A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad e o r Zeeuwscb-Vlaanderen. No. 5725 Donderdag 15 Februari 1912. 52e .Jaargang. Buitenland. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en voor het overige Buitenland 2,Men abonneert zieh bp aile Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTED TIBNI Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. By directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentae wordt de prys slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 1 uur op den dag der uitgave. CHINA. De langverwachte edikten van den troonsaf- »tand in China en de af kondiging der republiek zijn Maandag te Peking uitgevaardigd. In het eerste aanvaardt de kroon de repu bliek in bet tweede aanvaardt zij de tusschen Joean-sji-kai en de republikeinen overeengeko- men voorwaarden betreiFende het jaargeld voor den Keizer en de behandeling der Mantsjoes in het derde deelt zij den onderkoningen en gouverneurs mede, dat de kroon haar politieke macht neerlegt ten-einde gevolg te geven aan de wenschen van het volk, en draagt zij de hoofden der provincies tevens op om het volk rustig te houden. Het edikt, waarin de republiek aanvaard wordt, draagt Joean-sji-kai op, om een voorloopige republikeinsche regeering in te richten en met de republikeinen te Nanking te beraadslagen over de beoogde vestiging van een groote re publiek, welke Mantsjoes, Chineezen, Mongolen, Mohammedanen en Tibetanen vereenigen zal. Op dit oogenblik is Joean dus de feitelijke beheerscher van China. Nu alles zoo op roi- letjes loopt en de troon nog te reehter tijd vrijwillig het veld ruimde, hoopt Joean dat de mogendheden den nieuwen staat van zaken in China spoedig zullen erkennen. Niet alle Chineezen zijn verheugd over het verloop van de omwenteling. De radicalen te Nanking, te Sjanghai en elders meenen dat aan de oude machthebbers te groote concessies zijn gedaan, anders hadden zij niet vrijwillig het hootd gebogen. De militaire gouverneurs van verscheidene provincies hebben aan Woetingfan krachtige protesten gezonden, waarin zij opkomen tegen een te edelmoedige behandeling van de Mantsjoes. Vooral zijn zij gekant tegen de toekenning van buitensporige toelage aan de keizerlijke familie, die tien millioen gulden zou bedragen. Het is de Chineezen wel wat waard om hun beminde monarchen kwijt te raken De oudste monarchie ter wereld is nu for- meel tot eeD republiek gemaakt. Hetisstellig iets wonderlijks dat de revolutie in een zoo groot land als China vlot van stapel liep. Op 10 October vorig jaar hoorde men van een stevig oproer in de provincie Hoe-pe, in midden-China. Reeds voor dien rommelde het in westeiijke provincie Setsjoean, waar toen al een revolu- tionnair bestuur zetelde. In vier maanden is het de Chineezen gelukt den middeleeuwschen staatsvorm te vervangen door een modern bestuur. De grootte van een land en gebrek aan spoor- wegen zijn dus geen beletselen gebleken om een diep ingrijpende omwenteling tot stand te brengen. In Mantsjoerije wordt nog gevochten. De stad Kaeping, aan den spoorweg van Moekden naar Porth-Arthur, is door de republikeinen ingenomen. Maar dit zal wel een der laatste vijandelijkheden zijn, want het is niet te denken dat de keizerlijke troepen te Moekden, na den troonsafstand nog tegen de republikeinen zullen veckten. Er is voor Mantsjoerije al een repu- blikeinschen gouverneur benoernd. Te Tsjifoe kwam bericht dat de keizerlijke troepen de naburige stad Hwanghsiin verwoest hadden. Typische bijzonderheden uit het afdankings- edikt zijn, dat de Keizer wel zijn erfelijke titels behoudt, maar het recht om adeldom te ver- leenen, wordt afgescbaft. T R I P O L I S. De Italiaansche Kamer komt de volgende week bijeen, voor 't eerst sedert het uitbreken van den oorlog. Aan de orde komt de be- krachtiging van het koninklijk decreet van 5 November 1911, waarbij Tripoli en Barka worden ingelijfd. Er was sprake van dat het parlement dit decreet zou verwerpen om het beletsel weg te nemen, om met Turkije vrede te sluiten. Als gevolg van generaal Caneva's bezoek aan Rome meldt men dat in Tripoli een verzoenings- politiek zal gevoerd worden, om de inboorlingen voor zieh te winnen. Geen massa-moorden dus meer en ook geen terechtstelliugen zooals onlangs te Tripoli, waar 14 Arabieren tegelyk werden opgeknoopt. Op bevel van de Italiaansche regeering is het doodvonnis, geveld tegen een Arabier, die deelnam aan de binderlaag van 28 October, vernietigd. De te Tripoli opgerichte galg werd omvergehaald. Het Kamerlid de Felice heeft den Arabier het leven gered. Felice zou de regeering te Rome als zyn ervaring hebben meegedeeld dat er in Tripoli met gestrengheid niets te bereiken viel. By de kwestie van het vrede sluiten doet zieh de moeilijkheid voor, dat Turkije slechts vrede kan sluiten, als de in het veld staande Arabieren het willen. Na een vrede, door de Porte tegen den wil van de Arabieren gesloten, zouden alle Arabieren zieh van het chalifaat afscheiden en missehien het oprichten van een zelfstandig Arabiscb chalifaat tengevolge hebben. Of de Arabieren voor den vrede gewonnen kunnen worden, is zeer de vraag, zoo lang deze oorlog, die hun wapens, geld en buit oplevert, voor hen niets anders dan een gunstige gelegenheid tot handeldrijven is. Niazi bey, de held van Resna, is, volgens een bericht uit Konstantinopel, toch de Egyp- tische grens gepasseerd en in Barka aangekomen. EERSTE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Aan de orde is de behandeling der Water- staatsbegrooting voor 1912. De heer Kraus bepleit de wenschelijkheid om spoedig de hand te leggen op de terreinen, die de Staatscommissie betreffende het Noord- zeekanaal noodig heeft, speciaal de terreinen benoorden de sluis, om de uitbreiding van de sluiswerken te LJmuiden tot uitvoering te kunnen brengen. De heer Van Pallandt klaagt o.m. over slechte verlichting van spoorwegstations, o.a. Utrecht- Biltstraat. De heer V. d. Maesen de SombrefF vraagt betere spoorwegverbindingen in Limburg, al erkent hij dat er reeds eenige verbetering is aangebracht. De heer Hovy bepleit verbetering van de buitenhaven van Vlissingen, in verband met het toenemend verkeer en de zieh ontwikkelende scheeps-industrie. De Minister van Waterstaat antwoordt den heer Kraus, dat de Regeering inzake de kwestie van het Noordzeekanaal, dilligent is. Spoedig wordt b.v. de indiening verwacht van een wetsontwerp voor den aanleg van een tram- weg MaastrichtVaals. Kostelooze verkrygbaarstelling van formulieren voor briefkaarten, postwissels enz. zou f 170,000 per jaar kosten, dus stuit af op financieele bezwareu. Ook invoering van het stuiversport met En- gelancl moet daarop afstuiten. De minister becijfert dat een uniform-port van 5 cents voor Engeland, Duitschland en Belgie het Rijk zou komen te staan op 1,200,000. Komt Frank- rijk daarbij, dan zou het 11/2 millioen kosten. Met Duitschland en Engeland is onderhandeld over een 10 cents-port. Maar Engeland had daartegen bezwaar, en nu kan er niets van komen, omdat Nederland de voorwaarde gesteld heeft dat beide landen moesten toestemmen. De Waterstaatsbegrooting wordt zonder stem ming goedgekeurd, waarna gezamenlijk aan de orde komen de Vesting-begrooting, deOorlogs- begrooting en de Suppletoire Ooriogsbegrooting betreflende de verbetering van de positie der officieren. De heer Van Voorst tot Voorst besprak de opleiding van de cavalerie en betoogt dat die geheele opleiding in de war loopt door het spoedig verlaten door de vrij willigers van den dien st. Verder dringt spreker aan op uitbreiding van de munitievoorraden voor ons geschut en op invoering van 't capitulantenstelsel. De landweeroefeningen besprekende betoogt hij dat de inspectie van hoofdofficieren van den generalen staf van de oefeningen der landweer geen waarde had, omdat die inspectie vooraf was aangekondigd, waardoor geen zuiver beeld was te verkrijgen. Gelukkig heeft de Minister een nader onder- zoek laten instellen. De heer Staal aanvaardt de positieverbete- ring der officieren, maar los van de organi- 3atie, welke de Minister zieh denkt. Het beginsel der terugwerkende kracht bestrijdt spreker. Van de dusgenaamde hoofdstadstoelagen voor officieren wordt door spreker het beginsel niet verdedigd, maar de billykheid brengt toch mede ze thans te behouden, omdat geen regeling moet getroffen worden waarbij iemand achteruitgaat. Spreker kritiseert naar aanleiding van de gehouden groote manoeuvres dat, op een oogen blik dat er spanning was in Europa en wij missehien, ter handhaving onzer neutraliteit, zouden hebben moeten mobiliseeren, twee divisies verwijderd waren van hun garnizoenen, in welke toch de mobilisatie, wil zij gelukken, moet geschieden. Spreker hoopt, dat in de toekomst hiermee rekening zal worden gehouden. Ten slotte bespreekt de heer Staal het geval van den milicien Van der Breggen. In de zaak, waar 't hier om gaat, helpen geen ministerieele aanschrijvingen. Een inniger verhouding tus schen chefs en minderen kan hier alleen helpen. De heer De Jonge bestrijdt de proeven, ge- nomen met onderhandsche aanbesteding van fourage. TER NEUZEN, 14 Februari 1912. Door kerkvoogden der Ned. Herv. gemeente alhier is naar aanleiding van de circulaire van het Prov. college van Toezicht, waarin wordt aangedrongen op verhooging der tractementen van de predikanten, het tractement van den predikant met 100 verhoogd. Op de voordracht van onderwijzer aan de openbare lagere school no. 118 te Amsterdam komt o. m. voor de heer A. C. de Pauw alhier. Het groote succes dat de tooneelvereeniging z/Vooruitgang is ons Streven" alhier met hare gedurende de Kerstdagen gegeven uitvoering behaalde, en de aansporing daartoe van ver- schillende zijden, om hetzelfde programma nog- maals te geven, deed de vereeniging besluiten dit programma te herhalen, hetwelk jl. Maan- dagavond geschiedde. En ofschoon dit in een goede maand tijds de derde opvoering was, bleek de belangstelling van het publiek nog niet verflauwd, daar de bovenzaal van het//Hotel de Commerce" weer geheel bezet was. Het hoofdnummer, de opvoeriDg van het tooneelspel in 5 tafereelen //'t Was maar een loods", was voor de vereeniging weer een groot succes. De optredende dames en heeren gaven eene zeer verdienstelijke vertolking hunner rollen, terwijl zeker een bijzonder woord van lof niet mag onthouden worden aan de jonge dame die weder op zoo aardige ongedwongen wijze de rol van den kleinen Herman, den goedhartigeu rondborstigen Zeeuwscben jongen, speelde. (Naar wij vernemen was dit voor eene belang- stellende dame aanleiding om Herman" een souvenir aan te bieden.) n't Was voor de meid", blijspel met zang in 1 bedrijf, evenals de ensemble scene Het Bank- biljet no. 10" brachten een zeer zeer prettige stemming in het publiek, door de wijze waarop deze werden uitgevoerd. Ook deze genoten on- verdeelde aandacht en bijval. Het slotnummer van het programma, bal, bleef langen tijd te geannimeerd, zoodat het reeds vroeg was toen men uiteenging. Door aanplakbiljetten was onze bevolking er reeds op voorbereid dat de drijvende bioscoop Alhambra Flottante" ook een bezoek zou brengen aan Ter Neuzen. Ingewijden wisten te ver- tellen dat het Oostersch paleis hier gisteren- voormiddag zou arriveeren en die ingewijden bleken juist te zyn ingelicht. In den voormiddag arriveerde het gevaarte in de Westbuitenhaven en schutte door de middensluis op om daarna ligplaats te nemen aan de Heerengracht. Toen lag daar dus gemeerd het buitengewone vaartuig, waarvan de bladen van elders en ge- illustreerde tijdschriften ons reeds veel hadden verteld. Voor ons, die met verscbillende schepen wel eenigszins vertrouwd zijn, was het nu juist niet zoo een groote merkwaardigheid. Het leek een nog grootere woonark, dan die we hier eukele jaren geleden ook zagen. Toch had het een bijzondere aantrekkingskracht, omdat we wisten dat op, of liever in, dit schip gegeven worden bioscoop-vertooningen. We brachten er gisterenavond een bezoek. Toen we den baldakijn aan den ingang ge passeerd waren, hadden we in het geheel niet niet meer het idee op een schip te zyn. We gingen eenige treden at en bevonden ons toen in een ruime zaal, zeer net ingericht met klap- stoelen en fraaie muurschilderingen, zooals men die overigens slechts in vaste zalen kan aantrefien. De zaal wordt kwistig met electrisch licht overgoten, terwijl electrische ventilators zyn aangebracht om te zorgen voor goede ventilatie. in de „zaal" zijn 430 klapstoeltjes, opgesteld, die aan even zoovele bezoekers een aangenaam zitje presenteeren. De wanden en de zoldering zijn bekleed met onbrandbare stoffen en fraai in den Oosterschen stijl, die ook voor het geheel in onderdeelen is volgehouden. Het schip, is in 1911 gebouwd op de werf van de scheepsbouwmeesters Gebr. Boot, te Leiderdorp, volgens teekeningen van de eige- naars, de heeren A. A. Weers en 0. M. A. van Alphen, te 's Gravenhage. Het schip is lang 50 M., breed 7,25 en hoi van vlak tot bovenkant dek van de theaterzaal 5 M. Het is gebouwd geheel van staal en bekleed met braudvrije isoleerplaten. De elec trische verlichting is aangelegd in gepantserde stalen schroefbuizen en wordt ontwikkeld door eene dynamo, gedreven door een //Bolinders motor van 25 H. P. De theaterzaal, zooals we hiervoren aangaven smaakvol beschilderd, en zeer practisch inge richt, is 34 M. lang en 7,25 M. breed, met een toegang ter breedte van 3 M. De zaal is voorts ook voorzien van 2 steeds verlichte nooduitgaDgen, ter breedte van 1 M. welke door middel van breede, sterke bruggen met den vasten wal in verbinding zijn gebracht. Het bioscoop toestel bevindt zieh achter in de zaal, in een afzonderlijke, geheel afgeschei- den projectiekamer. Brandgevaar is hierbij totaal uitgesloten, daar dit kamertje geheel met staal of asbest van het andere deel is afgesloten en de films steeds in stalen kokers worden op- of afgerold. De machinekamer is voorzien van een vloer in gewapend beton, en ook weer door stalen wanden omsioten. Aan boord bevind zieh verder een keurige inrichting voor buffet en ook de W. C. s en urinoirs, zoo voor dames als heeren, zyn niet vergeten, alle ingericht naar de laatste eischen des tijds. Gisterenavond werd reeds de eerste uitvoering gegeven. De groote zaal leek matig bezet. De hevige regen zal ook wel velen, die voornemens waren er been te gaan, hebben weerhouden, maar toen we bij het eind de bezoekers op de been zagen, bleken er toch Dog heel wat het bioscoopschip te hebben bezocht. Wanneer we een oordeel moeten uitspreken over het vertoonde zell, dan kunnen we vol- mondig verklaren dat dit in alle opzichten voldeed. We hadden hier in den loop van jaren gelegen heid verschillende goede bioscoop-voorstellingen te zien, doch we kunnen gerust verklaren, dat deze de vorige zeker overtreft. Het programma bevatte een keur van nieuwe films, in goede afwisseling van het dramatische naar het comische. Van de dikwijls hinderlijke trilling bemerkte men hier niets, de beelden stonden vast en SEIIZEASCHE COI RAVT. Bit blad verncHijnt Baandng-, Woensdag. en frtjda^avond, sultgeKoiiderd op FeeatdaKen *»ij de flrma P1>K 8IA!>'B1S. te Tlfasr Xen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1