A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. AANBESTEDIN G. GELDLEENING. No. 5753 Dinsdag; 23 April 1912. 52e Jaar^ang. 19,000, BEPROEFDE LIEFDE. 7k.. C.4272| r PROEF ZE NAAST ELKAAR VAN HOUTEN'S R()NA gp^. en gij blijft bij 1 Kg. f 1,50 7a.. - 0,80 7io„ 0.18 FEUILLEJOM. DE VOLKSDRAN K BIJ UITNEMENDHEID. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,65 en voor het overige Buitenland. 2,Men abonneert zicb bp alle Boekhande- iaars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. AD YEKTENTIOi Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prps slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 1 uur op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders van TER NEU ZEN, zuilen op Hlaandag den 29 April 1912, des namiddags 3 uur ten G^meentehuize, in bet openbaar aanbesteden Met bouwen van School- gebouw voor middelb^pr onder- wijs, met gymnastiek- en ie&kenzaal te Ter Neuzen. Het bestek met 4 teekeningen zal vanaf 18 April 1912 ter gemeente-secretarie ter inzage liggen en aldaar tegen betaling van 2,50 verkrpgbaar zijn. Nadere inlichtingen worden alle werkdagen van 912 en van 2—6 uur ten gemeentehuize verstrekt door den Gemeente- Bouwmeester. Ter Neuzen, 25 Maart 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. VISSER, Lo. Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van HOEK maken bekend, dat ten laste dier gemeente wordt aangegaan eene leening van tegen eene rente van 4 °/0's jaars, in aandeelen van 500, waarvan te beginnen met 1913, ieder jaar minstens een aandeel wordt afgelost. Het plan der leening is op de Secretarie of op aanvraag gratis verkrijgbaar. Aanbiedingen worden voor 15 Mei a. s., ingewacht bij den Burgemeester. Hoek, 22 April 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. TER NEUZEN, 22 April 1912. Bij Kon. besluit is benoemd tot kantonrechter te Rotterdam de heer Mr. G. W. F. Wentholt, kantonrechter te Ter Neuzen. Verleden week is in de Wester-Schelde een tweede vijfdraadstelegraaf- en telefoonkabel gelegd, loopende van Waarde tot Walsoorden, ter hoogte van de Magere Marij. //Vader!" zeide het jonge meisje zacht en smeekend, terwijl zij de handen voor het gelaat sloeg. //Je leest den brief luide voorherhaalde Krussof het bevel. „Je hebt geen reden je te schamen. Wat vreemde menschen ook zullen babbelen of kletsen, onze vrienden hier bijeen, zullen ten minste vernemen, hoe zich alles toe- gedragen heeft. Ach, mijnheer Halenbek, wees zoo goed, en lees gij, als mijn dochter mij niet wil gehoorzamen." De bankier trad, naar voren. ,Uw vader heeft gelijk, lief kind," zeide hi} zacht. Het is beter voor u, als de zaak dadelijk opgehelderd wordt." Else hief het hoofd op. /rAls vader gelijk heeft, antwoordde zij op vasten toon, ,/dan wil ik den brief ook wel zelf lezen." En met een bedaarde, vaste stem begon zij //Karzig, Woensdagavond. Lieve Else Wat ik nimmer in staat geweest zou zijn om u persoonlijk te zeggen, dat zult gij thans schnftelijk van mij hooren. Stond ik voor u, eenander merk EN EEN ANDER MERK GOEDKOOPE CACAO VIERKANTE BUSSEN fJ.'Mi Van Kloosterzande wordt over Hengstdijk rechtstreeks -naar Ter Neuzen een nieuwe lijn aangelegd. Het niet zelden voorkomen van storingen op de eerste lijn, heeft tot dezen practischen maat- regel doen overgaan. De door de voetbalvereeniging Sparta van Ter Neuzente Vlissingen gespeelde wedstrijd tegen dan zou alles voor dien eenen wensch moeten wijken, u tot mijne vrouw te maken mijn be sluit zou als kaf voor den wind vervliegen, zooals reeds vele mijner besluiten. Ik moet het schrpven en den brief dan zoo spoedig mo- gelijk uit huis brengen, zoolang ik nog de zedelijke kracht heb om te handelen als een man van eer, nu mijn toestand mij verplicht te handelen. Ik wil thans doen, wat ik reeds vroeger had moeten doen, toen gij er om gesmeekt hebt. Maar nog is het niet te laat u te redden. Wat tusschen ons voorgevallen is, zal, uwerzijds ten- minste, spoedig vergeten zijn. Als men ons morgen daarentegen verbindt, dan zou onze ellende niet eerder een einde nemen, dan als men mij in het graf legde. Daarom wil ik u de verzoeking besparen mijn dood te moeten wenschen, en mijzelven voor den pijnlijken arg- waan, dat gy zulke gedachten zoudt koesteren. Lieve Else, ik zal u niet trouwen. Vermoedt' gij, wat deze woorden mij kosten Meer, veel meer dan gij gelooft. Mij is het, alsof ik het merg uit mijn beenderen moest weggeven. Mooie praatjes kan ik niet houden, en 'tis me ook bepaald onmogelijk een minnebrief te schrpven. Mijn leven is daarop niet ingericht geweest en bovendien gevoel ik eerder toorn dan teederheid voor u en de omstandigheden, die mij tot dit besluit dftongen. Maar des- E. M. M. II voor den E. M. M. beker is door den Nederlandschen Yoetbalbond ongeldig verklaard wegens het niet doen seheidsrechteren door een door dien bond benoemden functionaris. Evenzoo is dit geval met den wedstrijd Zee- landia (M.)E. M. M. I. •Beide ontmoetingen moeten dus overgespeeld worden. niettemin zijt gij meer voor mij, dan mijne moeder voor mij was en die was het eenige vrouwelijke wezen dat ik lief had en hoogachtte, tot ik u leerde kennen. lk doe alle moeite, u de gevoelens en de gedachten te doen kennen, die mij tegenwoordig drijven, maar mijn verstand is nooit bijzonder scherp geweest en juist thans is het stomper dan ooit te voren. Ik zal 't u zoo zeggenik vereer u hoog, lieve Else en ik bemin u. Dit zij het bewijs daarvoor in het laatste uur, nu niets mij meer in den weg staat, u tot de mijne te maken, doe ik afstand van alle aanspraken op u, slechts op grond omdat ik geloof, dat gij ontslagen wenscht te zijn van uw gegeven be- lofte en dat het u innig gelukkig zal maken weder vrij te zijn en een ander man te huwen. Maar niet alleen mijne liefde wordt door dit besluit vernietigd en gebroken, ik doe daarmee tegelijkertpd afstand van de gelegenheid, mij van mijn schulden te bevrijden, die mij dage- lijks in de meest onaangename toestanden bren gen, waaraan ik mij steeds heb trachtten te onttrekken door de eene dwaasheid op de andere te stapelen. De som, die uw vader mij beloofde te zullen uitbetalen als uw bruiloftsgift, had mij uit het moeras geholpen. Ter wille van u doe ik ook daarvan afstand. Gij hebt alles, wat nog goed in mij was, aan de oppervlakte gebracbt. Als mijne vrouw zoudt gij wellicht nog een bruikbaar mensch Men schrijft ons Van wege de Centrale Raffeisen-Bank te Utrecht, waarbij de meeste Boerenleenbanken uit Zeeuwsch-Vlaanderen zijn aangesloten, is een verslag verschenen over 1911 zijnde het dertiende boekjaar. Uit dat verslag blijkt, dat de Centrale Bank in het afgeloopen jaar sterk is vooruitgegaan. Op 1 Januari 11. waren daar van wege de aangesloten Banken geplaatst over de 6 millioen gulden, terwijl aan voorschotten was verstrekt ruim 1 millioen gulden. Het aantal Banken vermeerderde in 1911 met 69, zoodat op 1 Januari 1912 waren aangesloten 385 banken. In het jaar 1911 werd eene winst gemaakt van f 10815,29' waarvan in de re- servekas zal gestort worden 10065,82s, dat daardoor zal stijgen tot 64732,60. In Zeeland zijn aangesloten 25 banken met een ledental van 1783. De meeste leden heeft Lamswaarde 178, dan volgen Kloosterzande met 125 en Koewacht met 116. De minste heeft Grijpskerke nl. 17. Op 1 Januari 1911 hadden de banken in Zeeland aan spaargelden ruim 1 millioen gulden. Het meest had Lamswaarde namelijk 190395,73. Daarop volgden Klooster zande en Oostburg. Het minst hadden Grijps kerke en Hulst. Aan voorschotten was verstrekt f 527,994,26. De meeste hadden Lamswaarde, St. Jansteen, Kloosterzande en Koewacht. Lams waarde en Nieuw-Namen hadden de meeste gelden verstrekt in loopende rekening. Slechts 2 banken in Zeeland bezateu effecten nl. Lams waarde voor 46,733,87 en Oostburg voor f 7,129,68s. Bovendien bezat Lamswaarde aan vaste goederen f 8000. De meeste winst was gemaakt door Oostburg en Koewacht nl. /425,37 en 383,35. Drie banken hadden een verlies nl. Clinge 19,46, Grijpskerke 169,84 en Stavenisse 164,12. Ofschoon Lamswaarde van alle banken in Zeeland de grootste zaken doet, had het toch maar eene winst van 211,68. Dit komt, omdat het als onkosten te boeken had 2069,40 (aflossing, rente en onderhoud vereenigingsge- bouw). Op 1 Januari 1912 hadden slechts drie banken in Zeeland voorschotten van de Centrale namelijk Hoedekenskerke met /"2903,61, Hulst 1570,21 en Ossenisse f 8662,42. De andere hadden alle geld in Utrecht uitstaan. Het meeste had Oostburg 70313,17. Daarop volgt Zuid- dorpe met 54815,28s. Het minst had Hengst dijk 73,37 daarop volgt Lamswaarde met 568,39s Lamswaarde heeft 5 aandeelen bij de Centrale, St. Jansteen, Kloosterzande, Koe wacht, Kruiningen, Tholen en Wemeldinge 2, de andere 1. uit mij gemaakt hebben. Maar ook zoo zal ik in het vervolg beter zijn dan ik geweest ben, omdat ik u bemind heb en omdat mij het bewustzijn blijft, tenminste eenmaal een dienst, die mij iets kostte, bewezen te hebben aan een men- schelijk wezen. lk weet, wat u er toe bracht, mij uw jawoord te geven en de gedachte, dat gij zooveel kondet doen en mij daarentegen zoo gering schattet, pijnigde mij onophoudelyk en toch had ik er u des te inniger om lief. Toen ik u na uw ziekte terugzag, bemerkte ik, hoe weinig leans er voor mij bestond, een plaats in uw hart te zullen winnen. Toen reeds stond ik op het punt, u de vrijheid terug te geven, maar de kracht daartoe ontbrak mij nog. Heden zeide ik het volgende tot mijzelven Trouwen wij dan worden drie menschen diep ellendig, tot het einde van hun leven. Trouwen wij niet, dan wordt slechts een ongelukkig. Recht is derhalve, dat de meerderheid 't wint. Het is beter, dat twee in het aardsche hemel- rijk binnengaan, dan dat drie elkander in der eeuwigheid verwenschen en vervloeken. Ik maak nu echter dat ik wegkom, zoover moge- lijk. Ik mag niet in uw nabijheid blijven. De koorts in mij moet eerst afkoelen. Het zou kunnen zijn, dat mijn besluit mij ging spijten. Is 't niet verachtelijk zijn zwakheid zoo te kennen en er toch machteloos tegen te zijn (Wordt vervolgd.) YER tfElIZESSCHE (III RAVI' Oil bind versdiijnt metWuenitdikg- en Vrijdaaravonil, nllgezoB<lerd op FeciitdBKen bij de Firms 1*. ViH DR MAIDK), te Vmr Mesien. 32) ii J KONA Cacao

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1