A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad o o r Zeeuwsch-Vlaaideren. AANBESTEDING. No 5785 Diosdag 21 Mei 1912. 528 »!aar^;ang. Gemengde berichten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postYoor Nederiand f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika f 1,65 en voor het overige Buitenland 2,Men abonneert zich bp aile Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADYERTENTIENi Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer f 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. f elefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 1 uur op den dag der uitgave. Namens Gedeputeerde Staten van Zee- land zal op Woensdag 5 Juni 1912, des voormiddags te 11 uurin de Abdij worden aanbesteed het maken van de aardebaan voor den tramweg van de buiten- haven te Hansweert tot het sta tion van den Staatsspoorweg te Vlake en van de daartoe behoo- rende werken met bijlevering van de daartoe ver'eischte bouwstoffen. De aanbesteding zal bij enkele iuschrijving geschieden overeenkomstig het bestek. Het bestek ligt ter lezing ter Provinciale griffie van Zeeland te Middelburg, bij den Hoofd-lngenieur van den Provincialen water- staat aldaar en bij den Ingenieur van den Provin cialen waterstaat te Goes en is, met teekeningen, ter Provinciale griffie verkrijgbaar voor 1, De aanwijzing zal plaats hebben op Woens dag 29 Mei 1912, des voormiddags te ll1^ uur, aanvangende bij de ponton te ilansweert. De inschrijvingsbiijetten kunnen tot 11 uur voormiddags van den dag der besteding inge- leverd worden. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Hoofd-lngenieur en den Ingenieur voornoemd. Gedeputeerde Staten voornoemd, DIJCKMEESTER, Voorzitter. KRUSEMAN, Griffier. TER NEUZEN, 20 Mei 1912. Omtrent de wijze waarop de kantonrechters- plaats alhier zal worden vervuld, doen, na ons bericht der vorige week, verschillende mede- deelingen in de pers de rondte. Ondanks een halve tegenspraak van ons bericht meenen wij uit goede bron te kunnen vermelden dat het z/voornemen" om het kantongerecht alhier te doen waarnemen door den kantonrechter van het kanton Hulst, in verschillende kringen reeds zoo goed als vast staat. Van belanghebbenden bij de scheepvaart worden reeds pogingen aan- gewend bij den Minister om zoo mogelijk nog te voorkomen dat het voornemen wordt uitge- voerd. Uit de samenvoeging op deze wijze zou voor vele zaken alhier ongerief ontstaan, maar voornamelijk voor de scheepvaart, zoowel de zeevaart als de binnenvaart, die zeer dikwijls spoedige tusschenkomst van den kantonrechter noodig heeft. Gister hield de Handboog-Maatschappij '/De Vrede" in den tuin van de heer Joz. de Feijter alhier, hare gewone jaarlijksche koning- en prijsschieting, die den volgenden uitslag had. Koning, tevens le prijs J. van de VeJde met 72 punten, 2e prijs C. T. Vermast met 67 punten, na kampschot met J. 't Gilde die eveneens 67 punten bad en dus de 3e prijs behaalde, 4e prijs C. N. van Dijke met 61 punten. 5e prijs Joz. de Feijter met 52 punten, 6e prijs W. 't Gilde met 38 punten na kampschot met K. Hamelink die eveneens 38 punten had en de 7e prijs behaalde, en 8e prijs P. Remerij met 11 punten. Bij het lossen van het stoomschip //River Thames" werd de werkman P. de Feijter door een zwaren balk aan het hoofd getroffen waardoor hij in ernstigen toestand bewusteloos huiswaarts moest worden gebracht. Naar wij vernemen was hij hedenraorgen tot bewustzijn gekomen doch klaagde hij over pijn aan het hoofd. Zaterdag kwam alhier in de nieuwe haven binnen en meerde aan de ponton Hr. Ms. op- leidingsvaartuig Van Goens. Het uit de op- varenden gevormde muziekkorps gaf dien avond en gisterenmorgen en avond eene uitvoering. Vooral gisteravond lokte dit vele nieuws- giengen naar de omgeving van de Westsluis. ~7"Ziaterdag Werd alhier in het "Hotel Cen- ra j <a°or bestuur van den calamiteuzen- polder x.ieuw Neuzen aanbesteed lo. Het herstel, de vernieuwing en het met machtiging van onderhoud tot 30 April 1913, van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken (raming 9403). Hiervoor werd ingeschreven door de heeren R. Verschelling voor 12500, J. P. de Vos voor j 12230, J. de Bree Fz. voor 11820 en Jac. van Drongelen te Hoek voor f 11760. 2o. Het verhoogen en verzwaren van den zeedijk van den polder tusschen de dijkpalen 41 en 49, over eene lengte van 733 M. (ra ming 20614). Hiervoor werd ingeschreven door de heeren J. P. de Vos voor 21600, Job Wolfert te Hoek voor f 21500, R. Verschelling voor f 20900, J. de Bree Fz. voor f 20800, M. Jacobs te Goes voor f 20695 en J. van Drongelen te Hoek voor f 20597. Beide werken zijn, Gedep. Staten, aan den laagsten inschrijver gegund. He' uitvoeren der bestratingswerken, jl. Dinsdag door het bestuur van het watersehap Oude Graauw en Langendam te Hulst aanbesteed is niet gegund aan de laagste insehrijvers, doch na onderhandeling gegund aan de heeren J. F. Adriaanssens te Walzoorden en A. Tholens te Ter Neuzen voor 51,900. Blijkens de opgave van het aantal gevallen van besmettelijke ziekten aan den Centralen Gezondheidsraad zijn in Zeeland 8 gevallen voor- gekomen, n.l.roodvonk in Krabbendijke, Middel burg en Schoondijke ieder een geval, diphteritis in Brouwershaven, Goes en Hoek ieder een ge val en in Zierikzee 2 gevallen. Het bestuur der waterkeering van het Cala- miteuze watersehap Walzoorden heeft Zaterdag- namiddag te twaalf uur, in het logement, bewoond door den heer J. F. Adriaansens Sr., te Wal zoorden, onder nadere goedkeuring van Gede puteerde Staten van Zeeland, in het openbaar aanbesteed het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 1913, van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken aan de waterkeering van bovengenoemd calamiteuze watersehap. Laagste inschrijver was Oornelis Klaassen te Zaamslag voor 7687. Het bestuur der waterkeering van het calamiteuze watersehap Oud- en Jong Breskens heeft Zaterdag in het directiegebouw aan de Nieuwe Sluis, gemeente Breskens, onder nadere goedkeuring in het openbaar bij enkeleinschrijving aan den hoogsten inschrijver de politie-vergun- ning verleend tot het rapen van broed- en mosselzaad van de hoofden of vooruitstekende werken op een oever van genoemd watersehap. Ingeschreven werd als volgtE. Rammeloo- de Mul f 67 P. Lauret 65,75J. F. Wijne 5!,25. De drie insehrijvers wonen te Philippine. Het bestuur der waterkeering van het Calamiteuze watersehap Oud- en Jong Breskens heeft Vrijdagmorgen te 10 uren in de directie'keet aan de Nieuwe Sluis gemeente Breskens, in het openbaar onder nadere goedkeuring aanbesteed het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 1913 van de aarde-, kram-, rijs-, steenglooiing- en paalwerken aan de waterkeering van bovengenoemd watersehap. (Raming /7168). Ingeschreven was als volgt: J. Cambier te Retranchement, voor 6838, H. la Gasse te Cadzand voor f 6865, J. van Drongelen te Hoek voor 6886, H. J. Keulemans te Middelburg voor f 6920, W. Woittier te Breskens voor 6990, J. M. H. v. d. Sande te id. voor 7000, Johs. de Jonge te Middelburg voor f 7095 un W. M. Ferdinandusse te Biezelinge voor f 7312. Een kind uit den trein gevallen. Gisteren is bij Rilland-Batb een knaapje van 4 jaar uit den sneltrein gevallen, doordien het kind ongemerkt de kruk van het porcier naar beneden had gedrukt. Onmiddellijk werd aan de noodrem getrokken, waardoor de trein dadelijk stopte. Het kind werd in den trein genomen en te Krabbendijke door een dokter verbonden. Het kind was ernstig aan het hoofd verwond. Zaterdagmorgen wilde een arbeider, werk- zaam aan de tramrails, aan den driesprong onder Teteringen, op den tram springen hij viel en beide beenen werden hem afgereden. De man werd naar Breda vervoerd, waar hij 's middags is overleden. Te Weerdinge (Dr.) heeft men onder eeD massa keien een bruinen steenen beitelge- vonden, waarin helderwitte stukjes kwarts voor komen. De beitel heeft een geheel onbeschadigde snede, is ruim 8 c.M. lang en pl.m. 4 c.M. breed. Georganiseerde geheel-onthouders. In ons land zijn er thans aangesloten 11,000 bij Sobrietas15,000 bij Enkrateia, de federatie van prot. Chr. vereenigingen15,000 bij de Ned. Ver. tot afsch. van alk. dr. 2500 bij den Alg. Ned. Geh. Bond 6500 bij kleinere neutrale vereenigingen. Vrijdagavond te 10 uur ontstond er tijdens de voorstelling brand in het Apollo-Bioscoop- theater aan de Kortestraat te Arnhem. Door we.igeren van den motor stond de film stil en ontvlamde. De operateur wierp den brandenden filmrol uit de ijzeren cabine, met het gevolg, dat in de vestibule het houten beschot vlam vatte. In een oogwenk stond de vestibule in lichtelaaie en werd ook de bovenverdieping aangetast. De bezoekers, een veertigtal, hadden 'n een oogwenk de zaal verlaten. Politie en brandweer bluschten het vuur. In de zaal is alleen waterschade aangericht, maar erverbrandde een aanzienlijke waarde aan films. Zaterdagmiddag omstreeks zes uur, be- stelden te Amsterdam twee personen een taxi, reden daarmee verschillende cafe's af en be- zochten eindelijk een bar in de Leidschestraat. Langzamerhand kwam de chauffeur tot de over- tuiging, dat de heeren wel goede sier maakten, maar niet van betaling hielden. Toen hij het tweetal naar een nieuw adres moest vervoeren, besloot hij naar het politiebureau op hetLeidsche- plein te rijden en daar op betaling aan te dringen. De //heeren" hadden dat spoedig bemerkt en daarom meende een hunner zich uit de voeten te moeten maken. Hij sprong uit de taxi, doch de chauffeur stopte en vroeg om het verschuldig- de bedrag. Van betaling wenschten de /heeren" niet te hooren vooraleer de rit afgeloopen was. l)e chauffeur reed toen schijnbaar naar het opgegeven adres, doch in werkelijkheid naar het politiebureau aan het Singel. Ook dat werd door de //heeren" ontdekt en een hunner besloot opnieuw een poging te wagen om te ontkomen. Op het Singel bij het Koningsplein waagde fiij den noodlottigen sprong, kwam tegen een boom terecht en bleef er bewusteloos liggen. Hij werd door een politieagent en eenige toesnellende burgers met een ernstige hoofdwonde in zorgwekkenden toestand in het politiebureau gedragen van daar werd hij per irijwiel-brancard naar het Binnengasthuis ge bracht, waar hij kort daarop is overleden. Naar bleek, bad de man nog slechts 11 cts. bij zich. Vrijdagmorgen werd bij den rijksveld- wachter Kievit te Naarden door den tuinier Van der Lugt, wonende Huizerstraatweg aldaar, aangifte gedaan, dat door dezen op de kweekerij va,n den heer Van Rossem waren gevonden 2 bankbiljetten van 100, 2 van tien gulden, een nikkelen horloge met ketting, een vest en een brief, welke de politie werden ter hand gesteld. Toen de politie op onderzoek uittoog, om te vernemen, of hier of daar ook inbraak was ge- pleegd, werd juist een jongmensch naar het politiebureau gebracht, dat door den onbezol- digden rijksveldwachter op Oud-Bussum zwer- vende was gevonden, gedeeltelijk ontkleed. Het bleek al spoedig, dat hij simuleerde krankzinnig te zijn en nog nader bleek, dat dit 17jarig jongmensch de schrijver was van den brief, die bij het geld was gevonden en welke brief met zijn naam was onderteekend. Na een verhoor, waarbij de jongeling, die nog steeds krankzinnigheid voorwendde, danig in het nauw werd gebracht, bekende deze ten slotte, dat hij j.l. Maandag voor zijn patroon, wonende te Amsterdam, bij wien hij kantoor- bediende was, 252 moest ontvangen bij de Ned. Bank, doch dat hij 10 van het geld had verloren en daarom niet durfde terug keeren. Ten einde raad had hij het geld maar wegge- worpen en was daarop ontdekt door genoemden onbez. rijksveldwachter. De Utrechtsche raad heeft besloten aan onvermogende leerlingen die in aanmerking komen om de scholen M. O. kosteloos te be- zoeken, ook vergoeding te geven voor boven- kleeding. Een gefopte wielrijder. Te Utrecht had een huisvader afgesproken om op Hemel- vaartsdag met vrouw en dochter een wandeling te maken. Pa was er evenwel met zijn rijwiel op uitgetrokken en zat rustig met zijn vrienden in een cafe te kaarten. Moeder en dochter wachten te vergeefs en teneinde raad gingen zij zonder pa uit en kwamen toevallig voorbij het cafe, waar het rijwiel van pa in het rek stond. De dochter nam dit mede naar huis, Toen pa na eenigen tijd wilde vertrekken, miste hij zijn fiets en dacht aan diefstal. De politie trok er op uit, maar toen pa thuis kwam, werd hij uit den droom geholpen en zag hij tot zijn schande zijn eigendom terug en kreeg boven- dien van moeder en dochter een vermaning om jegens hen meer galant te zijn. Een kruidenier aan de Reinaldstraat te Velp bemerkte Donderdagnacht omstreek 2 uur iemand op zijn slaapkamer. Toen hij wilde opstaan vluchtte de inbreker door een openstaand raam langs een ladder naar beneden. De winkelier had de tegenwoordigheid van geest, de ladder om te gooien, waarop onmiddellijk een schot klonk. De winkelier werd getroffen in den linkerarm. De kogel ging eerst door een raam, daarna door een eikenhouten ledikant en ver- volgens in den muur. De getroffene werd vrij ernstig gewond. De dader had kans te ontsnappen met medeneming van een gouden dameshorloge een gouden ketting, een Zeeuwsche gouden broche, een bos sleutels en een bruin lederen porte- monnaie met geld. Men heeft nog geen spoor van den dader gevonden. Men meldt uit Delfzijl, d.d. 14 Mei, aan de Tel. Yier kinderen, van 4 tot 7 jaar oud, vonden hedenmiddag aan de Binnenhaven alhier een pakje, dat zij open maakten en waarin zich een soort gebak bevond. De kleinen snoepten ervan en na eenigen tijd begonnen zij alien te braken. Zoo spoedig mogelijk werd dr. Stenger ont- boden en deze was weldra met de pleegzuster, mej. Colerus, aanwezig. Naar de meening van den dokter zijn de vier kinderen vergiftigd door rattekruid. Aanstonds werd van alien de maag leegge- pompt en medicijnen toegediend. De toestand is thans redelijk, doch buiten gevaar is, volgens den dokter, nog geen der patienten. lnmiddels is gebleken, dat door de kinderen gebruikte stoffen zijn gebezigd voor het dooden van rattei^ en muizen en door een dienstbode in het water geworpen. Twee der kinderen zijn zoontjes van den bootwerker E. P. Buitendam, de twee andere van den bootwerker J. Buitendam. Inbraken in kerken en kloosters Men schrijft uit Eindhoven aan het Hbl. Groote onrust heerscht in de meierij naar aanleiding van verschillende inbraken en dief— stallen, die aehtereenvolgens in den laatsten tijd plaats grepen. De ernstigste is wel de inbraak in het nonnen- klooster te Oerle, waar de zusters in het holle van den nacht door gedruisch werden opge- schrikt en een paar personen in een dergangen ontdekten, die zich verrast ziende, revolver- schoten losten, welke gelukkig misten. SEUZElfSCHE COERAAT. nit biail verachijnt Mannda^., "Woenstistg- en Vrijitagavonil, ■ItgeKonderd op Feeatdagen hij de i''rina P. J. tAS B® BAS'BK. te Siinsea. o o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1