- A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwscb-VIaanderen. Van Hquten's Be beste voor den prijs) No. 5775. Zaterdag 15 Juni 1912. Bekendmaking. 52e Jaargang. PAARDEN- en VEEMARKT leder die een proel neemt met zal tevreden zijn en rjmoeten erkennen dat deze cacao is Binnenland gX„£™pp -oor °°s "°d ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,_. Franpp nor v Nederland 1,10. Y„„, B.lgie l,4o/ VW Amerika 1,65 en Toor het ovenge Buitenland 2,-. Men abonneert zich bij die Boekhande- laars, Postdirecteuren en Bnevenbushouders. T e 1 e f o on No. 25. pending van advertentien v6or 1 uur op den daa der uitgave. ADVERTENTIENi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel maer /0,10. Bj directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de pr js slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. BBBSTB 3BT.A1-) Burgemeester en Wethouders van ZAAMSL A G, brengen ter algemeene kennis -A-. dat de gewone jaarlijksche in deze gemeente zal plaats hebben op Don- derdag 4 Juli J9I2, aanvangende des voormiddags ten 9- en eindigende des na- middags ten 3 ure dat iedere eigenaar of aai^nFSnger van vee zal verplicht zjn dadeljk bij zjn aankomst zieh bij den Marktmeester aan te melden tot opgaaf van het aantal, de soort en de ouderdom van de door hem ter markt ^ebrachte dieren dat geen ander dan gezond vee ter markt zal worden toegelaten dat onmiddelljk na het sluiten der markt de navolgende premien zullen worden uitgereikt 1°. Voor het grootste getal paarden van e'en eigenaar (minstens 5 stuks) 4, 2°. Voor het grootste getal hoornvee van een eigenaar (min stens 5 stuks) grootste getal varkens van een eigenaar (min stens 5 stuks) i/ schoonste merriepaard van 4 jaar of ouder le prijs een verguld zilveren medaille en 2e prijs schoonste merriepaard van 3 jaar oudle prijs een verguld zil- veren medaille en 2e prijs n schoonste paard van 2 jaar oud le prijs een zilveren medaille en 2e prijs u schoonste paard van 1 jaar oud le prijs een zilveren medaille en 2e prijs beste veulen le prijs 2e prijs de beste baatgevende of kalfdragende koe le P'ij* 2e prijs beste kalfvaars le prijs 2e prijs vetste koe, vaars le prijs 3o. 4o. 5o. 6o. 7o. 8o. 9o. 4,- 2,- 3,- 5,- V'''J 1 Kg. 1.50 V^Kg.f 0.42{ Ly2 4-0.80 V10 -0.18 10o os 12o. 2e prijs 13o. 1,50 3,- 3,- 2,- 2,50 2,50 3.— 2- 4, 2,50 3,- 2,- 4,- n 2,50 u 3,— u 2,- 2,- Men herinnert zich, dat het Krupp-rapport, door eene commissie uit de Earner uitgebrachR nog steeds geheim gehouden wordt. Dat de conclusie voor de firma Erupp ongunstig was, Jekte reeds lang geleden uit. Dit bericht mag als een bevestiging daarvan worden beschouwd". V beste tokstier le prijs 2e prijs beste geit le prijs 2e prijs Geen bekroning kan plaats hebben voor dieren na 11 uren voQrmiddag ter markt gebracht. B. dat de kermis zal worden gehouden te beginnen Dondeudag 4- en eindigende Zaterdag Ss JuSi aanstaande. Burgemeester en Wethouders voornoemd, {°JT'fr FEIJ TER, Burgemeester. J. oJULh Lzn., ibecretaris. Zaamslag, 12 Juni 1912. Het Volk meldt Lit gewoonhjk wel-ingelichte bron vernemen wij, dat Minister Oolijn een groote bestelling van geschut heeft gedaan in Oostennjk. Hier- DuRschp0Ufi monopolie, dat totnogtoe de TWEEDE K A M E R. Vergadering van Donderdag. Bij de aanvang van de zitting worden een aantal kleine wetsontwerpen zonder discussie of hoofdeljke stemming aangenomen, waaronder de Onteigeningswet, noodig voor een verbreeding van den Loosduinschen weg, terwijl ook bet vroeger behandelde wetsontwerp tot'bestrijding van de Amerikaansche kruisbessenmeeldauw zonder hoofdelijke stemming wordt aangenomen. Aan de orde is nu de Raden- en Ziektewet. De heer Nolens, voorzitter van de commissie van voorbereiding, verklaart dat bet al spoedig bleek, dat een volledig rapport over den in- houd van de amendementen-reeks-Lohman niet spoedig genoeg was uit te brengen. De amende- m en ten toch behelzen een gansch nieuw stelsel, geheel anders dan de Minister voorstaat. De Earner moet daarvan geheel op de hoogte ziin, voordat zij een keus kan doen lusscben de beide stelsels. De groote meerderheid van de commissie meent buitendien, dat er wat uitvoeriger, schrif- telpke toelicbting bij deze ingrjpende amen dementen had mogen komen. De commissie stelt dus voor, ze in de af- deelmgen te doen onderzoeken. De heer Lohman verklaart dadelijk gezegd te hebben, dat hj uit eigen beweginggeen stappen zou nemen tot de verwjzing naar de afdeeliugen, en wel ten eerste omdat het niet reglementair zou zip de amendementen betreffen de Ziekte wet, met de Raden wet, welke alleen aan de orde is. Buitendien: verzendt men nu naar de af- deehngen, dan moet de verdere bebandeling worden geschorst van de Radenwet, en zal men wel met voor October kunnen voortgaan, en voortgaan ,waarmee" Men krjgt weer de zelfde moeilykheid, dat over de Radenwet moet worden beslist voordat men over de amende menten beslist, waarvan de aanneming de rvadenwet onmogeljk maakt. Het gevolg zal zjn, dat er niets tot stand komt. xNu is spreker zelf geen voorstander van de sociale wetgeving van dezen Minister, maar als lid van de meerderheid ligt het niet op zjn weg om het deze Regeering onmogeljk te maken, een fair trial te hebben voor haar plannen. Daarom stelde hj de amendementen voor docb de aanneming van bet voorstel van de commissie van voorbereiding zou ten gevolge hebben dat er mets gescbiedde. H j wil dat beletten en trekt daarom zjD amen dement in. (Beweging). De heer Goeman Borgesius staat daarover paf. Dit is een unicum in ons Parlement. De amendementen worden nu ingetrokken nadat in de commissie van voorbereiding juist was gebleken van veel ingenomenheid. Mag bet daarmee uit zjn "V ooral om de reden, die genoemd wordt voor de intrekking, mag daarover niet worden ge- zwegen. Terwji de heer Lohman reeds dadeljk verklaarde tegen de Radenwet te zullen zjn, omdat het beginsel hem onaannemeljk is, en nu tiekt bj zjn amendementen in, juist om te beletten, dat er niets van tot stand komt Maar men kan wel amendementen intrekken, docb niet verhinderen, dat de denkbeelden, in die amendementen neergelegd, en die eigendom der Earner zjn geworden, weer worden ver- dedigd. Ernstig moet dus overwogen worden, of niet anderen die amendementen kunnen overnemen. De heer Schaper lid van de commissie van vooibeieiding, protesteert tegen de wjze van doen van den heer Lohman, die als ,/Cornelis die een glas gebroken bad" geen raad weet met wat bj gedaan heeft. De beer Lohman wil nu maar de Regeering beschermen, terwji bij tegen baar voorstellen is! En op welke mamer beschermt hj baar! Door een reeks amendementen voor te stellen, die den fataal- sten invloed moetem hebben op de behandelintf van de Radenwet. De Minister mag wel bidden, dat God hem beware voor zjn vrienden van de Rechterzijde. Het ljkt wel of de beer Lohman amende menten voorstelt, welke hj zelf niet ernstig neemt. Er zjn nu twee dagen zoek gemaakt aan die ingetrokken amendementen. Als spreker en zjn geestverwanten zoo hadden gehandeld, zou bet obstructie genoemd zjn. Spreker voelt geen roeping de amendementen over te nemen, al ziet h j er veel goeds in. Maar als men later weer hem en den zjnen verwjten maakt over verspilling van nationalen tjd, zal bij naar deze gescbiedenis verwjzen. De beer Nolens (R.-E.) acbt de Earner on- dankbaar door den heer Lohman behandeld. Hj meent echter dat men nu niet anders doen kan dan maar gewoon met de Radenwet doorgaan. Ieder moet dan maar weten wat bj doen moet met het oog op de Ziektewet. De beer Roodhuijzen kan moeilijk spreken want de handeling van den beer Lohman maakt hem sprakeloos. Hij, spreker, trok des- tijds zijn motie in, wegens de belofte van den heer Lohman. Deze loste de belofte in maar komt er plotseling op terug. Daarom dient hij de amendementen weer in, al zal hj ze met persoonlijk kunnen verdedigen, omdat hj wegens familieomstandigheden niet weet, of hij in de eerstvolgende dagen in de Earner zal zjn. De voorzitter zegt, dat de amendementen te mnner tjd in bebandeling zullen worden ge- nomen. (Hevige protesten van verschillende zpden). De heer Lohman verklaart, dat, wanneer de mister zich bad uitgelaten over de amende menten, de zaak heel anders was geloopen. Spreker kan daaraan niets doen. Immers had de Minister ze onaannemeljk verklaard, dan zou spreker ze in elk geval hebben ingetrokken, immers dan hadden ze geen zin meer, en had de Minister ze willen a^nvaarden, dan bad bj ze kunnen overnemen, doch natuurljk op zjn u- Zf' u1' Z001 er rekening mee te houden reeds 3i] de Radenwet. De verzending naar de afdee- lngen zou evenwel zoowel het voorstel des Ministers als zjn, spreker's, voorstel hebben vermoord. Wat de motie-De Eanter—Roodhujzen aan- gaatdeze kon eerst worden ingediend b j de Ziektewet. Is die aan de orde, dan kan de heer Roodhujzen nog die motie voorstellen. Met de Radenwet moet men gewoon doorgaan, al loopt men dan gevaar, monnikenwerk te doen. De heer Van Earnebeek was van plan te stemmen voor bet voorstel van de commissie van voorbereiding. Nu zjn de amendementen ingetrokken, maar daarmee is men niet uit de moeiljkheid. De amendementen dragen een andere onderteekening, maar dit is niet van belang. De toestand is hetzelfde. Hoe denkt de commissie van voorbereiding er nu over Hem dunkt, dat in de gegeven omstandigheden de commissie dadeljk kan adviseeren. (lnstemmende uitroepen.) De Voorzitter zegt, dat bj hem geen ander voorstel bekend is dan de indiening van de amendementen-Roodhu jzen. H j kan niet anders zeggen dan dat die zullen worden behandeld bj de Ziektewet, waarop ze zjn ingediend, maar welke wet nog niet aan de orde is. De beer Van Earnebeek acht de amendementen nog steeds bestaande, en dus ook bet advies van de commissie van voorbereiding. De heer Nolens acbt het noodig, dat de Earner aan de commissie een nieuwe opdracht geeft. Dan kan zj weer even beraadslagen en advies uitbrengen. De beer Troelstra begrjpt niet, waarom de heer Lohman niet eenvoudig even naar het Eabinet van den Minister is gegaan om te vragen hoe deze over de amendementen dacbt. Hj zal daarvoor ongetwjfeld wel goede redenen hebben gehad. Buitendien bad de heer Lohman het nog in de commissie van voorbereiding aan den Minis ter kunnen vragen. Nu kan men onmogeljk van de Earner eischen, dat zj de Radenwet gaat behandelen voordat de amendementen beboorljk behandeld zjn. Indien zooals ook de beer Lohman zegt de aanneming van de Radenwet de amende menten zou doen vervallen, heeft de stemming over de Radenwet het karakter van een beslis- sing over de amendementen. Hoe wil men nu daarover beslissen, zonder dat ze behandeld zjn Spreker protesteert bj deze gelegenbeid tegen de dubbelbartigbeid en de illoyale wjze van doen van den driestar-schrjver in ,/de Standaard", die steeds spreekt van een ,/loos spel", dat zou worden gespeeld om de tot-stand-koming der wetten-Talma te vertragen. Hj, Troelstra, doet nu bet voorstel, de amen dementen Roodhujzen naar de afdeelingen te verzenden. Het bljkt dat reeds de beer van Earnebeek met de beeren Lieftinck, Treub en Bos zulk een voorstel indiende, waarb j de beer Troelstra zich aansluit. De beer Nolens doet eenige meedeeling om- trent bet gebeurde in de commissie van voor bereiding, waaruit o. a. bleek, dat de Minister slechts kort in de commissie is geweest. De Minister van Landbouw verklaart dat hj zich bereid bad verklaard in de commissie te komen, boezeer hij niet officieel was uitge- noodigd en niet wist welke vragen hem zouden worden gedaan. In tegenwoordigheid van den Minister even wel ontspon zich een discussie over de wensch- lijkheid van zjn tegenwoordigheid. Daarom trok bj zich terug. Voor de volgende vergadering werd hj uitgenoodigd, maar toen bleek hem dat hj zou hebben te antwoorden op rede- voeringen, die hj niet had gehoord. Daarom voldeed hj niet aan de uitnoodiging. De heer Patjn erkent, dat de voorstelling zoowel van den heer Nolens als van den Minister juist was. Hj, spreker, is bet lid, dat tegen de tegenwoordigheid van den Minister de eerste maal opkwam. Het was hem slechts te doen om de handhaving van een steeds als recbt erkende usance, en het reglement van orde. Het voorstel-Van Earnebeek, thans luidende, dat de commissie van voorbereiding zal worden gevraagd om advies over de amendementen- Roodbujzen en de behandeling van de Radenwet zoo lang te scborsen, komt in stemming, en TER \E(7,EVS('HE COTRMT. r- 31 Bit biad versehijnt MBMuhT,., en V H.1i.- feertdayw bij ile I'irma P. J. VAST UK IAMDK, te IVenzen. Cacao 110 V V ii

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1