J A I e m e e n Nieuws- sn Advertentiebiad voor Zeeuwsch-VfaaadereiL AANBESTEDINa Van Hou ten's Cacao I No. 5745 52 Jaargang. Binnenland. Enor/a verschil Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Advertentien. Jeukende huidziekten. m Dinsdag 2 April 1912 in Smaak, Kracht, Gcur en Kleur Belangrijk BETER in elk opzicfyt. P.IIR6 ERLI1KEN STAND- ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: oor Nederiand 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en voor bet overige Buitenland f 2,Men abonneert. zich bjj alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. e 1 e f o o n No. 2 5. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgavs. ADYERTENTIENj Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfdc advertentie wordt de pips slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte neresend. BBBSTB BLAjD. Burgemeester en Wethouders van TER NEU ZEN, zullen op IVIaandag den 29 April 1912, des namiddags 3 uur ten Gemeentehuize, in het openbaar aanbesteden 1let bouwen van een School- gebouw voor middelbaar onder- wijs, met gymnastiek- en teekenzaal te Ter Neuzen. Het bestek met 5 teekeningen zal vanaf 18 April 1912 ter gemeente-secretarie ter inzage liggen en aldaar tegen betaling van 2,50 verkrijgbaar zijn. Nadere inliehtingen worden alle vrerkdagen van 912 en van 2—6 uur ten gemeentehuize verstrekt door den Gemeente- Bouwmeester. Ter Neuzen, 25 Maart 1912. Burgemeester en Wethouders (voornoemd, A. VISSER, Lo. Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Het dagelijksch bestuur van het waterschap z/De haven en sassen van Zevenbergen" heeft naar aanleiding van een verzoek van de afd. Rotterdam van de schippersvereeniging Schuttevaer om verbetering van de veerhaven van de Roodevaart bericht, dat op het eind van den berm de ge- wenschte lichtopstand zal worden aangebracht dat de buitenhaven by het inloopen zal verbreed wordendat de financieele toestand van het waterschap niet toelaat tot verhooging van den berm langs de westzijde van de buitenhaven over te gaan, aange/.ien het waterschap nog een schuld van 47,000 te vereffenen heeft en de kosten van de bewuste verhooging op onge- veer f 40.000 geraamd worden, welke uitgaven de administratie niet bestryden kan. TER NEUZEN, 1 April 1912. By Kon. besluit van 30 dezer is, met ingang van 9 April, benoemd tot burgemeester dezer gemeente de heer J. Hnizinga, met toekening van gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester der gemeente Axel. Tot onderwijzer te Vryenban by Delft is met ingang van 16 April benoemd de heer J. Kaan tijdelijk onderwijzer aan school B alhier. Omtrent de gedeeltelijke maansver- duistering, die heden avond 1 April) zal zijn waar te nemen, zij gemeld, dat zij begint om 9 u. 46 in. Om 10 u. 34 is de grootste bedekking. Zij zal 0.188 der maanmiddellyn bedragen. Einde11 u. 22 m. Voor de betrekking van gemeenteveld- wachter te IJzendijke meldden zich 43 sollici- tanten aan. Het Dag. Best, van de Ned. Vereeniging tot hulp aan Lupusleiders hield haar drie- maandelijksche vergadering ter behandeling van nieuwe aanvragen om financieele hulp. Sedert haar oprichting zijn aan 77 patienten subsidies toegekend onder wie 9 in Zeeland. Hetaantal patienten dat eenigen steun werd verstrekt is geklommen tot 251. Iioewaclit. Zondagnamiddag hield de Coop. Boerenleenbank alhier, ten huize van A. van Hove, haar gewone jaariyksche algemeene ver gadering. Een groot aantal leden waren opge- komen. De kassier gaf een uitgebreid verslag over de werkzaamheden der Bank in het jaar 1911. Daaruit bleek dat de Bank in het a'fge- loopen jaar sterk is vooruitgegaan. Het aantal leden klorn van 106 tot 130. ingelegd werd iomm met alle andere goedkoope merken. in den loop van het jaar 48983,02, terug- gehaald 21866,14. Op 1 Januari 1912 was op de spaarbank geplaatst 86087,57 tegen f 61870.49 op 1 1 Januari 1911. In omloop waren 152 spaar- bankboekjes. Aan nieuwe voorschotter werd ver strekt 13853, terwijl werd afgelost /10324,09. Op 1 Januari waren aan voorschotten verstrekt 45927,13, in loopende rekening met de leden f 10450, terwijl aan de Oentrale Bank te Utrecht was geplaatst 25204,80. Daarna werd de rekening en balans over 1911 aangeboden, die uitvoerig door den kassier werd toegelicbt. Na onderzoek werd de rekening goedgekeurd en besloten de winst groot f 484,69 te storten bij het reservefonds, dat daardoor stijgt tot 1342.55 Voorlezing wordt gegeven van het Inspectie- rapport, uitgebracht door den heer Van der Hurck, hoofd-inspecteur der Centrale Bank te Utrecht. Daaruit blijkt, dat bij de inspectie alles in de beste orde was. Op voorstel van het Bestuur en den Raad van Toezicht wordt de jaarwedde van den kassier nader geregeld. De heer#C. Dierick wordt met bijna algemeene stemmen herbenoemd als lid van den Raad van Toezicht. Tot lid van het bestuur werd^ge- kozen de heer Emile v. d. Vijver in plaats van den heer Dom. v. d. Vijver, die wegens hoogen leeftijd niet meer in aanmerking wenschte te komen. Borsele, 30 Maart. Namens den WelEd. beer H. Kerckbaert, administrateur te Westdorpe. werd heden door den architect W. Bierens Jr. te Biezelinge aanbesteed in twee perceeleu en daarna in massa a. Het bouwen van een nieuw woonhuis. b. Het sloopen der bestaande gebouwen en het bouwen van een nieuwe landbouwschuur, varkens- en kippenbok op de hofstede bewoond door den pachter dhr. P. Blok, Zuid-Kraaiert- polder. De aanbesteding had plaats in het //Hotel du Commerce" van den heer A. Huige te Nieuw- dorp. Ingeschreven hadden Voor perceel a Schouten te 's-Heer Arends- kerke voor 4870, A. Wabeke te Krabben- dijke voor 4610, W. Balje en A. Otte te Nieuwdorp voor f 4556. Voor perceel bW. Balje en A. Otte te Nieuwdorp voor f 9530, Schouten te 's-Heer Arendskerke voor 9305, A. Wabeke te Krab- bendijke voor 8841. Voor de massaH. Steenblok te Nieuwdorp voor 14390, C. Minderhoud te Nieuwdorp voor 13800. Goedbloed te Kloetinge voor 13616, A. Wabeke te Krabbendijke voor 13415. KgJKSFOSTSFAARSA&IC. De Directeur der Rijkspostspaarbank brengt ter algemeene kennis dat alle spaarbankboekjes, uitgegeven in de maand April, en waarop de rente over het afgeloopen jaar nog niet werd bijgeschreven, zoo spoedig mogelijk, ter verificatie en rentebyschrijving bij hem worden ingewacht. Voor de toezending daarvan kan gebruik gemaakt worden van omslagen met gedrukt adres, kosteloos aan de kantoren der Posterijen verkrijgbaar. Afgifte der boekjes tot voornoemd doel aan die kantoren gescbiedt, tegen bewys vaD ontvang. I ngezonden stukken. D A G E N. Voorm. Nam. Dinsdag 2 April Woensdag 3 Donderdag 4 v Vrijdag 5 H Zaterdag 6 u Zondag 7 Maandag 8 n 2.5 2.41 3.15 3.49 4.22 4.56 5.32 2.23 2.58 3.32 4.5 4.38 5.15 5.55 Niets kwelt u meer dan een jeukende huid- ziekte. Aambeien zyn door hun pijnlijk karakter bijzonder lastig te verdrageu. Het jeuken ervan maakt u bijna krankzinnig. Zij verwoesten uw slaap en ruaken u mismoedig en wegkwijnend. Nooit krijgt ge de minste verlichting, of gij staat, zit of loopt. Eczema is niet alleen onooglijk, maar ook besmettelijk, en het breidt zich schrikbarend vlug uit. De prikkeling is zoo onuitstaanbaar, vooral wanneer ge warm wordt, dat gij bijna niet kunt nalaten om uw kuid open te krabben. Huiduitslag, puisten, schurft en gordelroos zijn eveneens zeer pijnlijk en in staat om u moedeloos te maken. Voor aambeien, eczema en iedere jeukende huidaandoening is Foster's Zalf zonder wederga. Zi] doet onniiddellijk de kwellende prikkeling bedaren, en geeft een ongekend gevoel van rust. A1 naarmate de aanwending der zalf wordt voort- gezet, heelt de jeukende oppervlakte der huid, en de volharding van den patient wordt ten slotte beloond door een volkomen en duurzame genezing. Foster's Zalf prikkelt de huid niet en doet haar ook niet te vlug opdrogen. Over de ge- heele wereld oogstte zij door haar uitstekende hoedanigheden niets anders dan lol. Verzekert u, dat gij de echte Foster's Zalf krijgt. Zij is te Ter Neuzen verkrijgbaar bij den heer A. van OverbeekeLeunis, Westkolk- straat. Toezending geschiedt franco na ont- vangst van postwissel a 1,75 voor een, of 10;— voor zes doozen. Op a. s. Donderdag, 4 April, hopen onze ge- liefde Ouders, Behuwd,- Groot- en Overgroot- ouders, KR1JN HAMELINK JOHANNA HENDRINA VAN ALTEN, hunne 50jarige echtvereeniging te^herdenken. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd-, Ter Neuzen. Klein- en Achterkleinkinderen. De Heer en Mevrouw ASSIES Loot geven kennis van de geboorte van hun Zoon, HEND1UKUS W I N SIN G. Zaamslag, 31 Maart 1912. Eenige kennisgeving voor Zeeland.) Ondertrouwd AECTOR KUIK MARIA WILLEM SEN. Ter Neuzen, 1 April 1912. Huwelijks-voltrekking 17 April a. s. Op heden Vrijdagavond 8 ure overleed na een langdurig lijden mijn zeer beroinde Echtgenoote, JANNEKE VAN DE BERGE, in den ouderdom van ruim 68 jaar. Tevens betuig ik mynen oprecliten dank aan den WelEd. Heer Dr. Biujze voor zijn zorgvuldige behandeling tijdens de ziekte mijner vrouw en inzonderbeid hartelijk dank aan mej. 0. M. Habte— de Nering voor haren trouwen bijstand gedurende de ziekte mijner Echtgenoote. Ter Neuzen, 29 Maart 1912. JAN v. d. PEIJL. (J t i li_ J .x I f«4 ortrarron Dit blad verscJiijnt MWuenadag. en Viftjdanavonsi, «llgeMn<1«rd op (CeeMtdMfren 1»SJ de ICtgnist B*. J!! RONA Mynheer de Redacteur Het is niet mijn doel een oordeel uit te spreken over het verschil. dat sinds eenigen tijd ttfsschen werkgevers en -werknemers in onze gemeente bestaat. Ik hoop voor de betrokkenen, waarbij als van zelt ook de neringdoenden komen, dat onze stad spoedig van de rampen eener staking verlost zij. Maar, wat ik wilde zeggen is dit. Zonder over de be staande gesehillen zelf te wilten oordeelen, doet het my leed, dat er een vijftal personen werden uitgesloten, als gevolg waarvan thans staking heerscht. Die uitsluiting bevreemdt mij, omdat ik, waar ik mijn licht ook opstak, geene aannemelijke motieven voor hun ontslag kon vmaern. Waar dit nu plaats heeft bij eene firma, die met tot de kwaadste behoort, dunkt mij hier een misverstand in het spel, dat met eenigen goeden wil uit den weg te runnen is. Zou hier geen reden tot bemiddeling zijn Ik hoop, dat geene slaehtoffers vallen en dat door eene spoedige schikking een gevaar voor onze gemeente wordt afgewend, dat met te klein mag geacht worden. Met dank voor de plaatsing. BURGER Ter Keuzen. Huwelijks-aangiften. 28 Maart. Otto de Kleijn, ond 45 j., weduwn. en Elisabeth Johanna Pieterneila Eijke, oud 39 j., wed. Geboorten. 26 Maart. Florentina Cornelia, d. van Jacobus Arie Hamelink en van Pieternella Jacoba Hame- link. Overlijden. 25 Maart. Janna Zegers, oud 16 d. van Hermanus en van Tanneke Bakker. 26 Maart. torn Baak, oud 24 j., z. van Jacobus Thomas Henri David Willem en van Jeanne Mollinger. 29 Maart. Janneke van den Berge, oud 68 j., echtg. van Jan van der Peijl. EN EN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1