A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor seh-Vlaaaderen. No. 5768 Dcnderdag 30 Mei 1912. Binnenland BEFRQEFDE LIEFDE. (ghxctm 52c *taar^an£. FEUILLETON. ZU1VER0PLO5B/1 ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Yoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en voor het overige Buitenland 2,Men abonneert zich bp alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon, No. 2 5. ADYERTENTIENi Yan 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bjj directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 1 uur op den dag der uitgave. Zij die zich aan het examen voor de akte van hoofdonderwijzer of hoofdonderwijzeres, waarvan, gelijk is gemeld, het schriftelrjk ge- deelte op 2 Juli zal plaats hebben, terwi]l het mondeling onderzoek op 17 Juli zal aanvangen, wenschen te onderwerpen, moeten zich, blijkens een mededeeling in de Stct., voor 16 Juni aan- melden bij den voorzitter der commissie, voor welke zij verlangen te verschijnen. TER NEUZEN, 29 Mei 1912. Bij Kon. besl. is bepaald, dat de vacature van kantonrechter te Ter Neuzen, ontstaan door de benoeming van Mr. G. W. F. Wentholt tot andere functien, niet zal worden vervuld, en is, met ingang van I Juni aan den kantonrechter te Hulst, Mr. B. J. H. van Blaricum, opgedra- gen de werkzaamheden van kantonrechter te Ter Neuzen waar te nemen. Bij Kon. besluit is met ingang'Van 1 Juni benoemd tot bureelambtenaar vaj& den Rijks waterstaat der 3e klasse de heer fL. Wiskerke alhier. S Bij Kon. besluit is de heer GAJ. H. Zim merman, onder toekenning van eervol ontslag als opziehter-electricien bij de Rijks-electrici- teitswerken te 1Jmuiden, benoemd tot opziener bij de Rijks-electriciteits werken van het kanaal van Gent naar Ter Neuzen. Door den heer J. de Bree Fz., alhier is het tninst ingeschreven bij de besteding te Cortgene van onderhoudswerken aan den cali- miteuzen Annapolder, ad 1943. Het bestuur der waterkeering van den Calamiteuzen yLeendert-Abrahampolder" heeft Vrijdagmorgen te Cats onder nadere goedkeuring aanbesteedhet verbeteren en onderhouden tot 30 April 1913, van de aarde-, kram-, rijs-, steenglooiing, en andere werken aan bovenge- noemden calamiteuzen polder. Laagste inschrijver was de heer J. de Bree Fz. te Ter Neuzen voor f 3723. Maandag speelde alhier de voetbal-vereeni- ging /Sparta" een wedstrijd tegen ,/Aldenardia" van Oudenaarde. Zooals te verwachten was, gaven beide partijen elkaar niet veel toe en werd aan beide zijden stevig aangepakt. //Sparta", hoewel iets sterker, wist niet te doelpunten en ofschoon ook de bovenlat een paar keer te hulp moet komen, de doelver- 41) - z/Heb je dan in 't geheel geen vriendelijk woord voor mij smeekte zij met bevende stem. Hij sprong op. //Ja, ik weet een vriendelijk woord voor jou," zeide hij, naar lucht snakkend. //Ga naar huis en kom nooit meer in de nabij- heidZie mij nooit meer aan en verberg je n den versten hoek, als het toeval mil in je nabjjheid brengt Zij sloeg de oogen op en wierp het hoofd in den nek. //Dat had ik niet van je verwacht" antwoordde zij trotsch. Baar stem beefde nog steeds een weinig. Ik geloofde, dac je mij met zoudt veroordeeld hebben, voor je mij ee- hoord hadt." ie veroordeelen riep hij. //Hoe zou ik t kunnen wagen, eenig mensch te veroordeelen Ik Ze keek hem vragend aan. ,/Je verbiedt mij weder in je nabjjheid te komen, zeker toch enkel daarom, omdat ik bereid stond den baron te huwen dediger van y Aldenardia" weerde zich op kranige wijze. Ook de gasten bestoken meermalen het doel van //Sparta" maar tot doelpunten komt het niet. Eindelijk weet vSparta" het doel te vinden en treedt onveranderd de rust in. Na de rust wordt weer met i]ver aangepakt doch de stand blijft voorloopig ongewijzigd. Wegens het aanraken met de handen binnen het strafschopgebied door een der acht.erspelers van //Aldenardia", wordt //Sparta" een straf- schop toegekend. z/Sparta" in dat aanraken meer een ongeluk dan wel moedwil ziende, wenscht hiervan geen gebruik te maken en trapt den bal naast. Het spel verslapteenis;szins totdat //Aldenardia" succes heeft met een hard schot van den rechts- binnen. De stand is 1 1. Nu ontwikkelt zich een vurig spel om de leiding. z/Sparta" dringt geweldig op en hoe ver- dienstelijk ook de achterspelers van //Aldenardia" werken, hun doel blijft steeds in gevaar. Bij een doelworsteling heeft een der gasten het ongeluk den bal in het eigen doel te koppen. //Aldenardia" komt nog een paar malen de acbterboede van //Sparta" een bezoek brengen doch deze is op haar qui-vive en als de scheids- rechter het einde aankondigt heeft //Sparta" een welverdiende overwinning behaald. Bij Kon. besluit van 24 dezer is de Kamer van arbeid voor den landbouw te Hulst opgeheven. In het Prov. Blad no. 87 wordt door den Commissaris der Koningin aan de burgemeesters in Zeeland mededeeling gedaan van een schrijven van den Generaal-Majoor, inspecteur der infan- terie, betreffende het niet geven van voorberei- dend militair onderricht in het wintertijdperk 1912 1913. Maandag heeft een workman te Groenen- dijk zijne vrouw in een vlaag van waanzin met een mes ernstige wonden aan hals, borst en handen toegebracht. De man werd voorloopig in verzekerde bewaring gesteld en is heden ge- vankelijk naar Middelburg gevoerd. De toestand der vrouw, hcewel aanvankelijk niet buiten ge vaar, is thans iets beter. (Zel.) Sluiskil. Het was voor de leden van het Patronaat St. Jozef alhier den tweeden Pink- sterdag weder een prettige dag. Voor hen en voor de ouders werden eenige leerzame tooneelstukjes opgevoerd. Yoor een talrijk publiek speelden de jongens dan ook op een voortreffelijke wijze. De beer P. Remerij iiit Ter Neuzen vergastte de toehoorders tot afwisseling op eenige luimige voordrachten. VVeder konden de ouders getuigen, hoe de Eerw. Paters en Broeders zich interesseeren Hij huiverde opnieuw. //Neen daarom niet, en toch en tochAls ge niet toegestemd hadt, als je mij trouw gebleven waart, dan zou ik hier niet staan als de man, die ik ben z/Je zou tenminste wel de moeite kunnen nemen om te vragen, waarom ik toestemde," ant woordde zij bedaard en rond. //Mijn vader had het bevolen maar ter wille van jou zou ik de kracht gevonden hebben, weerstand te bieden. Jij zelf had 't mij aangeraden, maar ook daar- door zou ik mij niet hebben laten bewegen. Toen hoorde ik echter, dat jij fortuin kondt maken, als ge slechts geld genoeg in handen hadtgeld" echter kon je slechts op een manier verkrijgen, en daar het bovendien niet alleen de wil mijns vaders was, maar ook jij mij ge- raden hadt hem te nemen, gaf ik eindelijk toe. Ter wille van jou Gustaaf, slechts terwille van jou en je weet niet, hoezeer ik daarbij geleden heb!" yDus terwille van mij herhaalde hij bitter en diep wanhopig welk geluk zou hij heden gevonden hebben, als hij een weinig geduld had geoefend. De toon zijner woorden legde zij verkeerd uit. //Geloof je me niet vroeg zij boos. yO, zeker, zeker, ik geloof je," zeide hij op vermoeiden toon. VAC^ HOUTEN'5 wm 1 met de opvoeding der jeugd en welke moeite zij aanwenden om de jongens deugdzaam op te voeden en hen op een aangename wijze weten bezig te houden. Axel, 24 Mei. In de heden gehouden ver- Snel, tot vergevingsgezindheid gestemd, legde zij de hand op zijn schouder. //Gustaaf," zeide zij, yik smeek je, zeg mij, wat er aan scheelt. Bewijs mij door je vertrouwen, dat je mij ge- looft en mij geen verwijten doet. Wie weet, misschien kan ik je bijstaan." Hij keek haar smartelijk ontroerd aan. //Ga zitten, Else," zeide hij, ydoe je mantel af." Zij gehoorzaamde, maar verloor hem daarbij niet uit het oog. Hij ging naar de deur en keek of zij gesloten was. Toen hij er den grendel voorschoof, sloop zijn moeder uit de keuken naar de gang en luisterend ging zij voor de deur staan. Hij keerde naar Else terug. Blik en houding waren thans echter geheel anders. Het meisje verschrikte. Hij bemerkte het en trachtte te lachen. De uitdrukking van zijn gelaat werd daardoor echter slechts te meer verontrustend. yik moet je wel zonderling voorkomen," zeide hij, de handen achter op den rug vast ineenklemmend. yik kan je slechts den raad geven, mij niet aan te zien." Haar oog hing echter aan zijn gelaat, zij kon het niet afwenden, hoewel zij bemerkte, dat ze hem daarmede leed deed. Hij sloeg den blik naar den grond. yik heb je iets te zeggen, daar je nu toch gadering van stembevoegde ingelanden van den polder //Capelle" werd besloten aan de Zeeuwsch- Ylaamsche tramwegmaatscbappij gedurende 10 jaar een subsidie te verleeneu van 40. Besloten werd het gedeelte aardeweg loopende eenmaal hier bent. Je zult mij dan gemak- kelijker kunnen vergeten." /-Ik je vergeten Een onbestemde, bange vrees maakte zicb van haar meester. Wat kon hij haar mede te deelen hebben z/Waarom zou ik je vergeten vroeg zij. z/Had mijn vader daarmede iets te doen V Gu staaf, ik begrijp je niet yDat is goed. Beproef ook maar niet mij te begrijpen. Je zoudt al te erg kunnen schrikken. De twee laatste dagen ben ik in de macht van den booze. Hij heeft mij en laat mij niet meer los. O, Else, zie je dan niet, dat ik een met schuld beladene, een verdoemde ben Zie je dan niet, dat je mij ontvluchten moet vDe hemel zij je genadig, Gustaafprevelde zij. //Een ding zie ik, dat je niet wel bij 't hoofd bent yZoo is 't riep hij. yik ben niet wel bij 't hoofd, daarom zie ik alles anders dan ge- woonlijk. Zoo zie ik bijvoorbeeld in jou de geheele oorzaak mijner ellende, de oorzaak van mijn ondergang. De gedachte aan jou dreef mij weder hierheen, de gedachte aan jou maakte mij dien avond zoo woest. Ga, ga weg, je aanblik doet mij zeer. Ga, eer ik je leer haten IBit blad verschijnt »*•*-, W ueBadag- en ¥r!jda>{avond, ■it|f«xnE!derd op ^eettdaiceu bij de f irma P .8. 4IK IAKUK. to Tfttr Weazen. vv.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1