i A I g e m e e n ieuws- en Advertentieblad o e r -Vlaaiderea. No. 5728 Donderdag 22 Februari 1912. DRASTKWET. Buitenland. BEPROEEDE LIEFDE. Binnenland. 52p Jaargang. FEUXLLJSTO ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland f J10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,65 en voor het overige Buitenland 2,—. Men abonneert zich bjj alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. ADVERTENTIENi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Bjj directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelide advertentie wordt de prps slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzendmg van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. ITALIE. De Italiaansche regeering schijnt besloten de tot dusver in Tripolis gevolgde taktiek voort te zetten. Caneva, de generalissimus, die liever wacht dat de vijand hem aanvalt dan zelf aan te vallen, krijgt nu een geheel legercorps ver- sterking en moet nu zien dat hij, met meer energie, een werkelijk succes op het oorlogs- terrein behaalt. Caneva kon den heeren te Rome weinig hoop geven. Een beslissende overwinning zoo dat Italie lurkije tot den vrede kan dwingen, is in Tripolis niet voor de Italianen weggelegd. Zulk 'n zege kan alleen buiten Libie, nl. aan de kust van Europeesch Turkije, worden behaald. De regeering te Rome staat dus weer voor de moeilijke vraag of zij ten slotte de lang uitgestelde vloot-actie in den Turkschen archipel nog verwezenlijken zal. Nu het parlement dezer dagen bijeenkomt, zal men spoedig weten wat daarvan aan is. Tevens zal de heele Tripolis-affaire de revue passeeren. Verscheiden interpellaties in de Kamer zal de regeering hebben te beantwoorden. De socialisten zuJlen de regeering vragen naar de beweegreden om het Tripolitaansche avontuur te beginnen. Men verlangt voorts een uitspraak over bet annexatie-besluit, nl. of dit al dan niet gebandhaafd wordt, daar Tripolis feitelijk niet veroverd is en tocb in zijn geheel gean- nexeerd. Het lid Canagnari heeft een voorstel inge- diend om alle besprekingen vandebuitenlandsche politiek zoo lang te verdagen tot dat Tripolis volkomen bezet is. Het Fransch-Italiaansche incident, bet op- breDgen van schepen, de strenge censuur en de uitzetting van oorlogscorrespondenten geven voorts stof voor een interessant debat indien z/Komaan, zoo is t goed, kyk maar vroolijk. Wat je voor een paar dagen des avonds bij'de Horens gezegd hebt, zal vergeten zijn. Ik hoop echter dat je nooit weer op die wijze tegen mij zult optredeu. Neem een voorbeeld aan je zuster Bertha. Die huwde een man, die haar niet kon ouderhouden, en nu is ze weder ten mjjnen laste gekomen. En dergelijke gevallen komen veel voor, zooals je ook zeer goed weet." ffGustaaf kon er niets aan doen, dat zijn vader hem in zulk een treurigen toestand achterliet," antwoordde het meisje bedeesd. //Ik zeg ook niets ten zijuen nadeele. Ik wil echter, dat je niet meer over bem spreekt en ook niet meer aan bem detikt. Den man, dien je hebben moet, kies ik zelf voor je nit. Je opvoeding heeft mij veel geld gekost, je hebt meer geleerd dan je zuster en nu moet je ook een dame worden, waarvan ik vreugde beleef. Dat is mpn vaste wil en je kent me. Zoo, dat was t wat ik je te zeggen bad." Hij stond op, streek haar liefderijk over het haar en verliet daarop het vertrek. de regeering tenminste antwoord geeft op de vragen. De regeeringspers suggereert haar lezers om geduld te hebben. Maar de oorlog duurt nu al 5 maanden. EN GEL A NO. De Engelsche industrie neemt toebereidselen om voor de op hauden zijnde groote mijn- werkersstaking kolen in voorraad te hebben. lntusschen is bet onoverkomelijk dat de enorme massa's kolen verbruikende spoorwegen, ijzer- fabrieken en katoenspinnerijen in geval van mijnstaking spoedig gebrek aan brandstof zullen krijgen. Niet minder dan 600,000 georganiseerde mijnwerkers staan op 't punt bet werk neer te leggen. Zij hebben in hun weerstandskassen een totaal van ruim 21,4 millioen gulden. Duizenden niet-georganiseerden zullen even- eens in staking gaan. Er is nog een geringe hoop dat alles zonder strijd zal afloopen. Vijf vertegenwoordigers van de mijnwerkers beraadslagen met vijf mijn eigenaars over een grondslag van onderhande- lingen. Zij hebben de plechtige belofte gedaan niets van de beraadslaging te verklappen voor dat bet resultaat bekend zal zijn. Minister Grey, die Zaterdag te Manchester sprak, zei dat de mijnstakingde grootste nationaie ramp in de Engelsche geschiedenis zal worden. De oorzaak van het conflikt is gelegen in den eiscb der werklieden om vaststeliing van een minimum-loon. Uit Londen wordt aan de /Times" gemeld dat er nog een gedeeltelijke overeenkomst tus- schen mijneigenaars en mijnwerkers mogelijk is in Lancashire, de Midlanden en Noord- Wales. Wanneer de verzoeningsraad van de verbonden Bntsche kolenmijnen, die te Londen bijeen kwam, geen schikking kan treffen, dan is bet oogenblik voor den Minister van Handel gekomen om bemiddelend op te treden. Mogelijk wordt ooiv in het Lagernuis een debat over de kwestie geopend. lnmiddels neemt de regeering militaire maatregelen, vooral voor Zuid-Wales. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de directeuren van gevangenissen aangescbreven om voor drie maanden voorraad iu te slaan. De Engelsche middenstand leeft in angst en vieeze, dat de strijd van langen duur zal zijn en gaat groote hoeveelheden kolen inslaan. In de huishoudens in Engeland is een reusachtige berg kolen opgeslagen. De prijzen worden natuurlijk hooger in enkele dagen is de ton kolen een rijksdaalder duurder geworden, kost nu 15 gulden en zal spoedig het dubbele kosten. De mijneigenaars maken goede zaken, maar ook de wederver- koopers weten van de hooge prijzen te profiteeren. Else sloeg de handen langzaam ineen en keek met betraande oogen naar het zonnige landschap. Van kindsbeen wist zij dat vaders bevelen even onwankelbaar waren a!s de geboden Gods. Zij moest gehoorzamen, dat wist zij, maar aan den anderen kant dorst zij het eenmaal gegeven woord tegenover Gustaaf ook niet te breken Buiten op den landweg weerklonk de hoefslag \an een paard, dat nader en nader kwam. Het bield stil voor de deur harer woning. Else boog zich eenigszins voorover en zag uit het venster, dat baron Zaruba uit den zadel sprong. Krussof trad hem tegemoet en wees lachend iu de richting van het huis. Llse trad terug en legde onwillekeurig de hand op het zich krampachtig samentrekkend hart. Plotseling ontwaakte een vreeselijk voor- gevoel in haar en verward snelde zij door een achterdeur naar den tuin. Haar vader had fluisterend eenige woorden met den baron gewisseld. Daarop was Zaruba binnengereden en had in eenige kamers gegluurd. loen bij ze alle ledig vond, ging hij naar den tuin. Hij was iets minder slordig gekleed dan gewoonlijk en hij sloeg al voortloopend met de rijzweep naar boomen en bloemen. Else stond bij de schuur en voederde de kippen. loen zij deD baron in den tuin zag De mijn-arbeiders kunnen de staking minstens 4 weken volbouden. Het totaal der stakers, georganiseerd of niet, wordt op rond 1 millioen aangegeven. Het verlies aan arbeidsloon, de stagnatie in de bedrijven en de te lijden ellende zouden te zamen de staking erger beteekenis geven dan een verloren veldslag. De stemming in werkgeverskringen is ver van verzoenend. De Buttery Colliery Comp. in Derbyshire, met 9000 werklieden in dienst, heeft hen, die in huizen der maatschappij wonen, de huur met 1 Maart opgezegd. Deze wraak- maatregel zal kwaad bloed zetten. De Great Centraal-spoorweg en ijzergieterijen in Dudley en Wolverhampton, Schotland en Yorkshire, hebben hun personeel met 1 Maart den dienst opgezegd. Op het Fransche socialistencongres te Lyon heeft het Engelsche Lagerhuislid Keir Hardi hulp gevraagd voor de in staking gaande Engelsche mijnwerkers. Hij sprak de hoop uit dat wanneer er op 't vasteland niet meege- staakt wordt, althans de uitvoer van kolen naar Engeland zal worden verhinderd. In antwoord op een vraag in 't lagerhuis of de regeering een mijnstaking zal onder- drukken, heett Buxton, de Minister van Handel gezegd, dat hij zich van het afleggen van een verklaring over het onderwerp moest onthouden, evenals over een desbetreffende tusschenkomst van de regeering. TWEEDE KAMER. Vergadering van 20 Febr. Na beeediging neemt het nieuwbenoemde lid voor Hilversnm, Mr. V. H. Rutgers, zitting. Ilierna wordt overgegaan tot het trekken der afdeelingen. De vergadering wordt hierop gesehorst tot het kiezen van voorzitters en ondervoorzitters der atdeelingen. Na heropening deelt de Voorzitter mede, dat Woensdag en volgende dagen afdeelingsonder- zoek zal plaats hebben van een reeks vroeger meegedeelde ontwerpen. Loopt dat onderzoek deze week niet af, dan zal Vrijdag der volgende week het sectie-onderzoek worden voortgezet. Bij verdere regeling van werkzaamheden stelt de Voorzitter voor, Dinsdag 27 dezer, des morgens te 11 uur, in openbare behandeling te nemen verschiilende ontwerpen, o.a. de Armenwet en de Bakkerswet. Voorts om van de agenda af te voeren de interpellatie-Treub, inzake het financieel spoorwegbeleid, omdat de Minister van Waterstaat meegedeeld heeft nog Diet voldoende gegevens te bezitten om te ant- woorden. De beer Treub legt zich hierbij neer, maar komen, schrikte zij, sloop snel van den troep weg en verborg zich in de bijenschuur. Zij wilde hem bepaald outloopen, want zij voelde een nooit te voren bemerkten tegenzin. Zij kon er zich geen rekenschap van geven, maar dat gevoel beheerschte haar geheel. Daarbij vermoedde zij flauw, dat hij slechts ter wille van haar gekomen was en thans haar spoor volgde iu het zooeven opgeharkte zand. Na enkele oogenhlikken stond hij voor haar in het kleine geheel met korven gevulde huisje. Met zijn liehaam vulde hij den geheelen ingang. Hij groette haar vriendelijk en gemeenzaam, terwijl zij hem verbaasd, angstig en afwerend aanstaarde. //Ik ben gelukkig u alleen aan te trelfen, juffrouw Else" begon hij, haar met groote nauw- keurigheid opnemende. wIk zou gaarne een enkel woord met u spreken, als ge het goed- vindt." Zij keek hem met haar groote ernstige oogen zoo aan. dat 't hem erg vreemd om het- hart werd. Zijn in den aanvang zoo brutale blik werd minder zeker en onwillekeurig nam hij den hoed af. ,/Wat is er, mijnheer de baron," zeide zij zacht. ,/Kan ik iets voor u doen </Ik heb u iets te zeggen en nu wil't er niet hoopt toch dat de motie dan spoedig zal be- handeld worden. Besloten wordt dus die inter pellate voorloopig at te voeren. De heer Brummelkamp vroeg om de Bakkers wet, die thans het laatst op de agenda voorkomt, het eerst te behandelen wegen de urgentie der zaak en doet daartoe het formeele voorstel. De heer Troelstra sluit zich hierbij aan. Daarna vraagt spreker om zijn motie, be- doelende om in afwachting van detotstandkoming van de Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering, voorloopig reeds pensioen toe te kennen aan 70jarigen, eveneens te plaatsen op de agenda. Ook deze zaak is urgent, en het verbaast hem dat de centrale sectie deze motie niet voor open- bare behandeling thans had aangewezen. Hij stelt dus voor die motie aan de werkzaamheden toe te voegen, en wel na de onderwijs-motie- Arts-ter Laan. De beer Roodhuyzen sluit zich krachtig bij dat voorstel aan. De heer Elhorst ondersteunt het voorstel- Brummelkamp betreffende de urgentie van be handeling der Bakkerswet. De heer Lohman bestrijdt de urgentie van de motie-Troelstra, omdat daarmee tijd verloren gaat en het beter is te trachten het Regeerings- ontwerp betretfende de Invaliditeits- en Ouder domsverzekering spoedig tot stand te brengen. De Voorzitter verzet zich niet op principieele gronden tegen den voorrang der Bakkerswet, maar wijst er op dat haar behandeling zoo lang zal duren, dat daardoor wellicht tijd zal ont- breken voor de andere ontwerpen. Daarom wordt zij aan het slot der agenda geplaatst. Wat de motie-Troelstra betreft, het gebruik is dat de behandeling van wetsontwerpen vooraf ga aan die van moties. De heer Troelstra handhaaft met nadruk zijn voorstel, er op wijzende, dat zijn mode juist is ingediend om tot een voorloopige pension- neering te komen, aangezien het hoogst twij- felachtig is of het ontwerp-Talma in deze zittingsperiode nog behandeld, laat staan afge- handeld zal worden. Spreker bestrijdt het betoog van den heer Lohman, er op wijzende dat Minister Talma zelf heeft toegegeven dat, wat sprekers motie beoogt, zeer wel uit het wets- ontwerp zelf kan losgemaakt worden. Na nog eenig debat wordt het voorstel Brum melkamp, om de Bakkerswet het allereerst te behandelen, als Dinsdag 27 dezer de Kamer weer bijeenkomt, verworpen met 48 tegen 47 stemmen. Het voorstel-Troelstra, om alsnog bij de lijst der in openbare zitting te behandelen onder- werpen te voegen zijn motie betretfende voor loopig pensioen aan 70jarigen, wordt verworpen met 56 tegen 39 stemmen. Het eerst zal dus worden aangevangen met de behandeling der ArmeDwet. uit," begon hij uogmaals. //Vroeger heb ik altijd met alle dames van harte gekheid kunnen maken. Thans echter blijven de woorden mij in de keel steken. Zij sloeg de oogen neer. //Juffrouw Else," ging hij voort, //ik heb met uw vader gesproken ikG maar kunt ge mij dan niet een weinig vriendelijker aanzien Ge hebt een gezichtje, dat den dapperste den moed doet ontzinken." z/Wacht liever nog een poosje, baron, misschien zal 'tu later gemakkelijker vallen," antwoordde zij op eenigszins spottenden toon. De verlegenheid van den baron had haar in staat gesteld haar moed te verzamelen en het gevaar onder de oogen te zien. z/Wachten moet ik, juffrouw Else? Maar ik wil niet wachten, kan niet wachten, hoe gaarne ik zou willen. Laat mij ronduit spreken, met mooie praatjes kan ik mij niet ophouden. Juf frouw Else" hij greep haar hand, hoewel zij zich verzette. //Ik beu gekomen, om uw hart en deze schoone hand te smeeken. Ik beloof u" zijn stem had thans een toon van ernstige, eerlijke oprechtheid //alles te zullen doen om u gelukkig te maken, als gij mijn lieve vrouw wilt zijn." (Wordt vervolgd.) Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEM, brengen ter openbare kennis dat op 19 Fe bruari 1912 bij hen is ingekomen een afsehrift van een aan Gedeputeerde Staten van Zeeland gericht verzoek- schrift om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor gebruik ter plaatse van ver koop alleen aan logeergasten van W1LLEM FRANCOIS JDEKKER, voor het reehteriokaa) het midden voorlokaal en het linker achterlokaal van het perceel piaatselijk gemerkt 6 en gelegen aan het Nieuwediep. Binnen twee weken na de dagteekening dezer belrend- making kan een ieder tegen het verleenen dezer ver gunning schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders inbrengen. Ter Neuzen, 20 Februari 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. VISSER, Lo. Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. WAJtf a»SC SAAOK. te "Sftew Weazen. WH l»»«d verMChiJnt WoeBmtlttg. en »nSe»..n<ierdl op Feeitdagen >.ij de Firma 1-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1