A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad Zeeowsch-Vfaaiderei. Houten |De beste voor o'ea prijs! No. 5778 Zaterdag 22 Juni 1912. 52e Jaargang. e e r Bekeffsdmaking. a Binnenland. Gemengde berichten. PAARDEN- en VEEMARKT ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,_. Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,65 en voor bet overige Buitenland 2,-. Men abonneert zich bg alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. Iczending van adverten'ien voor 1 uur op den dag der uitgave. ADVERTENTIENi Yan 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bjj directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. "f-.'.—Ir.'a I* Woenwdwif. em ¥rijflaitayonil, «ltgez<sinlfc»-<l op Veetrtdttgen MJ de Fl>mn P. J iKJIBIE&STIEJ BLAD. Burgemeester en Wethonders vanZAAMSL AG, brengen ter algemeene kennis .A., dat de gewone jaarlijksche in deze gemeente zal plaats hebben op Don- derdag 4 iuli 9912, aanvangende des voormiddags ten 9- en eindigende des na- middags ten 3 ure dat iedere eigenaar of aanbrenger van vee zal verplicht zijn dadelijk bij zijn aankomst zich bij den Marktmeester aan te melden tot opgaaf van net fiantal, de soort en de ouderdom van de door hem ter markt gebrachte dieren dat geen ander dan gezond vee ter markt zal worden foegelaten dat onmiddellijk na het sluiten der markt de navolgende premien zullen worden uitgereikt lo. Voor het grootste getal paarden van e'en eigenaar (minstens 5 stuks) 4,— 2°. Voor het grootste getal hoorn vee van een eigenaar (min stens 5 stuks) 4,- grootste getal varkens van een eigenaar (min stens 5 stuks) 2,- schoonste merriepaard van 4 jaar of ouder le prijs een rerguld zilveren medaille en 2e prijs schoonste merriepaard van 3 jaar oudle prijs een verguld zil veren medaille en 2e prijs schoonste paard van 2 jaar oud le prijs een zilveren medaille en 2e prijs schoonste paard van 1 jaar oud le prijs een zilveren medaille en 2e prijs h beste veulen le prijs 2e prijs de beste baatgevende of kalfdragende koe le P'ijs 2e prijs u beste kalfvaars le prijs 2e prijs vetste koe, vaars, os le prijs 2e prijs u beste tokstier le prijs 2e prijs beste geit le prijs 2e prijs Geen bekroning kan plaats hebben voor dieren na 11 uren voormiddag ter markt gebracht. J3. dat de kermis zal worden gehouden te beginnen Dorsderdag 4- en eindigende Zaterdag 6 JuBi aanstaande. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FE1JTER, Burgemeester. J. STOLK Lzx., Secretaris. Zaamslag, 12 Juni 1912. 3o. 4°. 5o. 6o. 7°. 8o. 9o. 10o. llo. 12o. 13o. 3,- 5, 1,50 3- 3,- 2,50 2,50 3.— 2- 4- 2,50 3- 2,- 4,- 2,50 3,— 2,4- 2- 1,- "iN ELS OmCHT^ kan V 111 1S3E 8AADK, 4e fer lenzen. V fden toets der vergelijking met andere goedkoope merken doorstaan. Inderdaad is hot, 1 Kg. 1.50 /^Kg. 0.42 h -0.80 y10„ -0.18 dat zij er van overtuigd zijn, dat de verhoogde invoerrechten, zooals die thans worden voorge- steld, in de hoogste mate belemmerend zullen zijn voor de algemeene welvaart en de eco- nomische ontwikkeling van het Nederlandsche volk reden waarom zij uw vergadering in alien ernst verzoeken de voorgestelde Tariefwet niet aan te nemen." TWEEOE KHMER. Vergadering van Donderdag. Radenwet. De behandeling van art. 3 en het daarop voorgestelde amendement-Patijn (opneming van loonarbeiders, niet uitsluitend in dienst eener onderneming met name dienstboden) wordt voortgezet met een repliek van den beer Duys, pertinent antwoord des Ministers wenscht die Naar het Vad. verneemt is door eeuicre grootindustrieelen een beweging tegen de Tariel- we op touw gezet. Doel is een monsteradres aan de Tweede Kamer van dezen inhoud ii Geven met verscbuldigden eerbied te kennen de ondergeteekenden, boofden van ondernemin<ren, bi] handel en mjverheid betrokken op de vraag, gister door spreker gedaan welke voornemens de Minister heeft ten opzichte van de bevoegdheid der raden van arbeid, in art. 1 Ga der Ziektewet toegekend, orn den kring der verzekerden uit te breiden. Zeer breedvoerig handhaaft spreker zijn gis ter uiteen gezet standpunt. Verder geeft hij in overweging om althans na afloop van den termijn van drie of vier we- ken, gedurende welken voor de dienstboden het arbeidscontract werkt, hen alsnog in de Ziekte- verzekering te begrijpen. De beer Van Idsinga betoogt, dat hij het amendement niet zal steunen. De heer Nolens, hoezeer geneigd andere personen in de wet op te nemen, zou daartoe niet willen medewerken als daartegen bij den Minister ernstige principieele bezwaren bestaan. Maar de ziektegrond, welken spreker zich ge- kozen heeft, laat intusschen wel toe opneming van personen, niet in loondienst werkzaam. De heer Lohman heeft principieele bezwaren tegen de opneming van de dienstboden in de Radenwet. De heer Sehaper verwijt in scherpe termen den heer Lohman, dat deze bij de behandeling van het Arbeidscontract verkondigd heeft dat de verzekering der dienstboden niet bij het arbeiderscontract, maar bij de Ziekteverzekering thuis behoort, maar thans komt aandragen met de bewering dat zij niet in de Ziekteverzekering kunnen worden opgenomen, omdat bet gezin dan uit elkaar wordt gerukt. De heer Lohman Dat heb ik niet "ezetrd De beer SehaperDan weet ge niet meer wat se wordt zegt. i kindscb, en 0 0~ Spreker acht bet noodig dat de beer Lohman hier eens op de kaak gesteld wordt, en dat die hier eindelijk eens open kaart spele, opdat het volk kan zien wat bij eigenlijk in bet schild voert. De Yoorzitter beduidt den heer Sehaper, dat bet niet aangaat hier beleedigiugen te richten tot een medelid. Ouder rumoer wordt de gebruikeliike pauze ingesteld. IN a de pauze dupliceert de Minister, die o.a. in antwoord aan den beer Duys verklaart, dat hij zich op dit oogenblik niet kon uitlateD over de kwestie van de overigens geheel secundaire en aanvullende bevoegdheid van de raden van arbeid. Niet dat de Minister die bevoegdheid wenscht terug te nemen, maar de Minister is bezig met het ontwerpen van een wijziging der bevoegdheden van de Raden. Ter gplegener tijd zal die wijziging ter kennis van de Kamer worden gebracht. Breedvoeng zet de Minister verder zijn stel- sel uiteen, dat hierop neerkomt dat de Ziekte verzekering begint met te omvatten de arbei- ders in ondernemingen, met de bedoeling haar nader uit te breiden tot die catagorieen, waar- van gebleken is dat de verzekering praktisch uitvoerbaar voor hen is. Echter kan niet beweerd worden dat bet amendement-Patijn daarom ligt in bet systeem van het ontwerp. Wil men dit systeem van de Regeering niet, dan moet men tegen de wet stemmen. Onaannemelijk zal de minister het amende ment-Patijn niet verklaren, omdat hij zijn vrij- heid van handelen wil voorbehouden na elke stemming der Kamer. Maar wel wil de minister zeggen, dat bet amendement een zoodanige desorganisatie brengt in de raden van arbeid, door als kiezers dier raden alle dienstboden aan te wijzen, en door de heeren en dames des huizes tot werkgevers en werkgeefsters te stempelen, dat die raden geheel van karakter en aanzien zullen veranderen. Incident. De Yoorzitter komt nog even terug op bet feit, dat voor de pauze de heer Sehaper den heer Lohman als kindscb heeft afgeschilderd, en a-ls iemand die niet weet wat hij zegt. Spreker acht dit al te kras tegenover een man die, ondanks zijn 75jarigen leeftijd, zoo helder van verstand is. Hij hoopt dat de beer Sehaper die uitdrukkingen alsnog zal willen terugnemen. De heer Sehaper neemt geen woord terug. Hij he,eft niet pertinent gezegd dat de heer Lohman kindsch is, maar dat hij kindsch is als hij niet meer weet wat hij gezegd heeft. En een feit is 't dat de heer Lohman gezegd heeft wat hij thans ontkent gezegd te hebben. Daarom is spreker niet geneigd iets terug te nemen. Radenwet. Het incident wordt gesloten, waarna de heer Patijn, voor de derde maal aan het woord komt, ter verdediging van zijn amendement, daarbij kritiseerende, dat de opneming van dienstboden eenvoudig afstuit op den onwil des Ministers. Het debat over het amendement-Patijn wordt gesloten. Hierna gaat de heer Duys toelichten een amen dement om, in tegenstelling van hetgeen het ontwerp wil, de Josse arbeiders niet uit te sluiten, eu bestrijdt breedvoerig de argumenten des Ministers, die de opneming der losse arbeiders niet mogelijk acht op grond van moeilijkheden, welke zulks voor de uitvoering der wet zou teweegbrengen in verband met de aangifte, de inning der premies, als anderszins. In zijn verdere toelichting van zijn amende ment betoogt spreker, dat juist de losse arbeiders als de maatschappelijk minder welgestelden in de allereerste plaats behoefte hebben om in de verzekering te worden opgenomen. Kritiseerende dat de rechterzijde tot dusver het stilzwijgen bewaarde, wekt spreker haar thans op zich althans op dit punt aan zijn zijde te scharen. Daarna krijgt de heer Lohman het woord voor een persoonlijk feit, en verklaart hij de uitdrukking //absolute leugen", welke hij heden- ochtend gebezigd heeft, te willen vervangen door //volstrekt onjuist." Naar aanleiding hiervan neemt de heer Sehaper zijn uitdrukking, dat de heer Lohman kindsch zou zijn, terug, en verklaart gaarne dat niemand in de Kamer zal twijfelen aan de groote scherp- zinnigheid van den heer Lohman. (Teekenen van instemming). TER NEUZEN, 21 Juni 1912. Enkele weken geleden verzonden 29 vis- schers van Philippine een verzoekschrift aan den Minister van financien om hunne mossel- perceelen over 1912 geheel of gedeeltelijk van pacht vrij te laten, wegens de groote schade bij den storm van 30 September 1911 aan hunne mosselen geleden. Dezerdagen ontvingen zij door tusschenkomst van den secretaris van het Hoofd- bestuur der Yisscherijen het antwoord van den Minister inhoudende dat aan hun verzoek niet kon voldaan worden wel werd de termijn van betaling tot 1 September a.s. verlengd. Dat antwoord was een groote teieurstelling voor de visschers van Philippine, die bij dui- zenden guldens schade aan hunne mosselen heb ben geleden. En als zij daarbij moeten bedenken, dat er zulke milde giften in de kas zijn gestort om de geleden schade eenigszins te dekken en zij daarvan geheel zijn buitengesloten, dan drukt dat dubbel zwaar. Vooral de kleine visschers aldaar zien de naaste toekomst donker in. (M. Ct.) Het'ecbtpaar FortreiMarsille te IJzen- dijke herdacht Dinsdag zijn gouden bruiloft. Deze dag zou niet onopgemerkt voorbijgaan. Zelf niet in staat tot feestvieren, zonder nog bepaald behoeftig te zijn, zijn ze daartoe in de gelegenbeid gesteld door een collecte bij de ingezetenen, die ruim f 50 opbracht. De buurt vlagde, terwijl des avonds het mu- ziekgezelschap hun een serenade bracht. In den nacht van Zondag op Maandag hebben nog onbekend gebleven personen in den tuin van den burgemeester van Osch alles vernieldwat niet uitgetrokken kon worden, is stuk gesueden. De N. R. Ct. verneemt dat Ds. Ewoldt in hooger beroep is gegaan tegen zijn ontslag als predikant bij de Ned. Herv. kerk, hem door het provinciaal kerkbesluur van Friesland ver- leend. Een bewoner van de le Jan Steenstraat te Amsterdam hoorde Dinsdagnacht op de trap en den zolder verdacht gestommel. Toen hij ging kijken kwam hij tot de ont- dekking, dat op cfen zolder een splinternieuw rijwiel was geplaatst. Een mede-bewoner van bet perceel, die juist van de zoldertrap kwam, trachtte omtrent dat rijwiel geruststellende verkiaringen te geven. Het was zijn eigendom. Hij had het van een hem onbekend persoon op de Ruysdaelkade ge- kocht. Hiermee nam de uit zijn rust gewekte geen genoegen. Hij waarschuwde de politie, die den verdachte naar het bureau Ferdinand Bolstraat geleidde. Uit eeu nader onderzoek bleek de gearres- teerde in het bezit te zijn van 'n aantal loopers, die op verschillende deuren pasten, van, een tang, om kettingen door te knippen en van een aantal adressen van woningen, blijkbaar ver- zameld, om daar zijn slag te kunnen slaan De politie meent in hem den dader in handen te hebben van de verschillende diefstallen van rijwielen, den laatsten tijd te harer kennis ge bracht. Ter nader onderzoek wordt de verdachte voorloopig vastgehouden. TER SEUZESSCHE COERMT. 9 •f=*.-■ - nagger v a Cacao o n

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1