i A g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad o o r Zeeuwsch-Vlaandere Rationale Militie. No. 5767. Zaterdag 25 Mei 1912. Binnenland. Gemengde berichten, 52e Jaargang ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en voor ket overige Buitenland 2,Men abonneert zieh bjj aile Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVKRTENTIENi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel xneer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzeltde advertentie prjjs sleehts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. wordt de Telefooa No. 2 5. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. B3BSTB BLAD. Wegens het Pinksterfeest zal a. s. Maandag geen nummer van dit blad verschijnen. De Burgemeester van HOEK maakt bekend dat de verlofgaDgers van de lichting 1905, 1906, !S09 en I9IE, heden bij openbare kennisgevirig aan het plakbord, zijn opgeroepen voor herhalingsoefeningen dat geene persoonlijke oproepingen worden gezonden dat alle verdere inlichtingen ter Secretarie te bekomen zijn. Hoek, 23 Mei 1912. De Burgemeester voornoemd, A. WOLFERT. TWEEDE K A M E R. Vergadering van Donderdag. Ziektewet. De heer Duys verklaart, dat hij en zijn partij- genooten het eens zijn met den Minister ten aanzien van het beginsel, waarop de gedwongen ziekte- en invaliditeitsverzekering rust. Het yschermen" van de tegenstanders met hun lief de voor de persoonlijke vrijheid doet hem vragen, waarom zij. alleen die liefde voor de persoonlijke vrijheid koesteren daar, waar zij ten voordeele is van de kapitalistische be- langen. Overigens als het waar was, dat de ervaring in het buitenland zou hebben geleerd, dat de vrijwillige verzekering beter is dan de dwano-- verzekering, dan zou hij voor 't eerste zijn de zaak is hem geheel en al van utiliteit, maar hrj ontkent dat het buitenland die les gaf. Hij gaat de verzekeringen van de verschillende lan- den na en komt tot de conclusie dat het stelsel van vrijwillige verzekering of is opgegeven, waar het besiond, of gebleken is, een mislukkino- te zpn. Alleen in Denemarken is het niet zoo bij- zonder mislukt als elders, doch dit kan wel liggen aan de eigenaardige toestanden en den volksaard aldaar. In elk geval staan daartegenover de reus- achtige prestaties van de Duitsche dwangver- zekering en nergens, waar men gedwongen ver zekering heeft ingevoerd, wil men er weer af. y besfcrijdfc in dit verband hetgeen in de nota van de heeren Lohman en Van Idsinga is aangevoerd. Ook acht hij het grenzeloos oppei vlakkig van deze heeren om hun bewerincr, dat de armenzorg niet door de dwangverzeke- nng wordt ontlast, waar te maken, zich be- roepende op een berichtje in een der bladen. a i 6j viaa(? aangaat, of de dwangverzeke ring al dan met in strijd is met anti-revolu- lonnaire leginselen, is den redenaar onver- schillig mocht hier een verloocheningzijn van beginseien, dan merkt hij op, dat het toch niet voor den eersten keer is met de anti-revoln- tionnaire beginselen schijnt veel gedaan te kunnen worden. Uit „De Standaard" zou op e maken zpn, dat dwangverzekering niet ge- oor.oofd is, wanneer een linksch Kabinet ze komM n?" 7eb wanneer 4j van rechts komt. Ook prof. Fabius wees daarop. sDoor aT»Cmri 1S?he trein loopt °P ketzelfde de sociaI 6 uantl-revoIutl°nnaire, alleen loopt revolnt ni Wat harder en "toP4 de anti" Sein t lre 0p wat meer stations (o. a. bij beinpost, om lemand uit te laten weriri™ w J"*' °0t de d« mt- werking van het dwangverzekeringsbeginsel ten aanzien van de z. i. veel te onbeduidende mede- KOOP VANDAAG lluw WINEELIER BIJ EEN l Kg. 1.50 34%.- 0.42|- ky2 -o.80|Ho„ -0.18 zeggenschap, welke aan de arbeiders in het bestuur der kassen wordt gegeven. Maar de heeren, die tot dusver in het debat daarover klaagden, missen daartoe het recht, aangezien het wetsontwerp van den vrijzinnig- demokratischen Minister Veegens heelemaal geen medezeggenschap gaf aan de arbeiders. Een groote, vastgebonden gedachte kan even- wel hij evenmin als de heeren Patiju en Treub vinden in 's Ministers sociale wetgeving. Gaarne geeft hij toe, dat deze Minister ver- reweg de moeiljjkste taak had vaD alle Ministers ook brengt hij hulde aan zijn werkkracht en goeden wil. Evenwelzijn sociale wetgeving zal mislukken, omdat de Minister door de boomen het bosch niet ziet, omdat hij niet inziet, dat de sociale wetgeving in de eerste plaats vraagt niet aansluiting, maar ineensluiting, zooals spreker hem zelf eens zei. Des Ministers stelsel van paparasserie en bureaukratie is de beste propaganda tegen so ciale wetgeving. De Minister, die de wetsontwerpen van den heer Kuyper zoo mooi vond toen hij nog Ka- merlid en propagandist was, had den dag nadat hij Minister was geworden, deze door het li- berale Kabinet ingetrokken wetsontwerpen weer moeten indienen, misschien dan een beetje ge- wijzigd. Dat Minister Talma die ontwerpen ingetrokken liet, is de beste propaganda daar- tegen, en tegen de anti-revolutionnaire sociale wetgeving. Aan alle fouten, waaraan de vrijzinnigen zich volgens den heer Kuyper schuldig maakten ten aanzien van de sociale wetgeving, heeft ook deze minister zich schuldig gemaakt. Waar is b.v. de //rooiiijn," die Dr. Kuyper vroeg voordat men sociale gebouwen ging zetten. (De heer Thomson roeptde ,/rooie lijn" is er!) Aan de bureaukratische feilen, welke dit ont- werp aankleven, zal spreker's fractie trachten tegemoet te komen. Men helpe haar daarin. De rede van den heer Duys wordt afgebroken door een regeling van werkzaamheden, welke na de pauze plaats heeft. Dientengevolge wordt o. a. besloten, a. s. Dinsdag niet te vergaderen en de eindstemming over de Bakkerswet Woens- dag 5 Juni te doenMgeschieden. Door de heeren Van Veen en Hugenholtz is het voorstel gedaan 't ontwerp militaire rechtspleging Dinsdagavond 11 Juni te behan- delen, over welk voorstel Woensdag 5 Juni zal worden gestemd, terwijl aan den avond van dien dag zal worden vergaderd, indien een aantal kleine wetsontwerpen die dan aan de orde worden gesteld, niet zijn afgehandeld. De heer Duys zet nu zijn redevoering voort met een kritiek op's Ministers houding ter zake van de arbeidsraden, ,,arme beestjes, verdronken voordat zij het licht hadden aanschouwd" immers in het gewijzigd ontwerp zijn die ar beidsraden verschrompeld tot wat papier en een hulde aan den liberalen Minister Thorbecke, ge- bracht in een zij het niet geslaagde po- ging, hem na te volgen. De regeling noemt hij on-Nederlandsch, ma- terialistisch en bureaukratisch. Het ontwerp, hoe zeer het eenerzijds weer niet materialistisch genoeg is, houdt zich wel bezig met de portemonnaie van de zieken, niet van de ziekte. Het houdt geen rekening met het gezinimmers het geeft geen gezinsver- pleging. Het staat ten aanzien van al die punten beneden het ontwerp-Kuyper. Dit ontwerp geeft een cadeau aan de rijken, doordat het hen te weinig laat betalen. De kapitalistische maatschappij, welke de lusten heeft van den arbeid, moet ook de lasten dragen. Of men het geld nu van de werkgevers of uit de belastingen haalt, is niet anders dan kwestie van utiliteit. Het hier gehuldigde stelsel is een regeling en bestendiging van de ellende. De redenaar verklaart, dat hij en zijn partij- genooten bij de behandeling van de artikelen al het mogelijke zullen beproeven, of zij nog van het wetsontwerp iets goeds kunnen terecht brengen. Zij zullen daarbij opbouwend te werk gaan en hopen, dat de amendementen, die zij zelven hebben ingediend, een serieuse behande ling mogen ondervinden. Een groot deel ervnn stelt precies dezeifde eiscben als de christelijke arbeiders. De anti-revolutionnairen verzuimden dit jegens hun eigen arbeiders. De heer De Kanter kritiseert de wijze, waarop de Minister de particuliere ziekenkassen be- handelt, en verklaart nooit met een socialistisch stelsel a la Lloyd George te zullen kunnen meegaan. In elk geval zou de geneeskundige behandeling op den voorgrond moeten staan, zoo niet uitsluitend moeten zijn verzekerd. Spreker zal tegen de Radenwet stem men. Afgeschafte Feestdagen. Een zeer ge- wichtige brief is, naar „Zelaudia" schrijft, door de H. Congregatie van het Ooncilie aan de bis- schoppen der wereld verzonden naar aanleiding van de feestdagen, die door het Motu Proprio van Pius X zijn opgeheven. De brief verklaart lo. Dat de Paus het feest niet heeft willen opheffen, maar alleen de verplichting van Mis- hooren en het verbod van te werken. Daarom moeten de parochiale geestelijken aan de ge- loovigen op het hart drukken, dat zij die feest dagen zoo godvruchtig mogelijk blijven vieren, vooral door ter kerke te gaan. 2o. De Bisschoppen hebben, zoo het geval zich voordoet, de macht om die dagen de ge- loovigen te dispenseeren in vas'ten en onthou- ding, alsof die dagen als feesten gevierd werden. 3o. De Bisschoppen worden gemachtigd om op Donderdag na Drievuldigheids-Zondag de plechtigheid en de processie van het H. Sacra ment te behouden, al is dan die dag geen ver- plichte feestdag. -De heer Brouwer, gemeente-bouwmeester te Middelburg, heeft een middel bedacht om het soldeeren op daken, dat bij de minste on- voorzichtigheid zoo gemakkelijk tot ongelukken leidt, minder gevaarlijk te maken. De redactie van de Midd. Ct. is getuige ge- weest van het uitvoeren van soldeerwerk op de door hem ontworpen wijze. Op den Abdijtoren, ter hoogte van ruim vijftig meter, was men bezig scheuren te sol deeren in een vloerbedekking. De wijze waarop 't werk wordt verricbt is de volgende //De bout wordt beneden verhit. Hij wordt in een bus gedaan en dan opgeheschen. De constructie dezer bus is 'tjuist die waarborgt, dat de bout niet afgekoeld boven aankomt. De bus i3 gemaakt met dubbele wanden en bodem en voorzien van eenzelfden deksel. De tusschenruimte is gevuld met asbest. Zoodra de bout er in is gedaan, wordt de bus afge- sloten en langs den buitenkant van den toren opgehaald. Wanneer deze boven aankomt, na een reis door het luchtruim van ruim anderhalve minuut, is de bout uitstekend voor bet werk geschikt. Op de plaatsen die gesoldeerd moeten wordeo ligt het soldeersel in smalle en dunne reepjes opgestapeld en 't opdrukken van den bout doet onmiddellijk het metaal smelten." Een klompen-quaestie. Ter bevorde- ring der orde en zindelijkheid moesten sedert eenigen tijd de leerlingen der openbare school aan den Wierdenschen weg te Ambt-Almelo bij het binnenkomen der klasse hunne klompen uittrekken, die ze, nadat zij hun zitplaatsen hadden ingenomen, weder mochten aantrekken. In de vorige raadszitting werd deze door het hoofd der school ingevoerde maatregel uitvoerig besproken. Het gevolg hiervan was, dat in de Dinsdagavond gehouden zitting een voorstel van drie raadsleden was ingekomen, om instructie voor het onderwijzend personeel in dien zin aan te vullen, dat bet hoofd der school niet mag vorderen dat de leerlingen zich van hun schoeisel ontdoen. Dit voorstel werd aangenomen. De 77jarige weduwe L., verpleegde in het R.-K. ziekenhuis te Enschede, had het on- geluk, toen zij zich naar haar slaapkamer wilde begeven, van de trappen te valien. Zij is aan de gevolgen van dezen val overleden. De vrouw van den barbier v. d. L. te 's Hertogenbosch vond tot haar grooten schrik haar zoontje op zolder opgehangen. In plaats dat zij 't kind dadelijk afsneed, holde zij jam- merend naar beneden en de straat op. Haar man snelde dadelijk naar boven en sneed onmid dellijk het koord door, waaraan het kind hing. Gelukkig kwam de kleine kleuter nu spoedig weer bij. Het ongeluk was gebeurd doordat het knaapje op een bankje stond, dat onder zi]n voeten wegschoof, terwijl het kind een touw om den hals had. Men deelt aan de N. Gr. Ct. mede, dat er op het graf van P. Miljoen, die onlangs te Groningen zijn kind, doodde en daarna zelf- moord pleegde, schennis is gepleegd, waarbij alles er op wijst, dat er opzet in het spel is. Zaterdagmiddag reeds had men opgemerkt, dat in de rouwlinten der kransen de schaar gezet was. De stukken lint, uit elkaar ge- plozen en gesneden, lagen bij het graf. Ook Maandagmiddag hebben famileleden van Miljoen weer verscheurde stukken lint gevonden. Op- merkelijk was het ook, dat frissche bloemen reeds Zaterdagmiddag in staat van verdorring waren. De politie onderzoekt de zaak. Een Duitsch blad seint een verhaal van een hartelooze daad van een tweetal automo- bilisten, die niet ver van Koningsbergen een arbeidersvrouw met hun voertuig overreden. De vrouw werd zwaar gewond. Om 't nu te doen voorkomen alsof zij ,het slachtoffer van een misdaad was geworden, sleepten de onmenschen de ongelukkige, die met den dood woistelde, eenige honderden meters verder naar een brug, waar zij haar lieten liggen. Een groote steen werd in 't bloed omgerold en zoo neergelegd, of de vrouw met dezen steen was gedood. Zonder zich verder om de gekwetste te be- kommeren, reden de twee weg. Gelukkig werd de vrouw tijdig gevonden en naar een zieken huis te Koningsbergen gebracht. De wreede automobilisten bleken een koopman, die voor zaken de provincie afreisde, en zijn chauffeur te zijn. Een draadloos telegram van het s.s. z/Kaiserin Augusta Victoria" had melding ge maakt. dat dit schip op zee een aantal schipbreu- kelingen van een onbekend schip had opgenomen. Later blijkt, dat dit het zeilbootje //Ulk" is geweest, waarin tooneelspelers uit Bremen zaten, die op zee waren gaan varen en van de kust afgeraakt. De arme menschen hadden in 5 dagen geen eten gehad, van drie hunner is het twijfelachtig of zij iu het leven zullen blijven. Hit blad versehljnt WnandHi;-, Wuenndag- en Vrijda^avond, ■ligeznnderd op Feettdagen 1»IJ de Firm. I". Jf. VJ1I IJiKIIE. te We* Seazen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1