AI g e m e e Nieuws- @o Advertentieblad Zeeuwsch-Vlaaaderee. AANBESTEDING. Van Houten's Cacao No, 5742 Dinsdag 2fi Maart 1912. V 0 0 MILITIE. BEPR0EFDE LIEFBE. Prijsopgaaf 52 .laargang. EEKSTE] BLAD. FEU1LLETON. aan te besteden in Smaak in Kracht in Geur in Kleur dan alle anderc cjoedkoope merken. hoc geheel ANDERS en hoeveel BETER 60.000 K.Q. zoogenaamde Ballast. 30.000 R.G. zoogenaamde Qrenailles. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen I,Franco per post: Yoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en voor het overige Buitenland 2,—. Men abonneert zich bij aile Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushonders. Telefoon No. 2 5. InzencLmg van advertentien voor 1 aur op den dag der uitgave ADYERTENTIENi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken rege) meer 0,10. Eg directe opgaaf van driemaal plaatsmg derzelrde sdvertentie wordt prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Y/\gstellmg ran den dienst wegens eigen vrywiPiigen dienst, broederdienst of aan- wezigheid van in hetzelfde jaar ge- boren broeders of halfbroeders. Eigen vrijwiiligen dienst. Broederdienst. 23} wWaarom? De baron zal haar niets leeds doen. Die is de slechtste nog niet. Gustaaf, Gustaaf, bedenk wel watje wilt doen. Ik herken je niet meer, mijn zoon. Je zegt, dat je haar beroint, de liefde echter geeft den mensch geen booze gedachten. Ik weet 't beter, mijn zoon. De nijd is 't, de njid jegens den man, die meer geluk heeft dan jij." vLaat 't zijn, wat het wil," sa^woordde hp tandenknarsend. //Ik laat me niet op een dwaal- spoor brengen. Geef mij de papieren, die vader achtergelaten heeft." »Wat wil je er mede doen?" z/Ik heb ze noodig. De tijd is aangebroken om er gebruik van te maken. Zaruba heeft geweigerd mijn rechten te erkennen." z/Wanneer heeft hij dat gedaan?" »Eer ik van hier vertrok. Geef mij de pa pieren, moeder, met dat doel ben ik terugge- Aanwezigheid van in hetzelfde jaar ge boren broeders of halfbroeders. Deze redenen van vrijstelling moeten bestaan op 21 Maart van het jaar, waarin omtrent hem, voor wien vrijstelling wordt gcraagd, door den militieraad uitspraak moet worden gedaan. Burgemeester en Wethouders van ZAAMSLAG zullen op Dinsdag 2 April 1912, des voorm. 10 lire, ten Raadhuize dier gemeente trachten het maken van fundeeringen en een voetmuur waarop een ijzeren afsluithek en het verplaatsen van de muziektent met bij levering van bouwstojfen. Plaatselijke aanwijzing op Dinsdag 26 Maart 1912, des voormiddags 10 ure. Bestek met teekening zijn ter Secretarie te verkrijgen a 1,per stel. Inlicbtingen zijn verder te bekomen bij den gemeente-architect A. P. Wisse. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FE1JTER, Burgemeester. J. STOLK Lz., Secretaris. keerd. Ge zult ze waarschijnlijk toch niet voor mij willen verbergen De laatste woorden klonken als eene bedrei- ging; Zij keek hem weifelend aan. Daarop ging zij naar de met ijzer beslagen kist, opende die en nam er een zwart verzegeld pakje uit, dat zij haar zoon overhandigde, zonder verder een woord te uiten. Uit haar blik spraken echter te gelijkertpd nieuwsgierigheid en onte- vredenheid. Gustaaf verbrak de zegels en scheurde het papier, waarin het schrijven verpakt was, open. De inhoud bestond uit twee brieven. Dejonge man vouwde den eersten open en las Kasteel Karzig, 2 Sept. 1762. z/Mijn beste vriend Horen Help mij Gij zijt mijn laatste kans op redding. Almachtige God, hoever heeft mijn lichtzin- nigheid mij gebrachtGij waart de vriend van mijn overleden vader. Help mij, ter wille mijns vadersIk heb mijn eerewoord verbroken, ter- wijl ik den koning schriftelijk beloofd had, zulks niet te doen. En dat is nog niet het ergste. Niemand weet het nog. Red onzen naam voor de schande. wordt gevraagd voor de levering franco ios- plaats //MARGARETHA" van afmetingen s/5 cM. Het gewieht wordt bepaald ter plaatse van levering op de weegbrug. De kosten hiervan voor rekening van de koopster. Opgave van prijs, onder bijvoeging van monsters, inleveren ten gemeentehuize van Zaamslag op Vrijdag 82 April 1912, des voormiddags 10 uur. Levering voor of op 1 Mei 1912. Zaamslag, 20 Maart 1912. Burgemeester en Wethouders, JOH. DE FEIJTER, Yoorzitter. J. STOLK Lz., Secretaris. Naar de lerseksche en Thoolsche Courant verneemt is de door den gemeenteraad van Tholen ingestelde veercommissie van plan den raad voor te stellen het veer, dat tbans het Na den slag van Roszbach had de koning de goedheid, mijn speelschulden te betalen, omdat hem melding gemaakt was van mijn dapperheid en moed. Ik moest hem echter mijn eerewoord als edelman geven, voortaan geen kaarten of dobbelsteenen meer aan te raken. Slechts een paar jaren deed ik mijn woord gestand daarop ben ik tegenover den koning en tegenover mij zelven een schurk geworden eerst schoorvoe- tend, als ware het alleen om mij verstrooiing te bezorgen, begon ik weer te spelen later gaf ik mij met meer woede dan ooit aan het spel over en zoo verloor ik in eenen avond zestig duizend gulden, die binnen drie dagen betaald moesten worden. Kon ik daaraan niet voldoen, dan zoude de kolonel van mijn regiment bericht ontvangen van het gebeurde en den koning zou alles ter oore komen. In den uitersten nood greep ik het meest verfoeilijke middel aande laaghartige, die zijn woord gebroken had, werd een dief, daar hij het vermogen eener nicht, dat hij als voogd beheerde, gebruikte om deze eeresehuld te dekken. Ik had gehoopt die som terug te kunnen geven doch het is mij niet gelukt, die som bijeen te krijgen en binnen eenige dagen zal ik rekening en verantwoording van mijn eiland Tholen met den vasten wal van Noord- Brabant verbindt in verband met de reeds her- haaldelijk besproken plannen tot overbrugging van de Eendracht, in eigen beheer te nemen bij de gemeente na afloop van den pachttermijn. TER NEUZEN, 25 Maart 1912. Men deelt ons mede Het Stoomschip //Tomar" den Ten Maart 1.1. vertrokkenvan Rio de Janeiro naar Ter Neuzen met een lading ijzererts, zal onze haven voorbjj varen en te Antwerpen lossen, in verband met de j/Loonlyst" zooals deze is vastgesteld op de vergadering van de bootwerkersvereeniging Recht en Plicht" gehouden op Woensdag 6 Maart 1912. Met eenige invallers trok de voetbalver- eeniging Sparta gisteren naar Vlissingen om een wedstrijd te spelen tegen E. M. M. II aldaar welk elftai versterkt was met eenige spelers uit het eerste. Hoewel lang moest gespeeld worden voordat een doelpunt werd gemaakt, trad de rust toch in met 3 0 in het voordeel van E. M. M. Sparta, de zwakkere zijnde, kon niet verhinderen dat E. M. M. nog driemaal doelpuntte terwijl zij slechts eenmaal het net konden vinden. E. M. M. won dus met 61. voogdijschap moeten afleggen I Nog niets is bekend, maar ik duizel bij de gedachte, dat men mij zal nawijzen als een dief, die een armen wees ongelukkig gemaakt heeftdat ik eerloos uit het leger zal gejaagd worden dat men mij zal opsluiten met dieven en moordenaars die wellicht beter zijn dan ik. Maar eer het zoover komt, jaag ik mij een kogel door den kop een lathartige zelfmoord zal het ellendig leven van den trouwelooze besluiten. Help mij, beste Horen Uw ongelukkige Frits van Zaruba." Na het lezen van den brief drukte Gustaal de lippen stijf op elkander. Zonder een woord te spreken, zag hij zijn moeder met een langen blik aan en greep daarop het tweede stuk. Dit was een dienstschrijven, onderteekend door kolonel Seidlitz. Den ritmeester van Zaruba werd daarin medegedeeld, dat Zijne Majesteit de Koning de betaling zijner speelschulden uit de koninklijke schatkist bevolen had, nadatge- zegde ritmeester schriftelijk zijn eerewoord in pand gegeven zou hebben, nooit meer te spelen. Het geheim was thans opgebelderd. (Wordt vervolgd.) TBR NEFZE5SCHE COFRMT. IBit blad veracftiSJut "Woenadag- en V ar >j<! it vonilnit&ezoraderd op JFtse/ittlaiKen MJ Urma 8* BBS- S&^SiSC. <e Vviw Semen. De Burgemeester der Gemeente Ter Neuzen brengt ter kennis van belanghebbenden, dat ten aanzien van vrij- xtrllinc; van lien dieunt bij de militie om een der hierboven vermelde redenen het volgende geldt Tot het verkrijgen van vrijstelling wegens eigen vrij wiiligen dienst moet worden overgelegd een bewijs van dienst of een uittreksel uit liet stamboek. Voor hen, die nog dienen of wier verbintenis nog loopende is, worden deze stukken door de zorg van de daarbij betrokken autoriteiten bij den militieraad inge- diend, zonder eenige bemoeienis van de zijde van belang hebbenden. Voor zooveel bdtreft ingeschrevenen voor de militie, die gediend hebben, maar niet meer in dienst zijn, moet het opgeven van de reden van vrijstelling, indien dit niet reeds bij de inschrijving heeft plaats gehad, door of van- wege hen geschieden ter secretarie dezer gemeente tusschen 21 en 31 Maart, bij voorkeur op Vrijdag, 29 Maart a. s., des voormiddags tusschen 9 en 12 uur. Aldaar wordt gezorgd voor het opvragen en het indienen van de vereischte stukken. Medebrengen van zakboekje of paspoort is zeer gewenscht. De aandacht wordt er op gevestigd, dat van een even getal broeders of halfbroeders de helft en vaneenoneven getal de grootere helft wordt vrijgesteld. Tot het verkrijgen van vrijstelling wegens broederdienst moet worden overgelegd 1«. een bewijs van bestemming ter inlijving, een be wijs van dienst of een uittreksel uit het stamboek van elken wettigen broeder of halfbroeder, die ter inlijving bestemd is, dient of gediend heeft, zoomede ten aanzien van elken wettigen broeder of halfbroeder, voor wien een plaatsvervanger is gesteld, een bewijs van dienst of een uittreksel uit het stamboek van den plaatsvervanger 2o. een getuigschrift betrelfende de wettige broeders en halfbroeders van den ingeschrevene. De stukken, onder 1°. bedoeld, worden, voor zoover de reden van vrijstelling reeds bij de inschrijving is of binnen den hierna te noemen tijd ter secretarie dezer gemeente alsnog wordt opgegeven, zonder verdere be moeienis van de zijde van den ingeschrevene opgevraagd en ingediend. Tot het opmaken van het getuigschrift. onder 2o. be doeld, moet door of vanwege den ingeschrevene aanvraag worden gedaan ter secretarie dezer gemeente, tusschen 21 en 31 Maart, bij voorkeur op Vrijdag, 29 Maart a.s., des voormiddags tusschen 9 en 12 uur. Daarbij moet door of vanwege den ingeschrevene worden gezorgd voor de tegenwoordigheid van twee getuigen, die meerderjarige mannelijke personen moeten zijn, van wie kan worden aangenomen, dat zij met het gezin, waartoe de inge schrevene behoort, voidoende bekend zijn. Medebrengen van zakboekjes of van paspoorten is zeer gewenscht. Het getuigschrift wordt in den regel opgemaakt door den burgemeester der gemeente, waar de belanghebbende voor de militie is ingeschreven, doch kan ook door een anderen burgemeester worden opgemaakt. Zijn er twee of meer broeders of halfbroeders in het zelfde jaar geboren en moet aan een of meer van hen vrijstelling wegens broederdienst worden verleend, dan wordt in de zitting van den militieraad door loting uitge- maakt, aan wien of aan wie hunner de vrijstelling zal worden toegekend. Onder zekere voorwaarden kunnen zij echter, met afwijking hiervan, bij onderlinge overeen- komst aanwijzen wie hunner om bedoelde reden zal of zullen worden vrijgesteld. Minderjarigen moeten voorzulk een overeenkomst de toestemming Tiebben van hem of haar, die de ouderlijke macht of de voogdij over hen uitoefent. Het aangaan van de overeenkomst en het verleenen van de toestemming kan geschieden hetzij schriftelijk ten overstaan van den burgemeester of van een door dezen daartoe aangewezen gemeente-ambtenaar, hij voor keur op den hiervoren bedoelden dag, hetzij mondeling in de zitting van den militieraad. Deze aanwezigheid kan ook op zich zelf reden tot vrij stelling 'geven, zonder dat er reden tot vrijstelling wegens broederdienst bestaat. De wet bepaalt namelijk onder zekere voorwaarden: Indien twee of meer broeders, die geen recht op vrijstelling wegens broederdienst kunnen doen gelden, in hetzelfde jaar zijn geboren, wordt de helft van hun getal of, zoo dit oneven is, de grootere helft vrijgesteld. Om voor vrijstelling om de hierbedoelde reden in aan- merking te komen, moet door of vanwege den inge schrevene tusschen 10 en 18 Juli ter secretarie dezer gemeente aanvraag worden gedaan tot het opmaken van een daartoe vereischt getuigschrift. Wie van de broeders of halfbroeders zal of zullen worden vrijgesteld, wordt uitgemaakt door een loting of bij overeenkomst, op dezelfde wijze als hiervoren om- schreven is onder ^Broederdienst", doch voor dit geval moet het opmaken van een schriftelyke overeenkomst en het geven van een schriftelijke toestemming geschieden in de maand Juli. Ter Neuzen, den 23 Maart 1912. De Burgemeester voornoemd, A. VISSER, I.o. Burgemeester. RONA

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1