I Nieuws- en Advertentieblad sch-VIaaidere r r rr"7'^'%s-Xsr$ "VACCI IT A TIE. No. 5777 isJ%rjs Te. oka'e° r opmb*™ »ho<"' Binnenland. s C H00L6E L D. Donderdag 20 Juni 1912 52'" .Saargang. BBBSTS BLAD. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1 ev Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor fS'' bet overiffe Buitenland 9 mU u menKa A >60 en voor PosWirecteurejT en Z1°h bS 31,6 B°"th!"'d- Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 1 Oit s,i»d ve,8ehijnrMaandwg.7^^^1™^uf^oen aag der Ult g' e" ADYEETEN T I I Ni Y an 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. ti directe opgaaf van driemaal plaatsing derzeifde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar piaatsruimte berekend. uur op den dag der uitgave. richtingdoor den beer Treub zich in schrifturen verdedtgd, den Minister bestrijdt. Spreker hoopt, dat de Minister kracbtig zal Post ratten tegen de pogingen van de heeren Van Idsinga en de vrijzinnig-demokraten om de rechten van de ziektekassen nog meer e verkleinen. Als de Minister dan tenslotte moet vallen, dan valle hij met eere. De beer van Karnebeek bestnjdt de Raden van Arbeid die z. i. te kostbaar en onnoodi^ zijn voor het doel waarvoor zij in het ieven zouden worden geroepen, nl. het beheer van de ziekenkassen, het toezieht op de bijzondere zie- kenkasaen en bet vaststellen der premies. De heer Rink bestnjdt eveneens de Raden wet. Zijn hoofdbezwaar ricbt zich tegen den amb- pken voorzitter, die een overwegende positie in ae Raden zal innemen. De heer Lohman zet uiteen, dat de amende- menten-Roodhuyzen (vroeger de zijne) geen in- v oed zullen uitoefenen op zijn stem over art. 1 der Radenwet. Maar als hij voor art. 1 dier wet stemt, zal dat nog met de beteekenis hebben dat by daarom ook voor de geheele Radenwet zal stem men. TER NEUZEN, 19 Juni 1912. Bij de gisteren alhier gehouden stemming voor een lid van het college van Notabelen in de Ned. Berv. kerk werd gekozen de heer Jac. de Bruijne Mz. met 49 van de 52 geldige steramen. De I rovinciale Staten van Noord-Bolland hebben gekozen tot lid van de Eerste Kamer (vacature wijlen Mr. Kist) den heer J. Th Cremer oud-Mimster van Kolonien, met 38 stemmen' tegen 22 stemmen op prof. Fabius, te Amsterdam. Naar het Tijdschrift voor Posterijen en Telegraphie verneemt, kan eerlang een wets- ontwerp worden tegemoet gezien tot verhooginsj van het weduwen- en weezenpensioen, in vei° band met den gunstigen toestand van het we duwen- en weezenfonds, gebleken na publi- ceenng van de 4de wetenscbappelijke balans tweede kamer. Vergadering van Dinsdag. Raden wet. 1 bebaadehaS wordt voortgezet van artikel 1 der Radenwet met de daarop voorgestelde amendementen-Treub (minimum 5000 inwoners voor het gebied van een Raad van Arbeid) en De heer Patijn, repliceerend, oppert twijfel aan de bedoehng van den Minister omtrent het terugnemen van het verordeningsrecht der raden van Arbeid. Jmmers heeft spreker de gister- avond ingekomen wijziging goed begrepen, dan neemt de Minister dit recht slechts tjjdelijk terug uit de Radenwet, met de bedoeling o'm later bij de Yerzekeriugswetten zelf dien raden dat lecht weer toe te kennen. Bet maakt den indruk dat de Minister slechts voorloopm dat veioi demngsreeht wil Jaten vallen om de Radeu- wet er door te krijgen en dus de heeren Loeff van Idsinga Treub en de Beaufort, die grond- wettelijke bezwaren tegen dat recht opperden met een klmtje in het riet wil sturen.^Indien dit werkehjk s Ministers bedoeling is, kan dit he°d ,a„ K ge°" /a" 2011 blende waardig- ieid van Kamer en Regeering zijn. Deze Je °'°1 Ni de Radenwet TiS Miniate/oT een d°„ideuZ dan trent_ amdelijke verklanng hierom- Trenb en ®c'1!1Pei bestrijdt het amendement- Wat betrefr'h f er het amendement-Patijn. meent smeker Ve,rordeM.ag^;echt der Raden de Raden kindertje's 'Ifi dlt "J4 k"rij^ea' van gemaakt. Een zekere h! T ]andj?S WOrden ?an wettelijke TwS3,S?ft>egdheid t0t het g0Ven behouden. ^^nften, moeten zij beslist dez? telkems0^ vrrW? den heer Treub dat deze telkens als Minister Talma gaat in de Militaire rechtspleging. Nil de pauze wordt gestemd over bet Vrii- dagmuldag overgebleven amendement van Hamel om gepromoveerde ofEcieren van administratie benoembaar te verklaren tot fiscaal, bij den krpgsraad der marine-directie te Amsterdam wordt aangenomen met 48 tegen 9 stemmen Radenwet. Bierna wordt de behandeling van art. 1 der Radenwet voortgezet. Minister 1 alma verdedigt zjjn stelsel nader tegenover dat van den heer Treub. De ce- bieden zijn werkehjk niet te groot, te meer waai ten plattelande plaatselijke organisaties kunnen worden opgericht, die een deel van de taak kunnen overnemen. YYat betreft de kwestie van de terugneming van het verordeningsrecht der Raden, berinnert de Minister aan zijn bij bet algemeen debat gegeven verzekering, dat hij aan Grondwettelijke bezwaren zou tegemoet komen, als dit konge- schieden zonder dat bet hoofdbeginsel in vaaysBou komen. En nu is de Minister over- tuigd dat die Grond wettelijke bezwaren aan de oide 9pnnen komen bij die artikelen van de Vem^nngswetten zelf, waarbij aan de Raden zeker» opdrachten of bevoegdheden worden toe- ge ^i?1, -'aar0m kon bP deze Radenwet het grondvfettelijk bezwaar betreffende het veror- deningsrecht voorloopig ondervangen worden dooi dat recht te streepen. Bierna beantwoordt de Minister de bestrijdino- van de Radenwet door de heeren Rink en vaS Karnebeek, daarbij meedeelende dat binnen eeni-e e ren te wachten is de laatste der schrifteljjke documenten van zijn departement betreffende de invaliditeits- en ouderdomsverzekering, die de mondelinge voorbereiding moeten voorafgaan. litvoeng zet de Minister uiteen bet onge- gronde van bet verwijt, dat de grootscbeepsche nuchting van de Raden zooveel geld zal kosten. Men vergeet daarbij dat die Raden, behalve voor de ziek everzekering, 66k zullen dienen voor de ongevallenverzekering en voor de invaliditeits- en ouderdomsverzekering, dus over drie sociale veizekenngen moeten worden omgeslagen. en slotte raadt de Minister aan deze zaak toch eindelijk eens af te doen. De Kamer is natuurhjk met verphcht deze wet aan te nemen, maar he volk moet toch eens weten, waar zij met de Kamer aan toe is op dit gebied. van H oaa, den heer Treub en reP'ieken van den heer Rink en den Minister wordt het debat over art. 1 gesloten. Bet amendement-Treub wordt verworpen met 44 tegen 26 stemmen. Bet amendement-Patijn wordt verworpen met 3/ tegen 34 stemmen. 1 Va" het 0DtwerP wordt aangenomen met 53 tegen 7 stemmen. Bierna wordt de vergadering verdaagd tot moigen 11 uur en gaat de Kamer over tot atdeelingsonderzoek van verschillende ontwerpen J-*e Mhier jl. Maandag gehouden jaar- ljksche partijdag van de anti-rev. partij was, bhjkens het verslag in /;L. et E." niet zoo druk bezocht als anders bet geval was. Zoowel bij de eerste vergadering in het Botel des Pays-Bas" als de tweede in de Geref. kerk was de opkomst geringer dan anders. An de eerste vergadering werd o. m. door Mr. P. Dieleman ingeleid of bij eventueele gi ondwetsherziening niet het beginsel van even- redige vertegenwoordiging moet worden opge- nomen bpreker kwam tot de conclusie dat cut wel een verbetering van ons kiesstelsel zou zijn, doch is van oordeel dat dit niet het ideaal mag zijn waarnaar gestreefd moeten worden. Hp meent dat er moet zijn een vertegen woor diging van georganiseerde belangen. Discussie over dit punt werd uitgesteld tot een extra- vergadermg in den nazomer. Des namiddags half drie ure werd de veroade- nug in de Geref. kerk geopeud, waarin Ds. Boger- zeil van Y lissingen een rede bield over de vraag //YVelken kant moeten wij uit?" In zijn betoog deed spreker uitkomen dat men, gedachtig aan de les ,/draagt elkanders iasten zich niet moet laten overbluffen door den kreet #geen staats-socialisme", maar hij betoogde dat, ter verkrijging van wat goeds, de weigever zeker zal moeten ingrijpen in de individueele vrijheid van sommigen, om wat te verkrijgen in het algemeen belang. Zulks be toogde hij wijzende op het verwerpen der bakkers- wet, omdat deze, naar men zeide te veel de persoonlijke vrijheid aanrandde. Door die ver- werping is veel teleurstelling gewekt. Bet iueaal^ van de Christelijke partij en moefT zijn recht en gerechtigheid te oefenen. Bet sociale vraagstuk moet aan de orde blijven en spreker lioopte, dat het van Christelijke zijde zou worden opgelost. Gisteravond werd alhier in het logement s Lands Welvaren" de aangekondigde open bare vergadering gehouden van de bootwerkersver- eeniging Recht en Plicht", waarin als spreker optrad de heer Heykoop van Rotterdam. De vergadering was druk bezocht. Zij werd ge- presideerd door den penningmeester der veree- niging, N. Bamelink. De spieker trad nog in eenige beschouwingen omtrent de alhier plaats gehad hebbende staking en eritiseerde de vervolgingen die door de politie in verbaud met de stakingsgebeurtenissen zijn ingesteld en de vonnissen die tengevolge daar- van door de justitie reeds zijn geveld of ver- moedelijk nog zullen worden geveld. Voor- namelijk protesteerde bij tegen het proces-ver- baal opgemaakt in verband met de vervolgino' tegen den voorzitter der bootwerkersvereeniging. In den breede zette spreker uiteen hoe hij van zijn standpunt de justitie beschouwt als een kiasse-justitie, daar de leden van de rechterlijke macht voortkomen uit eene klasse niet behoo- rende tot het volk, en daarom naar zijne meening ook met in staat zijn om over daden door het volk gepleega recht te spreken, daar zij beweeg- ledenen niet kunnen voelen en zich niet kunnen indenken in den gemoedstoestand van het volk, daaimede dus niet kunnen medegevoelen. Voor zijn betoog haalde spreker verschillende vonnissen aan die zij us inziens blijk gaven van verschillende behandeling, in verband met den maatschappe- lpken stand der beklaagden. De alhier in verband met de staking inge- stelde vervolgingen keurde hij sterk af en°er zal gedaan worden wat gedaan kan, om de ver- volgden te ontlasten. De spreker eindigde met een woord van op- wekking tot de leden der vereeniging. Gisterenmiddag arriveerden alhier met de stoombooc //Ondine" de weezen van het onder geestclijLen staande weeshuis te YYetteren, met hun muziekcorps aan boord. Daar verschillende oudere jongens een ambacht leeren en niet mede kunnen uitgaan, beschikte het muziekcorps thans niet over de noodige krachten om, evenals vorige jaren, een concert te kunnen geven. Tijdens de stoomboot hier moest wachten voor afschntten maakte het gezelschap een wandeling door onze stad. Zij gingen in de Oostsluis weer aan boord en zetten daarna de reis naar huis, via Antwerpen, voort. Ter gelegenheid van den de vorige week door de schietvereeniging te Baarland gehouden schietfvedstrijd werd in den korpswedstrijd geweer M. 95. afstand 150 M. de eerste prijs behaald door //Breskens" te Breskens met 401 punten, de tweede prijs door //Domborg" te Domburg met 373 p., de derde prijs door ffVoor Vadetland en Koning" te Ter Neuzen met 370 p., de vierde prijs door //YVillem Tell" te Baarland met 365 p., de vijfde prijs door ,/Pro Patria" te Nisse met 316 p. en zesde prijs ffG. O. E. S." te Goes met 315 punten. Breskens behaalde ook den eersten korpsprijs in de afdeeling marga (afstand 20 M.) met 467 p. In afdeeling marga was boogste korpsschutter de heer Cransberg van Schoondijke met 101 p., maximum was 108. Op 150 M. was hoogste korpssehutter de heer P. YVisse van Domburg met 90 p. (max. was 108). Verder werden behaald: Personeele baan 150 M., 2e pr. C. Tazelaar van Breskens met 55 p., 5e pr. L. Bootsgezel te Breskens met 54 p., 8e pr. I. van deSar.de te Ter Neuzen met 53 p., 13 pr. P. J. Roosendaal van Groede met 51 p. en 14e pr. J. van der Bent te Ter Neuzen met 51 p. Op de vrije baan 150 M., 5-schotskaart, behaalde J. J. Verjaal van Ter Neuzen de 5e pr. met 113 p., 7e pr. L. J. van der Lubbe van Ter Neuzen met 113 p., 13e pr. L. Bootsgezel en 9e pr. J. van de Velde, beiden te Breskens, ieder met 112 p. Vrije baan 150 M., 3-schotskaart. 5e pr. L. Bootsgezel 70 p., 7e pr. C. Tazelaar van Breskens 69 p., 8e pr. J. J. Verjaal 69 p. en lie pr. L. J. van der Lubbe met 69 p. Vrije baan marga (20 M.) 3e pr. Cransberg te Schoondijke met 118 p., Bootsgezel 5e pr. met 117 p., 8e pr. J. P. Roosendaal te Groede met 116 p. Eerebaan op 150 M. le pr. A. J. Bruggeman van Baarland met 58 p., 2e pr. J. Bruggeman te Baarland met 55 p., 3e pr. L. Bootsgezel met 54 p. Eerebaan op 20 M. le pr. P. J. Roosendaal met 57 p. na loting met J. Boogvliet te Baarland, die den 2en pr. behaalde. 3e pr. Bootsgezel met 55 p. Door de scbutters uit Zeeuwsch Vlaanderen werden o.m. behaald eene zilveren dagmedaille door den heer J. J. Verjaal te Ter Neuzen en eene bronzen dito door den heer Cransberg te Schoondijke. De gisteren te Sas van Gent gehouden vergadering van de Afd. Axel der Zeeuwsche Landbouwmaatschappij was zeer matig bezocht. tot leden van de commissie voor den aan- koop van Russisch zaailijnzaad werden aange- wezen de heeren K. de Koeijer te Ter Neuzen en Maurice YYauters te Sas van Gent. Door een deskundige werd vertrouwelijk eene interessante tezing gehouden over de mogelijk- heid tot het oprichten eener stroocartonfabriek in Zeeland. In verband met een na het opmaken der agenda ingekomen schrijven werd besloten voor bet inzenden eener collectieve inzending van Zeeuw sche zaaigranen op de landbouwtentoonstelling te Bergen op Zoom eene bijdrage van f 20 te verleenen. Men schnjft ons omtrent den heer Den Bollander, benoemd burgemeester van Axel, dat deze tot de antirevolutionaire partij behoort en een zeer verdraagzaam mensch is. De gemeente Axel kan dan ook gerust geluk gewenscht worden met deze benoeming. Bet zal spoedig blijken dat burgemeester Den Bollander //the right man on the right place" zal zijn. (0IK1 A J&PK p M^azem* Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN vooI-^lfelU K6nnli dat het kohier va" Bet sehooJgeld Ter Neuzen, 18 Juni 1912. Buigemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat gelegenheid tot gratis vaecinatie en revaccinatie door den heer D. BUIJZE, gemeente-Mnees- heer aidaar, zal bestaan in de kom der gemefnte op 'snamtddal fUD1 m het ziekenhuis (Smidswal) Jnni 1Ql9g tw8e .™7 en te Sluiskil op Zaterdag 29 Ter Neuzen, 19 Juni 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester L. WABEKE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1