Vcorloopig Bericht. HerveiEing Advertentien. BRAND Niet voor de Wasch Mieuw Circus van Q-ent. Nederlandsch Tooneel te Gent. Mejuffrouw Antoinette vanderWerff Woensdag 24 April' 1912. 7Opnieuw vaststelling der getneentebegrooting voor hot j dot i) .I'd 8. Intrekking van verzonden requesten aan Ministers van Waterstaat en Financien, in verband nader be sluit van den Raad nopens gedeeltelijke dempxng van de gemeentehaven. 10. Reclames hoofdelijken omslag. 11. Ontslagaanvrage H. J. Vooren als hoofd van school A. Groote Schouwburg te Gent. Zondag 28 Januari a.s., te 2\l2 ure dag- voorstelling opvoering van „La .Fill# de Madame Angot," comische opera in 3 be- drijven. Muziek van Charles Lecocq. Zondag 28 Januari a. s., om 3 ure, dagvoor- steliing(de laatste voor 's Zondags) optreden vau De wereldberoemde Russiscke troep van Elias Seeuer, die in den laatsten tijd den grootsten bijval verwiert in Prank rijkLa Berat alreeds gekend voor hare schitterende toovej-aehtige nummers, en die nu weder terug- koint met iets heel nieuwsbcali en bcali, eenig in hunne soortMiss Valentine Olida Reiuey, komiekPerry and Wright, Amerika anscke nieuwigheidOharlens trio, acrobaten, 60 saats perilleux" in een minuutNity Kelly, kampioen van het evenwicht; Olaxton trio, nieuw- modische jongleurs De onnarolgbare Marnos, de telle springers op de wipplankDe bio- graphe. BestuurderARTHUR HENDRIKX. Zondag 28 Januari a.s., te 21/* ure dagvoor- stelling aan verminderde prijzenopvoering van: \,De twee Weazen," drama in 5 be- drijven en 8 tafereelen, van d'Ennery en CormoH, vertaald door A. Huart. •JL JtC I11«J I 1NU Van 24 tot en met 25 Jan. Van 24 tot en met 25 Jan. werden door de Oostsluizen alhier 23 binnenvaartuigen op- en 36 afgescbutdoor de Westsl. 26 op- en 22 afgescbut. Positie der Stoomschepen. s.s. HARALD in lossing te Gent. KOEHS VAN Belgisch per 100 fr. Engelscb per HET GEL 1). 47.60 a/47.625 1212,— Heden overleed zacht en kalm, onze innig geliefde Moeder en Behuwd Moeder, Weduwe C. Koert, in den ouderdom van ruim 84 jaar. M. TIMMERMAN—Koert. A. TIMMERMAN. Ter Neuzen, 26 Januari 1912. De verkooping van den KAl'ITALEN LAND- BOU WIN SPAN ten verzoeke van den Heer DESIRE LEENKNECHT, Landbouwer te Stop- peldijk (Havikpolder), zal geschieden op Beurwaarder POPPE. van het Huss en Kianhooi'igheden te Sas van Gent van CAM1LLE GIJSEL, op ypsjslaig 2 Febrfiaair-i I9J2, des na- middags A? ure, bij A. de Maesschalk te bas van Gent. Hoogste bod Notaris DREGMANS. Uw messen en vorken, pollen en pannen zullen na met behandeld te zijn, even hard glimmen als een Spiegel. aan het Rijk in erfpacht is gevraagd, liggende voor it womng en winkel bewoond door den lieer Ribbens Senior, aati de W estkolkstraat, dat zij bij die woning wenschen te trekken en er een hekje om heen te zetten, zooals dat i>ij de naastliggende perceelen is geschied. Re beer Rrost is er niet voor dat toe te staan. Hij acht het verkeerd om overal stukjes van de publieke straat aan par ticulieren af te staan. Er kunnen tijden aanbreken dat het hoogst gewenscht zal blijken dat de geineente over al die stoepjes en tuintjos kon beschikken en men moet met voortgaan met die overal te vervreemdeu. Integendeel, hoe meer men er weggeeft, hoe meer rnoeite men er latei mede zal hebben die terug te krijgen, en men be- hoort er zich op toe te leggen juist meer en meer de beschikking daarover te verkrijgen. De heer Dees merkt op dat de rooilijn van het tuintje juist zal komen in die van de daar naast staande woningen, en het dus de straat niet zal versmallen of ontsieren. De heer Drost is van meening dat het hoogst gewenscht was dat de gemeente ook over die naastliggende tuintjes kon beschikken. het laat zich in de toekomst voorzien dat daar een breede straat zeer gewenscht zal zijn en die kan men niet maken als men zulke breede strookjes grond voor de huizen in erfpacht gaat atstaan. De Voorzitter meent dat tegen deze uitgifte weinig zal te doen zijn en verzoekt den Secretaris deze zaak nader toe te lichten. De Secretaris deelt liierop mede dat de gemeente bii acte van 21 Aug. 1899 van het Rijk aldaar in erfpacht heeft verkregen eene opperviakte terrein van ruim 10 aren, waarvan het thans door de Firma Ribbens in erf pacht gevraagde stukje een deel is ter grootte van onge- veer 32 ML De gemeente heeft die grond in erfpacht verkregen tegen een prijs van 5 per jaar, onder voor- waarde dat het terrein door haar zou worden bestemd voor den openbaren dienst, dat de erfpacht ieder oogen- bhk kan worden opgezegd en dat het erfpachtsrecht niet mag worden vervreemd. Het aangevraagde stukje ligt in het verlengde van dat der naastgelegen tuintjes en de Ontvanger der Registratie en Domeinen vraagt of er bij de gemeente bezwaar be- staat om van haar recht van erfpacht daarop afstand te doen. De iirma Ribbens heeft het aan den Minister aan- gevraagd en deze heeft toegezegd dat de verzoekers het zullen arijgen, zoodat het raadzaam is te achten, dat de gemeente de gestelde vraag bevestigend beanlwoord, daar .anders te verwachten is, dat de Minister, om uitvoering te kunnen geven aan zijne toezegging, het recht van erfpacht over dat strookje grond aan de gemeente zal opzeggen, zoo niet het geheele terrein wordt opgezegd. De heer Drost meent als het zoo gelegen is, dat het dan maar het best zou zijn te antwoorden dat de gemeente er niets mede te maken heeft, dat het Rijk dan maar z'n gang moet gaan. Hij blijft die uitgifte in erfpacht niet gewenscht achten. De Voorzitter zou hiertegen maar liever niet willen ageeren, daar hieruit voor de gemeente moeilijkheden .zouden kunnen ontstuan. De heer Drost ziet dat niet in, het komt er maar op aan hoe men dat inkleedt. Re Voorzitter acht het strookje voor de gemeente van weinig waarde en de naastliggende zijn ook in erfpacht gegeven. De heer Drost vraagt of die ook door het Rijk zijn uit- gegeven, of wel aan de gemeente behooren. De Voorzitter antwoordt dat die ook aan het Rijk be hooren. De heer Drost, opmerkende dat de gemeente dan toch over die tuintjes ook niet zelf zou kunnen beschikken, wil zich dan niet Janger verzetten tegen den voorgestelden .afstand van erfpacht ten behoeve der firma Ribbens. Het voorstel van Burg, en Weth., om aan het verlangen van den Ontvanger der Registratie en Domeinen te voldoen, "wordt aangenomen met algerneene stemmen. De Voorzitter deelt mede dat van Gedep. Staten terug is ontvangen de gemeentebegrooting voor het jaar 1912, met eenige nota's van aanmerkingen. Op verzoek van den Voorzitter deelt de secretaris mede uat de nota in hoofdzaak bevat adminiBlratiave opmerkingeii en verzoeken om nadere toelicbtiugen. Een voorstel om die nadere toelichtingen te geven is ontworpen. Wijziging in de cijfers behoort alleen te geschieden in hootdstuk 111, afj. 1, art. 3, der ontvangsten, dat met J 100 moet worden verhoogd, terwijl daarentegeu art. 1 met dat bedrag moet worden verlaagd. In de uitgaven moet dc uitgave voor de Gezondheids- commissie met 103,40 worden verhoogd, waartoe reeds by basiuit van den Kaad van 28 Dec. is besloten, ter wijl ook de post jaarwedden der onderwijzers met f 25 moet worden verhoogd wegens het bereiken van den -Ojarigen dieust door den onderwijzer W. D. de Vries waarop niet was gerekend. Dit zoover he wijzigingen een gevolg zijn van de nota vau Gedep. Staten. Burg, eu Weth. wenschen echter van deze gelegen- held gebruik te Biaken tot het aanbrengen van noer -eemge veranderingen, n.l. om onder de ontvangsten de opbrengst van den verkoop van faecalien te verminde- ren met 400, en in de uitgaven te schrappen het pensioen ten behoeve van wijlen den cud-gemeente- aecretaris .1. Wiskerke, doch in de uitgaven op te nemen een bedrag van /500 voor tijdelijke assislentie vau den gemeente-bouwmeester. dit in verband met destichting eener hoogere burgerschool. De oorzitter deelde mede dat de man met wien de gemeente een accoord had gesloten voor het weghaleu van de faecalien, vroeger fr. 200 per schuit betaalde, maar nu met meer dan fr. 150 wilde geven. Burg, en Weth. hebben nog bij anderen pogingen aaugewend om meer te krijgen, maar dat is liun niet kunnen ge- verml"dering van fr. 50 per schuit zal op 400 per jaar neerkomen. De betrelfende overeen- komst is gesloten tot wederopzeggens. De heer De Jager bespreekt de post van 500 die Burg, en Weth op de begrooting willen brengen voor een assistent van den gemeente-bouwmeeeter en liii °P assistent reeds benoemd is. De Voorzitter antwoordt hierop dat Barg. en Weth. het noodig hebben geacht om te voorzien in tijdelijke hulp voor den gemeente-bonwmeester daar de Raad aan bun college heeft opgedragen het bouwen eener ti. D. ft. te bespoedigen. Het was den gemeente-bouw meester niet mogelijk bij zijn gewoon werk ook nog de noodige plannen en teekeuingen te maken, ten minste met op korten tijd en daarom is tijdelijke hulp aangesteld. Burg, en Weth. hebben benoemd'de heer t'.t ne!jei'8,', °P eene bezoldiging van 70 per maand, wat het college eene billijke belooning achtte. „nj® 'eei' De Ja8er ka" begrijpen dat Burg, en Weth. i"™11 drang van het in de vorige vergadering ge- te ueme -eS t0e 0ver °e"aan zi-i" om maatregeleu nemen tenemde aan dat beslnit uitvoering te geven TetfplH11 1 dat t0ch geen 8elrien Wlu'en beschikbaar hpnllJT aanstel)en van een assistent van den om To? «ti meerderheid, die het besluit aannam Hikert id Mng e*?er H- B' S' over te ?aan" bad tege- T^n word daarvoor beschikbaar moeten stellen. f„th7"®nQ V- Selda" gevraagd, maar eene benoeming den waopn Het paard is in deze wel wat achter den wagen gespannen, en hij betwijfelt of die behau- delmg wel gewettigd is. tVoorzi)ter vraagt of de heer De Jager bezwaar persoong?en a"gevl'ai^desom of tegen den benoemden De Jager antwoordt dat hij de persoongeheel i L 8Pt laat' maar meent dat deze behande- ling der zaak met wettig is. De Voorzitter vraagt hoe Burg, eu Weth. uitvoering zouden kunnen geven aan het genomen besluit, als zij niet de macht zouden hebben om tijdelijke hulp voor den bouwmeester aan te nemen Men eischte vlug werken en dat kon niet zooder dia hulp. Wat zou het geval geworden zijn als Burg, en Weth. den bouw meester er alleen voor hadden laten zitten Dan zou er nog niet veel aan gedaan zijn en dan zou voorzeker als er gevraagd werd hoe staat het met de plannen, en er was zoo goed als niets aan gedaan, aan Burg, en Weth. verweten worden dat zij geen uitvoering hadden gegeven aan het genomen besluit. Toen de Raad het beslnit nam kon hij voorzien dat dit geid zou kosten. De heer De Jager merkt op dat, toen verleden jaar het eerste besluit genomen is in verband met de op- ricbting eener H. B. S. op de begrooting een bedrag is geplaatst van f 150 voor het maken van voorioopige plannen. Zoo iets had nu ook bij het nemen van het besluit moeten geschieden. De heer Dees wijst er op dat het bekend is hoe zijn houding was ten opziehte van het aangenomen voorstel tot stichting eener H. B. S. Nn eenmaal het besluit genomen was, moesten Burg, en Weth. daaraan uit voering geven, en dat kon niet anders Jan op de wijze waarop dit nu is geschied. Als de Raad aan Burg, en Weill, iets opdraagt, moet het college ook kunnen beschikken over de daarvoor noodige middelen. Alen veriangde bespoediging der zaak. Na informatie bij den bouwmeester bleek dat het hem onmogelijk was om het alleen te doen, er moest ook elders worden geinformeerd, tijdelijke hulp was dus noodig. Daarom heeft ook spreker zijn stem aan het benoemen daarvan gegeven, daar die hulp er toch eenmaal komen moest. Wat geschied is lag opgesloten in het raadsbeslnit, het is daardoor naar spreker meent reeda bij voor'Daat gesanctioneerd en hij is overtuigd dat men Burg, en Weth. niet met eenig recht een grief kan maken over hetgeen zij gedaan hebben. De heer De Jager verklaart dat hij in het geheel niet de bedoelirig heeft aan Burg, en Weth. een grief te maken. Hij kan zich de handeling van dat college begrijpen en heeft dit ook in den aanvang verklaard, dat hij hegrijpt dat dit onder den drang van het raads- besluit geschied is. Maar toch was het beter geweest eerst het geld te vragen eer tot aanstelling van een opziehter was overgegaan. Toen de Raad het besluit nam om tot de stichting over te gaan, wist hij toch officieel niet dat de bouwmeester geeu gelegenkeid zou hebben de plannen gereed te maken. Daaraan is toen blijkbaar in het geheel niet gedacht. Anders had men toen reeds geld beschikbaar moeten stellen. Er is nu beschikt over een uitgaaf van 500 zonder dat de Raad er in gekend is, wat hij onwettig noemt. De Voorzitter merkt op dat die sorn nog niet gebruikt is. De heer Weijers is pas met 16 Januari in dienst getreden en die som is ook niet alleen bestemd voor salaris van dien heer. Er moeten ook nog audere uit gaven geschieden. Het was niet mogelijk anders iets te doen. De heer De Jager stemt dit toe, maar blijft er bij dat Burg, en Weth. eerst tot den Raad hadden moeten ze83?eu geeit ons geld, eer zij tot uitgaven overgingen. De heer Drost meent dat dit nu juist ligt opgesloten in het voorstel dat gedaan wordt om f 500 op de be grooting te zetten. Dat is een vraag van Burg, en Weth. om geid, die verzoeken den Raad nu sanctie te geven aan hun besluit. De heer De Jager: Maar de persoon is reeds aan gesteld. De heer DrostAls de Raad het geld weigert is het besiuit van Burg, en Weth. krachteloos en dan is de benoeming versallen, dan wordt de opziehter weer outslagen. De heer De Jager merkt op dat dit niet gemakkelijk gaat, om iemaud die eenmaal benoemd is, weer zoo maar been le zenden. De heer Wieland heeft geen bezwaar tegen de andere wijzigingen die in de begrooting worden voorgesteld, maar zou die gaurne afgescheiden zien van het voorstel over de besproken 500 voor een H. B. S. Hij stelter prijs op daartegen te kunnen stemmen hij was er in het begin tegen en nu ook. De Voorzitter rherkt op dat dit iets anders is, dat is bij den heer Wieland in principe, maar dit is van den heer De Jager nog niet gebieken. De heer De Jager: Dat keb ik nog niet gezegd, mijuheer de Voorzitter 1 Het voorstel om op de begrooting 500 uit te trekken voor bestrijding der voorioopige kosten voor het bouwen eener H. B. 8. wordt aangenomen met 9 tegen 4 stemmen. Voor stemmen de keeren Lensen, De Eeijter, Donze, Eijke, Waalkes, Dees, Drost, Moggr6 en de Voorzitter; tegen Memmen de keeren Scheeie, De Bruijne, Wieland en De Jager. De overige voorgestelde wijzigingen in de begrooting worden nu guedgekeurd z. h. s. en de begrooting opnienw vastgesteld op een eindcijfer van f 101.453,13f, met een post voor onvoorziene uitgaven van 774,91. De Voorzitter herinnert dat vroeger aan de Ministers van Waterstaat en Financien requesten waren verzonden in verband met de vaorgenomen geheele demping der gemeentehaven. Bij raadsbesluit van 19 Get. 1.1. "werd echter het eerstgenomen besluit ingetrokken en besloten de haven maar gedeeltelijk te dempen. Daardoor was het zenden van nieuwe requesten noodig, maar er is nog niet besloten om de eerstgezondene in te trekken. Burg, en Weth. stellen voor daartoe thans over te gaan. Dit voorstel wordt aangenomen met 9 tegen tegen 4 stemmen. Voor stemmen de keeren Scheeie, De Feiiter, De Bruijne, Waalkes, Dees, Wieland, De Jager en de Voorzitter; tegen de keeren Lensen, Donze, Eiike eu Drost. i). Omvraag. w. De heer Wieland vraagt of het nog lang zal duren eer met het werk voor het dempen der haven zal kunnen worden aangevangen De oorzitter koopt dat dit spoedig zal kunnen ge schieden. I». De heer De Jager geeft te kennen met verbazing kennis te hebben genomen van het in de vorige ver gadering genomen besluit, om over te gaan lot stichting eener hoogere burgerschool. Dat besluit is genomen naar aanleiding van een even voor de vergadering ingekomen adres, opgesteid in een den avond te voren geliouden vergadering door een 40tal ingezetenen, die de spoedige oprichting eener H. B. S. vroegen. Bit besluit heelt spreker verbaasd en verrast, te meer waar het zonder buitengewone discussie werd genomen. Spreker zou gaarne hebben gezien dat de keeren adressauten, die den Raad verzockten dat besluit te nemen, ook eens eene nota van kosten hadden inge- zouden, opdat men eenige gegevens zou hebben omtrent den omvang en de gevolgen van het genomen beslnit. Dat men zou hebben medegedeeid koeveel de jaar- lijksche kosten zullen bedragen en op koeveel suhsidie men van de buitengemeenten rekenen kan, om ten slotte het eindcijfer te weten van hetgeen de gemeente er zelf zal moeten bijleggen. En dat belangrijke besiuit is genomen zonder dat het op de agenda stond, zonder dat de leden er iets van wisten dat het behandeld zou vrorden. Toen in iluart 1911 het eerste besluit genomen werd, stond het op de agenda, men wist toen dat het in be- handehrig zou komen en het voorstel werd verdedigd en bestreden. 1 Enkele dagen nadien had eena conferentie plaats van Burg, en Weth. met den inspecteur van het middelbaar onderwijs, den districtsschoolopziener en eenige leden van het comitd, benevens de leden van den Kaad die op de in allerijl gedane oproeping ter vergadering ver- schenen. De inspecteur heeft toen zijn denkbeelden uiteengezet, hoe hij de op te richten H. B. S. met 3jarigen cursus (de eindkias8en) en het te reorganiseeren meer uitgebreid onderwijs zich voorstelde. En hij gaf eene berekening, van hetgeen dat kosten zou. Er werden vragen gesteld die ook werden beantwoord en er was toen ouk gelegen- heid om er op te wijzen dat bij eventueeie oprichting van de H. B. S. het aantal leerlingen wel zou blijven beneden het verwachte aantal. Daarop is de zaak in afwachting gebleven, tot deze in de maand November van het verloopen jaar in de Tweede Kamer is ter sprake gebracht door ouzen ge- achten afgevaardigde, den heer Vorsterinan van Oyen. Aan dezen is door den Minister een antwoord gegeven en het Jiet zich voorzien dat ook dezer dagen de gemeen- teraad een antwoord zou hebben ontvangen op het aan hem gedaan verzoek. Maar nu is ineens een besluit genomen dat weer ge heel contrarie is met de regeling die besproken is in de conferentie met den heer Ten Bruggen Cate. Het komt spreker voor dat men bij het nemen van dit laatste besluit, dat, om het zoo maar eens te zeggen, in een vloek en een zucht genomen is, wel wat al te voortvarend is te werk gegaan, daar men niet in staat was de gevolgen daarvan te overzien. Tot zijn ieedwezen was spreker in die vergadering wegens uitstedigheid afwezig, maar hij zou, ware hij er geweest, zeker zijn stem daartegen hebben doen hooren, en al is het ook dat hij geen resultaat er van verwacht, zoo meende hij toch zijn protest te moeten doen hooren tegen de wijze waarop deze zaak behandeld is. De Voorzitter verklaart niet alle punten van het betoog van den heer De Jager te zullen heantwoorden, hij ver- •moedt echter dat deze toch niet zal meenen dat het be sluit onwettig was al was hij niet in die vergadering tegen woordig. De heer De Jager: Och, mijnheer de Voorzitter, alle besluiten die met meerderheid van stemmen worden genomen zijn wettig. De heer Dees merkt op dat hij er alleen op wil wijzen dat het voorstel om over te gaan tot het oprichteu eener H. B. S. niet geheel onbestreden is gebleven. De heer De Jager verklaart dat ook niet te hebben beweerd. Daar niemand hierover meer het woord verlangt wordt overgegaan tot het volgende punt. Ter behandeling hiervan schorst de Voorzitter de openbare vergadering, welke overgaat in eene met ge sloten deuren. Na het weder openbaar worden der vergadering deelt de Voorzitter mede dat op de ingekomen reclames tegen aanslagen in den hoofdelijken omslag is besloten als volgt Gehandhaafd zijn de aanslagen van M. Moes, VV. Oostdijk en A. Nolet. Als zijnde niet binnen den bepaalden tijd ingezonden werd afgewezen de reclame vau I. Scheeie. Teruggebracht zijn: C. J. Lambrechtsen van de 7e naar de 5e klasse C. Besnijen van de lie naar de 8e klasse; L. Wiersma van de 21e naar de 15e klasse; Al. Haak van de 16e naar de )5e klasse; Th. Neve van de lie naar de 2e klasse. Wegens schoolgeld werd over drie kwartalen af- schrijving verieend aan W. Loof tot een totaal bedrag van 1,65. Lie Voorzitter deelt mede dat tijdens de zitting nog is ontvangen een verzoek van H. J. Vooren, om hem tegen 1 Alei a.s. eeivol ontslag te willen verleeuen als hoofd van school A. Op voorstel van den Voorzitter wordt dit verzoek in- gewilligd en adres-ant tegen 1 Alei eervol ontslagen onder dankbetuiging voor de langdurige diensten der gemeente bewezen. Uierna sluit de Voorzitter de vergadering. VLAG. NAAM ML Van en naar. Lading. 24 Eng. s.8. idem idem idem 25 24 24 25 24 Eng. s.s. Eng. s.s. Zweed. ».s. Eng. 8.8. Belg. s.s. Russ. 8.8. Eng. s.s. Noor. s.i. Fulmar River Lagan Astrologer Skinningrove 1460 nn TerleuieD River Scheldt 2199 lLonden Vnor Ketit l Eng. s.8. idem idem idem Belg. s.s 25 IDeen. s.a. iRuss. 8.8. t'oer fe» Seaze 3593 2272 2580 Liverpoo Londen Leith Skinning. Egret Falka Domingo deLorr. Ibis VI Graf Schuwalow Trader Munter 3945 Glasgow 4823 Sfax 1153 Galveston 554 Ostende 4995 Riga 764 Colchester 2215 Arendal Ian ttesti CityofStockholm Mersey Truro Sea Hound Gaby Gallia Gen. Zimmerm. 3968 3075 2367 3085 593 5270 4398 8tnkg. idem idem ijzer stukg. stukg. phosph. idem ledig itukg. ledig papierpap stukg. idem idem idem ledig idem idem Rotterdam Goole Hull Londen Ostende Newport Grimsby s.s. JENNY vertrekt heden van Tyne Dock naar Malta, s.s. RICHARD in lossing te Gent. s.s. ELISABETH van Genua naar Stockton on Tees pas- seerde 25 dezer Ouessant. s.s. HELENA in lossing te Gent. s.3. MAGDALEN A vertrekt heden van Seaham Harbour naar Genua. MONKEY BRAND

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 7