AI g e m e e n N«ieuws- en Advertentieblad Zeeiiwsch-Vlaanderen. BEKENDHHAKING. den prijs De beste voor No. 5755 Zaterdag 27 April 1912 52e Jaargang. Binnenland. Gemengde berichten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,65 en voor het overige Buitenland 2,Men abonneert zich by aile Boekhande- iaars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTEN TIENi Yan 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. By directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie woidt de prys slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefqon No, 25. InzencLmg van advertentien v6or 1 uur op den dag der uitgave. BEBSTB BIj-A-ID. Bargemeester en Wethouders van H 0 E K maken bekend, dat de ouders of verzorgers, die hunne kinderen of pupillen op 1 JKei a.s. op de openbare lagere school wenschen te zenden, zich daartoe tot en met 30 dezer "by het hoofd der school kunnen aanmeiden. Kinderen, die zes jaren oud zijn, of dit in den loop van het jaar worden, worden toegelaten. Hoek, den 3 April 1912. Bargemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. EERSTE KAMER. Vergadering van Donderdag. Na afdoening van eenige kleinere wetsont- werpen (waaronder dat ter bestriding der kosten in verband met het nieuwe departements- gebouw voor het Ministerie van Buitenlandsche Zaken) zet de Kamer de behandeling voort van het Bouwwetje. De heer Van der Feltz handhaaft bij repliek zijn reeds in eersten termijn geopperde bezwaren tegen het ontwerp. IS a dupliek van den Minister van Binnen- landsche Zaken wordt het wetsontwerp aan- genomen met 27 tegen 16 stemmen (rechts tegen links). Vervolgens is de Armenwet aan de orde. De heer Bavinck juicht toe dat de Minister het subsidiair karakter der burgerlijke armen zorg zoo flink heeft gehandhaafd. De Overheid kan, noch mag zijn het orgaan van barmhartig- heid, ook niet van ethisch standpunt beschouwd. Liefdadigheid beoefenen is een zaak van parti- culieren aard en van de kerk, en kan niet beoefend worden door de Overheid, die toch immers zelve niets bezit, maar al het geld, waarover zij beschikken kan, moet vinden uit opgelegde belastingen. Buitendien zou speciale Overheids armenzorg leiden tot verzwakking van de energie tot arbeiden bij het individu. Intusschen zal spreker zijn stem aan het ontwerp geven, hoofdzakelijk op grond dat hij er een bescheiden stap in ziet om te komen tot eenige organisatie op het terrein van ar menzorg. In den breede zet spreker in verband hiermee uiteen, dat er een soort van armoede is waartegen de Overheid wel degelijk geroepen is op te treden en leniging te brengen, n.l. de sociale armoede, voorkomende uit verschilleude oorzaken als werkeloosheid e. d. In die richting had het wetsontwerp zich meer moeten bewegen. De Minister van Binneulandsche Zaken, toe- gevende dat de armenzorg in de eerste plaats behoort tot de taak der particuliere en kerke- lijke barmhartigheid, verdedigt niettemin de plicht der overheid om ongelukkigen, die door de partuculiere barmhartigheid niet of niet voldoende meer kunnen gesteund worden, voor algeheel verval en misdaad te behoeden, door ze aan hun lot over te laten. Het wetsontwerp wordt zonder stemming goedgekeurd. Na de gjmze kwam in behandeling een motie- 't Hooft. om de leden bij de inzending van bun geloofsbrief te laten volstaan, hetzij met het uittreksel uit de lijsten der hoogst aan- geslagen, hetzij met de verklaring welke der hooge en gewichtige betrekkingen zij be- kleeden of bekleed hebben. De heer 't Hoott licht deze motie uitvoerig toe. De gekozene loopt de kans voor korter of langer duur van de werkzaamheden der Kamer te worden uitgesloten, als bij weet waar bij aan toe is. De heer Lanschot bcstrijdt de motie, omdat de tekst van art. 122 duidelijk en helder is. De heer Lely bestrijdt haar ook. Ook de beer Van Nierop. den toets der vergelijking met andere goedkoope merken doorstaan. Inderdaad is het Bij repliek trekt de heer't Hooft zijn motie in. Hierop gaat de Kamer tot nadere bijeeuroeping uiteen. Naar bet „Vad" verneemt, heeft H. M. de de Koningin zich in beginsel en onder zekere voorwaarden bereid verklaard een paleis te aan- vaarden op Zorgvliet, te's Gravenbage, waardoor dan de gemeente de beschikking zou krijgen over bet terrein van het tegenwoordige paleis om daar een nieuw raadhuis te slichten. Vast staat, zoo zegt het blad, dat van B. en W. in een der eerstvolgende raadzittingen mede- deelingen omtrent deze aangelegenheid kunnen worden tegemoet gezien. Naar het Hbl. vernam, is een wijziging gebracht in het reglement voor den dienst der Rijkstelegraaf. Daarom zal van 1 Mei a.s. af de verplichting zijn opgegeven om de afgifte van telegrammen te doen geschieden tegen onder- teekening van een ontvangstbewijs, door of na- mens den geadresseerde. Slechts in enkele ge- vallen zullen die ontvangstbewijzen worden ge- vorderd. (jms MO In een oogenblik stond het gebeele scbuurtje in lichte laaie en was aan blusscben geen denken. Door vereenigde krachten kon men de aangrenzende buisjes, alsmede de scbuur van den iandbouwer J. Herman redden. Het schuur- tje, dat tot aan den grond afbrande, was ver- zekerd bij de Vereenigde Eigenaars te Gent. Boschkapelle. De hoogere klassen der school zijn weer gedurende enkele weken voor een groot deel ontvolk door het wieden zelfs kinderen van acht en negen jaar trekken mede naar de vlaschakker, verlokt als de ouders zijn door de groote verdiensten van hun kroost 't blijft niettemin een treurige toestand. Een van onze drie wiedbazen trekt er op uit met een kooi van 80 man Houteuisse. Vlug. Zaterdag slaagde te Breda voor de akte van onderwijzer de beer W. P. Bonn albier, leerling van de R. K. kweekschool te Oudenbosch. Maandag werd hij reeds zooals wij reeds meldden, benoemd tot onderwijzer aan de R. K. Jongensschool te Hulst en Donderdag trad hi] al in betrekking. TER NEUZEN, 24 April 1912 iraac Op de vergadering van de Oostelijk Zeeuwsch-VlaanderenscheConcours-Hippiqueter- eeniging, gehonden Zaterdag 1.1. te}n bliizt) van den* beer M. Kbol#'td Axel, weiii,fJbe^lbtfeh'<?el vereeniging samen te smelten met de Vereeni- ging van Zeeuwscbe Fokkers van het zware trekpaard. Deze samensmelting was op voorgaande ver gadering reeds voorbereid en heeft nu haar beslag gekregen. Aan de leden zal eene cir culate verzonden, hen inlichtende omtrent de voorwaarden waarop ze lid kunnen blijven van de Vereeniging van Zeeuwsche Fokkers. De contributie blijft 1.50 per jaar. Alle eigendommen zijn aan de nieuwe ver eeniging overgegaan, ook het goed slot der rekening over 1911, dat bleek te zijn 7.41. Te Oostburg zal in de maand Augustus een huisvlijt-tentoonstelling worden gehouden; Tevens zal gelegenheid worden gegeven tot het inzenden van antiek porselein en kunstsnijwerk. Koewacht. Woensdagnamiddag om 5 uur brak door een onbekende oorzaak brand uit in het landbouwersscbuurtje van D. v. d. Velde op den Ouden Molen. Doordat er spoedig hulp kwam opdagen, konden de varkens gered worden. Het muziekkorps van bet Leger des Heils te Utrecht heeft Zondagnamiddag een uitvoering van gewijde muziek gegeven in bet Hooge lahdspark aldaar. Op bet programma kwam o. m. voor bet lied „Nearer my God to Thee", dat volgens de berichten door de scbeepskapel van de //Titanic" gespeeld werdkort voordat dit schip zonk. Staande, de hoofden ontbloot, speelde het muziekkorps dit lied viermaal, telkens de woor- den van elk der vier verzen zingend herhalend. Liederenblaadjes waren onder bet publiek rond- gedeela waarop de woorden voorkwamen. Door de zusters werd onder bet publiek geld inge- zameld. De opbrengst was 121 dit geld vermeerderd met eenige giftjes komt ten bate van de nagelaten betrekkingen van de veron- geiukten. Eenigen tijd geleden weigerde de ge- meenteraad van Etten en Leur een benoeming te doen uit de hem aangeboden voordracht van hoofd eener school. in de jongste vergadering kwam deze be noeming weer aan de orde thans kwamen uit de bus 12 bianco briefjes. De raad zal nu aan Gedeput. Staten de reden van deze bandelwijze uitvoerig uiteenzetten. Naar aanleiding van de ramp met bet s.s Titanic" heeft bet Hoofdbestuur der Cana dian Pacific Spoorweg Maatschappij en Atlantis- cbe Stoomvaartlijnen te Montreal telegraphiscb aan al bare agenturen bericht, dat al bare stoom- sebepen onmiddelijk zullen worden voorzien van een voldoend aantal reddingsbooten om bet maximum aantal passagiers en de volledige be- manning jn gevaPvan nood te kunnen redden Reedk, ..yf)$en booten dezMgatschappi nvan vrtje^ r^cjdingsrmateriaal vooraien dah bij de wet is voorgeschreven. Een jeugdige Duitscher trok in een der groote hotels te Amsterdam de aandacbt wegens de groote verteringen die bij er maakte. De politie werd erop opmerkzaam gemaakt, en spoedig bleek haar, dat zij te doen bad met een 15jarig jongbeertje, dat er met 1100 mark van zijn vader vandoor was. De jongen is aangebouden. Ds. Ewoldt. Naar de Tel. verneemt geschiedde de arres- tatie van Ds. Ewoldt Dinsdagmiddag op last van den procureur-generaal bij het gerecbtshof te Leeuwarden. De politie vond Ds. E. niet in de pastorie te Oosterzee, docb in het dorpje Ecbten. Hij was naar den rijksontvanger te Lemmer geweest, om zijn, hem nog toekomende tractement in ontvangst te nemen. Hij werd opgesloten in de gevangenis te Heerenveen. Het gerechtshof te Leeuwarden heeft bevolen, dat Ds. Ewoldt terecbt zal staan voor de recht- bank te Heerenveen. Een jongen was op een stuk bouwland aan de Nieuwe Koekoekstraat te Utrecht. De eigenaar, die hem daar snapte en meermalen ast heeft van jongens uit die buurt pakte den knaap beet en gelastte dezen, dat hij bet ^and zou verlaten, door over een sloot te springen. lie sloot nu was tamelijk breed en bet jonge- menscb bad er heel weinig zin in, om den sprong te wagen. De land-eigenaar greep den knaap daarop beet en wilde hem over de sloot gooien. Maar zoo ver bfeken 's mans krachten niet te reiken de jongen kwam niet aan den overkant terecbt, docb wel midden in de sloot. De jongen kon zich zelf niet redden en moest de bulp van den man inroepen, die hem te water had geworpen. Het publiek, dat een en ander had gezien, was zoo woedend op den Iandbouwer, dat men hem te li]f wilde gaan. Politie moest er aan te pas komen, om den man in bescherming te nemen. Deze zal nu wel geleerd hebben, dat men z'n eigen rechter niet mag wezen. (H. D.) Waar een wil is, is een weg Voor de akte Lager Onderwijs, te's Graven- hage, slaagde de heer J. M. V ellekoop, uit Mon ster. Genoemde persoon, die reeds 25 jaar is en tot op den laatsten dag in de tuinderij werk- zaam was, heeft blijk gegeven, dat, waar een wil is, ook een weg te vinden is. In zijn vrije uren heeft bij zijn studie volbracht en dat slechts in een zeer korten tijd. Nog geen drie jaren deed hy er over. Dit is in een 3tal jaren nu reeds de derde in Monster, die op zoo energieke wijze die akte wist te balen. Een inlandsch sprooJeje. Klakak schryft de correspondent van Uit bet-Soer. Hand.: De aardbevingsperiode behoort gelukkig tot het verleden. Veel scbade is er niet veroor- zaakt. In de desa Soember Betong hebben een paar inlandscbe buizen het afgelegd en daarbij is het gebleven. Persoonlyke ongelukken zijn niet gebeurd. Met betrekking tot de aardbevingen vertelde men mij bet volgende inlandscbe sprookje De Smeroe en de Lamongan zijn man en vrouw, die er ieder een eigen huishouden op nabouden. Nu heeft mevrouw Lamongan een mooie kip, een reuzenexemplaar, met diamanten oogen, een gouden snavel en een vedertooi naar ratio. Zooals bet in meer buishoudens gaat, lieten de beer Smeroe en ook mevrouw Lamongan het drinkwater vallen, bestemd voor die pracbt- kip. Dit dier liep toen, door den dorst gekweld, van den eenen berg naar den anderen om water te zoeken en stapte daarbij zoo hard, dat er aardschuddingen door ontstonden. Jammer echter kon kippetje geen water vinden, want dit was immers uitgescbud. Eindelijk vond de goede kip wat water in eene desa achter ■Smeroe. BBb^thenscheii "echter (en die zijn er) trachtten die kip in te palmen, gelukkig tevergeefs. Het tegenspartelen van de kip om aan de vervolgers te ontsDappen, zijn de bevigere schokken geweest. MoraalMors niet met water en steel niet andermans kippen. Zooals reeds aangestipt, is nu alles weder tot kalmte gekomen. De beesten die voor en gedurende de uitbarsting buitengewoon onius- tig waren, en de menschen niet minder, zijn thans weder in hun natuurlijk doen, en dit is goed ook. De noordelijke top van Lamongan heeft eene wijziging ondergaan. Van een noor- delijken top mag men nu niet spreken want die bestaat niet meer en voor zoover ik met ken kijker beb kunnen nagaan, is thans de rug van den Lamongan min of meer vlak, zonder noemenswaardige uitsteeksels. Men vertelde mij dat eenige zeeofficieren den Lamongan hebben beklommen deze heeren zullen natuurlijk betere inlichtingen kunnen verstrekken dan mij moge- lijk is. den u O'ljll i Dit blad verBChtJnt ilHandas-. en rtpUvavond, ■itseinnderd op »>e8)daKen 1»IJ de Flrma J. V-ftM IK. te Ver Weazen. 3§£

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1