A I g e m e e n Nieuws- en AdverterstieiilacI voor Zeeuwsch-Vlaanderen. HINDERWE HINDERWET. I VAN HOUTEN DE BESTE U00B DEN PR!JS DE VOLKSDR No, 5749 52e Jaargang. AANBESTEDING. Gemengde berichten. 1 Kg f 1.50 Zaterdag 13 April 1912 WW cjjgfabriceerd door Goedkoop Alom verkrijqbaar Vz- 0.80 IVIERKGNTE - 0,42/if BUSSEIN 34o„ 0,13 J ffffflOTI ABONNBMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: oor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en voor bet overige Buitenland 2,—. Men abonneert zich by aile Boekhande- Saars, Postdireeteuren en Brievenbushouders advert EJNTIBNi i fnt a rebels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. By directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wor piijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsrmmte berekend. Telefoon No. 2 5. Intending van advartentien v6cr 1 uur op den dag der uitgave. lEGIBXE&STE] BLAD. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, zullen op Maandag den 29 April 1912; des namiddags 3 uur, ten Gemeentehuize, in het openbaar aanbesteden Het voor een yedeeite af- sluiten en rioleeren van de Gemeentehaven, enz. Bestek no 2 met 2 teekeningen zal vanafl3 April 1912 ter gemeente-secretarie ter inzage liggen en aldaar tegen betaling van /J).50 verkrijgbaar zijn. Nadere inlichtinmwr^worden alle werkdagen van 912 uur teril jCTibeente- huize verstrekt door den Gemeente-Boj^wfrfgiester. Ter Neuzen, 25 Maart 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. V1SSER, Lo. Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. in dit nummer komt een advertentie voor der Hollandsche Credietbank, waarin zij Belgische Congoloten te koop biedt. Ie Zoutelande (Zeel.) is een lijk van een ongeveer 50jarige vrouw aangespoeld. Vermoe- delijk afkomstig van een schipop het lijk werden Amerikaansche bankbiljetten gevonden De kleeding was ougemerkt. Het raadselachtige gat in den tuin van den heer Walkers, te Hillegotn, hegint thans ook de aandacht van deskundigen te trekken. Verschillende personen komen zich ter plaatse van den aard der verzakking overtuigen. Een hunner heeft vastgesteld, dat bet gat zich ten un (i(/u I minste nog 12 M. westwaarts onder den grond uitstrekt. Niemand heeft nog een besliste verklaring van het verschijnsel gegeven. Er is den heer W. een nader geologisch onderzoek toegezegd. Het gat heeft thans nog een diepte van 3 M Een overhaaste demping is de heer W. ontraden, dewijl daardoor in de naaste omge- ving een te groote persing zou kunnen ont- staan, met het gevolg, dat er een nieuwe in- stoning zou kuunen gebeuren, welke voor per sonen, daar ter plaatse werkzaam, levensge- vaarlijk zou kunnen wezen. Uit, St. Jacobiparochie wordtaan de H. Ot. gemeld Even 'en oosten van de Zwartehaan, onder St. Jacobiparochie, is in den nacht van Maan dag op Dinsdag een hoogaars, waarmee de mosselvangst werd uitgeoefend, gestrand. De schipper en zijn knecht. afkomstig van lerseke, hebben van 11 tot 3 unr in het water gestaan zich vasthoudende aan de tonwen. Toen zij zich niet langer staande konden houden en geen redding kwam opdagen, zijn ze in zee gesprongen en door de golven aan land gedreven. In deerniswekkenden toestand zijn ze aan de Zwarte haan aangekornen en aldaar door de bewoners van droge kleeren en voedsel voorzien. Het vaartuig is vrij zeker geheel verloren het was niet verzekerd. De diamant-handelaar St., te Amsterdam, verwachtte dezer dagen een pakket, waarin voor ongeveer 5000 francs 2500) aan diamanten zou zitten, welk pakket moest komen uit Ant- werpen. Een brief kwam, waarin de mededeeling, dat de diamanten reeds afgestuurd waren, doch geen diamanten arriveerden. Toen de belanghebbende zifih tot de administrate van het postkantoor wendde, werd hem de geteekende kennisgeving overlegd, want een ander had het stuk blijk- baar ontvangen en het valschelijk en nog wel foutief onderteekend. De zaak wordt onderzocht, maar hiermee heeft de rechthebbende zijn diamanten nog niet terug. De visschers van Lemmer, die de vovige week het op Mirdummerhoek gestrande schip van gebr. Mussche van Kampen hebben gelicht en aldaar binnengebracht, hebben aan dat kar- weit.je nog een aardig buitenkansje gehad. Door de betrokken Ass. Mij. toch is hun voor dit werk de som van f 800 uitgekeerd. Een brutale inbraak had in den nacht van Zondag op Maandag plaats bij den heer Dirksen, Prinsengracht 82, Amsterdam Het was eerst tegen 11 uur 's avonds, dat de heer Dirksen met zijn echtgenoote zich naar een cafe aan de overzijde zijner woniug begaf. Daar viel het hem later op, dat een persoon kvvani, vond hij de straatdeur open en de ka- merdeur op een kier. Ongewenschte bezoekers hadden tijdens zijn afwezigheid een bezoek gebracht. De laden der linnenkast waren geopend en inhoud lag over den grond verspreid. Een lade, waarin het goud van de huisvrouw geborgen was, vertoonde sporen van braak. Alleen*een kistje, inhoudendef /j 20, was medS- genomen. De politie is de daders op het spoor. Te Tilburg heeft een geval van bloedver- giftiging met doodelijken afloop plaats gehad De jongeheer Uhr. de Wijs, zoon van den tricotstoffenfabrikant, kveeg een paar dagen ge- leden in de fabriek een onbeduidend wondje aan de hand. Zondagavond begon de hand tengevolge van bloedvergiftiging op te zetten. Na een ^}S lijden van enkele uren overleed de heer De Wijs. Men meldt uit Achttienhoven aan De Maasbode De boerendaggelder Bouman, wonende te Achttienhoven was dezer dagen bezig met het ophoogen van den .lootkant, toen hij plotseling op een hard voorwerp stootte. Hij werkte den grond daar een weinig om en vond een gouden kelk, wegende 81/, pond. Op de kelk stond het jaartal 1634. Een zilversmid te Woerden schatte de waarde op 30,000. Dinsdagnacht is te Grootebroek den jon- geling S., die zijn meisje van de kermis te Boven Karspel huiswaarts bracbt, door een medeminnaar onverhoeds met een mes een diepe snede in de zijde toegebracht. £3 Na verbonden te zijn, is de getroftene in zorgwekkenden toestand naar het ziekenhuis te Lutjebroek -overgebracht. De politie zoekt naar den dader. Bij het voetballen op bet sportterrein te Roermond kwam een lOjarige knaap zoo hard te vallen, dat hij naar de ouderkjke woning moest worden gedragen. Daar de toestand niet zorgelijk was, werd geen dokter ontboden. De In der klaagde over hoofdpijn. Na een ta- melijk rustigen nacht te hebben doorgebracht, is de toestand plotseling verergerd en na slechts eenige uren maakte de dood een einde aan dit jeugdige leven. De storm in, JEngeland. Ook uit Engeland komen tal van berichten over de verwoestingen, welke de westerstorm Maandag beeft aangericht. En niet alleen is er een aanzienlijke materieele scbade aangericht, maar ook zijn' er nog menschenlevens te be- treuren. Zoo werden 5 jongens onder een om- ver geworpen muur bedolven, met bet nood- lottig gevolg, dat een jongen van 11 jaar gedood en de overige kinderen ernstig gewond werden. Door den hevigen storm werd bet dak van een boerenwoning, bewoond door zekeren Breurs, afgerukt, en een eind ver weggeslingerd. De zoon van Breurs en twee paarden werden met doodelijk gevolg door het neervaliende dak ge- troffen. Een even ernstig ongeluk had nog te Glasgow plaats. In de Braidstreet werd de gevel van een huis omver geworpen. Door de neerval iende stukken steen werd een jongen van circa 10 jaar op slag gedood, terwijl 4 kinderen van 4 tot 13 jaar ernstige kwetsuren bekwamen. Uit alle deelen van Duitschland komen berichten binnen van den storm, die groote verwoestingen heeft aangericht. AandeNoord- en Oosfzeekusten hebben tal van schepenschip- breuk geleden. In de bosschen heeft de windboos geweldig huisgehouden. Uit Cuxbaven seint men, dat buiten het Hollandsche schip „Alvina", kapitein Yoordewind nog een zeilsehip met man en muis is vergaan, waarvan de naam onbekend is gebleven. Uit Bremen seint men, dat de Deensche schoener ..Florentine" vergaan is. Te Hamburg is het water zoo hoog gestegen. I dat alle kelders en souterrains in de nabijheid trl"w™h«rtne«Pht to Ek™Tnto water geloopen w.ard.or iemand een teeken gaf, die "zich daarop verwijderde. groote hoeveelheden tabak, specenjen en leve Toen de heer Dirksen een uurtje later thuis middelen bedorven weiden. lEC/iEHSCHE •;-r Wit lulad verachljnt 9faandn«-t oesae« ¥rijdta«avond, ■ltge»ou«i^rd op "fry do g< hrmat E*. JT.||MiiaiitwnwMmingr— awrawaar-iaiffi Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, gezien de artt. 6 en 7 der Hinderwet (Staatsblad no. 222 van 1896) maken bekend dat op beden ter gemeente-secretarie ter visie is gelegd een verzoek van de Association Cooperative Zelandaise de Carbonisation te Ter Neuzen, om vergun- ning tot het opricbten van eene zaal, die de centrifugale pompen en den af koelingsbak zal bevatten, op bet per- ceel kadastraal sectie G no. 274 en dat op Woensdag 24 April 1912, des namiddags van 3 tot 4 nren, ten raadhnize dezer gemeente ge- legenheid zal worden gegeven om tegen bet maken dier inricbtingen bezwaren in te brengen en deze mondeling of schriftelijk toe te lichten. Ter Neuzen, 10 April 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. N.B. Wij vestigen er de aandacht op, dat volgens de bestaande jurisprpdentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, gezien de artt. 6 en 7 der Hinderwet (Staatsblad no. 222 van 1896) maken bekend dat op beden ter gemeente-secretarie ter visie is gelegd een verzoek van CORN ELIS H. A. VERMEULEN te Ter Neuzen, om vergunning tot het plaatsen eener benzine-motor in het perceei plaatselijk gemerkt Q no. 200 en kadastraal bekend sectie G no. 1299, teneinde eene aanwezige gecombineerde lint- en circeleerzaag-, schaaf- en boormacbine in werking te brengen. en dat op Woensdag 24 Aprill912, des namiddags van 3 tot 4 uren, ten raadhuize dezer gemeente, gelegenheid zal worden gegeven om tegen bet maken dier inrichtiug bezwaren in te brengen en deze mondeling of schriftelijk toe te lichten. Ter Neuzen, 10 April 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. N.B. Wij vestigen er de aandacht op, dat volgens de bestaande jnrisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1