Gemeiigrde berichten. Laatst@ berichten. Predikbeurten. k In de laatst gehouden raadsvergadering te Philippine werd besloten om een wielrijdersbaan te leggen van uit het dorp tot de statie, (omstreeks een uur gaans), onder voorwaarde, dat Philippine de kosten zal dragen tot den Remoortere-polder en de kosten van het overige gedeelte door de gemeente tsas van Gent zullen betaald worden. Als deze baan, wat we hopen, tot stand mag komen, zal er in een groote behoeftezijn voorzien; want in het najaar, bij het drukke vervoer van bieten, is de weg bijna onbegaanbaar. Volgens opgave aan den Centrale Gezond- heidsraad zijn in de week van 17 tot en met 23 Jan. in Zeeland geconstateerd 14 gevallen van besmettelijke ziekten en wel verdeeld als volgt te Aagtekerke en te Borsselen lt>geval van roodvonkte Colijnsplaat 3 gevallen van roodvonk; te Hulst 1, te Kloetingen 4 en te Zierikzee 2 gevallen van diphtheritis, te Retran- cheinent 1 geval van roodvonk en teZuidz.ande 2. Boschkapelle. Door den heer J. v. d. W. is deze week een bergeend aangeschoten en gevangen. Het praehtig gekleurde beest loopt nu met tamme eenden heel kalm rond in eene afgesloten ruimte op het erf. Koewacht. Dinsdag had alhier eene open- bare vergadering van den gemeenteraad plaats waarop alle leden tegenwoordig waren, behalve de heer J. Pieters, die wegens ongesteldheid afwezig was. De voorzitter brengt in deze eerste vergadering van het jaar zijn dank aan al de leden voor den steun en medewerkiug gedurende het afgeloopen jaar van hen ondervonden en hoopt, dat hij in het jaar 1912 steeds weer op die welwillende medewerking mag rekenen. Tevens spreekt hij den wensch uit, dat het de leden gegeven moge zijn nog vele jaren voor de belangen der gemeente werkzaam te zijn. De heer E. L. Plasschaert, wethouder, dankt den voorzitter voor zijne vriendelijke woorden en is verzekerd dat hij den tolk is van den geheelen raad, als hij den burgemeester de verzekering geeft, dat hij steeds in alle gemeentezaken op den steun en de medewerking van den raad zal mogen rekenen. Hij hoopt dat de heer Dierick nog vele jaren als voorzitter mag optreden. Hierna komen aan de orde de volgende in- gekomen stukken 1. Schrijven van Ged. Staten van Zeeland waarin deze mededeelen, dat door hen de beslis- sing omtrent de begrooting van 1912 verdaagd is. Wordt voor kennis geving aangenomen. 2. Brief van de Gezondheidscommissie te Hulst waarin zij nogmaals aandringt op de aanstelling van eene vroedvrouw in deze ge meente en wel in verband met het groot aantal geboorten zonder geneeskundige hulp in 1911. Deze zaak is reeds meermalen in den den raad aan de orde geweest. Na eenige discussie wordt met algemeene stemmen besloten voor alsnog niet aan het verzoek van de Gezondheidscommissie te vol- doen. De Raad blijft overtuigd, dat het aantal geboorten zonder bevoegde hulp niet toe te schrijven is aan gebrek aan geneeskundige hulp; maar hoofdzakelijk ligt aan de inwoners zelf, die de wenschelijkheid van die hulp niet schij- nen te beseffen en slechts in dringende en moei- lijke gevallen de hulp van een dokter inroepen. De Raad is van meening, dat door de bestaande overeenkomst met de verschillende geneesheeren in de omliggende gemeenten voldoende in de verloskundige hulp is voorzien. De punten op de oproepingsbilletten vermeld, afgehandeld zijnde, vraagt de voorzitter of een der leden nog het woord verlangt. De heer J. de Blieck deelt mede, dat bij hem klachten ingekomen zijn over sommige telefoonpalen, die in den weg schijnen te staan en die dus het verkeer op de wegen, vooral bij avond belemmeren. Hij vraagt of die palen niet wit geverfd kunnen worden, dan zouden ze bij avond beter zichtbaar zijn. Besloten wordt die palen tegen den volgenden winter te laten verven, zoo vanwege het Rijk daartegen geen bezwaar bestaat. Daar niemand der leden nog het woord ver langt, wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. SECKTS2AKEK, Arrondissements-Rechthank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 26 Jan., de volgende vonnissen uitgesproken A. H., oud 11 jaar, zonder beroep, is wegens diefstal, zonder toepassing van straf, ter beschik- king der regeering gesteld (eisch 3,50 boete of 1 week hechtenis). J. de V., oud 27 j., arbeider te St. Jansteen, is wegens mishandeling yeroordeeld tot f It) boete of 10 dagen hecht., (eisch 20 boete of 20 dagen hecht.) J. 1. de Woud 12 j., zonder beroep, te Nieuw A amen (Glinge), is wegens als voren veroordeeld tot f 2 boete of 1 week tuchtschool, (eisch f 8,50 boete of 1 week tuchtschool.) C. B., oud 47 j., huisvr. van C. M., zonder beroep te fttoppeldijk, is wegens beleediging van een ambtenaar, veroordeeld tot 5 boete of 5 dagen hecht., (eisch f 5 boete of 5 dagen hecht.) P. J. de B oud 34 j., ontvanger der directe belastingen te Sluis, beklaagd van overtredino- eener gemeenfeverordening, ontslagen van rechts- vervolging, met vernietiging van het vonnis van den Kantonrechter te Oostbura;. Inzake den invoer van vee in een besmette kring tijdens de veeziekte van verleden zomer, zijn de beide beklaagden J. de M., oud 31 j., veekoopman te 's Heer-Arendskerke en A. T., oud 37 j., veehandelaar te Middelburg, overeen- komstig den eisch vrijgesproken. Eerstgenoemde was door de* Kantonrechter te Goes, veroordeeld tot f 200 boete of 40 dagen hecht. en laatstgenoemde door den Kantonrechter te Middelburg, tot 1/i jaar hecht. Door de rechtbank te Middelburg is eene strafvervolging bevolen tegen den heer J. G. v. N., burgemeester van Schore, ter zake van smaadschrift tegen den heer Verhaageu, lid van raad en brievengaarder aldaar. Naar wij vernemen zal deze zaak den 9 Febr. a. s. voor de rechtbank dienen. Zondag 28 Januari 1912. Hoek. De koopman K. Swier is Woensdagavond buiten Hoorn op den dijk door twee oubekende mannen aangevallen en zijn portefeuille, in- houdende 3000 gulden, is hem afhandig gemaakt. De Vos gepakt. Naar men verneemt is te Rotterdam bericht ontvangen, dat te Parijs is gearresteerd de kleermaker M. W. de Vos, die in den nacht van 4 op 5 December uit de strafgevangenis te Scheveningen was uitgebroken en ontvlucht. Men is te Amsterdam weer druk bezig met het uitgeven van valsch geld op de tram. Dezer dagen werd al weer een valsche rijks- daalder in beslag genomen met het jaartal 1908. De uitvoering is tot zelfs in de fijnste teeke- ning in het randschrift uitnemend, ook aan den klank zijn deze rijksdaalders niet van de echte te onderscheiden. Het eenige verschil is dat de valsche iets lichter is. Woensdagavond omstreek zeven uur is een zware brand uitgebroken in de leerschool boven den timmerwiukel van de Nederlandsche Fabriek van Stoomwerktuigen en Spoorwegma- terieel te Amsterdam vermoedelijk ontstaan door kortsluiting. De opperviakte waar de brand woedde was vijftig bij honderd meter groot. Aan blusschen riel niet te denken. De brand- weer was aanwezig met vijf stoomspuiten en 2 drijvende stoomspuiten. De aangrenzende electrische centrale van de fabriek bieef door de brandweer gedeeltelijk gespaaard, evenals de belendende Iakenin- richting en de machinale timmerwinkel. De draden van de electrische centrale vielen neer en leverden eenig gevaar op. De scbade is belangrijk, daar in de verbrande loods de ge deeltelijk gereed zijnde lokaalrijtuigen voor de Staatsspoorwegen geborgen waren. Door den brand zullen ongeveer 600 a 700 werklieden eenigen tijd werkeloos zijn. Over de geheele stad was de rosse gloed zichtbaar zoodat duizenden in de richting van Kattenburg en Oostburg stroomden. De politie te voet en te paard hielden het publiek op een afstand. Voor het uitbreken van den brand waren werklieden nog- bezig en trachtten met eigen materiaal het vuur te blusschen. Geen persoonlijke ongelukken zijn te betreuren. De loods is totaal uitgebrand. Assurantie dekt de schade. In een Parijsch hotel loste een ftaliaansch schoorsteenveger na een woordenwisseling twee revolverschoten op zijn minnares, die daar ka- mermeisje was. Zwaar gewond werd ze opge- nomen. De moordenaar gaf zich zelf bij de politie aan. Toen men daarop een huiszoeking bij hem instelde, vond men in zijn bed het lijk van een vrouw, die ongeveer 48 uur tevoren moest zijn overleden. De man loochent, deze vrouw te kennen. In het dorp Tartutinskoje bij de Russi- sche stad Troitzk, drong de kozak Scharajeff het huis van den boer Gubanoff binnen en vermoorde 't geheele, uit vijf personen bestaande gezin, alleen, omdat hij, uitgehongerd zijnde, zich levensmiddelen wilde verschaffen. De boerin, die nog zwakke teekenen van leven gaf wees Scharajeff als de moordenaar aan. Hij werd gearresteerd en bekende zijn vreeselijke daad gepleegd te hebben omdat hij door den honger gekweld werd. Een echt Amerikaansch plan houdt de ingenieurswereld aldaar bezig. De stad Jamaica op het voor New-York gelege.n eiland Brooklyn moet met de Flushing-baai verbonden worden. Nu beletten de reusac'ntige grondprijzen in die streek den aanleg van een gewoon kanaal. Behalve dit bezwaar, zou zoo'n macht bruggen moeten worden gelegd, dat de waterweg on- mogelijk zou kunnen rendeeren. Vandaar het ontwerp van een ondergrondsch kanaal. Dit moet op schepen van 1000 ton grootte berekend zijn. De breedte wordt 20 M., waardoor dus twee dergelijke vaartuigen elkauder kunnen passeeren, terwijl de afstand tusschen het hoogwaterpeil en het hoogste punt van het gewelf 15 M. zal bedragen. De kosten van het eigenaardig kanaal wor den op ongeveer 29 millioen gulden geschat. Een harde les. In December 1910 plaatste een meisje in een te New-York verschijneud blad een adverten- tie, waarin zij om een betrekking vroeg. Zij ontviug daarop een brief, waarin haar een po- sitie aangeboden werd en een plaats vastge- steld, waar zij den scbrrjver op een bepaalden dag kon ontmoecen. Op de atgesproken plaats wandelde toevallig Oscar Kriiger, een getrouwd man, voorbij. Een jong meisje, dat daar naar het scheen op iemand stond te wachte*, kreeg hem in het oeg en glimlachte tegen hem. Hij glimlachte terug, waarna zij op hem toekwam en hem vroeg, of hij Eduard was. Eerst ontkende hij, maar later gaf hij lachende toe, dat hij Eduard was. Toen begon het meisje hem over den brief en de haar beloofde betrekking. Kriiger, die natuurlijk van den prins geen kwaad wist, beweerde, dat hij haar nooit een brief geschreven had, maar teneinde het avontuurtje, dat hem zoo in den smaak scheen te vallen, voort te zetten, gaf hij ten slotte voor de grap toe, dat hij haar geschreven had. Een maand later werd Kriiger in zijn woning gearresteerd, beschuldigd, dat hij per post een ongepasten brief verstuurd had. Hij beschouw de de zaak eerst als een grapje en deed geen moeite zich te verdedigen, vertrouwende op zijn ge- tuigenis voor de rechtbank. Maar ongelukkig genoeg bestond er eenige gelijkenis tusschen zijn schrift en dat van den brief, dien het meisje ontvangen had. De jury sprak dan ook een- parig het schuldig uit en Kriiger werd veroor deeld tot achttien maanden gevangenisstraf. Toen begonnen eindelijk de vrienden van Kriiger zich ernstig met het geval te bemoeien. Zij bewezen dat de handschiftdeskundige zich vergist had en toonden duidelijk aan, dat Kriiger nooit den brief heeft kunnen posten op het oogen- blik, dat dit gcbeurd is. Kriiger verwierf zich de sympathie van de pers en publiek het ge- volg was, dat hij, nadat hij reeds een jaar in de gevangenis had doorgebracht, ten slotte uit de gevangenis werd ontslagen, geheel in zijn eer hersteld. Het kan eehter niet ontkend worden dat hij een waardevolle, zij het dan ook dure les heeft ontvangen over de gevaren, die uit een onschul- dige flirt kunnen voortvloeien, een les, waar- van hp naar wij hopen, voor zijn volgende leven profijt zal weten te trekken. Hoek. De gemeenteraad besloot in zij do zitting van heden den grindweg van De Knol tot de kom der gemeente te vervangen door een keiweg en de keibestrating in de kom, met de nog naast den weg open liggende vakken, te bestraten met waalklinkers. De kosten worden geraamd op 18000, Ylissingen. Op den Singelweg alhier is gisteravond om kwart over zes, een 21jarig meisje aaugerand door een tot nog toe onbe- kend persoon. Op de komst van anderen ging de aanrander op de vlucht. De politie stelt een onderzoek in. RECRTSZA&EBS. "Voor bovengenoemde rechtbank heeft heden terecht gestaan de 34jarige Th. B. uit Philip pine, beklaagd van bedreiging tegen het leven gericht door een geweer aan te ieggeri op C. V., aldaar. Beklaagde ontkende met een geweer gewa- pend te zjjn geweest. Het O. M. eisch te 1 maand gevangenisstraf. De verdediger, Mr. Goedbloed, vroeg vrijspraak subsidiair een geldboete Gemeenteraad van Ter Neuzen. ■f. Voorstel tot verleenm eener gratificatie aan de heeren W. D. de Fries, L. J. de Fries en mej. J. T. de Kraker. 6". Afstand van erfpachtsrecht op een deal vanoy de gemeente in gebruik zijnden grond aan de West- kolkstraat. O Ter Neuzen. Sluiskil. Axel. Zaamslag. Sas van Gent. Hulst. Ter Neuzen. Axel A. H. Zaamslag. Hoek. Hervormde Kerk. 9} u. en 2 u., Ds. A. Timmerman. 91 u., dhr. H. J. v. d. Ouden. 91 u., en 2 u., Ds. J. B. T. Hugenholtz. 9 u. en 2 u., Ds. G. van Dis. Woensdag 31 Jan. 's avonds 51 u., Zang- uitvoering, waarbij Ds. Raams van Hoek hoopt te spreken in't belang der Zending. 9 u., en 2 u., Ds. E. Raams Jr. Donderdag 1 Februari, 's avonds 6 uur, Zendingssamenkomst. Spreker: Ds. G. v. Dis, Zang de Ckr. zangvereeniging *Ho- sanna" uit Ter Neuzen. 9} u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. 10 u., Ds. De Boer. Gereformeerde Kerken. J) u. en 2 u., Ds. J. F. van Hulsteijn Jr. 9 u. en 2 u., Ds. J. H. Lammertsma. 9 u., Ds. M. Uijcenhoudt, van Zaamslag en en 2 u., leesdienst. 9 u. en 2 u., Ds. Chr. Bruins, van Axel. 9 u. en 2 u., Ds. H. v. d. Wal. Gereforineerde Gemeente (Vlooswijkstraat). Ter Neuzen. 9 u., dhr. J. Fraanje, intrede. Oud-Gereformeerde gemeente (Vlooswijkstraat) Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 51 u., leeskerk. Evangelisatielokaal (Kloosterzande). Kloosterzande. 2 u., Ds. M. Uijtenhoudt, v. Zaamslag. Lokaal „Bethel" (Kandeelstraat). Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 51 u., leeskerk. Lokaal „Eben-Haezer" (Kerkhoflaan). Ter Neuzen. 51 u., dhr. J. J. Kense. 1 Vergadering van Donderdag 25 Januari 1912. (VERYOLG.) Voorzitter de heer A- Visser, waarn. burgemeester. Verder waren aanwezig de heeren Dees, Wieland, Moggre, De Jager, Scheele, Lensen, Drost., De Feijter, De Bruijne, Donze, Eijke en Van Borssum Waalkes. De Voorzitter stelt aan de orde de behandeling van het verzoekschrift van W. D. de Vries, L. J. de Vries en J. T. de Kraker, die eene gratificatie verzoeken in verband met meerdere werkzaamheden die zij bij vacature's aan school B hebben verricht. Burg, en Wet stellen thans voor aan ben gezamenlijk eene gratificatie toe te kennen van f 50 en aan he* aan hen zelf de verdeeling van dat bedrag over te laten, daar het college niet bepalen kan naar welke evenredig- heid de meerdere verdiensten van elk hunner behooren te worden beloond. llierover is ook het advies ingewonnen van het hoofd der school, die bericht dat de onderwijzer W. D de \ries van 1 Mei 1911 tot heden niet alleen onderwijs heeft ge geven aan de 3e klasse van school B, maar ook aan die leerlingen, welke niet geplaatst konden worden in de 4e klasse van school A of C, terwijl hij van 1 Nov. 1911 tot 1 Dec. 1911 tevens belast is geweest met het onderwijs aan de geheele 4e klasse van school B en dientengevolge gedurende de gansche maand November dagelijks een uur langer les gegeven heeft dan anders. 2'*- De onderwijzer L. J. de Vries heeft van 1 Januari 1911 tot 1 Juni 1911 onderwijs gegeven aan de 4e en 5e klasse gezamenlijk. 3e. De onderwijzeres J. T. de Kraker heeft in den loop van dit jaar slechts op de dagen dat de onderwijzer Ridderikhoff wegens sollicitatie afwezig is geweest, de zevende klasse tegelijk met de zesde klasse moeten onder- wijzen, tijdens de vaeature Tavenier heeft zij evenwel van 1 Dec. 1908 tot 1 Mei 1909 onderwijs gegeven aan de vierde en vijfde klasse te zamen. De heer Eijke vraagt of er geen gevaar in schuilt one de verdeeling aan hen zelf over te laten. De heer WielandVijftig gulden is niet gelijk te verdeelen. De Voorzitter: Naar ons oordeel zijn de meerdere werk zaamheden die door ieder zijn verricht niet gelijk te schatten. De heer Wieland zou de som wat hooger willen stellen en dan elk evenveel geven. De Voorzitter meent dat uit de toelichting van het hoofd der school blijkt dat julfrouw De Kraker en den heer L. J. de Vries niet zooveel aanspraak hebben op vergoeding dan de heer W. D. de Vries, die een maand lang dagelijks een uur langer les gaf. De heer Drost sternt toe dat dit verschil maakt, die deed langer dienst. De VoorzitterEn die gaf nog afzonderlijk les aan jongens, die in de scholen A en C thuis behoorden. De heer Waalkes vraagt of het dan geen overwegingzou verdienen de eene helft van het bedrag toe t^ kennen aan den heer W. D. de Vries en de rest aan de beide anderen. De heer Dees is daar tegen. De heer Lensen vraagt of- de Raad geen gevaarlijk antecedent gaat seheppen wanneer hij op dit verzoek in- gaat. Bestaat dan niet het gevaar dat er van school A ook een dergelijk verzoek gaat komen De heer Dees wil antwoorden dat Burg, en Weth. wel degelijk rekening hebben gehouden met de eigenaardige toestanden waarop de heer Lensen doelt, want deze heeft iets bepaalds op het oog, achter zijne vraag schuilt meer dan hij zegt. Burg, en Weth. hebben over deze zaak eene eonferentie gehouden met het hoofd van school B en deze heeft daarin zelf verklaard dat hij het verzoek van deze adressanten eigenlijk zeer overdreven vindt voorgesteld. Julfrouw De Kraker en de heer L. J. de Vries hebben geen uur langer les gegeven dan gewoonlijk. Wel hebben ze eenigen tijd wat meer moeite gehad. Alleen de heer W. D. de \riea heeft een bepaalden tijd dagelijks een uur langer les ge geven. Spreker acht het zeer ongemotiveerd, als men vergoeding gaat vragen voor diensten die men heeft gedaan ter wille van een collega die ziek is ol die gaat solliciteeren. Het is een verkeerde toestand wanneer men niet zooveel voor z'n kameraden over heeft, om in zulke gevallen er voor in de bres te springen. Alleen de heer De Vries, die langer les heeft gegeven, verkeert in een andere verhouding. Nu stellen Burg, en Weth. juist daarom \oor aan he* gezamenlijk een bedrag toe te kennen om ben dan zelf voor de moeilijkheid te stellen om te berekenen hoe hoog hunne extra-werkzaamReden, ten opzichte van hetgeen verricht is, moeten worMen getaxeerd. Kunnen ze het dan niet eens worden, weluu, dan kunnen ze het bediagweer ter beschikking van de gemeente stellen en kan men verder zien wat gebeuren moet. De heer Eijke deelt mede dat er takken van dienst zijn waar nimmer belooning toegekend wordt voor \verk dat verricht wordt bij verhindering van andere amhte- naren Spreker deed bij ontstentenis van een ingenieur van den Prov. Waterstaat alhier 2 maanden voor dezen dienst bij zijn eigen gewonen dienst en heeft daarvoor geen enkele belooning ontvangen, daaraan wordt met gedacht. De Voorzitter stemt toe dat dit bij andere administraties wel voorkomt. De heer Dees acht dat toch nietbilhjk. Maar bij ziekt# of sollicitaties behooren collega's toch voor elkaar in de bres te springen. De heer Waalkes vraagt hoe het gegaan is met tie ambtenaren van het stadhuis, die kregen een voor ieder vastgestelde gratificatie. Hebben die ook langer dienst ge daan dan gewoonlijk De Voorzitter antwoordt dat dezs geen extra uren hebben dienst gedaan, maar dat deze toch bepaald meer werk hebben verricht dan anders. De beer Drost acht dat de Raad nu voldoende ingelicht is dat 2 der adressanten eigenlijk geen recht op vergoedmg hebben, hij zou daarom ditadres eeuvoudig willen inwijzen. Dan kan gesproken worden over het principe of de Kaac bc-looning wenscht toe te kennen voor meerdere diensturen en dan wordt ingevoerd het betalen van overwerk. Dan zou er sprake van kunnen zijn om den lieei Vries overuren toe te kennen, die dan te berekenen zouden ziin in verband met zijn gewonen diensttljd en zijn safaris. Het principe van belooning vervat in bet voorstel van Burg, en Weth. acht hij verkeerd. De heer Waalkes: Zoodat u dus het. verzoek zornlt willen afwijzen en dan spreken over eene beloomng van den heer W. D. de Vries? De heer Drost: Daaromtrent stel lk mets voor. Het voorstel van den heer Drost, om het verzoek af te wiizen, wordt aangenomen met 11 tegen 2 stemmen. Voor stemmen de heeren Scheele, Lensen, De Feijter, De Bruyne, Donze, Eijke, Waalkes, Drost en Wieland; tegen stemmen de heer Dees en de Voorzitter. De Voorzitter deelt mede dat een schrijven is ont vangen ran den Ontvanger der Registratie en ^rmunfui te Hulst, waarin deze verzoekt het erfpachtsrecht a staan op een strookje grond, dat door de I irma Ribbens

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 6