aemeen 1 0 e r A1 g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad o o r Zeeiiwsch-Vlaaiderei. BEKENDMAKING. Van Houten's Cacao Saar^ang Donderdag Kamer m Koophandel en Fabrieken DRAIN K WET. HINDER WET. HINDERWET. Aanbesteding. Buitenland. Herbesteding. GRONQBELASTING. Wegens het Paaschfeest zal a. s. Maandag1 geen nummer van dit blad verschijnen. Openbare Vergadering aanbesteden: f °'50' Mooi licht van kleur Goede pitlige cacaosmaak De beste voor den prijs. ABONNEM ENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,— Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Atnerika 1,65 en voor het overige Buitenland 2,—. Men abonneert zich bg alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Tslefoon No. 35. Inzending van advertentien v6or 1 uur op den dagder uitgave ADVERTENTISNi Van 1 tot 4 reeels 0,40. Voor elken regel rueer 0,10. Bg directe opgaaf van driemaai plaatsirg derzeWde adverten le "or prns slechts tweemaal berekend. t Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. EEBSTB te Ter Neuzen. op Donderdag den 4 April 1912, 's nam. 8 uur. De Voovzitter, A. 0. LENSEN. De Secretaris, H. J. VOOREN. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Maandag den 15 April 1912, des namiddags 3 uur, ten gemeente- buize, in het openbaar herbesteden 7let bouwen van eene BERG- en WERKRLAATS en een MAGA- ZIJN op het perceel kadmstraal bekend Sectie C no. 4496 aan de Schoollaan op Java. Het bestek met teekening ligt ter gemeente- secretarie ter inzage en aldaar voor f 0,50 verkrijgbaar. Ter Neuzen, 2 April 191-2. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. VISSER, L° Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van HOEK, zullen op Vrijdag 12 April 1912) 's voor- middags II ure, ten gemeentehuize, volgens 447 der A. Y. het met voorradige klinkers en met voorradige en bij te leveren keienen kantsteenen bestraten van 2840 M. lengte gemeenteweg met eenige bijkomende werken. Bestek verkrijgbaar bij den gemeente-secre- taris te Floek, tegen betaling of toezending van Inlichtingen verstrekt opzichter Eijke teler Neuzen. Raming f 10600, Hoek, 26 Maart 1912. A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van HOEK maken bekend, dat de ouders of verzorgers, die hunne kinderen of pupillen op 1 Mei a.* op de openbare lagere school wenschen te zenden, zich daartoe iai en mei 30 dezer bij het hoofd der school kunnen aanmelden. Kinderen, die zes jaren oud zijn of dit in den loop van het jaar worden, worden toegelaten. Hoek, den 3 April 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. Tot dusver keeft de stemming over de al of niet hervatting van het werk in de Britsche mijnen een meerderheid voor de werkhervatting opgeleverd. Van de 60,000 kolendelvers, die tot nog toe aan de stemming deelnamen, hebben 35000 mijnwerkers voor en 25000 tegen de hervatting van het- werk gestemd. Merkwaardig is, dat, terwijl in Zuid-Wales 28,994 stemmen voor en 12,352 tegen zijn uitgebracht, de over- groote meerderheid in Lancashire, Cumberland, Durham en Northumberland tegen heett gestemd. Het aantal, dat zich vau stemming onthoudt, is aanzienlijk. Maandag zouden, zoo verwachtte men, dui- zenden weer in de mijnen afdalen 10,000 alleen in Warwickshire7000 in Worcestershire en Staffordshire en verscheidene duizenden in Schot- land en Noord-Wales. De Schotsche mijneigenaars zullen alle mijnen op den volgenden Maandag heropenen. De kolenprijzen zijn onmiddellgk gedaald, maar voor de volgende week is geen algemeene dating van de kolenprijzen te verwachten. Eerst dient de versche kolenvoorraad los te komen. Als direct gevolg van de kolenstaking in Engeland is men gaan zoeken naar middelen om" het zonder steenkool te kunnen stellen. Men wil minder afhankelijk worden van de mijneigenaars doorolie te gaan stoken. De Engelsche natuurkundige Ramsay heeft een middel uitgedacht en zal dat eens beproeven, om in mijnen het gas uit de steenkool te halen en dat boven den grond aan te wenden. Ver scheidene fabrieken gaan motorenvoor drijfkracht aanwenden. Een groote Londensche spoorweg- ruaatschappij heeft reeds een proef genomen met motorwagens op haar spoorbaan te laten loopen. Koning Steenkool heett koningin Pe troleum naijverig op zijn macht gemaakt en tusscben die twee zal het voortaan een groote concurrentie worden. Van den strijd in de Amerikaansche kolen- wereld wordt gemeld dat, zooals werd verwacht, 200,000 mijnwerkers in denetkool-en anthraciet- mijnen gestaakt hebben. In de eerstgenoemde mgnen is 5 procent loonsverhooging toegestaan, zoodat binnen 14 dagen 't werk hervat wordt. De overige mijnwerkers eischen 10 procent loonsverhooging en hierover duren de onder- handelingen voort. Tot dusver kwamen geen ongeregeldheden voor. Zaterdag nam de Fransche Kamer de wet aan op den 8 uren-werkdag voor mijnwerkers. Het dreigement van Keizer Frans Jozef dat hij afstand van den troon zal doen wanneer de Hongaren bun eischen betreffende de leger- kwestie doorzetten heeft ingeslagen. Natuurlijk wordt het afstand doen van den Keizer teWeenen officieus tegen gesproken. 'tWas niet ernstig gemeend van den ,/guten Kaiser Franz". Hij heett alleen zijn dapperen Hongaren zijn macht willen doen voelen. In de militaire 'kwestie kan Oostenrijk's Keizer niet buigen, want dan zou hij, als militaire bond- genoot, minderwaardig worden. De Hongaren zullen natuurlijk aan het kortste eind trekken. De meerderheidspartij in het parlement, de zg. arbeidspartij, een allegaartje vau gematigden, heeft onder den kreetLeve de Koning, de regeering haar steun toegezegd. Daarmee is de kwestie voor 't parlement nog niet opgelost, want de minderheid bevat roerige elementen als volgelingen van Justh en Hollo, die al meermalen geregelde gevechten, in den letterlijken zin, in de Kamer organiseerden. Kossuth heeft al half en half toegegeven. Alleen de Justh-partij, de radicalen, bouden het verzet vol. Zij zeggen dat aan de crisis slechts door een hervorming van het kiesrecht, nl. de invoering van algemeen kiesrecht, definitiei een einde gemaakt kan worden. Londen, 2 April. Vanmiddag hadden de cijfers van de stemming onder de mijnwerkers een meerderheid van omstreeks 30,000 tegen de hervatting van het werk uitgewezen, doch de latere cijfers luiden in dit opzicht gunstiger. n.l 127.650 voor en 126,800 tegen. De stemming in Zuid-Wales blijft de merkwaardigste 62,093 mijnwerkers hebben daar tot dusverre \oor ge stemd, slechts 30,728 tegen. Lancashire, Yorks hire en Noord-Engeland hebben vooral sterk tegen gestemd, terwijl in Schotland de stemmen gelijkelijk verdeeld waren. De uitslagen van de stemming onder de mijn werkers hebben tot hedenavond 11 uur de vol gende totalen opgeleverdvoor hervatting van het werk 133,671 tegen 137,435, stemmen. De Koning heeft aan Minister Burns 1000 guinjes gezonden tot leniging van door de staking veroorzaakte ellende Koningin Mary en Konin gin Alexandra hebben elk 1000 p. st. gezonden. TER NEUZEN, 3 April 1912. Toen Zaterdag de Landweer in het genot van een groot verlof was gesteld werd de Land- weersoldaat J. M. bij aankomst der provinciate boot te Breskens door de de politie opgewacht en in arrest gesteld, verdacht van diefstal van een som geld ten nadeele van de wed. B. te Schoondijke welke met een danstent reist. Genoemde M. is schilder van beroep en heeft bij de wed. B. het orgel opgeschilderd. Van die gelegenheid moet bij gebruik hebben ge maakt. Heden is hij naar het huis van be waring te Middelburg overgebracht. IEIZEISCHE (MRA1T. Bit lilad verachljnt Jlaandaic, Woensdas- en *»id axavond, raitjfeasomlerd op 3* .5a ***f" Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ingevolge artikel 37, in verband met artikel 12, le lid der Drankwet, ter openbare' kennis dat bij ben is ingekomen een verzoekschrift om verlof tot den ver- koop van alcoholhoudenden drank, anderen dan sterken drank van IZAAK P1ETER CASTELEIJN, van beroep timmerman wonende te Ter Neuzen, voor het beneden voorlokaal van het perceel plaatselijk gemerkt 57 en gelegen aan de Dijkstraat. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied kan ieder tegen het verleenen van het verlof sehriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 1 April 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. VISSER, L°. Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, gezien de artt. 6 en 7 der Ilinderwet (Staatsblad no. 222 van 1896) maben bekend dat op heden ter gemeente-secretarie ter visie zijn gelegd, verzoeken van de Association Cooperative Zelan- daise de Carbonisation te Ter Neuzen, om vergunning tot het bouwen lo. van 3 cylindrieche vergaarbakken voor het be- waren van teer en ammoniacale wateren en 2o. van de fundamenten bestemd tot het nederzetten der apparaten tot condensatie en wasschen der gassen der cokes-ovens, alles op het perceel kadastraal sectie G no. 274, en dat op Maandag 15 April 1912, des namiddags van 3 tot 4 uren, ten raadhuize dezer gemeente, gelegenheid zal worden gegeven om tegen het maken dier inrichtingen bezwaren in te brengen en deze mondeling of sehriftelijk toe te lichten. Ter Nenzen, 1 April 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. VISSER, L°. Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. N.B. Wij vestigen er de aandacht op, dat volgens de bestaande jurisprudence niet tot beroep gerechtigd zijn zij,. die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. De Burgemeester van TER NEUZEN, Gelet op art. 15 der wet van 26 Mei 1170 (Staatsblad no. 82) tot regeling der Grondbelasting Brengt ter kennis, dat de door hem ontvangen staten van de uitkomsten der meting en schatting enz. in bovengemeld artikel bedoeld, gedurende 30 dagen, op de secretarie der gemeente ter inzage zijn nedergelegd en dat aan ieder, wiens eigendommen in die staten vermeld zijn, eene kennisgeving zal worden gezor.den. Ter Neuzen, den 1 April 1912. De Burgemeester voornoemd, A. VISSER, L°. Burgemeester. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, gezien de artt. 6 en 7 der Hinderwet (Staatsblad no. 222 van 1896) maken bekend -. dat op heden ter gemeente-secretarie ter visie zijn gelegd verzoeken van de Association Cooperative Zelun- daise de Carbonisation te Ter Neuzen, om vergunning: 1". tot het bouwen van een schoorsteen, op het per ceel kadastraal sectie G no. 274. 2o. tot het bouwen van een schoorsteen, voor de groep van 80 ovens zonder regenerate, op het perceel kadastraal bekend sectie G no. 1578. en dat op Maandag 15 April 1912, des namiddags van 3 tot 4 urep, ten raadhuize dezer gemeente ge legenheid zal worden gegeven om tegen het maken dier inrichtingen bezwaren in te brengen en deze mondeling of sehriftelijk toe to lichten. Ter Neuzen, 1 April 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. VISSER, L". Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. N.B. Wij vestigen er de aandacht op. dat volgens de bestaande jurisprudence niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe. te lichten.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1