1 1 A I g e m e e n Hieyws- sii Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaaider ft. Van Hoot^n* Cacao W aarschuwing. De Volksdrank bij uitnemendheid. No. 5738 Dinsdaj* 12 Maart 1912. 52" Jaar^ang. Buitenland. PRflCttTIGE KWfiLITEIT BBBSTE BLAD. moot dsn prij5< ABONNEMENT: Per drie maanden bianen Ter Neuzen 1Franco per postVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en voor het overige Buitenland 2,— Men abonneert zich by alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders prijs slechts tweemaal berehend. Grootere letters worden naar plaatsruimte oerekend. Inzending van advertentien v6or 1 uur op den dag der uitgave. T e 1 e f o on No. 2 5. E M G E L A N D. De Britsche regeering heeft nieuwe voorstellen ter oplossing van de kolencrisis aan de hand gedaan en te Londen noemt men dit een wbe- langrjjke ontwikkeling" in den loop van zaken. De regeering heeft beide partijen uitgenoodigd gemeensctfappeljjk met haar samen te komen. Het bestuur van het verbond van mjjnwerkers heeft toegestemd in een zoo spoedig mogeljjk bijeenroepen van een nationale vergadering der mijnwerkers, teneinde haar het voorstel voor te leggen, maar h.et is niet in staat een aanneming daarvan aan te raden, tenzij het beginsel van het minimum loon van de bespreking wordt uitgesloten. Een officieele mededeeling erkent dat de vroegere voorstellen faalden, dus dat een nieuwe stap noodig was. De nationale bjjeenkomst van vertegenwoor- digers der mijnwerkers zal heden (Maandag- avond) plaats hebben. Men gelooft dat enkele mjjneigenaars de uitnoodiging van de regeering hebben aange- nomen tot een nieuwe. conferentie met de ver- tegenwoordigers van de mjjnwerkers. De weg van onderhandeling is dus weer in- geslagen, maar de staking duurt onverzwakt voort De spoorwegdirecties hebben met den minis ter van Biunenlandsche Zaken een geheime samenspreking gehad over den ontredderden toestand op de sporen. Tienduizend kraan- en spoorwegmannen te Glasgow zjjn door de kolenstaking werkeloos geworden. De bevelvoerende admiraal te Portsmouth heeft een bevel uitgevaardigd, tijdens de staking zuinigheid te betrachten bij het gebruik van kolen, daar het ocmogeljjk is nieuwe voorraden te verkrjjgen. De stjjging der broodprijzen te Londen is niet alleen veroorzaakt door de staking, maar ook door de stjjging van de meei- en tarweprjjzen. De Duitsche minister van Binuenlandsche Zaken, Dellbruck, heeft een poging gedaan om de kolenstaking in Westfalen te voorkomen. Van de bemiddelingspoging wordt echter weinig heil verwacht. Morgen hebben in het mjjn- gebied vergaderingen plaats, waarop over de staking zal worden beslist. De leiders der christeljjke vakvereenigingen bljjven zich tegen een staking verklaren. De staking aan de mjjn Scharnhorst duurt voort. Versterking van de gendarmerie en politie bljjven in het Roerbekken aan komen militairen zjjn e tot dusver niet heengezonden. In het kolengt hied van Bochum, Dortmund en Gelsen- kircher ijn een lOOOtal gendarmes versterking aangek. ien. Ook e Fransche mjjnwerkers gaan staken. Te Ler i in Pas-de-Calais worden de mjjnwerkers uitgenciigd op 11 dezer het werk neer te leggen. Zij eischen een pensioen op 50jarigen leeftjjd or *een werkdag van 8 uur. DU1TSCHLAND. Volgens de laatste mededeelingen schjjnt de staking in het Roergebied door de 3 vereenigde bonden van mjjnwerkers, n.l. door den sociaal- democratischen, den Poolschen en dien van Hirseh-Dunker, voorgenomen te zjjn en op het punt van nit te breken. De mjjneigenaars hebben zich bereid verklaard over de wenschen der arbeiders met de commissies uit de arbeiders te onderhandelen. Een deel van de mjjnbestureu heeft dergelj]ke onderhandelingen reeds aange- vangen, terwijl de overige tot dergeljjke be- sprekingen met de wetteljjk ingestelde arbeiders- coromissies bereid zjjn. Ook de regeering, uit wier naam, naar^bekend is, staatssecretaris Del- briick den 7den Maart met eenige Rjjksdag- afgevaardigden den toestand besproken heeft, heeft er met bjjzonderen nadruk op gewezen, dat het volgen van dezen weg tot het bereiken van een vergeljjk des te meer verwacht kon worden waar de staking hoofdzakeljjk om de loonvraag gaat en mjjneigenaars zich bereid verklaard hebben tot een verhooging van de loonen. Ook de vereenigingen van christeljjke mjjnwerkers zjjn van meening, dat het mogeljjk zal zjjn op deze wijze tot een vergeljjk te komen. In tegenstelling hiermede zouden de volgens de bericbten in sociaal-democratische bladen voor 10 Maart door de 3 vereenigde bonden van myn- werkers bjjeengeroepen bjjeenkomsten van mjjn werkers weigeren door middel van de arbeiders- commissies over de eischen te onderhandelen. Daarmede zouden deze bonden het recht beslist niet aan hun zjjde hebben, evenzoo wanneer onder invloed van bun besluit de staking op heden dadelijk, zonder eerbiediging van de bij overeenkomst vastgestelde opzegging, zou uit- breken. De regeering zal in elk geval met alle wetteljjke middelen de werkwillige mjjnwerkers beschermen. T R I P O L I S, Te Konstantinopel was bericht ontvangen dat de Turken en Arabieren het kamp van Mergheb, niet ver van Tripolis, weer op de Italianen hadden veroverd. Natuurljjk wordt dit te Rome officieus tegensprokeu. Er blijkt dat om het bezit van Mergheb zwaar gevochten is. Zooals men weet, spraken de Italiaansche berichten van 400 doode Turken en van 1 dooden Italiaan Op het oorlogsterrein zjjn nu 103,000 man Italiaansche troepen. In Italie staan er nog 230,000 gereed. Binnenkort zullen nog 50,000 man naar Tripolis gaan. VEREENIGDE STATEN. De door den Amerikaanschen benaat aange- nomen arbitrage-verdragen missen alle waarde, zeggen de New-Yorksche bladen, omdat de voornaamste punten door deb Senaat er uit gelicht zjjn. De Senaat behoudt zich het recht voftr zelf te beslissen over oorlog of vrede. De Senaat heeft bovendien amendementen aangeno- men, waardoor van seheidsrechterljjke uitspraak uitgesloten worden kwesties betreffende de toe- lating van vreemdelingen, de geldeljjke rerplich- tingen en de territoriale onschendbaarheid der staten. Praktisch gesproken beduiden de arbitrage- verdragen met Frankrijk en Engeland, na aan neming door den Senaat, geen vooruitgang op de bestaande traktaten. „Volkomen waardeloos papier", zeggen de New-Yorksche bladen en meenen dat Taft ze niet aan Engeland en 1 rank- rjjk zal aanbieden, maar ze stilletjes zal opbergen in een geheim vakje van zjjn schrjjftafel. En men had zooveel hoop dat deze verdragen de arbitrage-idee vooruit zouden brengen TER NEUZEN, 11 Maart 1912. Dat de stichking eener gemeentelijke Hoogere Burgerschool in deze gemeente de tongen en pennen al duchtig in beweging heeft gebracht hebben onze lezers ook uit ons blad kunnen ontwaren. Meer en meer zijn de gemoederen in beweging gekomen en heftiger werd de strjjd. De belangstelling van de zijde van het publiek der raadszitting j.l. Zaterdag was grooter dan ooit. Men verdroug zich om een plaatsje op de niet mime publieke tribune te veroveren. En ook had daar politie plaats genomen om voor de orde te zorgen. Naar men ons mede- deelde was die voorzorg niet overbodig, daar er onder de hoorders waren die zich blijkbaar met moeite konden weerhouden tjjdens de dis- cussie over de H. B. S. zaak te interrompeeren. Toen de stemming was afgeloopen, die het vroeger genomen besluit bestendigde, stroomde het publiek naar buiten en daar kwam het debat tusschen voor en tegenstanders los, op zoodanige wjjze, dat wjj, die in de raadzaal onze taak moesten vervolgen, het rumoer. in de zaal hoorden. Een der voormannen van de requestranten tegen de stichting der H. B. S. vergat zich daarbjj in bet vuur van den strjjd zoodanig, dat hjj den waarnemenden burgemeester, den heer Visser, //een schoft" noemde, omdat deze zou hebben getracht hem zjjn brood te ont- nemen. Deze beleediging, die geuic werd in tegenwoordigbeid van den inspecteur van politie en een aantal omstanders, gaf aanleiding tot het opmaken van proces-verbaal tegen hem die ze uitsprak. De ballon die wjj Vrijdag over onze ge meente zagen zweven heeft een heele rasge- maakt. Zij was om half een te Oudenaarde in Belgie opgestegen, met het doel Den Haag e Inzittenden waren de bestuurder, de heer Liefmans, met nog een heer en driedames. De ballon had een vaart van o0 KM. pei uur en te kampen met nogal sterken wind. Deze was oorzaak dat toen men s avonds in een weilaud Dabij Den Haag wi de dalen, het anker in het natte weiland met voldoende pakte. Bij de daling kantelde bet schuitje en werd toen nog een eindje door den ballon voortge- sleept. Daardoor bad een der dames, mejuflrouw Lyons, bet ongeluk het rechterbeen te breken Deze dame moet nog verklaard hebben, dat het niet de eerste maal was dat zij by eenderge- ljjken tocht een ongeluk bekwam. Zelfs brak zij eens beide armen. Weldra waren verschillende personen tei plaatse om hulp te verleenen een man van de Haacscbe Trausportkolonne, personeel van den gemeentelijken geneeskundigen dienst en van de Brandweer, zoomede de politie uit bet bureai aan de van de Vennestraat. De dame, die baar rechterbeen gebroken had, werd, na voorloopig verbonden te zyn, per auto naar bet gemeenteziekenbuis vervoevd. Zaterdagmiddag is zij om half 3 naar Brussel verLokken^chfe been niefc hi te iaten zetten en zal dit eerst in Brussel laten doen. Bij Kon. besluit van 7 dezer is, met in sane* van 1 April, benoemd tot commies by den°Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten, de district-inspecteur der spoorwegdiensten de heer J A. de Lint c.i., te 's Gravenhageis de commies bij den Raad van Toezicht op de spoorwegdiensten de heer J. A- de Lint c i. belast met de waarneming van de funetie van district-inspecteur der spoorwegdiensten by ontstentenis of afwezigbeid van een der distnct- inspecteurs der spoorwegdiensten. Met groote plecbtigheid werd Donderdag bet stoffelijk overschot van den heer P. Rammeloo in leven voorzitter der zangvereenigmg te Philip pine kerkwaarts gedragen door de leden dier vereeniging. Het vaandel in rouwfloers ging voorop. Na een plechtige H. mis, waarby het kerkgebouw gevuld was, droeg men het lijk naar het kerkhof alwaar de heer W den Brok, directeur der zangvereenigmg, een lykrede hi0Hii scbetste den overledene als een eenvoudig nederig en bescbeiden man die veel voor de zangvereeniging bad gedaan, ja wier bloei aan hem te danken was. Spreker hoopte, dat zyn aandenken bij de leden in zalige bennneving zou bljjven en dat hunne gebeden zyn ziel zouden volgen tot voor Gods troon, en alzoo hunne dankbaarheid zouden tooiien, voor hetgeeu bij aan de zangvereeniging gedaan had. Een zwager dankte voor de bewezen eer. Bij Kon. besluit van 7 dezer is benoemd tot lid 'van het bestuur der visscherijen op de Zeeuwscbe Btroomen, voor het district ^eelan(L bezuiden de Wester-Schelde, de heer J. F. A. M. van Waesberghe te Hulst. Te Graauw is op 57jarigen leeftijd plotseling overleden de Zeer Eerw. heer E. B. van Acker, pastoor der parochie Graauw en Langendam. De overledene, die Vrijdagmorgen dood te bed werd gevonden werd in 1881 priester trewijd en was achtervolgens Kapelaan tebluis, Aardenburg en Hulst, sinds 1904 was de beer van Acker pastoor der genoemde parochie. Onder overgroote belangstelling van de pa- rochianen en velen van buiten de S6™®®? e had gisteren (Zondag) de teraardebestellmg plaats. lEVKGirSCHE -u j»k lAHDE. «e fe* Sienien Bit verscliijnt (IsandaR., Woensdag. en Bitgex«nderd op ee»«.S«geo '»U Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN vestigen, voor zooveel noodig de aandacht van belang- hebbenden op artikel alinea 1 van de bouwver- ordening, luidende ,,Van de voltooii'ng van een werk, van een opge- ,richt, een geheel of voor een gedeelte vernieuwd yof een veranderd gebouw moet de belanghebbende ,schriftelijk kennis geven aan Burgemeester en Wethouders binnen den door hen bepaalden tijd, ,zooals die in de desbetreffende bouwbeschikking »is opgegeven. Zij die na 15 Maart 1911 eene bouwbeschikking ont- vinaen en binnen den voorgeschreven termijn aan hunne verplichting niet vbldeden, worden ter voorkoming van onaangenaamheden ernstig in overweging gegeven ten spoedigste en in ieder geval voor 20 Maart a. s. alsnog de vereischte kennisgeving in te zenden. Ter Neuzen, 8 Maart 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. VISSER L°. Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1