A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad o o r Z e e u w s c h - VI a a h d e r e n. No, 5763, MILITIE TE LAND. J3EP&QEFDE LIEFDE. DRANK WET. A ankondiging. F E O X L L ETON. Rijk, de Provincie en de Gemeente, wegen en voetpaden met de kunstwerken. Donderdag 10 Mei 1912. 52, Jaargfsn^. Onderzoek van Verlofgangers. SCHULDVORDERINGEN. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en voor het overige Buitenland 2,—. Men abonneert zich bjj alle Boekbande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADYEKTENTIENi Yan 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bjj directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 25. Inzending van advertentien v6or 1 uur op den dag der uitgave. EEl^STB BLAD. f Voorts wordt de aandacht gevestigd op de volgende wetsbepalingen ,/Yoel je je nu niet beter, Gustaaf?" vroeg de moeder, geen oog van hem afwendend. ,/Ben je niet blij, dat Else nu weer vrij is z/Disteren zou 't rnij gelukkig gemaakt hebben, thans niet meer." Waarom vandaag niet evengoed als gisteren Dat kan ik u niet zeggen," autwoordde hij somber. //Hebt ge wellicht ook gehoord, waar Zaruba heen is //Neen. Sedert hij gisteren bij den ouden Wefer was, heeft niemand hem meer gezien." //Is het bepaaid zeker, dat hij weg is //Zeer zeker. Men kent hem immers. Nauw- ■I h,eeft, hlJ ^ch iets in het hoofd gezet, dan voert hp t ook reeds uit. Die is weg/' //Ja, dan is hij weg. In den brief staat het ook duidelpk, dat hij weg wilde, ver weg en dat niemand hem meer zal zien. lijk^s "3ak is 200 dnideliik als slechts moge- Hij drukte de tanden op elkander en haalde diep adem. z/lk ben gered riep een stem in zijn bin- nenste. Schuchter keek hij op. De woorden kadden zoo duidelijk mogelijk in zijn ooren geklonken, dat hij vreesde ze luid gesproken te hebben. Op het gelaat der moeder lagen argwaan, twijfel en diepe kommer. Daar klopte iemand op de deur. //Binnen" riep de weduwe. De deur was gegrendeld. De onbekende klopte driftig. Gustaaf sprong op. '/Laat niemand binnen, moederfiuisterde hij angstig. Daarop greep hij naar het hoofd. V\ at praat ik toch voor wartaal doe maar open." XIV. Vrouw Horen keek haar zoon in schrik aan. De late bezoeker klopte nog voortdurend op de deur. //Yaarom heb je er den grendel voorgescho- ven vroeg zij zacht. i/Oik weet 't niet. Ik heb er niet bij ge- SCHULDVORDERINGEN Burgemeester en Wethouders van HOEK brengen ter kennis van belanghebbenden, dat te beginnen op 17 Mei 1912, vanwege de ge- meentd eene algemeene opneming zal worden gehouden van de Hoek, 29 April 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. TER NEUZEN, 15 Mei 1912. De Midd. Ct. meldt, van bevoegde zijde ver- nomen te hebben dat omtrent bet bestaan van het /r/voornemen" om de vacature van kanton- rechter alhier niet te vervullen, vooralsnog niets z/vaststaat". Het spreekt o. i. van zelf, dat iets dat men voorneemt of overweegt, nog niet vaststaat. Uit betgeen wij van bevoegde zijde vernamen, blijkt echter wel degelijk dat er //iets gaande is" of misscbien ook //was", om in deze open vallende vacature niet op de tot hiertoe gevolgde wijze te voorzien. Dat daarvan naar buiteri iets uitgelekt is, beeft wellicht toch zijn nut, daar nu voor be langhebbenden de gelegenheid ontstond om te bevoegder plaatse bezwaren in te brengen en te wijzen op bet ongerief, dat uit eene regeling dacht. In Pruisen sluit men de deuren altijd. Ik zal het gedaan hebben uit gewoonte." Haar blik zeide, dat ze hem niet geloofde. Zij wendde zich om en schoof den grendel van de deur. z/Goedenavond, vrouw Horen. Yergeef me, als ik ongelegen kom. Zijt ge bang geworden voor dieven en moordenaars, dat uw deur zoo goed sluit De binnentredende was Weber, de bosch- wachter. //Ben jij 't, Weber?" zeide Gustaaf met on- vaste stem. //Zoo laat nog op de wandeling Yroeg of laat, rnij is 't volk.omen hetzelfde. Ik heb me een pond tabak in de stad gekocht, bij Kramer aan de Noordpoort, en daar ik toch vlak in de buurt was, Hep ik meteen eens aan, om te zien hoe 't hier gaat." z/Dat is goed, Weber," antwoordde Gustaaf, nog steeds eenigszins in de war. ,/Moeder, geef den Scbiedammer eens uit de kast." z/Je bent krek je vader, heer Horen riep de oude huzaar, de oogen schitterend van genot op de flesch richtend, welke de weduwe uit de kast kreeg. //Je goede vader was een best mensch, net als gij. Nauwelijks liet men zich bij hem zien, of altijd was 't//Moeder, geef der zaak op de gemelde wijze zou ontstaan, niet bet minst met het oog op de scbeepvaart, waarvoor in zeer vele gevallen een spoedig op- treden van den kantonrecbter noodig is. Met het oog op de plaatselijke belangen is het dan ook zeer te bopen dat bet door ons vermelde //voornemen" een //voornemen" blijft. Voor de oproeping van tijdelijk onderwijzer aan school B alhier hebben zich 4 sollicitanten aangemeld. Zondag is alhier opgericbt een jongelings- vereeniging, afdeeling van bet Kruisverbond. De vergadering had plaats in het gebouw der Kath. School, onder leiding van den voorzitter en commissaris van het Kruisverbond. Een twaalftal jongelingen zijn toegetreden, waaruit gekozen werden als voorzitter J. Koevoets Jr., secretaris J. Guilliet en als penningmeester A. Daelman. (Zel.) Bij Kon. besluit is de staatscommissie, ingesteld om een onderzoek in te stellen naar, en een rapport uit te brengen over den toestand waarin het binnenschippersbedrijf verkeert, ontbonden. O. m. is den heer G. S. Vlieger, algemeen secretaris van de schippersvereeniging ,/Schut- tevaer", lid van voornoemde commissie, benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Maandag heeft de directie der spoorweg- maatschappij MechelenTer Neuzen te St. Nicolaas aanbesteed de verlenging van twee landhoofden en den bovenbouw van twee ijzeren bruggen. Ingeschreven werd als volgtP. van Haver- maat te St. Nicolaas-Waes voor 12,211,82 francs, Edm. den Claeys te Capelle op den Bosch voor 11,470 francs," E. van der Aa te St. Nicolaas voor 11,244 francs en P. van der Aa te St. Nicolaas voor 11,140 francs. Gisteren is naar bet Huis van Bewaring te Middelburg overgebracht L. d. C., 36jaren, varensgezel wonende te Brussel, verdacbt van diefstal te Hoek. Bij het gisteren te Middelburg gehouden examen voor de onderwijzersacte is o. m. ge- slaagd de heer S. Brouwer van Zaamslag. De examens zijn atgeloopen. Op de voordracht ter benoeming van eene onderwijzeres aan school B te lissingen komt als no. 1 voor mej. M. A. P. Herrijgers, onder wijzeres te Oesenisse. Voor hoofd van school 11, in den Oranje- polder (IJzendijke), kwam bij eersten oproep geen sollicitaties in. Tot gezworene van bet waterschap //Oranje- Dierentijdpolder" is Maandag gekozen de beer Em. Haverbeke met 13 stem men. 11 waren er uitgebracht op den heer Abr. Leenhouts Pz. en 1 op den beer Ant. van Luijk. Allen zijn landbouwers in genoemd waterschap. den Schiedammer eens." En nu is 't weer net zoo, ba, ha; haIs 't waar, vrouw Horen Maar ge moet niet gelooven, dat ik bier kwam om een borrel. Neen, neen, ik heb iets ge- vonden. Hebt ge niets verloren, vriend Horen ,/lk? Wat zou ik verloren hebben? Ik mis niets." //Zoo. Nu, wat zegt ge dan hier van?" De oude bracht de linkerhand te voorschijn, welke hij tot nu toe achter den rug gehouden had en daarin hield hij den zwaren doornen stok van Gustaaf. De jonge man buiverde, en trad een schrede achteruit. ,/Waar waar hebt ge dien gevonden stamelde hij. ,/Op de brug bij het kasteel," zeide de oude vergenoegd en schijnbaar geheel onbevangen. z/Daar, pak hem maar weer. Ik heb hem da- delijk aan den vossenpoot herkend, dat is een mooi stuk snijwerk. Je vader was er zeer aan gehecht en gij hadt den stok immers ook bij u, toen ge gisterenavond langs mijn woning kwaamt. Zulk een stok mist men niet gaarne en daafom heb ik hem maar dadelpk meege- nomen, toen ik toch naar de stad ging. (Wordt vervolgd.) TER SEEZEKSCHE COERAST. f,Sit Mail verschljnt ffiaanilag., Woenstla^- en Vrijilagavwni), aiigeznodenl op FeeaMsijeii i»SJ ifr- Flnna I". J. VAX UK S*MUK. »e fei Senieo. b. d. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN raaakt Rekend, dat het onderzoek van de in het verlofgangers- register dezer Gemeente ingeschreven verlofgangers der Militie te land zal worden gehouden te Ter Neuzen, op de gewone plaats, op Donderdag den SO Jnni 1913, des namiddags te 3 ureu. Aan het onderzoek behoeft niet te worden deelge- nomen door hen, die bij hunne inlijving in het genot zijn gesteld van verlof tot nadere oproeping, en voorts niet door a. de verlofgangers, aan wle vergiinA^ is verleend tot uitoefening van de zeevaart of dfzd&^scherij buitens- lands of die toesternming hebbefy-vwktegen tot ver- blijf in het buitenland, en aan wie hetzij gelijktijdig met die vergunning of toesternming, hetzij in verband daarmede later afzonderlijk, vrijstelling van het onder zoek is verleend, dan wel is toegestaan dat onderzoek in de maand November of December van het loopende jaar te ondergaan; de verlofgangers, aan wie ter zake van de uitoefening van' hpn beroep of bedrijf dan wel wegens andere bijzondere omstandigheden vergunning is verleend het onderzoek in een der hiervoren onder a genoemde maanden te ondergaan de verlofgangers, die iu liet loopende jaar, voor den dag liierboven als dat; van onderzoek aangegeven, uit anderen hoofde dan voor straf in werkelijken dienst zijn geweest de verlofgangers, die bestemd zijn om in het loopende jaar voor herhalingsoefeipngen in werkelijken dienst te komen de verlofgangers, die bestemd zijn om met 1 Augustus van het loopende jaar naar de Landweer over te gaan de verlofgangers, die in bet genot zijn van ontheffing van den werkelijken dienst of van uitstel vanieerste- oefening g. de adspirant-militie-officierenen h. de verlofgangers van de Exploitatie-Compagnie der Spoorwegafdeeling van het Regiment Genietroepen. Daarentegen moeten aan het onderzoek wel deelnemen de verlofgangers, die in het loopende jaar voor herhalings- oefeningen in werkelijken dienst zouden moeten komen, doch wien voor 1 Juni dezes jaars door den Minister van Oorlog uitstel van opkomst voor die oefeningen is verleend tot het voJgende jaar. Uiteraard geldt deze bepaling niet voor de verlofgangers, wien uit anderen hoofde, bijv. in verband met hun verblijf in het buitenland, vrijstelling van het onderzoek is of alsnog wordt verleend. De verlofgangersaan wie het vorig jaar uitstel van opkomst voor herhalingsoefeningen werd, verleend tot in liet loopende jaaren diein verband daarmedein dit jaar reeds voor herhalingsoefeningen in werkelijken dienst zijn geweest of alsnog voor herhalingsoefeningen moeten opkomen, behoeven aan het onderzoek NIET deel te nemen. dat de verlofganger bij dit onderzoek moet verschijnen in uniform gekleed en voorzien van de tot zijne voorgesehreven uitrusting verder behoorende kleeding- en uitrustingstukken, van de wapenenhet ledergoed de reglementen en dienstvoorschriftenhem uitge- reikt, van zijn zakboekje en van zijn verlofpas dat hetzij een arrest van een dag tot zes dagen, te onder gaan in de naastbij gelegen provoost of het naastbij zijnde huis van bewaring, hetzij een kwartierarrest van een dag tot zes dagen, te ondergaan in eene kazerne, door den Militie-commissaris kan worden opgelegd aan den verlofganger 1°. die zonder geldige reden niet bij het onderzoek ver- schijnt; 2o. die, daarbij verschenen zijnde, zonder geldige reden niet voorzien is van de hiervoren vermelde voorwerpen 3°. wiens hiervoren vermelde voorwerpen bij het onder zoek niet alle in den vereischten staat worden bevonden; 4°. die een of meer van de hiervoren vermelde voor werpen, aan een ander behoorende, als de zijne vertoont; dat, onverminderd de hiervoren genoemde straf, de ver lofganger, die zich schuldig maakt aan een der feiten, daarbij onder 1°. tot 4°. genoemd, wordt opgeroepen om op een nader te bepalen tijd en plaats voor de Militiecomrnissaris te verscbijuen tot het ondergaan van een nader onderzoek; dat de manschappen der militie te- land niet alleen ge- durende den tijd, dien het onderzoek duurt, rnaar ook voor zoolang zij ter gelegenheid van het onderzoek in uniform zijn gekleedonder de bevelen staanvan den Militiecomrnissaris, zoodat zij, dieongeregeldheden plegen of zich aan strafbare feiten schuldig maken, hetzij bij het gaan naar de plaats, voor het onder zoek bestemd, hetzij gedurende het onderzoek of bij het aar huis keeren, te dier zake zullen worden gestraft volgens het Crimineel Wetboek en het Regle- ment van krijgstncht voor het krijgsvolk te lande. Is den verlofganger ter zake van het onderzoek kwar tierarrest opgelegd, dan wordt hij tot het ondergaan van die straf in werkelijken dienst geroepen. Ook wordt in werkelijken dienst geroepen de verlof ganger, Adie, opgeroepen voor het NADER ONDERZOEK, daarbij jiet verschijnt, of daarbij verschenen zijnde, zich schuldig |maakt aan een der feiten, hiervoren onder 2°.4°. vermelc\f De duur van dezen werkelijken dienst wordt door den Minister van Oorlog bepaaid en bedraagt ten hoogste twee maanden. De verlofganger, die niet voldoet aan eene oproeping voor den werkelijken dienst, wordt, na daartoe door den Minister van Oorlog te verstrekken last, als deserteur afgevoerd en behandeld. Nog worden de verlofgangers opmerkzaam gemaakt, dat het niet-ontvangen eener bijzondere kennisgeving hen niet ontheft van hunne verplichting tot deelneming aan het onderzoek, maar dat deze openbare kennisgeving EENIG en ALLEEN als bewijs geldt, dat de verlofganger behoorlijk is opgeroepen. Ingeval ziekte of gebreken de deelneming aan het onder zoek mochten verhinderen, zal daarvan zondrn moge- lijk ter Gemeente-Secretarie moeten worden overgelegd eene gelegaliseerde geneeskundige verklaring, welke op ongezegeld papier kan worden gesteld. Persoonlijke kennisgevingen worden niet aan huis gezonden. Aan den verlofganger kan op zijn daartoe aan den Militiecomrnissaris van zijn District te richten en metredenen omkleed verzoek worden vergund, het onderzoek in eene andere gemeente des Rijks te ondergaan. Het verzoekschrift moet tijdig gefraukeerd worden toegezonden. Maakt een verlofganger, aan wien eene zoodanige ver gunning is verleend, daarvan geen gebruik, dan wordt deze geacht niet te zijn verleend. Ter Neuzen, den 43 Mei 4912. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ingevolge artibel 12, le lid der Drankwet, ter openbare kennis dat bij hem is ingekomen een verzoekschrift om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor gebruik elders dan ter plaatse van verkoop van JAN DONZE, voor de beneden localiteit van het perceel plaatselijk gemerkt 2 en gelegen aan het Brugpad. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is ge- schiedt, kan ieder tegen het verleenen van de ver gunning schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 14 Mei 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd. J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. BOrgemeester en Wethouders der ge meente TER NEUZEN, gezien de circulaire van den heer Commissaris der Koningin in deze Provincie van den 6 Mei 1912 A no. 220 lste afdeeling herinueren bij dezen de belanghebbende aan de be- palingen, vervat in de wet van den 8ste>n November 1815 (Staatsblad no. 51) art. 125 der provinciale- en art. 228 der gemeentewet, volgens welke alle TEN LASTE VAN HET binnen zes maandenvolgende op het jaar, waarover dezelve loopen, zullen moeten warden ingediend bij zoodanige administration of ambtenaren, welke de orders tot bet doen van leverantien of anderszins ge- geven hebben, op boete van te worden gehouden voor verjaard en vernietigd; wordende mitsdien een ieder uiigenoodigd om de Schuldvorderingen welke hij ten laste van bet Rijk, de Provincie- of de Gemeente. over 1911 mocht hebben, zoo spoedig mogelijk in te dienen, en daartoe den uitersten termijn, bij de wet vastgesteld zijnde den laatsten Juni aanstaande, niet af te wachten. Gedaan te Ter Neuzen, 13 Mei 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1