A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad v d o r Zeeuwscfi-Vfaasderen. HINDERWET. Van Houtens No. 5764 Zaterdag 18 Mei 1912. Gemengde berichten. 52- Jaar^an^. G0ED en G0EDK00P ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en yoor het overige Buitenland 2,—. Men abonneert zich bp alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbusbouders. ADYERTENTIMi Yan 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer /0,10. Bjj directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 1 uur op den dag der uitgave. BERSTE BLAD. TER NEUZEN, 17 Mei 1912. Het bestuur der waterkeering van het Cala- miteuze Waterschap //Tienhonderd en Zwarte", heeft Dinsdagmiddag in het bestuurslokaal, bij enkele inschrijving aan den hoogsten inschriiver de politie-vergunning in 8 perceelen verpacht tot het rapen van broed- of mosselzaad, van de werken op den vooroever van dit waterschap, van den datum der goedkeuringtot 30 April 1913. Ingeschreven was als volgtalle perceelen F. Rammeloo—de Krijger te Philippine voor 640,— Victor Wijnne aldaar voor 825,75, Weduwe Yoerman—Maes aldaar voor 926,75. De vergunning is aan laatstgenoemde geguud* Te IJzendijke is tot bgstaanden dijkgraaf van den Kleinen Jonkvrouwpolder gekozen de heer L. Haverbeeke, in plaats van den heer Wijffels, die wegens leeftijd niet meer in aan- merking kon komen. Sluiskil. Donderdagmorgen j. 1. had het I2jarig knechtje van den slager C. albier het ongeluk met paard en rijtuig even buiten Sluiskil in het kanaal te rijden. Van af de brug zag men het ongeluk, zoodat de. bruggedraaiers er spoedig bij waren om te helpen en te redden. Met een boot roeide men er heen en kwam nog in tijds. Met veel inspanning slaagde men er in alles op het droge te krijgen. Behaive het knechtje zat er in het rijtuig nog een kleine jongen. Vlissingen. Reeds herhaaldelijk zijn po- gingen aangewend om gedaan te krijgen dat ook zoons van Belgische ingezetenen van Vlissingen de lessen aan de De Ruijterschool (zeevaartschool) aldaar zouden kunnen volgen, doch steeds zonder het gewenschte gevolg. Thans worden ingevolge een beschikking van Ged. Staten van Zeeland, de stuurliedencursussen aan genoemde school ook voor Belgische leerlingen opengesteld. R E CHTSZAKEN. Arrondissements-Kechtbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van Vrijdag 17 Mei de volgende vonnissen uitge- sproken E. S., oud 21 j., huisvrouw van P. K., te Axel, is wegens poging tot diefstal veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf. (Eisch 3 maanden). d; M., oud 22 j., landbouwer te Sas van Dent, is wegens mishandeling veroord. tot 10 boete of 10 dagen hecht. (Eisch 25 of 25 dagen hecht. Miljoen, die Zondagmiddag op de Noorder- begraafplaats te Groningen zijn driejarig zoontje doodschoot en daarna de hand aan zichzelf sloeg, is^ in het ziekenhuis overleden, zonder tot bewustzijn teruggekeerd te zijn. in vierkante bussen 1 Kg., f 1.50 |y2 - o.8o Kg./0.42lj ^0- "0.18 Een goed kameraad. Een gefortuneerd landweerman heeft te Haarlem na afloop van de oefeningsweek den compagnies-commandant 100 ter hand gesteld om te verdeelen onder 20 gehuwde landweermannen, die daarvoor in de termen vielen. In een hotel te Utrecht heeft een reiziger een ongeluk gehad, dat gelukkig nog goed af- geloopen is. Bij het nemen van een bad heeft de bewuste persoon bij vergissing de gaskraan inplaats van de waterleiding opengezet. Bij het uit het bad treden is hij toen bedwelmd geraakt. Gelukkig echter is dit dadelijk door het hotel- personeel gemerkt, waarop de badkamer is open- gebroken en de bewustelooze logeergast nog juist intijds in de frissche lucht gebracht kon worden. Door een in allerijl ontboden genees- heer zijn toen, met behulp van een zuurstof- koffer, de levensgeesten weer opgewekt. Reeds spoedig had de patient het bewustzijn herkregen. Door de oplettendheid van het personeel is de man van een wissen dood gered. In den nacht van Zaterdag op Zondag brandde aan het Zwarte pad te Dedemsvaart een der twee onbewoonbaar verklaarde woningen van den heer A. Brans totaal af. Zeker omdat de woning reeds verlaten was, heeft men het boeltje maar laten af branden, want noch politie, noch brandweer werd gewaarschuwd. Of hier misschien aan kwaadwilligheid ge- dacht moet worden, zal zeer moeilijk uit te maken zijn. Een onderzoek is daarnaar inge- steld. Het perceel was nog verzekerd bij de Tielsche Brand waarborgmaatschappij. De auto-bandieten. Over het overmeesteren van Garnier en Vallet geeft de Parijsche correspondent van ,/de Tel.", d.d. 15 Mei, het volgende verhaal Hedennacht, van tien uur tot half drie, heb ik te Nogent-sur-Marne het beleg en de inne- ming bijgewoond van het huisje, waar Garnier en Vallet een toevlucht hadden gezocht. Het gerucht van deze gebeurtenis drong in de hoofdstad niet eerder door voor negen uur 's avonds, door middel der speciale dagblad- edities, die intusschen de juiste plek, waar het drama werd afgespeeld, niet eens wisten op te geven het eene blad sprak van Nogent, het andere van Joinville. De juiste plek bleek Nogent te zijn, op slechts weinige meters afstand van de rivier de Marne en in de onmiddellijke nabijheid vanhetgroote spoorwegviaduct. Toen ik even na tienen in het kleine stadje aankwam, waren de nachtelijke straten zwart van menschen, terwijl de wegen naar de stad krioelden van ontelbare auto's. Er was groote moeiltjkheid aan verbonden, de plek te naderen, waar het gevecht plaats had, deels wegens de ontzaglijke menschen- menigte, deels wegens de agenten, die den orde- dienst waarnamen en die op verscheidene plaatsen tot zelfs met een //coupe-file" gewapende jour- nalisten weigerden te laten passeeren. Ik slaagde er echter in tot omstreeks een dertigtal meters van het belegerde huisje te komen, door de in de duisternis gedompelde tuinen door te loopen, die deel uitmaken van de uitspanningsplaats, het casino en de balzaal, die de /.Moulin Rouge" geheeten is. Op het oogenblik, waarop ik hier tegen half elf aankwam werden er talrijke geweer- en revolverschoten gehoord, zoowel door de zou- aven en gendarmen als door de belegerden afge- vuurd. Laatstgenoemden moesten, naar men zeide, over eene groote hoeveelheid ammunitie en een 1500 revolverpatronen beschikken en zij slaagden er in gedurende het beleg ver scheidene agenten te wonden. Daar de fusillade, die 7 uren duurde, zonder resultaat gebleven was, besloten de autoriteiten het huis te laten springen. Viermaal werden daartoe pogingen in het werk gesteld, echter zonder eenig ander resultaat, dan dat de muren van't huis bescha- digd werden. Na elke dynamiet-ontplofBng gingen de. bandieten voort met schieten, nu eens uit een vertrek gelijksvloers, dan weer uit de eerste etage en dan weer uit de keldervensters Hun revolverschoten werden onmiddellijk be- antwoord door de geweer-salvo's der gendarmen. Gedurende uren achtereen weerklonk het ge- kraak der schoten, weerkaatst door de steenen bogen van het spoorwegviaduct, over welks borstwering gendarmen en zouaven op het huisje schoten, tweemaal een granaat wierpen, die ontploften zonder groote schade aan te richten en het dak van het belegerde huisje met zware steenen bekogelden. Gedurende verscheidene uren kwamen telkens nieuwe troepen uit Parijs aan, agenten van politie, gewapend met geweren, compagnieen gendarmen te voet en per fiets, brandweerlieden met hun ladders, en zouaven. Yan tijd tot tijd weerklonken militaire signalen in de duisternis van den nacht, gevolgd door bewegingen der troepen, en fusillade of het staken vau het vuur. Het schouwspel dezer troepen en dezer me- nigte, verlicht door het heldere flikkerende licht der acytileentoortsen, door de agenten gedragen, was zeer fantastisch. Nu en dan heerscht een absoluut stilzwijgen, dat slechts verbroken wordt door een kort militair com mando en het woedend geblaf der politiehonden. Vijf minuten later weerklinken wederom schoten van den kant der belegeraars, die willen weten of de belegerden nog in leven zijn en van ammunitie voorzien. Het antwoord komt on middellijk in den vorm van een aantal Brow- ningschoten, die elkaar snel opvolgen. Een half uur na middernacht komt van Parijs de speciale automobiel, die machtige zoeklichten van den marinedienst draagt. Men stelt zich voor door middel van drie reflectors het huisje in een helder licht te stellen, de belegerden te verblinden en hen te verhinderen op de troepen te schieten. Het toestel blijkt echter gebrekkig, wil niet werken en men besluit de operaties in het duister voort te zetten. De geweer-salvo's doen zich met tusschen- poozen hooren. Om 2,05 uur doet een geweldige ontploffing de aarde beven. Naast ons worden de vensters van een automobiel verbrijzeld. Een regen van glasscherven en van afgeslagen brokstukken van nabijgelegen woningen en van de gewelven van het viaduct doet vermoeden, dat het geheele belegerde huisje vernield is. Maar tot algemeene verbazing wordt onmiddellijk weer het geknetter der Brownings van de bandieten gehoord en antwoorden honderdengeweerschoten der troepen. Agenten vallen gewond neer, maar het is on- mogelijk te onderscheiden in de algemeene ver- warring en bij het oorverdoovend geraas der fussillade of zij getroffen werden door de belege raars dan wel door hun eigen collega's. Men coustateert, dat de laatste ontploffing in de muren van het huisje een bres van 60 c.M. heeft geslagen zonder het gebouw verder schade te doen. Twee mitrailleuses worden nu in actie gebracht. Gedurende 2 minuten hoort men het geknetter van haar snel vuren. Op dit oogenblik meent men bij het licht der toortsen en de reflectors der auto's, die van alle kanten gerequireerd zijn, en waardoor de woningen verlicht worden, twee gestalten te bemerken, zich aan de balken op- hijschend op het dak, waarop de fusillade heviger dan ooit te voren hervat wordt. Alles wat een geweer in handen heeft, schiet in de richting van het dak, op het gevaai; af om een der burgers of agenten, die zich op de daken der naburige huizen bevinden, te wonden of te dooden. Het oogenblik is zeer tragisch, maar mist alle grootheid. De menigte, door de politie teruggedrongen, huilt. De politiehonden, los- gelaten tegen het huisje, dat begint te branden, blaffen. Geweerschoten knetteren. Een laatste commando //Houdt op met vuren", weerklinkt. De honden stormen op de bres toe en worden gevolgd door eenige politieagenten met de re volver in de hand en zouaven met geweren ge wapend. Een oogenblik stilte, vervolgens nieuwe geweerschoten en dan plotseling een woest geschreeuwvZij hebben hen Zij hebben hen Een oogenblik later stormen duizenden personen, mannen en vrouweu, vloekend en huilend, elkaar ter zijde werpend, op de agenten toe, die sleepend twee lichamen dragen. De eene is Garnier. Hij is reeds dood. Het bo- venlijf is naakt en bloote voeten steken in schoenen van wit zeildoek. Het lijk is met ko- gels doorboord en niets dan 'n bloedige massa. De ander is Vallet. Hij is stervende en krimpt nu en dan onder de stuiptrekkingen van den doodstrijd ineen. Het is een helsche optocht. Men trekt terug als na een nederlaag bij het licht van demonische flambouwen, onder den besterden lentehemel, waaraan zich het eerste licht van den dageraad vertoont. Voorop gaan Lepine en verscheidene politie-autoriteiten, otn- geven door agenten en zouaven met geweren in de hand en zij hebben de grootste moeite te verhinderen, dat de menigte dat lijk en dien stervende in stukken scheurt. Na oneindig veel moeilijkheden bereikt de stoet de automobiel van den prefectuur van politie, die den gedooden Garnier en Vallet, die onderweg den geest gaf, naar Parijs weg- brengt. De tragedie der autobandieten is hiermede geeindigd wat betreft de voornaamste aanleggers der misdaden. A1 hetgeen, wat ik u hierboven seinde, heb ik persoonlijk gezien. In Duitschland heeft iemand een bijen- huis gevonden, dat, bij gebreke van een hollen boom, de diertjes geheel van was en takjes hadden opgetrokken. Het dak bestond uiteerstgenoemde stof, terwijl de dennetakjes als steunpunten dien- den. Alweer dus een bewijs voor den ijver en de schranderheid der bijen. Er is reeds veel geschreven over de geheim- zinnige kracht, die er uitgaat van't radium, een stof, die voornamelijk in OosteDrijk gevonden wordt, zij het nog in zeer geringe hoeveelheden. Prof. Mache gaf op duidelijke wijze een denk- beeld van de kracht, die 't radium uitstraalt. Wanneer, zeide hij, men een milligram radium dat is dus een nietig stofdeeltje onder alle menschen op aarde ging verdeelen, zoodat ieder van deze 2000 millioen menschen een ;/stukje" van dit milligram kreeg, zou toch nog ieder hunner in staat zijn met zijn portie radium vijf electroscopen te ontladen. Wanneer we al de radium, die er op aarde is, naar onze berekening, in het meer van Konstanz wierpen dat 42 milliard M3. water bevat dan zou die beele watermassa binnen zes uren aan den kook zijn Wanneer we er in slagen deenergie,die'tradium uitstraalt, naar willekeur te benutten, zullen we met weinige grammen van deze stof eenjaar lang brandstof genoeg hebben voor een klein gezin. Dat zou een heele ommekeer teweeg brengen in 't economisch leven. TER SfEB/iESSCHE OIIRAVT. Pit hl»d vernchljm Waanilm-, Witeniidag. eo Vrijdatravond, attgeznnderd op Veeatdagen 1»SJ de JFirma I". JtI AW UK IAWDK, te Vtir Kenien. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, gezien de artt. 6 en 7 der Hinderwet (Staatsblad no. 222 van 1896) maken bekend dat op heden ter gemeente-seeretarie ter visie is gelegd een verzoek van CORNELIS MICHIELSEN, wonende te TER NEUZEN, om vergunning tot het plaatsen van een electromotor op de bovenzaal van zijn herberg, plaatselijk gemerkt 2 en gelegen aan de Markt, kadastraal Sectie L no. 109 tot het geven van bioscoop- voorstellingen en dat op Woensdag 29 Mei 1912, des namiddags van 3 tot 4 uren, ten raadhuize dezer gemeente ge- legenheid zal worden gegeven om tegen het maken dier inrichting bezwaren in te brengen en deze mondeling of schriftelijk toe te lichten. Ter Neuzen, 15 Mei 1912. Burgemeester en Wethouders sdbrnoemd, J. HUIZ1NGA, Burge/iiister. L. WABEKE, SecretariA^ N.B. Wij vestigen er de aandacht op, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. IS Rona Cacao

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1