AI g e m e e n ieuws- en Advertentieblad o o r uwsch-Vlaaideren. GEL1DLEENING. 19,000, 52c Jaargang. Binnenland. VA£1 H0UTEN5 ABONNEMENT: Per Irie maanden binnen Ter Neuzen 1—Franco per post: Yoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en vcor het overige Buitenland f 2,Men abonneert zich bp alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. - I:, Inzending van advertentien v6or 1 uur op den dag der uitgave. ADVEKTENTIENi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer Bg directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. BSBSTB BLAD. Burgemeester en Wethouders van HOEK maken bekend, dat ten laste dier gemeente wordt aangegaan eene leening van tegen eene rente van 4 °/0 's jaars, in aandeelen van 500, waarvan te beginnen met 1913, ieder jaar minstens een aandeel wordt afgelost. Het plan der leening is op de Secretarie of op aanvraag gratis verkrijgbaar. Aanbiedingen worden voor 15 IVlei St. S., ingewacht bij den Burgemeester. Hoek, 22 April 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFE RT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. Bij Eon. besluit van 11 dizgx is, met in- gang van 14 de2.er 1°. op zijn verzoek, een eervol ontslag verleend aan den vice-admiraal J. Wenthoit als Minister van Marine, met dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hem aan de Ko- ningin en aan den lande bewezen 2o. tijdens de ontstentenis van een Minister van Marine, het beheer van het departement van Marine, ad interim, opgedragen aan den Minister van Oorlog den beer H. Colijn. Huisvlijt in de kazerne. In de infanterie-kazerne te Haarlem is voor rekening der militaire kantine in den afgeloopen winter voor onderofficieren, korporaals en man- schappen een cursus in huisvlijt gehoaden onder leiding van den heer Swart. Dezer dagen werden aan hen, wier werk daarvoor in aanmerking kwam, diploma's en medailles uitgereikt, welke daartoe door de afdeeling Haarlem van den ffVolkshond tegen drankmisbruik" waren be- schikbaar gesteld. Goederenvervoer op Zondag. Met ingang van 1 Juli e. k. zullen ter be- vordering van de Zondagsrust op de stations der Ned. spoorwegmaatschappijen die hierbij gebruik maken van de bevoegdheid haar toe- gekend bij art. 81 van het algemeen reglement voor bet vervoer op Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen slechts ten vervoer worden aarigenomen in binnenlandscb verkeer zendiugen aangeboden als /<beste)goed snelver- voer" in verkeer met Belgie als //grande vitesse acceleree" in verkeer met Duitschland als ffbe- scbleunigtes Eilgut," en wel als regel gedurende twee uren in den voormiddag. TER NEUZEN, 13 Mei 1912. Heden werd alhier door Burg, en Weth. berbesteed, bet voor een gedeelte afsluiten en rioleeren van de Gemeentehaven, enz. (volgens gewijzigd bestek). Bij de eerste besteding werd bet laagst ingescbreven voor 9950. Tbans werd ingeschreven door de beeren J. van Drongelen te Hoek voor 8000, M.A. Verschelling voor 7685, J. P. de Vos voor 7604, dezelfde voor 7404, Arie Veriinde voor 6575, J. de Bree Fz. voor 6420 en W. P. Nieuwelink voor 5898 laatstgenoemde inschrijvers wonen te Ter Neuzen. Het werk is aan den laagsten inschrijver gegund. Heden werd albier de aangekondigde keu- ring gehouden vanwege de vereeniging van het Zeeuwsch-Belgisch Stamboek voor bet stamboek van het Zeeuwsch-Bolgisch Trekpaard. De keuring is alhier ingesteld naar aanleiding van een verzoek van verschillende fokkers, teneinde ook bij de landbouwers in deze om- geving meer belangstelling te wekken voor de vereeniging van het stamboek voor het Zeeuwsch- Belgisch trekpaard daar velen er tegen op zien om met hunne dieren een verren tocbt te maken, om die ter keuring aan te bieden. Deze keuring, die voortaan ieder jaar alhier zal plaats hebben, had veel succes. Er waren ruim 70 merries aaugevoerd en dat er vele goede werden aangebracht, blijkt wel hieruit, dat er niet minder dan 29 voor opneming in het stamboek werden aangenomen, zijnde in vergelijking met de gewone stamboekkeuringen een boog percentage. Als een bijzonderheid valt ook nog te ver- melden dat alhier het grofste paard werd inge- schreven. Dit dier had aan de pijp n.l. een omvatig van 261/3 c.M. Tot biertoe was de grootste zwaarte der ingescbreven merries 26 c.M. Eigenaar van bet bedoelde paard is de heer A. de Bruijne. Algemeen was men buitengewoon ingenomen met het voor de keuring door het gemeente- bestuur beschikbaar gestelde terrein, het maca- damplein op de Markt, dat bijzonder geschikt is voor het laten draven der paarden. Van verschillende zijden werd tijdens deze keuring, en ook in verband met het succes dat daaraan ten deel viel, den wensch geuit, dat ook alhier een Junikeuring zal worden gehouden, van de merries die met veulen moeten worden vertoond, zulks in verband met den verren afstand die velen tbans naar de dichtstbij zijnde i plaats (Axel) moeten afleggen. Besprekingen werden gehouden om dienaangaande een ver zoek te richten aan het hoofdbestuur der Zeeuw- sche Landbouwmaatschappij, dat daarover te beslissen heeft. Zaterdag had -een zoon van den smid J. Harte alhier het ongeluk dat bij met den pink der linkerhand tusschen de raderen eener boormachine bekneld geraakte, waardoor dat lichaamsdeel zoodanig werd verbrijzeld, dat het geamputeerd moest worden. Door den Commissaris der Koningin is eervol ontslag verleend aan den heer Mr. G. W. F. Wentholt te Ter Neuzen als lid der gezondheids-commissie, zetel Ter Neuzen. Naar we van goed ingelicbte zijde ver- nemen, schijut bij den Minister van Justitie bet voornemen te bestaan, de vacante kantonrechtera- plaats albier niet te vervullen, doch de functie alhier te doen waarnemen door den kanton- rechter in het kanton Hulst. Bij het syndicaatsexamen van chemisten bij de Suikerindustrie door de syndicaatscom- j missie afgenomen, is o.m. met aanteekening goed, geslaagd de heer L. P. G. Speetjens. Deze ontving met 17 andere geslaagden op- leiding aan den suikercursus B. van de N- V. Laboratorium voor Suikerindustrie te Soerabaja, directeur dr. O. von Faber. Hr. Ms. instructieschip Bulgia, zal onder commando van den le luit. ter zee le klasse J. S. A. Kroon, met de adspirant-machinisten van de oudste afdeeling der school te Helle- voetsluis, eene dienstreis maken. O. m. zal van 29 op 30 dezer maand een bezoek worden ge- bracht aan Ter Neuzen. Gisterenavond werd door de marechaussee alhier, J. G., die voor 14 dagen ook was ge- arresteerd, onder verdenking van onzedelijke handelingen te hebben gepleegd met minder- jarigen, doch na verhoord te zijn door den offi- cier van justitie was vrijgelaten, opnienw ge- vangen genomen en hedenmorgen naar Middelburg getransporteerd. Naar we vernamen is tbans door de Rechtbank rechtsingang met instrnctie der zaak en bevel tot gevangenhouding tegen hem uitgevaardigd. De Minister van Waterstaat beeft bepaald dat voor den duur van de zoinerdienstregeling 1912 der spoorwegonderneming GentTer Neu zen, de onafgebroken rusttijd, bedoeld in het eerste lid van art. 126 van het reglement, voor het locomotiefpersoneel, dat te Selzaete gesta-? tionneerd is en te Ter Neuzen rangeerdienst verricht, tot acht uren vijf en vijttig miuuten zal kunnen worden beperkt. Bij Kon. besluit is benoemd tot voorzitter van den keuvingsraad in de provincie Zeeland, Door de bedijking van den Vergaartpolder in 1884 werd de afstand al minder, terwijl door de bedijking van den Kanaalpolder in 1900 de afstand slechts 10 minuten gaans bedroeg. En heden is men bezig de laatste hand te leggen aan een dijk, die Philippine met Maurits fort zal verbinden. Vroeger elkander vijandig gezind, thans elkaar de broederlijke hand rei- kende, denken beiden er aan nog dit jaar een historisch feest te organiseeren en wel in het najaar om alsdan de stads- of vestingwerken tot dat doel in gebruik te nemen, daar in dien tijd de vvuebten reeds zijn geoogst. Philippine en Hoek, waaronder Mauritsfort behoort, zullen in de naaste toekomst de handen in elkaar moeten slaan om langs kunstmatigen weg, zijnde een kanaaltje van Hoek naar het kanaal van Philippine, gezamenlijk een weg naar zee te vinden. Als het ti] verloopt, verzet men de bakens dat blijkt ook hier weer. Door den heer C. J. Sturm telJzendijke is het voorstel ter tafel gebracht tot opheffing van bet waterscbap van de Sluis aan den Mag- dalenepolder, gemeente Biervliet op grond dat zijn bestaan, niet alleen zeer kostbaar is voor de betrokken polders, maar ook omdat zijn voortduren geen reden van bestaan meer heeft. Dit voorstel komt weldra in behandeling. In 1910 is door genoemden heer reeds het verzoek tot opheffing aan heeren Ged. Staten der provincie gericht. Een beslissing is toen uitgesteld. (Midd. Ct.) voor de lichting 1913, de heer E. A. Umland, majoor pro v. adjudant in Zeeland, en tot zijn plaatsvervanger de heer W. H. van Wieringen Borski, majoor bij het 3e regiment inlanterie. Bij den dienst der directe belastingen enz. zijn verplaatstmet ingang van 1 Juni a.s. de kommiezen P. Padmos van Sas van Gent naar Ier^eke,1 J. van Male Van Philippine naar Sas van Gent, K. Vos van Nieuw Namen naar Philippine, J. Goeree A.z. van Sas van Gent naar Hansweert, I. M. de Ridder van Roosendaal naar Nieuw Namen, M. H. de Roo van Roo sendaal naar Axel. Mfet ingang van 1 Juli de kommiezen Th. L. Coone van Hardepberg naar Hulst en A. F. Karap van Aardenburg (tijd.) naar Aardenburg. De Midd. Ct. schrijft Philippine Mauritsfort. Deze twee namen zijn nauw aan elkander verbonden. Philippine, gesticht door Philips [I, koning van Spanje, en Mauritslort, dat zijn naam ontleent aan de Hollandschen bevel- hebber Prins Maurits, zijn altijd van elkaar gescheideq geweest door een gedeelte van den Brakman, het Axelsche Gat geheeten, over eene breedte van een half uur gaans. De komst van Prins Maurits deed de Spanjaarden verjageu en de strijd tusschen beide plaatsen nam daar- door een einde. Alleen het water, eb en vloed, deed zijn invloed steeds gelden en bracht beide plaatsen door aanhoudende aanslibbing dicbter bij elkaar. seizes JSL Dit bind vernch ijn< naandav, Woenadag. en VrijdaRavond, ■ll^eztinderd op Feertda^en *>IJ de irmn 1". VAX UK IAXDB. le We* Xeazeu.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1