Prijstamp op lioi Biljart, Gebr. KAAN Een L00PJ0H6EN. Voorjaars-Zaaigranen 11 de ZANGUITVOERING Tan Honten's Rona Cacao. Hdahoniehout BUFFET, beddenmagazijn Beetenbond „TER NEUZEN." <Rief bc3dfbc Opencare Verkooping Openbare Verkooping. Spreek- machines Platen P. C. VAN DELFT, Het Kantoor Cpenbare Verkooping. Eenige Aandeeleit op Woensdag 31 Januari 1912 Qrazjngen beSCh'lkbaar, Openbare Verkooping. Ko„p i. Een Woonhuis, J. de Smidt-Pothovsn, Meeren- ee lapokMfa, op Zondag 11 Februari a. s., Zondag 11 Februari 1912, 1. ten WOONHUIS 2. Een WOONHUIS koopt men bij s Noordstraat, Ter Neuzen. f Piano- en Orgelhandel, Kleine Begijnenstraat. H U L S T. Woensdag en Zaterdag GESLOTEN. BEURTVEER WORDT GEVRAAGD: P. K00LE. van Notaris C. LE NOBEL naar de VIooswijkstraat 12A, H U I S R A A D WINKELGOEDEREN „ORELI O" Aan voordeelige voorwaarden te koop Entree 30 Gent per persoon. 1700 Sparren (waaronder zware), en 2600 bos Sparred en Elzensnoei, igalaf® Koop ii. Het Recht van Erfpacht, Gebruikt nu I \U Wol l en-Chitsen- en Mol tondekeas. Oiterst concurreerende prijzen. LeveFlng franeo. b e 5 YERGADERING der leden van b. g. n. bond op Woensday 31 Januari U.S., des uamiddags otn 1 liar, bij dhr. Wiemeersch, Ter Neuzen. HET BESTUUR. kinderen zijn het meer na zoo'n beurt met Boldoot's Dubbel Blank Zeep Men lette op de premie Simplex Cycloide Rijwiel. bij JOK. BOS, De Feijterstraat, Ter Neuzen. ST 2 extra-prymen bij LEO KALLE, Sluiskil. Gewone condition. te Ter Neuzen, Notaris Van der Moer zal op Woens- dag 31 Januari ISI2, des namiddags te 3 uur, in het //Hotel Rotterdam", aan de West- kolkstraat te Ter Neuzen, ten verzoeke van de erven van den Heer en Mevr. STANDAERT- Reijchler, in het openbaar verkoopen de vol- gende ONROERENDE GOEDEREN te Ter Neuzen met toebehoorenverderen opstal en grand en het recht van erfpacht op den grond aan de Nieuwstraat, ka- daster sectie L. nommer 339, groot 1 aren 93 centiaren in huur bij den heer Yan Hasselt, rijksbetaalmeester, tot 1 Juli 1912 tegen 400 per jaar. Erfpacht 18,14 per jaar. met toebehooren, verderen opstal en grond en het recht van erfpacht op den grond aan de Nieuwstraat, ka- daster sectie L. nommer 340, groot 2 aren in huur bij den heer Yan Leeuwen, inge- nieur, tot 30 April 1913, tegen f 450,— per jaar. Erfpacht f 18,60 per jaar. Betaling der koopsom 1 April 1912. Onkosten 8 dagen. De koopers leggeu bij de koopsom opde grondlasten en de er/pachtscanons van 1 Juli tot 31 Dec. 1912. De koopers hebben het recht die huurpryzen te hunnen behoeve te ontvangen van den dag van de koopsommen at. De Notaris J. A. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van ED. ARENS te Koewacht (Hazelarenhoek), op Oondeirdag den 15 February 1982, des voormiddags ll1^ ure, verkoopen 3000 pensen zwaar droog EtKENHOUT, 400 bos GERSTESTROO, 200 bos ROGGESTROO, 1000 Kg. AARDAPPELEN (Rijselaars) en 2000 Kg. Industrie's, 6000 Kg. VOEDERBEETEN. le vergaderen op het hofsteedje van den verkooper. Tee, Neuzen, Januari 1912. Ondergeteekende maakt door dezen bekend dat hij zijn SBHILOERSZAAIC overgedaan heeft aan den Heer C. P. van Noord Czn. Dankend voor het door hem zoo ruimschoots genoter. vertrouwen, beveelt hij zijn opvolger beleefd in ieders gunst aan. JAN VAN HERP J.P.zn. Hoe is het mogelijk zonder de onmiddeSiijk te kunnen bespelen rprprp minsie muziekkennis en onderricht een OfQsl Zich eenvoudig een HARMOHA aan te schalFen voor den spotprijs van o£3 gld. met inbegrip der muziek voor alle psalmen en gezanyen, De HARN90NA kan gebruikt en geplaatst worden op ieder Orgel. Orgels met ingebouwde HARi^OHA 25 gld. meer. Ruime sorteering Piano'® en Oi*gels. Ook wordt geleverd op gemaklceEsjke afbetaling. Aansluitende aan bovenstaande mededeeling bericht ik door dezen het geachte publiek dat ik de, door den Heer Van Herp gedreven SCHILDERSZAAK overgenomen heb. Hopende door een vlugge en nette bediening ieders vertrouwen waardig te maken, beveel ik mij door dezen beleefd in uw gunst aan. Aanbevelend, C. P. VAN NOORD Czn. Mr. Schilder, Lange Kerkstraat 26. Ondergeteekende bericht aan bet bo, geachte publiek van Ter Neuzen. en Omstreken, dat hij een wekelijksch geopend heelt tusschen Ter Neuzen, Vlis- singen en Middelburg. Hopende, door een vlugge en nette bediening het vertrouwen waardig te maken. Ter Neuzen. C. M. LEUNIS. Schoolvreg no. 33. J. L. JU5?iy-HOEBE. als altijd weer te bekomen te AXEL bij is verpiaatst Ter Neuzen. De Notaris J. A. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van P. VAN DE WEGE en de Erven zijner overleden vrouw, aan het door hem bewoonde huis te Axel, nabij het station op Vrijdag den 9 Februari 1912, des namiddags I1/, ure, verkoopen Eene partij als: Eikenbouten Kabinet, Kastje,2Tafels, 18 Stoelen, 2 Kacbels, 2 Spiegels, Hang- lamp, 2 staande Lampen, Regulateur, staand Klokje, 2 Ledikanten, 1 Kapok- en 1 Plui- menbed, Naaimachine, 6 Stoven, Spek- en Meelkist, Stelletje, arduinen Varkensbak, Slppsteen, Glas-, Geleierd- en Aardewerk en 1 Bijbel, enz. enz. De Notaris J. A. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van de Erven van dhr. MARNs. R1EMENS Danielszoon aan zijn sterfhuis te Zaamslag (dorp) op Vrijjdag 16 Februari 1912, des namiddags een ure, verkoopen Een Kabinet-pijporgel met 6 registers, hoog 2,75 M., breed 1.60 M., Eiken Cylinder- bureau, Maboniehouten Schrijftafel, Kapok- bed, Handnaaimachine, Kasten, Talels, Stoe len, Kachels, Lampen en eene partij Boeken en eenig Glas-, Geleierd- en Aardewerk enz. enz. Veevoederfornuis groot 60 Liter, Wasch- fornuis met pijp, Wringmachine, 4 zinken Waschtobben, 2 ijzeren Ledikanten (I per- soons), 1 ijzeren Pomp (Douglas No. 6), Grondbascule (200 K.G.), Wiedmachine, Heerenrijwiel, Sportkar, 2 Kinderwagens, 2 Klokken, 2 Barometers, een partij Sloten en verdere IJzerwaren. te geven door de Algemeene Zangwereeniging in de Cooperatieve Suikerfabriek te Sas van Gent. Te bevragen aan bet bureau van difc blad onder letters C. S. des avonds om 7 uur in het Vereenigingslokaal te Axel. Kinderen beneden de 16 jaar worden n i e t toegelaten. Donateurs vrijen toegang. Ret Bestuur, J. A. YAN HOEVE, Voorz. R. F. ME1JER, Seer. De Notaris J. A. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van den Heer Graaf DE BOHSIES—BORLUUT te Hansbeke, op Don- derdag den 1 Febvuapi 1912, des voormiddags 11 ure, verkoopen: liggende in 2 bosschen in den. Beoosten- en^Bewestenblijpolder, gemeente Koewacht, omtrent de le verkorting, alwaar te ver gaderen. in den Dekkerspolder. Te bevragen bij P. F» B li SJ Z E, Plaat, Axel. De Notaris J. A. Dregmans teAxel, zal ten verzoeke van de Erven van dhr. MARNs R1EMENS Danielszoon en krachtens verleend Rechterlijk bevel, in het cafe bij de wed. J. Platteeuw te Zaamslag, op Boncaeraag den 8 Februapi 2912, des namiddags 2 ure, verkoopen aanhoorigheden en het recht van erfpacht op den grond, eigendom van de gemeente Zaamslag, kadastraal aldaar bekend in sectie F no. 2193, groot 1 are 83 centiaren. op 2 aren 10 centiaren tuingrond te Zaamslag, eigendom der gemeente Zaamslag, kadaster sectie F no. 2025. Bussen van 1 Kilogram J 1,50. V, V 0,80. 1/io °'lb- Minzaam aanbevelend, J. M. DE YDS, Zaamslag. met 3 Spiegrels. TUINBANK, YLAG, COPIEERPERS. Te bevragen Lange Kerkstraat 26. ter neuzen. giloote SORTEERING Wollen-, Kapok-, Zeegras- en Stroomatrassen. V o 1 O O rloa avnnrls fim 7 UUT ill het I W VAN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 8