A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. VANHOUTEN'S Debeste voor den prijsl No. 5726 Zalerdag 17 Februari 1912. 52e Jaargang Binneoland. Honderd tegen een! G0ED en G0EDK00P Gemengde berichten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Yoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en yoor het overige Buitenland 2,Men abonneert zich bp alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIENi Yan 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzellde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 25. Inzendmg van adverser.U6n voor 1 aur op den dag der uitgave. EEB3TE BLAD. DE PALEIS-RAADHUIS-KWESTIE. Nadat zeer veel sprekers bet woord hadden gevoerd is in de Woensdagavond gehouden raads- zitting van Amsterdam met 23 tegen 19 stemmen aangenomen het voorstel-Vliegen c. s., waarbij B. en W. worden uitgenoodigd zich tot den Minister van Binnen landsche Zaken te wenden met de vraag te willen bevotderen, dart het Koninklijk Pateis op den Dani weder ter be- gchikking der gemeente worde gesteld. De voordracht van B. en W. en het amendement- Lambrechtsen vervielen door deze beslissing. Voor het voorstel stemden de sociaal-demo- craten, de vrijziunig-democraten, zeven liberalen en twee katholieken. Er tegen waren negen liberalen en tien kerkelijkenafwezig waren een sociaal-democraat, een vrijzinnig-democraat en een liberaal. Bij de voorstemmers waren er die hun stem gaven aan het voorstel onder voorbehoud later een bedrag beschikbaar te stellen voor een nieuw paleis, onder de tegen- stemmers waren er velen die hun stem aan het voorstel onthielden omdat van een financieel offer niet gesproken werd. De wensch om het paleis weer als raadhuis te aanvaarden was, op een enkele uitzondering na, algemeeu. l__ TER NEUZEN, 16 Februari 1912. //St. Crt." no. 38 bevat het besluit van den 27sten Januari 1912, tot vaststelling van een bijzonder reglement van politie voor het Ne- derlandsch gedeelte van het kanaal van Gent naar Ter Neuzen en dat van den denzelfden datum tot vaststelling van een reglement voor de scheepvaart, ter beveiliging van beweegbare spoorwegbruggen over het kanaal van Gent naar Ter Neuzen in den spoorweg Gent— Ter Neuzen nabij Sluiskil. De directeur-generaal der posterijen en telegraphie maakt bekend, dat met ingang van 21 Februari 1912, te Philippine een hulptele- phoonkantoor voor het algemeen verkeer zal worden opengesteld. De diensturen zijn gelijk aan die van het betrokken hulptelegraafkantoor. Uitgenoodigd door de afdeeling „West- dorpe" van Breda's kruisverbond hield de Eerw. pater lldefonsus uit Helmond Zondag jl. in de muziekzaal te Westdorpeeen prachtige, boeiende rede over de drankbestrijding. De zaal, inwendig versierd, was eivol. zoowel door leden van 't kruisverbond en van geheel-onthoudersbond, als vele belangstellenden. Ook uit Ter Neuzen en Sas van Gent waren vele drankbestrijders den grooteu redenaar komen hooren. De sierlijke lezing van den Eerw. pater verwierf een uit- bundige toejuiching, telkens wanneer bij met cijfers aantoonde de verderfelijke gevolgen van het drankmisbruik in Zeeuwsch-Vlaanderen. Bij vergeleek Zeeuwsch- Vlaanderen bij een spons, waaruit bij 't eerste knijpen 600,000 L. jenever en bij t tweede knijpen 51/2 miljoen L. bier per jaar druipen. Gedurende de pauze werden twee luimige voordrachten, zinspelende op de alcohol voor- gedragen, alsook een ernstige voordracht. A1 deze voordrachten werden begeleid met piano. Nog werden ten gehoore gebracht eenige nom- mers voor piano en mandoline. Deze muziek werd luide geapplaudisseerd. Wat de versiering der zaal verhoogde was het goedlijkend portret van Dr Aliens. Dank aan de afdeeling Westdorpe van Breda's kruisverbond voor hare moeite om de belang stellenden te doen genieten van de interessante rede van den Eerw. pater lldefonsus Moge de dank verwezenlijkt worden door den wensch van den Eerw. pater lldefonsusdat in de 2/ gemeenten van Zeeuwsch-Vlaanderen in plaats van 6 afdeelingen van't kruisverbond er 27 afdeelingen mogen bestaan. dat men na een proefj met daarvan voortaan een geregelde gebruikerj wordt. 1 Kg. 1.50 -0.80 %Kg.f0.42i| VlO„ -0.18 Volgens opgaven van den Centr. Gezond- heidsraad zijn in de week van 7 tot en met 13 Febr. in Zeeland geconstateerd 11 gevallen van besmettelijke ziekte en welvan roodvonk 2 gevallen te Aardenburg en 1 geval teColijnsplaat, Kats, Kruiningen en Vlissingen van diphthe- ritis 5 gevallen te Aagtekerke. Volgens mededeeling van het Loodswezen zijn de volgende tonnen van het Brabantsche Vaarwater verlegd stompe ton No. 1 in 53 d.M. waier, op: 51°36'9" N.b. en 0°56'20" W.l. stompe ton No. 2 in 54 d.M. water, op 5T35'51" N.b. en 0°55'56" W.l. en stompe ton No 3 in 54 d.M. water, op: 51'35'32" N.b. en 0°55'41" W.l. De betonning in de Schaar van Waarde, is als volgt gewijzigdopgenomen de spitse tonnen Nos. 6 en 7, op ongeveer51*22',3 N.b. en 0°44' W.l.; vervangen de spitse ton No. 5 met bol door een spitse ton No. 5 de rood en zwart hor. gestr. kogelton No. 41 met kegel door een stompe ton No. 41 de geul ter plaatse is verzand. In de Woensdagmorgen in de graanbeurs te Oostburg gehouden vergadering van aandeel- houders is definitief besloten tot stichting van een cooperatieve Suikerfabriek te Sluis. 1800 aandeelen zijn genomen en het bestuur heeft machtiging 200 losse aandeelen ter beschikking van aandeelhouders te stellen. Vereeuigmgen worden naar verluid niet tot het nemeu van aandeelen toegelaten. Bij het 1.1. te Arnhem gehouden eind- examen voor conducteur, adsistent of hootd- brievenbesteller bjj de posterijen en telegraphie, slaagde de brievenbesteller J. A. Slijpen te Vlissingen. Ontmanteling St. Jacobskerk te Vlissingen. Men schrijft ons uit Vlissingen Na den geweldigen brand, welke op 5 Sep tember 1911 de St. Jacobskerk en den St. Jacohs- toreu in asch legde, ontstond bij het Dagelijksch Bestuur van deze gemeente direct het plan pogingen aan te wenden om geleidelijk weg deze kerk te ontmantelen. Reeds werd een huis door ruiling van grond aan de gemeente overgedragen en daarop afgebroken. Thans heeft het bestuur der Engelsche kerk, welke vroeger haar godsdienstoefeningen in een gedeelte der St. Jacobskerk hield, doch die dat gedeelte thans aan de Ned. Herv. gemeente heeft overgedaan, den raad verzocht voor den bouw van een nieuwe Engelsche kerk een per- ceel gemeentegrond in het nieuwe deel der stad, hoek nieuwe Markt en Paul Krugerstraat, af te staau. Het bestuur biedt de gemeente in ruil daarvoor aan de aan beide zijden der voor- malige Engelsche kerk staande gebouwen zijnde de consistorie en een bergplaats. Als de ge meente deze afbreekt, en den vrijkomenden grond tot openbaren weg bestemd zal de be- doelde ontmanteling worden bevorderd, aldus luidt het adres. In de Turfstraat te Zutphen is Woensdag- middag, naar de Z. Crt. meldt, een driejarig dochtertje van H. tegen het achterwiel van een zwaar beladen korenwagen geloopen. Bet wiei ging het arme wicht over den hals, zoodat de dood dadelijk intrad. De voerman van den wagen, v. d. B., heeft geen schuld. Van Texel meldt men: De vijf Wieringer visschersvaartuigen, welke n«g steeds door de ijsbezetting nabij den Prins Hendrikpolder tegen den zeedijk zaten gestuwd zijn Dinsdag bij hoog water in veiligheid gebracht. Van elders kwamen twee motorschepen, die er in slaagden de haven te bereiken. Nog altoos zit voor de haven een smalle strook zwaar ijs, die zeer belemmerend is voor de zeilvadrt. Afpersing. De echtgenoote van den land- bouwer B., op het gehucht Bedaf, bij Baarle Nassau, heeft Zondagnacht angstige oogenblikken doorleefd. Terwijl haar man n.l. voor zaken van huis was, heeft de inwonende knecht getracht de geldkast open te breken. Zich door de vrouw die wakker geworden was herkend ziende, heeft hij haar eenig geld afgeperst en de belofte, dat zij hem niet verraden zou. De vrouw beloofde zulks, doch zich niet ver- zekerd achtende, dat zij haar belofte zou houden, nam de onveriaat een mes met het doel de vrouw van het leven te berooven. Door haar bidden en smeeken en de belofte dat zij hem later nog 50 frs. zou ter hand stellen, liet de booswicht zich vermurwen en verliet het huis. De zaak is thans in handen der politie. Een ontvoering. Dinsdagmiddag werden aan den Loosduinschen weg bij de Fahrenheit- straat te 's-Gravenhage door drie personen met een rijtuig drie jongens uit de rij der wande- lende halfweezen van het R.-K. gesticht Groe- nestein gegrepen en in het rijtuig getild, dat daarop in vhegenden ren verdweeti. De begeleidende breeders waren zoo geschrok- ken, dat zij er niets aan konden doen om de ontvoering te beletten zij staakten hun wan- deling en keerden naar het gesticht terug. (Avp.) Hij is de Vos niet Reeds voor de Parijsche uitbreekgeschiedenis werd Marius de Vos in alle oorden van ons land met loffelijken ijver gezocht en meende men hem nu en dau gevonden te hebben. Zoo werd op een goeden dag te 's-Hertogen- bosch de chauffeur van een bekend Noord- Rrabantsch fabrikant met auto en al aangehouden op grond van 's mans sprekende gelijkenis met het signalement van den vluchteling uit Sche- veningen. Spoedig werd de chauffeur na de geruststellende verzekering van zijn patroon, die bij de in hechtenisneming van zijn wagen- menner niet tegenwoordig was geweest, weer losgelaten. Maar de zeldzame overeenkomst van het uiterlijk van den onschuldigen auto-bestuur- der met de gelaatstrekken van den ontsnapten euveldader hebben de autoriteiten er reeds toen toe gebracht om den chauffeur dadelijk te voor- zien van een uitdrukkelijke verklaring, die door hare negatie den houder tegen veel overlast vrjjwaart. Het bedoelde certificaat houdt in, dat de gelukkige bezitter de Vos niet is, al zou men het ook denken. De chauffeur tuft nu gerust door den lande en kijkt onvervaard elken diender in de oogen, zoo deze hem aanziet voor zijn veelgezochten dubbelganger. Beerlijk om in deze dagen, nu men hem o.veral meent te bespeuren, met de stukken in de hand te kunnen bewijzen, de Vos niet te zijn Het vierjarige zoontje van C. Kuik, te Culemborg, dat Maandagmiddag het ongeluk had onder een mallejan, bevracht met boomen, te geraken, waardoor het ernstig aan een been gekwetst werd, is Dinsdagnacht aan de gevolgen overleden. De brand te Amsterdam. Den geheelen dag is de brand weer Woensdag doorgegaan met het bespuiten der brandende goederen, die opgestapeld lagen in de nu door het vuur verwoeste loods E. aan de IJkade te Amsterdam. En ook gisteravond nog scheen het wel of ze eigenlijk nog niets gevorderd was sinds bet oogenblik, dat ze, zooals het ofHcieei heet, den brand meester was. Over heel de uitgestrektheid van dit tooneel van jammerlijke verwoesting en bederf smeult het, brandt het, scbieten de vlammen telkens weer hoog op in fellen gloed tusschen de traag opstijgende, geel- witte, vettig stinkende rookwolken, die zicb als een dicht gordijn over het havenkwartier uit- spreiden en heel de stad in een benauwende damp zetten. De gansche oppervlakte van het terrein is inwendig eigenlijk nog niet anders dan een groote, gloeiende massa, en vuurklomp. Alles ziet men daar dooreen liggeu te blakeren en te branden en te smoken balen kapok, aan den buitenkant zwartgeschroeid pakken huiden, bergen ma'is, waarboven een knetterende vonken- fontein, coprah, meel, en, veel hoog-opgepakte massa's halfverbrande, natgespoten rommel, die op het oog niet meer te herkennen is. Het is een onbeschrijfelijke chaos, waarvan de aanblik onder de dichte rookwolken nog naargeestiger wordt gemaakt door de groote, kromgetrokken stukken gegalvaniseerd plaatijzer, welke eens de loods vormden, en er nu kris en kras doorheen gesmeten liggen door den rossen schijn, die telkens onheilspellend erover danst, en niet het minst door de halfvernielde kranen op den ach- tergrond, die hun gesehonden ledematen als van reusachtige skeletten klagelijk uit dien fellen brand ten hemel heffen. Honderden stroomden in den loop van den dag naar de IJkade, om het tooneel van groot- sche verwoesting te zien, waarin in verloop van enkele uren een dik millioen verdwenen is. De vliegmachine heeft reeds zoo veel sterf- gevallen op haar geweten, dat de billijkheid alleen reeds gebiedt, ook van de volgende moge- lijkheid melding te maken. Een familie, uit acht personen samengesteld, wordt op een der kleine eilanden van den Donau in Hongarije, met den hongerdood bedreigd, daar het onmogelijk is, wegens het drijfijs, hun per boot levensvoorraad te doen toekomen. Er blijft nog maar een middel over: dit overbrengen van levensmiddelen te laten ge- schieden door 'een aeroplaan. De Aero-Club van Hongarije heeft zijn leden gevraagd, de poging te wagen. In New-York heeft zich een zeer geheim- zinnig drama afgespeeld. Bij een zeer schoone rijke weduwe Heien Taylor, werd door een messinger boy een pakje bezorgd. Toen de weduwe het opende volgde een ontploffing en werd zij door de scherven van een bom onmid- dellxjk gedood. Eeii beambte, die op zeer vriend- schappelijken voet met de weduwe stond en even te voren een ernstige woordenwisseling met haar had gehad, werd gearresteerd. Rij ontkent ecbter schuldig te zijn aan den aanslag. Algemeen is men van meening, dat de aanslag is gepleegd door een jaloersche vrouw. TEB SEBZEJfSCHE COURAUT Slit bind verschijnt !Iiiiiuil»n. oenMlm;. en Vrljdaeavon J, alt«(e»mdrrd op reeatdafKen bij de Flrma J. US KJtCC RiSiltSi «e fer Senieo. Cacao

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1