m A I g 8 m e e n euws- en Advertentieblad scfi-Vlaaaderen. M 1 Cacao BE VOLKSDRANK v mj -ijl VAN HOUTEN'S No. 5723. Zalerdag 10 Februari 1912 52e Jaargan^ CJ 0 r Binnenland. bij uitnemendheid. Gemengde berichten. SLfl M m v ASONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en voor het overige Buitenland 2,— Men abonneert zich bij alle Boekliande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. tip ADVERTENT! E Ni Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regei meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsicg derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Qrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. T e 1 e f o o n No. 2 5. Xnzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. BZLiJLID. De uitslag van de Woensdag gehouden her- stemming ter verkiezing van een lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in het district flilversum, is als volgt^. Aantal kiezers 12J169uitgebracht 9010 geldige stemmen (ja^rjmn verkreeg Mr. V. H. Rutgers '(A.-R.) 4943scn de heer W. de Jong (U.-L.j 4068, zoodat Mr. Rutgers gekozen is. Bij de eerste stemming waren uitgebracht 8299 geldige stemmen, waarvan op de heeren Mr. H. Th. 's Jacob (C.-H.) 1736, W. de Jong (U.-L.) 2092, Mr. V. H. Rutgers (A.-R.) 3584, Dr. Th. van der Waerden (S. D. A. P.) 784 en D. Wijnkoop (S. D. P.) 103 stemmen. De Nederlandsche Bond van' Post- en Telegraaf beambten De Post heeft naar aanleiding van de gepleegde poging tot doodslag op den postbode Kamstra te Buitenpost, in den avond van 30 December 1911 bij de uitoefening van zijn dienst, een geargumenteerd verzoekschrift met memorie van toelichting aan den Minister van Waterstaat gezonden, behelzende de vraag, het personeel, werkzaam bij de administratie van Posterijen en Telegrafie, dat bij avond of nacht op landvregen dienst moet uitvoeren, van rijkswege te voorzien van een zoodanig wapen, b. v. revolver klein kaliber, waardoor het in ttaat wordt gesteld eigen leven, en de stukken, door de administratie aan hun zorg toevertrou wd, te verdedigen. TER NEUZEN, 9 Februari 1912. Dinsdagavond omstreeks negen uur brak te Breskens brand uit in den winkel van kin- derspeelgoed en kruidenierswaren van P. van Meenen,aan hetSchelpenpad. De winkel metaan- grenzende slaapkamer is totaal uitgebrand de daar achter gelegen woonkamer zoo rnede de de vier bovenkamers hebben aanzienlijke water- schade bekomen. De oorzaak wordt toegeschre- aan een petroleumkachel. De eigenaar die zelf in den winkel aan het werk was, is zoo door den schrik bevangen dat geneeskur.dige hulp voor hem werd ingeroepen. De brandspuit was spoe- dig ter plaatse en kon omstreeks lO1^ uur in- rukken, daar zij toen den brand meester was. Assurrantie dekt de schade. Zanmslag. Heden had alhier door Notaris Dregmans te Axel ten verzoeke van de erven van M. Riemens, de verkooping plaats van een woonhuis, staande in het dorp Zaamslag, en een perceel tuingrond. Van het huis werd kooper de heer D. Riemens Dz. voor f 2550, terwijl de tuin werd aangekocht door den heer J. Oppe voor 275. Boschkapelle. Op de algemeene vergade- ring van onze Boerenleenbank bleek uit het verslag, dat door het Bestuur 4 vergaderingen waren gehouden in den loop van 1911, terwijl Bestuur en Raad van foezicht 12 maal gecom- bineerd bijeenkwameu. Het aantal leden vermeerderde met 6 en verminderde door sterfgeval met 1, zoodat op het einde des jaars de Hank 75 leden telde. Er werden 14 nieuwe spaarboekjes uiige- geven het laatst uitgegeven uummer was 168. Op 31 December was f 46545,586 als spaargeld gedeponeerd. In 1911 werden verleend 14 voorschotten, tot een gezamenlijk bedrag van 29125. Er werden 4 voorschotten geheel afgelost, zoodat op bet einde des jaars 31 voorschotten loopende waren tot een gezamenlijk bedrag van f 42456. Het aantal leden, dat met de Bauk in reke- ning-eourant staat, bedraagt 13. Niettegenstaande de zeer lage rente, die voor de voorschotten wordt betaald, bedroeg de winst nog f 129,25. In deze vergadering werden de heeren P. B. Mel en H. Geilliet bij acclamatie herkozen, respectievelijk als Lid van den Raad van Toezicht en Lid van het Bestuur. is bestemd om te worden: GOED en GCEBKOOP. VOEDEND en GEMAKKELIJK VERTEERBAAR. 1 Kg. 1.50 - 0.80 y^Kqr. f 0.421- YlO 0.18 St. Jansleen, 7 Febr. Het paard van den landbouwer J. P., sloeg gisteren door den schrik op hoi waardoor de voerman van de kar viel en een trap van het dier op het lichaam bekwam zoodat hij ernstig gekwetst naar huis werd gebracht. In dit blad komt een advertentie voor der Hollandsche Credietbank waarin zij Belgische Congo-Loten te koop aanbiedt. Deze loten trekken elk jaar zesmaal met hoofdprijzen van frs. 100,000, frs. 50,000 en frs. 10,000. Naar getdeld werd is in den nacht van Zaterdag op Zondag ingebroken in het instal- latiebureau van de Allgemeiue Electricitats Gesellschaft op de Keizersgracht te Amsterdam en werd uit een der brarrdkasten ongeveer f 3100 gestolen. De vermoedelijke daderszijn thans gearresteerd het. zijn de electricien F., in dienst bij bovengenoemde maatschappij, maar sedert ruim een week in staking. K., de houder van een verdacht bierhuis in de Spuistraat en S., de eigenaar van dat bierhuis. Op laatstgenoemde werd ruim 600 gevonden de electricien heeft eene bekentenis afgelegd. Op den IJsel voor Karapen is Dinsdag- namiddag de 19jarige boerenkuecht J. Koops in een wak gereden en verdrouken. Te Almen is, volgens de Zutph. Ct., Dins- dagmiddag de landbouwer A. Braakman van een hooizolder gevallen zonder tot bewustzijn te zijn gekomen is hij 's avonds daarop over- leden. In de Assendelftstiaat te 's-Gravenhage schrikte de heer P., in genoemde straat wan- delende, Woensdagmiddag voor een paard en wagen en werd, daarvoor willende uitwijken, door een aankomend tramrijtuig omvergeduwd, ten gevolge waarvan hij onder een sleepers- wageu kwam te vallen en door dit voertuig over het hoofd werd gereden. In hoogst ern- stigen toestand werd hij opgenomen en naar het gemeenteziekenhuis overgebracht. Te Pijnacker is Dinsdagnacht ingebroken bij den burgemeester. Eerst heeft men getracht het slot der brandkast uit te boren. Toen dit niet gelukte, werd de kast van achteren uitge- scheurd en geheel vernield. De inhoud werd op het kantoor verspreid, terwijl het aanwezige geld werd gestolen. Woensdagmorgen is de 17jarige matroos Jan Sant van het ss. lJstroom aan de Handels- kade te Amsterdam van het sloependek gevallen. Eerst kwam de ongelukkige op de reeling en daarna in het water terecht. Onmiddellijk werd hi] opgehaald, doch de dokter kon slechts den dood constateeren. De matroos is afkomstig uit Durgerdam. H. Wiering, uit Haarlemrnermeer, die, na zijn zuster gedood te hebben, zichzelf van het leven trachtte te berooven, is in het Aca- demisch Ziekenhuis te Leiden overleden. Wat een belangstelling Bij de Dinsdag te 's-Gravenhage gehouden verkiezing voor de Kamer van Arbeid in bet logement- en koffiehuisbedrijf werd slechts een stem uitgebracht en die eene was nog van onwaarde Op welke wijze de vorst gunstig is voor den grond, legt de tuinbouwmedewerker van 't N. v. d. D." als volgt uit Wanneer 't vriest, wordt het water in den grond ijs en omdat 10 L. water 11 L. ijs geven, wordt de grond door het vriezen uiteen gewerkt. Heeft men b. v. kleigrond, dan zwelt die door het vriezen op want de ijsdeeltjes, die in de kluiten gevormd worden, drukken de kleideeltjes op zij. Dooit het daarna, dan wordt het ijs weer water, maar de kluiten vallen niet uiteen, hoewel ze po- reuzer zijn geworden en wanneer dan in het voorjaar de kluiten wat zijn opgedroogd en de landbouwer gaat er met zijn eg over, dan wordt de grond beter verkruimeld de poreuze kluiten vallen gemakkelijker uiteen. En voor den plan- tengroei is een goed verkruimelden grond zeer nuttig. De stoomboot ^Telegraaf VI" van de reederij Braakman Co. te Rotterdam, voer Woensdagmiddag de spoorbrug over het kanaal te Vlake aan, met het gevolg dat een dikke ijzeren as werd verbogen, waardoor de brug voorloopig onberijdbaar voor de treinen werd. De brug is nu voorloopig hersteld, zoodat treinen weer passeeren, doch de sneltrein van 2.7 naar Holland ondervond circa drie kwartier vertraging. Men meldt uit Middelharnis, dat H. M. de Koningin een belangrijke gift heeft geschon- ken ten behoeve van de gezinnen, nagelaten door de bemanning van de vischsloep //Anna" (M.D. 3), nit Middelharnis, welke thans wordt aangenomen met man on muis te zijn vergaan. Het verongelukte vaartuig, van staal gebouwd, werd gerekend tot de beste vaartuigen der vis- schersvloot van Middelharnis te behooren. De oorzaak van de ramp en de plaats, waar het schip verongelukte, zijn nog niet bekend, maar zeker is het, dat het schip op de kust van Noorwegen is vergaan, zooals onlangs werd ge- meld. Politiehonden. De Haagsche correspondent van De Stand, schrijft Wanneer er sneeuw ligt, kan de Nederland sche jeugd het niet laten sueeuwballen te gooien en zoo zich over te geven aan een liefhebberij die niet alleen bij kinderen, maar ook bij jon- gelieden in sterke mate aanwezig is, en nog wel eens tot hinderend optreden tegenover voor- bijgangers aanleiding geeft. Dat de politie een oogje in 't zeil houdt, is in verband met dit laatste steeds zeer aan te bevelen, maar of het goed van haar is gezien daarbij zoo kras op te treden, dat jongens van netten huize, die ove- rigens niets op hun kerfstok hebben, ruw moeten worden opgebracht //naar 't bureau" enkel en alleen omdat ze bij het sneeuwballen wat te veel pret hebben gemaakt, schijnt zeer twijfel- achtig. De Haagsche politie laat het daarbij echter niet, maar toont haar durf in deze zaak door zelfs met een politiehond op de jeugd af te gaan A1 liep het ditmaal met kleerscheuren, maar overigens toch vrij goed al, zooiets schijnt niettemin zeer afgekeurd te moeten worden, en het is dan ook te hopen, dat de hoogere poli- tie-autoriteiten zich zullen beijveren om te voorkomen, dat ooit weer op zoodanige wijze van de politiehonden misbruik gemaakt wordt door al te ijverige ondergeschikte ambtenaren! In 1915 zal in BelgiS het eeuwfeest van den slag bij Waterloo luisterrijk worden ge- vierd. Men weet, dat een bijzonder comite hiervoor werd benoemd, dat rechts en links inlichtingen inwon omtrent de meeningen der verschillende volkeren, bij die herdenking be- trokken. Het voorstel der Engelsche kolonie te Brussel zal denkelijk de voorkeur krijgen, daar het van dien aavd is dat iedereen er vrede mee 'kan hebben. Dit voorstel bevat het op- richten in de nabijheid van den Leeuwenheuvel van een groot gedenkteeken, ter eere der vijf volkeren, die aan den slag hebben deelgenomen, namelijk van Engelschen, Franschen, Pruisen, Nederlanders en Belgen. Aan de regeeringen dezer vijf landen zou een toelage voor de oprichting worden aan- gevraagdelke natie zou den beeldhouwer aanwijzen, belast met de boetseering van 't nationaal zinnebeeld, en een wereldprijskamp zou uitgeschreven worden voor het ontwerpen van het voetstuk. Het bovengedeelte van het gedenkteeken zou bekroond worden met de beelden van Welling ton, Napoleon, Bliicher en den Prins van Oranje. Telegrammen uit New-York maken melding van een treurspel dat zich bij de Niagara heeft afgespeeld. Juist onder den waterval was sedert eenigeu tijd door opgestuwde ijsblokken een brug van ijs gevormd, die de Canadeesche en Amerikaansche oevers der rivier verbond. Honderden menschen stroomden dezen winter naar Niagara Falls om deze ijsbrug te bewon- deren, die trouwens ook door velen werd ge- bruikt om de rivier te passeeren. Zondag echter is de brug, toen er zich nog eenige menschen op bevonden, gebroken. Op de waarschuwingen van de menigte aan den oever konden de meesten zich nog tijdig redden, maar twee van hen, een heer en een dame, die een verkeerden kant uitvluchtten, slaagden hierin niet. Op hun hulpgesehreeuw, want elk oogenblik dreigden de ijsblokken te versplinteren snelde een achttienjarige Amerikaan toe. Maar deze moest zijn moedige daad met den dood bekoopen. Op een ijsschots dreef hij af. Van de hooge bruggen over de rivier trachtte men hem touwen toe te werpen. De jongeman slaagde erin een van deze te grijpen, men haalde hem op, maar de zoo koude verstijfde handen konden het touw niet meer houden en toen hij reeds tot een hoogte van 60 voet was opgehaald, liet hij los. Men zag hem niet weer. Intusschen hadden anderen getracht het echtpaar, op een andere schots drijvend, touwen toe te werpen. Ook hier slaagde de man er in een touw te grijpen, maar ook hij, verstijfd van koude, kon het touw niet om het lichaam van de vrouw vastmaken. Een oogenblik aarzelde de man toen, dan omhelsde hij zijn vrouw, beide knielden neder en zoo gingen beiden den dood tegemoet. Weldra raakte de ijschots in een wervelstroom en man en vrouw verdwenen nu samen. Het volgende vermakelijke verhaal van een rekensom heeft //de Bode" ontleend aan de z/Hess. Schulzeitung Een onderwijzer te Rummelsburg in Pom- ftlail vefiehljat Maaniiiag., Hoenmlag. en Vr-"<lt»rrT»yon,l„ gHs,ezon<ieril op feettdaseii itH de firma F. JiWAX UK liliUK. ie Meazen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1