A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwscb-Viaaideren. No. 5776. DRANKW E T. BEPROEFDE LIEFDE. 52e Jaargang. Gemengde berichten. Dinsdag 18 Juni 1912. Binnenland. FEUILLETOF. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen I,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en voor het ovenge Buitenland 2,—. Men abonneert zich bp aile Boekhande- taars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 25. ADVERTENTIENi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaai plaatsing derzelfde advertentie wordt de prps slecbts tveemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzendmg van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. De Minister van Oorlog heeft bepaald dat bet aanvragen van verlof door militairen, hetzij in het garnizoen, hetzij naar elders binnenslands, slechts dan behoeft te geschieden, indien met bedoelde vergunning eventueel vrijstelling van dienst ook van appels of verwijdering gedurende den nacht gepaard zal gaan, zoomede dat aan de militairen beneden den rang van officier, aan wie binnenlandsch verlof voor langer dan twee dagen wordt verleeud, hetzij in het garnizoen, hetzij naar elders een schrif- telijk bewijs (verlofpas) zal worden verstrekt. TER NEUZEN, 17 Juni 1912. Door Gedeputeerde 8taten is met ingang van 1 Juli a. s. benoemd tot machinist bij den Provincialen Stoombootdienst op de Wester- Schelde de beer J. M. Sommeling te Vlissingen. Er is in het begin van dit zomer-seizoen een risico verbonden aan het uitschrijven van open- luchtbijeenkomsten e. d. Het weder is alles- behalve vast en de regen valt, zooals men dat noemt, erg los, terwijl de temperatuur allerminst uitlokt tot een zitje in de buitenlucht. Zoo was het ook gisteren ter gelegenheid van het concert dat door het muziekgezeischap „De Vereenigde Werklieden" voor leden en donatenrs werd gegeven in den tuin van den heer Joz. de Feijter. In den vroegen morgen werden gisteren velen gewekt door het kletteren en ruisehen van den stroomenden regen. De lucht was geheel bezet en het leek een regen voor den geheelen dag. Dit deed een aantal liefhebbers van de visch- sport uit Belgie, die reeds Zaterdag waren ge- ,,G°ed weertje om te marcheeren," zeide hii n Vv aarheen gaat de reis „Het weer is goed," antwoordde de korporaai, die den kleinen troep aanvoerde. ,/Kunt u me zeggen, waar hier ergens een zekere weduwe Horen woont //Dan moet je de stad door en de Noorder- poort weer uit, daar woont ze. Ieder kind wijst ie het huis. Ook kan je daar rechts dien veldweg inslaan, vervolgens langs den stads- muur loopen, totdat je aan de Noorderpoort komt. Behoor Je tot het regiment waarin de zoon van die vrouw dienst genomen heeft? Aandacbtig luisterend, leunde Else in het venster. Tot dat regiment behooren wij, „Scbwerin" beet betAan Horen scheen echter de bonte rok met te bevallen, en daarom heeft hij zich- zelt maar verlof gegeven." //Wat, hij is toch niet gedeserteerd //Zeker is hij, en wij zoeken hem. Indien u ons lets over zijn verblijfplaats kunt mededee- ien, zoo zoudt ge ons tijd en moeite besparen". arriveerd om vroeg te kunnen beginnen, maar besluiten om, in plaats van te gaan visschen, den trein te nemen en huiswaarts te keeren. Des namiddags werd het wat beter, maar af en toe viel er regen. Voor het bestuur van het muziekgezeischap bleef het //knoopen tellen". Tegen het bestemde uur was de lucht wat scboon gewaaid en men besloot het er op te wagen. In den tuin was men beschut voor den hevigen wind en toen de zon wat sterker doorkwam, werd het er nog gezellig, daar nog velen zich door het weer niet lieten afschrikken. Het muziekgezeischap voerde zjjn programma op flinke wijze uit en booddaardoor aan dehoorders een genoeglijken avond. V ij verwijzen naar achterstaande adver tentie, van den heer J. Adriaanse, betreffende het houden van een Middenstandscursus. Door hem werd te Hulst met veel succes een derge- lijke cursus gehouden, die 32 leerlingen telde, en die aan het eind hunne voile tevredenheid daarover te kennen gaven. Met eenige invallers trok gisteren de voetbalvereenjging //Sparta" naar St. Nicolaas om aldaar een wedstrijd te spelen tegen een elftal van het Eerste Linieregiment uit Gent, voor den door de vereeniging ,/Flandria" uitge- loofden beker. 8 Deze wedstrijd, die een zeer eigenaardig ver- loop had, eindigde met gelijk spel 1 1. z/Sparta maakte nog twee doelpunten, doch deze werden door den scheidsrechter ongeldicr verklaard. Daar het onmogelijk bleek den strijd vol te houden tot er een overwinnaar was, werd besloten dezen kamp later te beslissen. Wij ontvingen den officieelen catalogus van de eeiste tentoonstelling en het concours- hippique op 28 en 29 Juni te Axel te bouden vanwege de vereeniging van Zeeuwsche fokkers van het zware trekpaard (Belgisch type) aldaar. Het is een lijvig boekdeeltje en doet zien, dat de vereeniging met haar eerste poging op dit gebied groot succes heeft. De catalogus bevat met minder dan ruim 300 nummers, verdeeld over de afdeelingen hengsten, merrien (verdeeld in onderafdeelingen in verband met den ieeftijd) tweespannen en vierspannen. Vooi diegenen die zich nog herinneren wat op de tentoonstelling der afdeeling Axel was aangevoerd en overigens weet op welke wijze de fokkenj in deze omgeving geleid wordt, scheukt de catalogus een waarborg, dat er voor de liefhebbers een schoone colfectie zaf tentoon- gesteld worden. Voor het concours-hippique, dat den tweeden aag gehouden wordt, zijn ook een groot aantal //Waarom zou hij weggeloopen zijn?" vroeg lse s vader, niet lettende op het verzoek van den korporaai. Waarschijnlijk, wijl hij meer op zijn ge- weten had, dan hij dragen kon." //Wat bedoel je daarmee Else luisterde met kloppend hart. z/J a, precies weten we 'tjuist niet, zei de korporaai, het geweer op den grond zettende. we zullen tet wel spoedig ontdekken, als we hem eerst maar te pakken hebben. Hij kon met naar Bohemen, waar de eerstvolgend'e veldslag zal geleverd worden zooals men alo-e- meen meent. Toen het bericht kwam dat de vrede weldra gesloten zou worden, gromde en bromde hi] en stelde zich aan als een hongerige hond wien men een been ontnomen heeft. In den daarop volgenden nacht kon geen der manschappen, die met hem op dezelfde kamer lagen, een oog dicht doen, wijl hij in zijn slaap schreeu wde en steunde en redeneerde, dat alien huiverden. z/Waarover droomde hij dan z/Ovei allerlei tnoordgeschiedenissen van dooden en spoken, van een Zuber, dien hij van een brug in een diep water geworpen had. Die u ei moet bepaald een mensch geweest zijn, meenen zijn kameraden, misschien wel een man die ongeveer zoo geheeten heeft. Den volgenden deelnemers ingeschreven. Behalve het concours voor best aangespannen en schoonstetweewielige rg'tuig, ringrijderij te paard, wedstrijd voor boerenwagens met minstens 4 paarden, ring- rijderij voor dames, harddraverij met warm- bloedpaarden, idem met koudbloedpaarden, idem aangespannen voor rijtuig, en galop, zal ter opluistering en slot een groot springconcours worden gehouden. Bij den dienst der directe belastingen en accijnzen is benoemd tot kommies-verificateur te Hulst (tijd.) de heer J. Quist, thans kommies 2e kl. te Rozendaal. Ingetrokken is de verplaatsing van den kommies Tk. L. Coone van Aardenburg naar Hulst. Met ingang van 1 Juli zijn verplaatst de kommiezen E. L. Bregenbeek van IJzendijke naar Renesse W. Jansen van Hansweert naar Hontenise J. Molenaar van Huijbergen (tijd.) naar IJzendijke. Tot onderwijzeres aan de R. K. meisjes- school te Halsteren is benoemd mej. E. Ser- rarens van Stoppeldijk. Te IJzendijke overleed in den ouderdom van bijna 82 jaar de heer F. J. M. Bevin, oud- secretaris der gemeenfe. De overledene verrulde 43 jaar het secreta- riaat en was sedert October 1910 in genot van pensioen gesteld. Sluiskil. De heer A. Goosen alhier, rijks- klerk bij de inspectie te Ter Neuzen, is met ingang van 1 Juli a. s. benoemd tot rijkskletk 2e klas bij de inspectie te 's flertogenbosch. Zaamslag. Tot dijkgraaf van den Kleine Huissenspolder is in de plaats van den heer heer Jac. Verpoorte benoemd, de heer Jan Verpoorte, terwijl tot gezworen van den Groote Eendragtpolder in de'plaats van den heer M. de Putter is benoemd de heer W. Dekker Wz. Boschkapelle. In de gemeenteraadszitting van Vrjjdag jl. werd besloten, om, behoudens hoogere goedkeuring, de gemeente-secretarie te vestigen in een lokaal der woning van mej. wed. van der Veeken, totdat een nieuw gemeentehuis is gebouwd. lot heden was de secretarie gevestigd in de woning van den gemeente-secretaris, welk ge- bouw wordt afgebroken. Vlissingen. Zaterdagmiddag omstreeks 5 uur werden door een roeiboot op de reede alhier twee personen van de passeerende Red Star- boot gehaald. Er stond veel wind en de zee was dan ook vrij ruw. Plotseling kwam een groote golf opzetten, welke bet ranke roeibootje waarin zich in bet geheel 4 personen bevonden omsloeg. Op den Boulevard werd het ougeluk spoedig bemerkt en luidkeels om hulp geroepen. morgen, toen zij hem daarover wilden onder- vragen, zag hij hen slechts ten halve aan en zeide, dat hij een akeligen droom had gehad. Na het appel was hij echter verdwenen, en niemand heeft hem teruggezien. Waarschijnlijk vreesde hij, dat er in zijn droomen nog meer zou uitlekken, want alien die hem dien nacht gehoord hebben, zijn eenstemmig van oordeel, dat achter alles meer dan een droom steekt, anders zou hij zich niet zoo zonderling en ge- heimzinnig tegenover zijn kameraden aangesteld hebben. lot hier naar Garitz hebben we zijn spoor gevolgd en ik denk, dat we hem bij zijn moeder wel pakken zullen. Heeft u hem mis schien reeds hier gezien Hij draagt dezelfde uniform als wij." Else had genoeg gehoord. Nu kende ze de gansche vreeselijke waarheid. Het verdwijnen van Zaruba, die duistere schrik aanjagende woor- den van Gostaaf, alles was haar plotseling helder geworden. Verward en ontsteld trad ze van het venster terug. Het geheele huis scheen haar te draaien. Zij moest op de tafel steunen, om niet tegen den grond te slaan. En nog altijd hoorde zij met dezelfde onverschilligheid zaken vertellen en bespreken, waarvan voor Gustaaf leven of dood afhing. IJskoud stond ze huiverend daar, maar spoedig Gelukkig bevond zich een sloep vaii het Belgisch loodswezen in de nabijheid en gelukte het de bemanning alle drenkelingen te redden. RECHTSZAKEH. Bij bevelsckrift der Arrondissements-recht- bank te Middelburg is verwezen naar de terecht- zitting met bevel tot gevangenhouding, J. G., oud 56 j., bootwerker te Ter Neuzen, thans gedetineerd te Middelburg, beklaagd van ontuch- tige handelingen met een minderjarig meisje. Vnjdagavond ongeveer acht uur verlieten 4 opvarenden van de Belgische sleepboot HJohn Bull", liggende in de vluchthaven te Vlissingen het vaartuig en begaven zich naar wal. Toen zij des avonds tussehen 10 en 11 uur naar boord terugkeerden, bad een der mannen, de matroos A. van der Heijden, het ongeluk mis te stappen en te water te vallen. Hoewel on- middellijk alle pogingen in het werk werden gesteld den man te redden slaagde men daarin niet, daar de ongelukkige die vermoedelijk be- wusteloos was, daar hij eerst op het berghout is terecht gekomen, terstond naar de diepte verdween. De man was 35 jaar, ongehuwd en woon- achtig te Kieldrecht. Vrijdagnamiddag kwam te Middelburg uit Amsterdam aan, een vrouw die geseheiden van haar man leeft. Zij begaf zich naar de woning van haar schooDOuders, waar een kind van haar in huis is. Toen haar de toegang tot de woning geweigerd werd, ontstak zij in woede, trapte de deur in en sloeg een drietal ruiten in. De politie was spoedig ter plaatse, nam de vrouw mede naar den wachtpost op de markt en maakte aldaar procesverbaal wegens ver- nieling tegen haar op. De stoomtram BredaRozendaal heeft Zaterdagnamiddag onder Gastel den lljarigen C. Jongeneelen overreden. Een der wielen is den knaap over het hoofd gegaan, dat geheel vermorzeld werd. Een voorbijgaand arbeider vond later het lijk. Van het ongeluk was op de tram niets bemerkt. Zaterdagnamiddag is de steenfabrieks- arbeider S. te Hurwenen (Geld.) met zijn kleeren tussehen deelen van de vormmachine gekomen. Hij ging eenmaal mee in de rondte en was on- middellijk een lijk. Te Delft is Vrijdagavond een 20jarig jongmenscb, H. B., aan den Rotterdamschen weg onder een auto gekomen. Met twee gebroken beenen werd hij opgenomen. In het gasthuis is hij later overleden. raapte ze al haar moed bijeen. Zij moest hem beschermen voor de gevolgen eener misdaad, waarvan zij zelve de aanleiding was Niettegen- staande hare ontsteltenis en zielsaugst zocht ze onwillekeurig de schuld van den geliefde te verminderen, terwijl ze zelf een gedeelte daarvan op zich nam. Maar de tijd spoorde tot handelen'aan wee- klagen mocht haar niet ophouden. Redden zou ze hem. Bleek en ontsteld ijlde ze naar beneden. In de gang zag ze Bertha. Krampachtig greep ze de arm harer zuster. z/Laat de soldaten in huis en biedt hun spjjs en drank aan," fluisterde zij deze in het oor. „Houdt ze op, zoolang ge kunt. Vraag me niet waarom, maar doe het, ik bezweer het je Bertha stond bewegingloos van verbazing, maar, niet bestand tegen den hartstochtelijken aandrang van Else, beloofde ze alles te doen wat haar mogelijk was. Toen snelde Else door de deur in den tuin, kwam vervolgens op een der akkers van haar vader, waar ze den knecht aan 't ploegen vond en beval hem, ploeg en paarden even te ver- laten om met den grootsten spoed een bootschap aan den bankier Halenbek te brengen. (YVordt verrclg'l). sEBZEJKSCHE (J0KRA5T. I Woen"il'g;' ■it8ezonderd op Feeatdagen by de Virraa P. 3. ViW JDK IAKDB. te We* Weazen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ingevolge artikel 12, le lid der Drankwet, ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoek- schrift om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor gebruik ter plaatse van verkoop van THEOPH1LUS MARINUS FERMONT, logement- houaer, Ter Neuzen, voor het rechter voorlokaal van h.t perceel plaatselijk gemerkt Q 188 en gelegen aan den kanaaldijk. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is ge- Schied, kan ieder tegen het verleenen van de vergunning ichriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 17 Juni 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. (44 ifiiTii rm i—in

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1