A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad v o g r Zeeuwsch-Vlaanderen. AANBESTEDlNa ft Van Houten s lie beste voor den prijsj No. 5750 Dinsdag IB April 1912 52c Jaargan# S1M SETTIEA A B. Buitenland. Tetu lle tohT EEPR0EFDE LIEFDE. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1, franco per post Yoor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40.' Voor Amerika 1,65 en voor het overige Buitenland 2,—. Men abonneert zich by alle Boekhande laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders ADYERTENTIENi Van 1 tnt 4 rebels f 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsirg derzelfde adver en le wor prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitga /e J. HUIZ1NGA, Burgemeester en Wethouders van TER NEU- ZEN, zullen op ffiaandag den 29 April 1912,d es namiddags 3 uur ten Gemeentehuize, in het openbaar aanbesteden Het bouwen van een School" gebouw voor middelbaar coder- wijs, met gymnastiek- en teekenzaal te Ter Neuzen. Het bestek met 4 teekeningen zal vanaf 18 April 1912 ter gemeente-secretarie ter inzage liggen en aldaar tegen betaling van 2,50 verkrijgbaar zijn. Nadere inlichtingen worden alle werkdagen van 912 en van 2—6 uur ten gemeentehuize verstrekt door den Geineente- Bouwmeester. Ter Neuzen, 25 Maart 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. VISSER, L«. Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. leder die een proef neemt met zal tevreden zijn en moeten erkennen dat deze cacao is 1 Kg. i -O.SojHo,, -0.18 In den strijd om het presidentschap van de Vereen. Staten schijnt RooSevelt het weer te zullen winnen. De staten Illinois, Michigan en Maine hebben zich voor Roosevelt uitge- sproken, wiens nederleggen in enkele andere staten daardoor volkomen worden vergoed. Dat //Teddy" nog altijd populair "is bij de groote Gustaaf beefde als in doodsangst. ffGa mij uit den wegriep hij bijna smeekend. ,Om Gods wil, terwille van u zelf, kom niet te dicHt bij mij Ga toch heen, baron, ik bezweer't u Spreek geen woord meer Ach, ga dan toch O, hoe heb ik gewensckt, dat wij elkander nooit weer zouden ontmoeten en weer brengt de duivel ons hier bij elkanderMensch wanueer ik aan den dag van morgen denk en u hier voor mij zie, dan sta ik voor niets meer in. Ga nu heen en kom mij niet meer onder de oogen, ontvlucht mij, zooals gij den dood zoudt ont- vluchten z/Ach, schei toch uit met dat gezwets ant- woordde de baron wrevelig. //Je zult dadelijk wel een toontje lager zingen 1" z/Uit den weg," gilde Gustaaf, in de hoogste woede. Hi] wilde langs den baron gaan. Deze eekter greep hem aan zijn jas en hield hem vast. Gustaaf hief zijn zwaren wandelstok op, alsof hi] den dader wilde neerslaan. Maar hij bezon zich nog te rechter tijd en wierp den stok weg, om de verzoeking te weerstaau. /;Maar luister dan toch een oogenblik naar mij, dwaze kerel massa, bleek uit een onlangs door hem gehouden rede te Chicago, waar duizenden uren lang wachtten voor het hotel waar Teddy logeerde en voor de vergaderzaal, om den beroemden man te zien en toe tejuichen. Natuurlijk kon de vergaderzaal, waar 5000 menschen aanwezig waren, niet alle nieuwsgierigen bevatten. Daar- om kwam Rosevelt nog op 't balkon van zijn hotel. Hij sprak de geestdriftig joelende menigte toe. Niemand kon een enkel woord verstaan van wat hij zei, maar het is voor de buiten- staanden voldoende Teddy's sprekende kop en zijn krachtige gebaren te zien, om bun opwin- ding over 't kookpunt te brengen. Een uur lang heeft Jan-pubiiek zich schor geschreeuwd ter eere van den grooten man. Zeldzaam be- wijs van populariteit voor een man, die reeds voor 't begin van deu verkiezingsveldtoeht als een gevallene werd beschouwd. Niet lang geleden had Taft in dezelfde zaal van ChicagS gesproken, maar toen geen bruisende riep de baron, Gustaaf nog steeds bij zijn jas vasthoudende. ,1k heb een nieuwtje voor je, dat je hooren moet." „Vloek over ubrulde Horen en met de kracht van een waanzinnige wierp hij zich op den baron, greep hem om den hals en slingerde hem op zijde. Zaruba wankelde. Zijn voet gleed uit en met een ontzettenden angstkreet, die door de echo in het woud weerkaatst werd, viel hij over de brugleuning naar beneden in de diepte. Gustaaf zag hem verdwijnen en in hetzelfde oogenblik herinnerde hij zich met vreeselijke helderheid dat juist onder deze plek, vijftig voet diep, de kolk lag. Minuten lang heerschte de diepste stilte en daarop hoorde de schuldige man plotseling, den luiden roep eener vreemde stem. Het kwam hem voor, dat dit de stem moest zijn van den wreker. Zijn haren rezen ten berge, afschuw en outzetting maakten zich van hem meester en hij vluchtte, zoo snel zijn voeten hem konden dragen. XII. In de woning van Krussof heerschte een feestelijke drukte, want heden was het Else's huwelijksdag. De getuigen van het huwelijk, eenige voorname burgers uit de stad met hunne vrouwen, waren reeds ter plaatse en zaten in de kamer van den vader der bruid, in rustige geestdrift en schorre kelen. Toch verwacht men nog dat Roosevelt op de Nationale Conven- tie der republikeinsche partij, die van den zomer te Chicago wordt gehouden, een harden dobber zal hebben om Taft als canaidaat voor 't presi dentschap te verdringen. Daarbij gaat het tusschen twee republikeinsche candidaten, die feitelijk dezelfde hervormingen op't gebied vau tarieven, trustwezen, belastingen, justitie en kiesrecht, nastreven. Tegen de alom stijgende prijzen weet geen der partijen raad. Men bazelt in rederijkerstaal over groote her vormingen, waarvan in de praktijk toch niets kornt, omdat partijen belang hebben bij het behoud van deu toestand zooals hij nu is. De democraten houden zich koest. Zij zien met leedvermaak den fellen broederstrijd in het republikeinsche kamp. 't Beste wat de demo- kraten kunnen doen iszwijgen en bij de verkiezingen deu buit binnenhalen. Zij rekeuen er op ook in den Senaat de meerderkeid te behalen by de a. s. verkiezingen. Hoe hoog tengevolge van de jongste successen vau Roosevelt, de golveu der hartstochteu in de republikeinsche zee weer gestegen zijn, moge biijken uit de verrukte uitlating van deu ex- president, toeu hij kennis kreeg van den uitslag in Illinois: Wij hebben ze over het touw ge- mept", heeft de ex-president uitgeroepen, welke bokser-term beteekent, dat men den tegenstander zoo'n klap heeft gegeven, dat hij over touw rolt, dat de kampplaats omsluit en hij dusdenwed- strijd heeft verloren. Te Nizza zijn Vrijdagmorgen de Fransck- Engelsche feesten begonnen. Er heerschte prach- tig weer en op de promenade des Anglais, waar de troepenrevue zou plaats hebben, waren tal- rijke menschen op de been. De I ransche Ministers en de Engelsche gezant, benevens verscheidene vorstelijke personen, onder wie het Zweedsche Koningspaar, woonden de onthuliing van het gedenkteeken voor Koning Edward en Koningin Victoria bij. Minister-president Poiu- care, de Engelsche gezant Bertie en de burge meester van Nizza hielden toespraken. Tijdens de revue van de troepen en van de vloot voerden verscheidene vliegmachines evo- luties uit boven de baai. Volgens den berichtgever van de //Avanti in Tripolis lieerscht er onder de reservisten van 1888 een sterke opwindiDg, omdat hun ver- vanging door versche troepen uit Italie nog steeds op zich laat wachten. Er zijn reeds verscheidene gevallen van tuchteloosheid voor- gekomen en enkele soldatim zullen voor den krijgsraad moeten komen. Generaal Caneva meldt, dat de Italianen het afwachting, ouder het genot van koek en wijn. Krussof was in de beste stemming en had voor ieder een vriendelijk woord over. Maar ook zag men hem aan, dat hij een hooge burst zette in het gevoel der nieuwe. waardigheid die hem wachtte wie zou ooit vermoed hebben dat hij eenmaal den schoonvader van een baron zou worden. Tegen twaalf uur verscheen de bankier Ha- lenbek. Geheel in pels gepakt, stapte hij uit het door paarden getrokken rijtuig. Van alle kanten begon men naar den brui- degom te vragen, die nog steeds op zich liet wachten. De klok sloeg half een en Zaruba was er nog steeds niet. ,/De baron zal gisterenavond weer wat vroo- lijker geweest zijn dan goed voor hem was, merkte Halenbek op, tegelijkertijd naar buiten gaande om den met sneeuw bedekten straatweg af te zien. De storm van den afgeloopen nacht had plaats gemaakt voor een wiudstilte en het schoone winterlandschap werd verlicht door een helder zonneschijntje. Ook Krussof kwam naar buiten om naar zijn schoonzoon uit te zien. Zijn linkerhand was diep verborgen in zijn broekzak, terwijl bij met de rechterhand met toenemend ongeduld laDgs zijn gladgeschoren kin streek. Wat te veel is, is te veel," prevelde hy fort Buchames, bij de grens van l"ms- heb^® bezet. Een ,/groep vijanden vie het fort aa maar werd door Askans en de kanonnen oorlogsschepen teruggeworpen. TER NEUZEN, 15 April 1912. In de jl. Donderdag gehouden jaarverga- dering van de vereeniging //De Vereemgde Hand- werksliedeu" die we ditmaal met hebben kun nen bijwonen omdat we daavvan met waren verwittigd, werd als naar gewoonte het jaar- verslag uitgebracht door den heer M. Kijke. Daaraan ontleenen wij dat het aantal donateurs op 1 Jan. 1912 bedroeg 57 en dat der gewone leden 67, zijnde 2 donateurs en 1 lid meerdan het jaar te voren. Is er dns eemge voormt- gang het aantal leden en donateurs moest en kon veel grooter zijn' in eene plaats als ler Neuzen. De werkelijke ontvangsten van con- tributies enz. hebben bedragen <0o,4/ /s en de uitgaven 670,71, zoodat er een goed slot is van /92,16V,- ©P 1 Jan: be.dr0Cg /I tcgoed op de spaarbank, met mbegnp van dat goed slot 325,371/?- Het aan de vereeniging verbonden ziekentonds ontving 194,46, waaronder de helft der contributie vau de gewone leden .ad wo,do. Uitgeoeven werd wegens uitkeeren van zieken- geld aan 13 leden 201 en wegens een mt- keering bij overlijden van een deelgenoot 20, sanren 221, zijnde een hoogere uitgaaf aan ontvangen is van 26,54. Ook het vorig jaar viel voor dit fonds op achteruitgang te wijzen, wat jammer is, maar toch niet anders kan, daar de basis waarop deze instelling rust niet gezond is, evenmin als dit het geval is met vele dergelijke lnstclungen, waarbij niet een flink reservefonds bestaat. Aan wyziging der statuten zal binnen eemge jaren^ moeten worden gedacht. Op I Jan. 11. bezat dit fonds een kapitaal van f 760,93. Het zangkoor, bij de vereeniging beboorende, hoewel weinig leden tellende, doet zyn best De verslaggever spoort hen aan te volhaiden en doet een beroep op de medewerking van de leden of donateurs eu hunne familien, om aan deze afdeeling mede te werkeu. Zy ver- achaflen daarmede zich zelf en anderen geno Wat het onderwys betreft, wel met de mmste zaak die bij de vereeniging behoort, Jaaromtren kan worden gezegd dat het aantal leeihnn "StS'tbS'd. school verlaten om elders een ambachtsschool te bezoeken. Voor hen die financieel daartoe in staat zyn, is he^t^liun eindelijk nijdig. //lets kan een mensch^zich laten aanleunen, maar dit lsbynateeig. aar de,/Zeieelik° hem ginds daar achter die boomen niet aankomen vroeg Halenbek. ,/Neen vriend, dat is de post, ge er van denken, als ik eens lemand naa. het kasteel zond, misschien is er ^l iets gebeurd Met die woorden gmg Krussof, dooi Hahen op den voet gevolgd, weder in hms. Een knecnt moest dadelijk te paard stygein en naar Kamg rijden. Intusschen waren de b ydschap en de trotsche houding van Krussof geheel verdwenen Else zat in vollen bruidstooi in haar kleine kamertje en haar zuster was de laatste hand te leggen aan kleedI en^slu De bruid zat onbeweeglyk stil. Zy hie handen in den schoot, haar gelaat was bleek en strak, als uit manner gehouwen hsar oogen stonden bedroetd en staarden voor zich hoewel er geen traan in te bespeuren viel. Zij dacht aan Gustaaf. Deze was terugge- keerd. Waarom, dat wist zy met, maar zy meende het te kunnen vermoeden en was er bang voor. Hare toestemming dorst zy thans niet meer terugtrekken. Als Gustaaf gekomen was, om zijn aanspraken op haar te doen gelden, dan was hij te laat verschenen. (Wordt vervolgd.) TER SEEZESSCHE COFRAST Dl< on r.iu.,..i>.d, "p oVr De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend dat eene Op'enbare Vergadering van den Gemeenteraad, zal worden gehouden op nonderdaK den 18 April IU1S, des namiddags te 2 ure. Ter Neuzen, den 15 April 1912. De Burgemeester voornoemd, A. VISSER LoB. De waarnemende Burgemeest&r der ge- "meente TER NEUZEN brengt ter.iennis van belanghebbenden, dat door den benoemden Burgemeester, den beer receptie zal worden verleend op Dopderdag 18 April a. s. 's namiddags 3 uren, in de raadzaal. Zij die zich bij die gelegenheid aan den Burgemeester wenschen voor te stellen worden verzocht zich tot dat einde, voor des middags 12 uren, ter Secretarie op een lijst te doen inschrijven. Ter Neuzen, 15 April 1912. De W'J- Burgemeester voornoemd, A. VISSER.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1