, le comp. 4e bat. 1912 27 Aug. -21 Sept. Nijmegen. .v.ivigtwigciis Auiieu /.uig uragen, uat zij zicn lecier op c gekleed en voorzien van hun verlofpas (zakboekje), alsmede van alle verc voorwerpen van kleeding en uitrustingbij hun korps aanmelden, en wel lo. zij, die woonachtig zijn in de plaats van opkomst, uiterlijk te 8 uur voormiddag zil, die WOOnaeht.ior 7.1 ir» himion I-11 om r\i,, t'.i "i i. i lo. 2o. 3o. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN hrengen ingevolge artikel 12, le lid der Drankwet, ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een ver- zoekschrift om vergnnning voor den verkoop van ster- ken drank in het klein voor gebruik ter plaatse van verkoop van DAVID I1ARTOG, voor de beneden voor- zaal van het perceel plaatselijk gemerkl 56 en gelegen aan de Nienwstraat. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is ge- schied, kan ieder tegen het verleenen van de vergun- ning schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders be- zwaren inbrengen. Ter Neuzen, 10 Juli 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ingevolge artikel 37, in verbar.d met artikel 12, le lid der Drankwet, ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift om verlof tot den verkoop van alcoholhoudenden drank anderen dan sterken-drank van EMERENTIAN A VERCAUTEREN, zbnder-*berdep, wonende te Ter Neuzen, voor het beneden voorlokaal van het perceel plaatselijk gemerkt 10 en gelegen aan de Kazernestraat. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 10 Juli 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. p aais van opkomst, waarheen zij zich met het eerstvertrekkend openbaar middel van versneld vervoer, langs e op de vervoprbewijzen aangegeven route en met de daarop aangegeven vervoermiddelen moeten begeven en, voor zooveel zij buiten het Rijk gevestigd zijn, voor 4 uur narhiddag. e yerlolgaogers, die per spoor, tram of stoomboot moeten reizen of op de reis een of meer veren moeten passeeren en m wier zakboekje aanwezig zijn de vercischte op wit papier gedrukte. en met rooden inkt ingemdde vervoerbe- T'Ven.e" PassagebiIjetten, behoeven zich voor hun vertrek naar het korps niet ter Gemeentesecre'tarie aan te rnelden eSeJen zicb rechtstreeks naar het station van vertrek of de aanlegplaats en stellen aldaar hun zakboekje ter ,-ean?bte>' "J1®1 de uitgifte van plaatsbewijzen belast, of aan den veerman. De verlofgangers behooren er op i r.u lg zijn, ilat hun het zakboekje wordt teruggegeven, alsmede de strook van het vervoerbewijs, aangezien deze strook hun gedurende de reis moet dienen als plaatsbewijs. ,.®L?.la"gerS' ,die Pe} 111 het bezit ziJn van een vervoerbewijs of passagebiljet, ingericht om daarop van het station mnnta -a, V P van °Pkomst te kutaen reizen, dan wel van het veer of van de veren gebruik temaken, iv.,11 zu' °P c.en biatsten werkdag voor hun vertrek naar het korps, des voormiddags tusschen 10 en 12 uur ter Gemeentesecretane aanmelden ten einde aldaar in het bezit te worden gesteld van de vereischte bescheiden. *fr,f lf J/100 i te>l mf'lste een llalf uur voor het vertrek van den trein, de tram of de stoomboot aan het station o/ de aanlegplaats te bevmden. ninnt V J0°r zoover de reis geschiedt binnen het Rijk, heeft de verlofgaiiger, die niet woont in de LmtnwirfT 't™r n g Vun 0P^?mst recht op een daggeld van /0,25. Het is niet noodig dit daggeld ter het korps uitbetaald Vragen aan het 111 z9n wo°nplaats niet heeft ontvangen, wordt het na aankomst bij B'gevil ziekte of gdbreken de opkomst van een verlofganger mochten verhinderen, moet hiervan zoodra doenliik kon m xt W°rdelu oveF«ele8d een gelegaliseerde geneeskundige verklaring, welke op ongezegeld papier kan worden gesteld. Na zip herstel vervoegt hij zich onverwijld bij zijn korps. v„„ ie Z01lder geldige reden niet voldoet aan deze oproeping, wordt, na daartoe verstrekten last van den Minister van Uorlog, ais deserteur afgevoerd. Hij, die zonder geldige reden zich te laat bij het korps aanmeldt, maakt zich strafschuldig. - ni® -°n vangen van eene afzonderlijke kennisgeving ontheft een verlofganger geenszins van zijne verplichting mst 111 jwerkelijken dienst, daar de openbare kennisgeving, althans zoo de verlofganger zich op den dag dier at ti?iPmV1I!S dvwttT1 toestemmmg van of vanwege den Minister van Oorlog buitenslands ophoud, EENIG en ALLEEN als BEWIJS geldt, dat hij behoorlijk is opgeroepen. jstelling van den dienstof vergioeding ter zake van kostwinnerschap ivordt verwezen naar de afzonderlijke publicatie betrekkelijk nKOSTWINNERS Ter Neuzen, den' 10 Juli 1912. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. c5

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1