BEFROEFDE LIEFDE. No. 5717. Ter Neuzensche Courant. - Zaterdag* 27 Januari 1912. 52e Jaargang. Buitenlancl. Binnenland. TWBSDB BLAD. FEUILLJETON. De her stemming en voor den Rijlisdag. Gisteravond zijn de beslissingen bekend ge- worden van de laatste 33 berstemmingen, die nog moesten plaats vinden. Daarbij zijn aan bet zwart-blauwe blok nog zwaardere slagen toe- gebracbt dan bij de tweede berstemraing. De verrassende uitkomst is, dat de linkerzijde met de wilde liberalen op een meerderheid van ongeveer 10 stemmen rekenen kan. De soeia- listen bebben bet kolossale getal van 110 zetels bereikt. Waar de rechterzijde beden de flauwste kans had geslagen te worden, werd zij geslagen. Yan de 16 districten, waarin zij met leden der linkerzijde in herstemming kwam, gelukte het baar slechts 3 te veroveren. De meest opti- mistische verwachtingen der linkerzijde zijn daardoor overtroffen. De conservatieven zagen zioh, bij al het ver- lies dat zij reeds geleden hadden, nog 5 zetels ontglippen. Slechts een enkele konden zij hand- haven. Hun aantal, dat in den ouden rijksdag 59 bedroeg, is dus tot 42 geslonken. Zij hebben den zetel van den vermaarden Jonker Yon Jonuschau van Oldenburg aande vrije con servatieven verloren. Ook heefc een van hun beste mannen, Von Richthoven in een district in Silezie zijn zetel voor een socialist moeten inruimen. Hetzelfde lot trof Von Krocher, den pas afgetreden voorzitter van het Pruisische H uis van Afgevaardigden, tegen- over het door de conservatieven fel gehate lid van den liberalen boerenbond, Dr. Bohme. De vrije conservatieven zagen zich ook nog 2 zetels ontglippen, maar wonnen er 1 of 2 op andere groepen der rechterzijde terug, en hebben aldus 13 of 14 van de 25 zetels gered, die zij in den vorigen Rijksdag bezaten. Het centrum ondervond teleurstellingen in het industriegebied in bet Westen en komt, na een verlies van 10 zetels, met 93 leden terug. Betrekkelijk weinig hebben de Polen geleden, die van de 20 districten die zij bezeten hebben, er 18 of 19 hebben kunnen handhaven. De groepen van de linkerzijde zijn er beter afgekomen dan de belangrijke partijen van het zwart-blauwe blok. De vrijzinnigen komen met ongeveer 42 man, met een verlies dus van 7, terug. Een groot verlies leden de nationaal-liberalen, die 44 zetels behouden hebben, tegenover de 51, die zij bezaten. Daarbij zijn de wilde liberalen een 4 of 5-tal vooruitgegaan, zoodat het verlies van de liberale groepen in hun geheel uiet te vergelijken is met het verlies, dat door de rechterzijde geleden is. In den slag zijn nog eenige vrijzinnige aan- voerders gevalleu. In Nordhausen heeft Dr. Wiemer het onderspit moeten delven tegen een socialist Dr. Cohn. Het is een van de verma- kelijkste voorvallen in dezen verkiezingsstrijd, dat Dr. Cohn slechts met actieve en passieve hulp van de anti-semieten gekozen is kunnen worden. Ook een andere, Op den voorgrond tredende vrijzinnige, Eickhoff, heeft voor een sociaal-democraat moeten wijken. De sociaal- democraten wonnen heden dan ook nog 8 nieuwe zetels, terwijl zij 3 van hun oude verloren. Het scbijnbaar zoo vernuftige plan der Regee- ring om door een verdeeling van de herstem- „Ik heb niets anders verwacht," ging Gus- taaf thans volkcmen bedaard voort, „en je had 't mij ronduit kunnen zeggen. Voor je familie had ik slechts waarde, zoolang ik er goed in zat, thans ecbter nu mij alles ontnomen is, heb ik volstrekt geen waarde meer voor hen. Maar zij zullen nu eens buiten den waard gerekend hebben. Ik zal hun bewijzen, dat een voile geldzak en een gevuld huis, niet de maatstaf zijn, waarmede een man geineten moet' worden. Ik heb je belofte, Elsje, daarop ver- trouw ik en nu mag gebeuren wat wil, de toekomst behoort toch aan ous vMiet waar, lieve //Ja, Gustaaf, 't mag gebeuren wat wil, ik blijf je trouw." //Hij omhelsde haar dankbaar en hartelijk. Thans echter is het verstandiger, als je hu'is- waarts gaat," zeide hij daarop. //Ik ga met je mede." Elise droogde hare tranen. ^Goeden nacht vrouw Horen", zeide zij bedroefd. //Ik kwam om u een weinig op te monteren, en thans hebben wij met ons tweeen uw leed nog grooter gemaakt, Vrouw Horen wilde antwoorden, maar het openen van de huisdeur en een zware stap in de gang deden haar plotseling zwijgen. mingen over verschillende dagen het succes der socialisten tegen te werken, heeft de omgekeerde uitwerking gehad. Nog consequenter dan op den tweeden herstemmingsdag zijn heden de nationaal-liberalen, nu zij wisten, dat het om de paar zetels ging, welke over de meerderheid beslisten, voor de socialisten opgekomen en de rechterzijde heeft op haar beurt de burgerlijke linkerzijde even standvastig in den.steek ge- laten. Zoo heeft het kunnen gebeuren, dat de sociaal-democraten in ruim de helft van de herstemmingen, waarin zij deel namen, over- wonnen hebben. Zij beschikken nu over meer dan tweemaal zooveel zetels als in den ouden Rijksdag, toen deze ontbonden werd, en over meer dan twee en een half maal zooveel als na de blokverkiezingen in 1907. Jhr. Mr. A. F. de Savorniu Lohman. De N Ct. meldt dat Jhr. Mr. A. F. deSavornin Lohman inderdaad het voornemen te kennen gegeven heeft zich in 1913 niet meer beschik- baar te stellen voor een Kamercandidatuur. Waarschijnlijk is het dat de heer Lohman aan dit voornemen gevolg zal geven, doch een de- finitief besluit heeft hij niet genomen. Men is zoo zeide de heer Lohman nog betrekkelijk ver van 1913 af en, het laat zich denken dat de politieke constalatie mij zou nopen mijn voornemen te laten varen dat uit- sluitend gegrond op mijn hoogen leeftijd. De heer Lohman wordt den 29sten Mei 75 jaar. TER NEUZEN, 26 Janurai 1912 Hedennamiddag werd door den waarnemen- den burgemeester, den heer D. J. Dees, aan den agent van politie M. A. Kwaak, alhier, uitge- reikt, de lOjarige dienstmedaiUe hem van- wege den algemeenen Nederlandschen Politiebond verleend. In het „Hotel Centraal" werd jI. Woensdag- namiddag door den heer Jhr. De Muralt, inge- nieur van het waterschap Schouwen de aange- kondigde lezing gehouden over gewapend beton voor zeeweringen, systeem-De Muralt. De vergadering werd bijgewoond door ver- verschillende waterstaatsambtenaren, waterbouw- kundigen, aannemers van waterwerken, bene- ven« vele leden van polderbesturen uit dit dis trict en landbouwers, ingelanden van polders. Spreker begon met een overzicht te geven van de vervaardiging en samenstelling van be ton, en hoe door den tuinier Monnier op toeval- lige wijze het gewapend beton was uitgevonden, dat, zonder dat deze het wist eene uitvinding van zeer groote beteekenis is^ geweest. Spreker zette verder uiteen hoe hij op de gedachte was gekomen om proeven te nemen voor het aanwenden van gewapend beton bij zeeweringen, nl. om de duurte van de basalt- glooiingen en ook omdat van de duizenden die eene basaltglooiing kost maar een zeer klein bedrag aan de werklieden ten goede komt die de steen moeten zetten. Hij betoogde verder dat de storm van 30 September 11. voldoende heeft aangetoond de sterkte der glooiing van gewapend beton, terwijl verschillende basalt- glooiingen waren uiteengeslagen. z/Dat is mijn Vader riep Else verschrikt en tegelijkertijd ijverig in de weer om de sporen van haar tranen te doen verdwijnen. Op den drempel der keukendeur verscbeen een klein, maar krachtig gebouwd man, met kort geknipt hoofdhaar. In zijn gelaat was te lezen, dat bij wist wat hij wilde, en bovendien sprak er groote slimheid of sluwheid- uit zijn blik. De licbtgrijze oogen verrieden een levendig, opgewekt humeur, thans echter stonden zij ernstig en streng. De heereboer Krussof had den naam van een zeer gegoed, ja rijk man te zijn. Hij was een van de weinige slimmeu, die, niettegenstaande den oorlog, ja, misschien juist daardoor, hun schaapjes op het droge hadden gebracht. Hij handelde in granen en vee, en was daarin steeds bijzonder gelukkig geweest, zoodat hij er zich volstrekt niet ongerust over behoefde te maken, als hij door den nood gedwongen werd, den eigenlijken veldarbeid te laten rusten. Het leger had reeds lang alle eenigszins bruikbare werkkrachten aan het land onttrokken, en ook Krussof had in den laatsten tijd geen andere hulp gehad dan zijn nog jongen zoon en twee Poolsche arbeiders. »lk wist, dat ik je bier zou vinden," zeide hij, zijn dochter en de anderen toeknikkend. z/Goeden avond, vrouw Horen, goeden avond, jongmensch De groet klonk zoo hard en scherp, dat Else, als om verontschuldiging smeekend, Gustaaf aankeek. Deze had thans echter slechts oo£en voor den meuwen gast. Hij voelde dat de groote vraag voor hem thans aangebroken was. Hij besprak vervolgens de samenstelling en het vervaardigen der glooiingen in gewapend beton, de voordeelen van dat materiaal enz. een en ander aanschouwelijk voorstellende. Daarna deed hij mededeeling over de dijks- verhoogingen door gewapend beton en zette uiteen hoe dat werk wordt verricht, en besprak in het verband daarmede de dijksdoorbraken en de oorzaken daarvan, die hij toesehrrjft aan het overvloeien van de dijken. Ook besprak hij de spijkerglooiingen, die kunnen aangeweud, ter vervanging van krammat, op minder aangevallen, dijksgedeelten, maar zeide, dat deze niet geschikt zijn om te worden gebruikt voor het verdedigen van havenhoofden (dit laatste vermoedelijk naar aanleiding van de omstandigheid dat deze glooiing voor de hoofden van de nieuwe haven alhier is gebruikt en bij den bovengenoemden storm die van een der hoofden geheel uiteengeslagen). Ten laatste behandelde spreker de oeverver- dediging door zinkstukken van gewapend beton, ter vervanging van die met rijswerk. Volgens hem kunnen die stukken veel secuurder worden aangebracbt dan de rijsstukken, die men somtijds by opkomend slecht weer hals over kop naar beneden moet laten zinken, zonder zekerheid of zij op den juisten plaats zijn aangeland, terwijl men bij de gebruikmaking van stukken van gewapend beton bet zinken tot een latere ge- legenheid kan uitstellen. Ook de oevervallen en de oorzaken daarvan werden door hem besproken. Ten slotte werden door hem met lichtbeelden verschillende werken vertoond, in gewapend beton uitgevoerd en kijkjes op de vervaardiging daarvan. Door den heer Salome, opzichter van den Prov. waterstaat te Breskens werden inlichtingen gevraagd die door den spreker werden beant- woord, terwijl de heer Eijke, opzichter van den Prov. waterstaat alhier als voorzitter der vergadering de bijeenkomst sloot onder dank- zegging aan den spreker voor zijn interessante uiteenzetting over het gebruik van gewapend beton. In de zeer talrijk bezochte Nutsvergadering op Woensdag j.l. in het Hotel des Pays-Bas vestigde de voorzitter, de heer Yooren, er de aandacht op, dat nu juist de vorige week op een' somberen dag Ter Neuzens eerste burger naar zijne laatste rustplaats was gebracht. Hij wijdde eenige gevoelvolle woorden, welke door de vergadering staande werden aangehoord, aan de gedachtenis van burgemeester Geill, en uitte tevens de beste wenschen voor diens nagelaten betrekkingen, zijne vrouw en zijn' zoon. Hij wees er op, dat de overledene steun gaf aan verschillende vereenigingen, en dat hij behoorde tot de oprichters van ons Departement. Daarna ging hij over tot het leven en tot de eischen welke dit ons stelt, waarop hij het woord gaf aan de spreekster van dezen avond, Mej. Corry C. Huysinga van Amsterdam. Deze talentvolle dame droeg op de meest boeiende wijze ver schillende stukken voor, die ieder op zicbzelf letterkundige juweeltjes waren, zoo van vroeger als van heden, van Hollandsche, zoowel als van Vlaamsche dichters. Het begon met de „Rey van Maagden" van den grooten Vondel't werd voortgezet met aandoenlijke „Haantje van den toren" van De Genestet, de kortere maar niet minder aangrijpende gedichtjes „Lied van de zee" en „Van eene Koningsdochter" van Hel. Lapi- Yrouw Horen had den groet beantwoord met een zwijgenden hoofdknik. z/Neera plaats, buurman Krussof", zeide zij, blijf niet aan de deur staan als een vreemde- ling. Al is 't bier heden ook niet zooals 't behoort, toch is een vriend steeds welkom." z/Dank je, vrouw Horen," antwoordde Krussof. z/lk ga niet zitten, dank je. Ik wilde mijn dochter slechts komen halen. Het past niet, dat zij nog zoo laat uit het huis loopt. Geef je mij geen gelijk z/Bij ons is zij goed geborgen. Bovendien zou Gustaaf haar thuis gebracht hebben." z/Dat is't juistziet ge, dat is 't juist, wat Hij wist niet hoe voort te gaan. Hij had iets onaangenaams te zeggen en had gaarne een aanleiding gehad, daar hij erg driftig begon te worden. De aanleiding ontbrak hem echter en daardoor werd zijn taak niet gemakkelijker. Gustaaf wendde geen oog van hem af en dit onafgebroken aanstaren werd Krussof onaange- naam. Hij begreep, dat hij den eersten slag moest geven. z/lk zou er hedenavond eigenlijk niet over gesproken hebben", nam hij het woord, //maar 't licht mij reeds zoo laDg op het hart, ea eens moet 't er toch uit. Ik bedoelgenoeg, ik wil niet dat die twee in het vervolg nog iets met elkander te maken hebben. Thans weet je het." Else keek angstig nu eens de weduwe, dan weder Gustaaf aan. Eerstgenoemde stond on- beweegljjk, de armen over elkander geslagen en het bleeke gelaat naar haar zoon gericht. Het was onmogelijk te zien, dat zij ontroerd was. doth Swarth, de zangerige schetsen „Winter- muggen", „Het ruischen van het ranke riet" en „Het Schrijverke" van Guido Gezelle en „Sprookje" van Pol de Mont. Daarop volgde het guitige „Brug om hoog" van Dr. S. W. de Jonge en het levendigeengeestige ,Studenten- maskarade" van Dr. E. Laurillard. Het gehoor was verbaasd over het buitengewone geheugen ddr begaafde en innemende voordraagster, maar vooral ook verrukt over de schoone voordracht, de welluidende stem, de gevoelvolle vertolking van al die meesterstukken en het uitstekende gebarenspel. In de pauze, die nu aanving, hocfrde men algemeen den lof der spreekster zwaaien. Een der leden gaf zelfs te kennen, dat het bestuur maar steeds gelukkiger is in de keuze hij was meer voldaan dan bij enkele vroegere gelegenheden. toen wij toch ook een avond van kunstgenot te smaken hadden. Na de pauze werden wederom eenige fraaie nummers ten beste gegeven, n.l. „Boven het Koren" „Geluk" en „Moed" van Adama van Scheltema, „Wees u zelf" van Victor de la Montagne, „St.-Niklaas" van Holtrop, een luiraig stukje, evenals „Lachles" van Dr. Laurillard en „Slimmerds" vau denzelfden dichter. De vergadering was niet zuinig met hare toejuichingen, wat tengevolge had, dat nog een grappig toegiftje volgde, van een' Engelschman, die de bekende Fransche fabel van Lafontaine, „le Corbeau et le Renard" reciteerde, wat zeer verdienstelijk door mej. Huysinga werd nage- bootst. Nadat mej. Huysinga geeindigd had, sprak de vice-voorz., de heer D. Bujze, eenige wel- gekozen waardeerende woorden tot den voor zitter, die juist zijn 65sten verjaardag vierde, en die door toch aanwezig te zijn weer toonde, boezeer hij de belangen der vereeniging beijvert; hij uitte den wensch, dat de heer Vooren nog lang kracht, lust en gelegenheid mocht hebben om tot den bloei van het Nut mee te werken. (Applaus) De voorzitter dankte voor de hem gebrachte hulde en het applaus met enkele luimige woorden en bracht toen de dankbaar- heid van alle aanwezigen over aan de spreekster, die er in geslaagd was zooveel schoons op zoo heerlijke wijze ten gehoore te brengen. Hij was overtuigd, dat alien aan mej. Huysinga een hartelijk //tot wederziens" toewenschten. De schoone avond werkte goed voor de pro paganda; eenige personen gaven zich op voor het lidmaatschap. Landweer-lnfanterie. De dienstplichtigen van de landweerlichtingen 1907, 1908, 1910 en 1911, met uitzondering vau hen, die tot de hospitaalsoldaten behooren, komen o.m. onder de wapenen Te Ter Neuzen van 18 tot 23 Maart het gedeelte van bet 39e bataljon uit de gemeenten Ossenisse, Hengstdijk, Stoppeldijk, Boschkapelle, Clinge, Graauw en Langendam, Hulst en St. Jansteen en voorts van 25 tot 30 Maart zij herkomstig uit Ter Neuzen, Hoek, Zaamslag, Axel, Overslag, Zuiddorpe, Sas van Gent, West- dorpe en Philippine. Te Vlissingen worden van 25 tot 30 Maart gelegerd en geoefend het gedeelte van het 39e bataljon voor zoover zij behooren tot de gemeenten Baarland, Oudelande, Overzande, Biervliet, IJzendijke, Hoofdplaat, Schoondijke, Waterlandkerkje, Aardenburg, Eede, St. Kruis, Oostburg, Zuidzande, Retranchement, Sluis, Cadzand, Breskens, Groede en Nieuwvliet. Gustaaf was eerst ruurrood en daarop doods- bleek geworden. In zijn binnenste streden toorn, verachting en smart met elkander. Plotseling barstte hij los in een luiden onna- tuurlijken lach. „Dat heb ik wel gedacht", zeide hij, terwijl hij op een hoek van de kist ging zitten. Reeds voor zes maanden had 't heel wat voeten in de aard, om van u de toestemming tot ons huwelijk te krijgen en sedert dien tijd hebt gij 't altijd onder allerlei onzinnige uit- vlucbten zoo dik wij Is uitgesteld, dat de domste kerel wel had moeten bemerken, dat gij gaarne het geheel en al gebroken zoudt hebben." Thans werd Krussof driftig. //Zoo riep hij. »En wat zou er dan wel van terecht ge komen zijn, als ik het niet uitgesteld had Thans zou armoede en honger bij u in huis zijn en gij zoudt bij mij moeten komen bedelen, en ik zou wel gedwongen zijn in den zak te tasten." ,/0, vader snikte Else, uit schaamte over deze wreede woorden haar gelaat in de handen verbergend. Gustaaf echter sprong op. //Ik zou liever verhongeren," riep hij, „en liever zag ik ook haar verhongeren voor ik van u een cent aan- nam 1" z/Een fraaie troost voor mij smaalde Krussof. //Mijn dochter zou dus moeten verhongeren, omdat jij te trotsch zoudt zijn te erkennen, dat je een bedelaar bent (Wordt vervolgd.) t> o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 5