1 U 1- A I g 8 m e e n Nieuws- eo Advertentieblad Z e e u w s c ft - VI a a d e r e b. Zon- en Feestdagen. Aankondiging'. Aankondiging. 8 u r No 5757 Donderdag 2 Mei ^912 52e Jaargang. iacht fin Visscherij. Voorjaarsschouwing. Binnenland wegen en voetpaden met de kunstwerken, wegen en voetpaden met de kunstwerken. tijdelijk 0NDER WEJZER ABONNBMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,65 en voor het overige Buitenland f 2,Men abonneert zicb bp alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van ADYESTENTIESi 1 tot 4 regels 0,40. Vocr eiken regei meer 0,10. directe opgaaf van driemaal plaatsmg derzellde advertentie worn de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Te 1 foon No. 2 5. Inzendmg van ad-rertentidn voor 1 aur op den dag der uitgave, Burgerneester.. en Wethouders van. TER NEUZEN noodigen hen, die in aanmerking wenschen te komen voor de be- trekking van aan de openbare lagere school uit, hunne solli- citatien in te zenden voor 10 Mei 1912. De jaarwedde is gelijk aan die bepaald voor de in vasten dienst zijude onderwijzers. Ter Neuzen, 30 April 1912. Burgerneester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgerneester. L. WABEKE, Secretaris. Burgerneester en Wethouders van HOEK brengen ter kennis van belanghebbenden, dat te beginnen op 17 Mei 1912, van wege de ge meente eene algemeene opneming zal worden gehouden van de Hoek, 29 April 19L2. Burgerneester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgerneester. J. M. DREGMANS, Secretaris. - Burgerneester en Wethouders van ZA AMSLAG brengen ter algemeene kennis, dat te beginnen op Dinsdag 7 Mei 1912, van wege de ge meente eene algemeene opneming zal worden gehouden van de Zaamslag, 1 Mei 1912. Burgerneester en Wethouders voornoemd, JOHS. DE FEIJTER, Voorzitter. J. STOLK Lz., Secretaris. YUEE63E Vergadering van Dinsdag. Op de beide tribunes openbaart zich een groote belangstelling. De werkzaamheden vangen aan met het trek- ken der afdeelingen. De Voorzitter stelt thans voor, morgen 11 uur een aanvang te maken met de behaudeling van de suppletoire Marinebegrooting betreffende het nieuwe pantserschip. Ter besparing van tijd steit de Voorzitter niet voor om tevens de vroeger uitgestelde be- spreking van het marine-personeel te houden, teuzij de Kamer dit uitdrukkeiijk mocht wenschen. De heer Thomson acht het echter, ook namens den afwezigen heer Roodhuijzen noodig om wel thans het personeel te bespreken, zooals trouwens vroeger is toegezegd door den-Voorzitter. De heeren Helsdingen en Van der Voort van Zijp sluiten zicb daarbij aan. Hierop wordt zoDder hoofdelijke stemming besloten om na de behandeling vau het pantser schip, de bespreking van het personeel te houden. De Voorzitter verklaart geen ander voorstel meer tewillen doen, betretfendede werkzaamheden der Kamer omdat het zijn voornemen is om, indien het verslag over de Ziekteverzekering zal zijn uitgebracht, hetgeen morgen te ver- wachten is, de algemeene behandeling van het Ziektevcrzekerings-ontwerp den 21 Mei te doen aanvangen. In Juni kunnen dan de artikelen in behandeling komen. De heer Treub komt er tegen op, dat teikens zijn interpellate betreffende de spoorwegmaat- schappijen, die van groot gewicht is, waar jaar lijks 6 millioen van het kapitaal van den Staat wordt ingeteerd, verschoven wordt. Hij hoopt dat de voorzitter alsnog zal voorstelien na het pantserschip spreker's interpellate te behan- delen. Anders zal spreker zelf daartoe het voorstel doen. De Voorzitter kan daaromtrent geen toezeg- ging doen. De heer Troelstra wijst er op, dat de Kamer toch wel niet tot 21 Mei, tijdstip waarop dan waarschijnlijk de rechtsverzekering zal behan- deld worden, zal hebben te besteden aan het pantserschip. Er blijft dus na de behandeling van het pantserschip tot den 21 Mei nog tijd over en dien tijd heeft de voorzitter in zijn voorstel onvervuld gelaten. De Voorzitter interrumpeert, ter bekorting vau de eventueele discussie, dat de verwachting niet is uitgesloten dat na het pantserschip alsnog de Bakkerswet in behandeling zal kunnen komen. Spreker heeft althans van Minister Talma de verzekering gekregen, dat deze er niets tegen heeft de Bakkerswet voor de Ziekteverzekering te behandelen. De heer Troelstra doet echter het voorstel om, wegens de urgeutie van de zaak, sprekers bekeude motie betreffende ouderdomspension- neering alvast van 70jarigen, op de agenda van werkzaamheden te plaatsen. Spreker stelt dit met klem en beslistheid voor, omdat het zich laat aanzien, ook uit de houding der verschillende politieke fracties, d it het ontwerp-Talma betreffende de lnvaiiditeits- eu Ouderdomsvevzekering nog vooreerst nietz d worden tot stand gebracht. Spreker's motie moet voor en los vau het ontwerp-Talma wor den behandeld. Tegen alle verdachtmakiug en onwaardige polemiek in, houdt spreker toch vol, dat zijn motie alleen en uitsluitend geboren is uit zijn eerlijke overtuiging, dat al vast wat moet worden gedaan voor hen, die den 70jarigen leeftijd bereikt hebben. Spreker wil niet teikens en teikens bedelen om die motie te behandelen. De heeren moeten 't nu maar zelf weten als zij, door verwerping van spreker's voorstel, de verantwoordeiijkheid willen dragen van 't onthouden aan de ouden van dagen van een pensioen, waarnaar zij reik- halzend uitzien. Na heden zal spreker geen voorstel meer doen betreffende de behandeling zij tier motie. In de tweede plaats wijst spreker op de noodzakelijkheid dat de Bakkerswet, (waarvoor de katholieke fractie blijkbaar niets gevoelt, getnige de houding van den heer van Nispen (Nijtnegen) voor het jongste reces en evenmin de antirevolutionnaire partij die er een twist- appel in ziet), een zoodanige plaats op de agenda toekomt, dat haar spoedige totstand- koming verzekerd is. Er moet voorKomen worden dat de Bakkerswet opgeofferd wordt aan de coalitie-politiek een onwaardig en oneerlijke politiek. In dat verband kritiseert spreker eenige driestarren in de ,,Standaard", die van een ,,perfide taktiek" getuigen en insinueeren dat Troelstra voorshands de Bakkerswet vermoord heeft. Spreker had van de rechterzijde een voorstel verwacht, om de behaudeling der Bakkerswet waar we toch midden in zitten, no. 1 op de agenda te plaatsen, bekend als 't is dat 20,000 bakkersgezellen en 10,000 patroons met span ning op haar afdoening wachten. Het is een ontzettende blamage voor het Nederlandsch Par- leroent, dat het pantserschip de Bakkerswet zal voorafgaan, een wet die in andere oogen voor dood moge worden aangezien, doch niet door de sociaal-demokraten, die er een belangrijk stuk sociale wetgeving in zien. Daarom stelt spreker voor, de Bakkerswet als allereerste punt op de agenda te plaatsen. De heer Nolens, zich beroepende op hetgeen de Voorzitter zooeven medegedeela heeft, nl. dat Minister Talma geen bezwaar heeft tegen behandeling der Bakkerswet, voor de ziekte verzekering, sluit zich aan bij een regeling van werkzaamheden, waarbjj na het pantserschip de Bakkerswet in behandeling worde genomen, mits vast blijft staan de bepaalde datum der behandeling van de ziekteverzekering. Spreker gaf zulks in overweging. De voorzitter wijst er op, dat nu eenmaal straks besloten is om morgen met het pantser schip te beginnen, zoodat de behandeling daar- van het eerst op de agenda moet blijven. Overigens raadt spreker den heer froelstra aan niet aan te dringen op dit oogenbiik op behandeling zijner pensioen-motie, omdat wel- licht in den loop van den zomer iets zal ge- beuren, waardoor de heer Troelstra misschien bevredigd zal zijn. De heer Duys ondersteunt de behandeling van de motie-Troelstra. Spreker verbaast zich zeer dat de Minister het voorstelt alsof z. h. s. besloten is morgen bet pantserschip te gaan behandelen. Spreker onckent dit, en Troelstra s voorstel om de Bakkerswet n°. 1 op de agenda te plaatsen, bewijst wel dat ook de heer 1 roelstra meende dat nog niet daartoe besloten was. Anders zou diens voorstel geen bestaansreden hebben. De voorzitter interrumpeert herhaaldelijk dat hij duidelijk heeft aangekondigd dat zijn voor stel, om morgen met het schip te beginnen, is aangenomen lie heer Duys doet, als dit zoo is, dan het voorstel om op dat bestek terug te komen en alsnog de Bakkerswet als eerste punt op de agenda te plaatsen. Nu ontstaat een oogenbiik van onbeschrijfe- lijk rumoer. De heer Lohman schreeuwt teikens tegen den heer Duys, die terug schreeuwt. De heer Troelstra komt achter Duys staan op het spreekgestoelte en schreeuwt met den heer Duys tegen den heer Lohman. De heer Duys verlaat bet spreekgestoelte, roepende„De bezadigdheid van den beer Lohman kan ik niet overtreffen, daarom zie ik van het woord af." Nu komt Mr. Troelstra op de tribune en van dat oogeublik at wordt het rumoer en het wederzijdsche schreenwen zoo hevig, dat men niet kan verstaan wat men elkaar toeroept. Men ziet alleen dreigende gebaren en verwoede gezichten en vaugt van tijd tot tijd een kreet op, alsal dat geklets is niet aan de orde sluit de zitting jelui mogen het heele Parlement wel sluiten en Mi: Troelstra, die met de vuist hamert op de spreektribune, bruit „Stemvee en werkvee zijn de arbeiders voor jelui, anders niets Het rumoer wordt eindelijk zoo geweldig dat de voorzitter wiens gebamer geen einde neemt, opstaat, en de vergadering sluit, in de hevigste opwinding. KamerverJeie&ing district Hoorn. Bij de Maandag gehouden berstemming voor een lid van de Tweede Kamer in het district Hoorn zijn uitgebracht het aantal kiezers is 8346 5745 geldige stemmen, waarvan 3903 on den heer W. J. E. H. M. de Jong (U. L.)' en 1842 op den heer H. Ch. Vegtel (A. 14.), zoodat de heer De Jong gekozen is. TER NEUZEN, 1 Mei 1912. Bij Kon. besluit is aan den heer H. J. Vooren, hoofdouderwijzer aan school A alhier, een pensioen verleend van 1167 'sjaars. J. G., stuwadoor alhier, van wiens arrestatie wij in ons vorig nummer melding maakten, is gisteren naar Aliddelburg overgebracht, ter be- scbikking van den officier van jnstitie. Na aldaar verhoord te zijn is hij in vrijheid gesteld. Naar men verneemt zal deze zaak evenwel nader voor de rechtbank behandeld worden. De derde jaardag van Prinses Juliana werd alhier gisteren herdacht door het uit- steken van vlaggen. Dit was dit jaar het eenige feestbetoon. De Oranjevereeniging, die eenige jaren aan dezen dag eenigen luister trachtte bij te zetten, gaf dit jaar geen blijk van leven, terwijl ook het muziekgezelschap ,/De Vereenigde Werklieden" datgewoon is op dejaar- dagen der leden van het Vorstelijk Huis een muzi- kalen omgang te houden, ditmaal van een optreden werd weerhouden door de plaatselijke omstan- digheden der laatste dagen, die het voor een 1 tut Tt IRgClO J b J EBaf veffscSiiJnV .VSastSisI?- j»", Vl'djenudagf- an op JPeeuSiSs^eo !>IJ de irSrnaa# 8*. «S. A.%" IS A 418 244*; Ibcaxaa. De Burgerneester van TER NEUZEN, brengt door deze ter kennis van de belanghebbenden in deze gemeente dat op de werkdageu in Mei 1912 van des voormiddags 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 ure, op de gemeente- secretarie alhier voor eei: ieder verkrijgbaar zijn gesteld bianco verzoekschriften, ter bekoming van Jacht- en Visch- akten voor het aanstaande seizoen 1912/1913. Ter Neuzen, 1 Mei 1912. De Burgerneester voornoemd, J. HUIZLNGA. Burgerneester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN brengen ter kennis van belanghebbenden, dat de van wege de gemeente te houden algemeene opneming van de wegen en voetpaden met de kunstwerken, zal aanvangen den 16en Mei 1912. Ter Neuzen, 1 Mei 1912. Burgerneester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgerneester. L. WABEKE, Secretaris. Burgerneester en Wethouders van de gemeente TER NEUZEN gelet op het besluit van Heeren Gedeputeerde Staten van den 15en Juli 1844, no. 1 (Provinciaal blad no. .87), houdende mededeeling van 's Konings verlangen, dat de Ingezetenen aan de bepaiingen der wet van' den lsten Maart 1815 (Staatsblad no. 21), betrekkelijk de viering van Zon- en Feestdagenjaarlijks zullen worden herinnerd brengen mitsdien den inhoud van voormelde wet ter kennis ran de Ingezetenen dezer Gemeente, luidende als volgt Art. 1. "Dat op Zondagen, en op zoodanige Godsdienstige Feest dagen als door de Kerkgenootschappen van de Christelijke Godsdienst dezer Landen algemeen erkend en gevierd worden, niet alleen geene beroepsbezigheden zullen mogen verricht worden, welke de Godsdienst zouden kunnen storen, maar dat in het algemeen geene openbare arbeid zal mogen plaats hebben, dan ingeval van noodzakelijk- heid, als wanneer de plaatselijke Regeeri,ng daartoe schrifte- lijke toestemming zal geven." Art. 2. "Dat op deze dagen, met uitzondering van geringe eetwaren geene koopwaren liofegenaamd op markten, straten of openbare plaatsen zullen mogen worden uitgestald of verkocht, en dat Ivooplieuen en VVinkeliers hunne waren niet zullen mogen uitstallen noch met opene deuren ver- koopen." Art. 3. »Dat gedurende den tijd voor de openbare Godsdienst- oefening bestemd, de deuren der Ilerbergen en andere plaatsen alwaar drank verkocht wordt voor zooverre dezelve binnen een besloten kring der gebouwen liggende zijn, zullen gesloten zijn, en dat ook gedurende dien- zelfden tijd geenerhande spelen, hetzij kolven, balslaan of dergelijke mogen plaats hebben." Art. 4. "Dat geen openbare vermakelijkheden, zooals Schouw- burgen, pubiieke Danspartijen, Concerten en Harddra- verijen, op de Zondagen en algemeene Feestdagen zullen gedoogd worden; zullende het aan de plaatselijke be- sturen worden vrijgelaten liieromtrent eene uitzondering toe te staan, rnits niet dan na het volkomen eindigen van a lie C^odsdienstoefeningen.,, Art. 5. ?IaatseUjke Pclitie zorg zal dragen, teneinde j r bewegingea en gerucht in de nabiiheid der gebouwen, tot de openbare Eeredienst bestemd, en in net algemeen alies wat dezelve zouden hinderlijk ziin, voor te komen of te doen' ophouden." Art. 6. »Dat de overtredingen tegen de bepaiingen van dit besluit naar gelang van persoon en omstandighederi, zullen gestraft worden met eene boete van niet hooger dan vijl en tnHnlig guldenof met eene gevangenisstraf van met ianger dan drie dagenvoor de overtreders die buiten staat mochten zijn deze boete te betalen." Art. 7. "?ab blJ een tweede overtreding de boete of straf zal verdubbeld worden, en wijders alle de te koop gelegde of uitgestalde goederen verbeurd verklaard, en de ller bergen of andere pubiieke plaatsen, vooreen maaiid gesloten. »En dat door deze algemeene verordeningen alle daar- mede met overeenkomstige Provinciale of plaatselijke Reglementen en inrichtingen zullen worden gehouden voor vervallen. Burgerneester on Wethouders, de aandacht der inge zetenen op de voorschreven bepaiingen vestigende, noodigen dezelve teyens mt om door eene stipte inachtneming derze ve, tot de nuttige en wijze bedoelingen van Zijne Majesteit mede te werken. En opdat niemand hiervan eenige ohwetenhoid zoude kunnen voorwenden zal deze worden afgekondigd en hjkTs Waar ZUlkS binnen deze gemeente gebruike- Gedaan te Ter Neuzen, 1 Mei 1912. Burgerneester en Wethouders voornoemd, •I. HUIZINGA, Burgerneester. L. WABEKE, Secretaris. ■■in■■mm hiiam i>iiiin^m«nmran»«!i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1