DORSCHMACHINES, ZAAIMACHINES, Kunstmest- en Lijnkoekbrekers ens. ens. Ter Jensen. P. DE FEIJTEH Js. Hgt zijn de s'echtste vruchten niet waaraan da wespen knagen. - Stoora- en Chemisclie Wasscherij te Ter ITensen. Hofsteden te koop. Wits fills AARDAPPELEW, K A A N, arista it AlMHlli, Coop. Eoomboterfabriek Hontenisse f. TAW DR1EL-SAIDERSE, n Zeefden Wanmolen Reform No 1 eneenHANDDORSCHMACHINE. Geen. Grijs Haar UEBR. Prima ROGMB0TER, iiitslaiteiid onder RijtsconWle a /l,80 perK.fi. bladen zonder eenige prijsverhooging. SIN GER-M A ATS CH APPIJ. Stokpaardjes - Mienelk - Zeep Brrgeteekende Steeds verk"Jgbaar verschillende soorten Zeefden- en Troije Wanmojens, Ilolsteinsche en Tuimelkarns, F. J. APPEL, Directeur. wjjnjMM j. d!toiBi?i,SSS»S bez°rgd d00r S' TAN BEES' stHEE1E Hzn- - De administrate der TER NEUZENSCHE COURANT belast zich met het plaatsen van advertentien in alle Een Piano VOOR EEN KOOPJE: SEN GOUD TIENTJE PER DOOS W4ARB GAL- EN ZENUW-AANDOENINGEN Hoofdpijn met Misselijkheid. Verstopping, Zwakke maag, slechte Spijsverteriag. Zieke lever en Storing-en in het Vrouweliik (Wfd §Dit meer dan bekende spreek- woord kan zeer dikwijls worden toegepast. Hebt ge Uw wasch al eens laten behandelen in de Ter Neuzensche Wasscherij Vraagt dan enkel het oordeel van bevoegde personen en van hen die onpartijdig oordeelen. V ertrouwt Uw waschgoederen slechts toe aan firma's, die dat vertrouwen waardig zijn, waar- onder ook wij ons gerust durven stellen. Industries en Watten MEEBill verp00r- Geen fabelachtig hooge prijzen, maar waar voor je geld, dat vindt men bij Noordstraat, TER NEUZEN. Verschillende als ketels, vergleten, diverse pannen, thee^ en koffiepotten. D. E. WOLFERT Hz. TIKI "KIJLiO OSTiEilE^Z A-HSTDIE] noteert tot nader bericht De Directeur P. J. R. DAMSTE. M1DDELBURG - LANGE BURG 9, hoek WAL. TER NEUZEN - NOORDSTRAAT 92. LANDBOUWZAOEN, D. J. VAN DER HAVE prachtig van toon - keixrig van meubsl goedkoop van prijs. A. S. J. DEKKER. - GOES. VOOR ALLE ZOOALS Uitsluitend vervaardigd door THOMAS BEECHAJI, St. Helens, Engeland. van /-O 75T^mner^'1Jgbaar b« de" heer 3 J' ®ENSE, Drogist, in doozen van /4,25 en /-IO P enl"en, VaD f'75 (168 Pillen)' »b doozen tege^k SO, - en bij den vertegenwoordiger van Th. Beecbam. AMSTERDAM, TELEFOan 4318. OVERTDDM 341. A 1 I e e n in wiukels met d i t uithangbofd zij n de SINGER Naaimachines verkrijgbaar. 0 n z e machines behoeven geene aanprijzing. Wij verzoekeu slecbts er op te letten, dat ze aan bet juiste adres gekocht worden. Te koop aangeboden eenige hofsteden met uitmuntend bouw- en weiland, ruime woningen en alle gunstig gelegen. Br. fr. motto„Hof- steden' bur. v. d. blad. d eontant f 4,— en f 4,50 de 100 kilo on 17 en 18 cent de vijfkop. Te bevragen bij C. P. KAAW, Ter Neuzen, Van Bovenstraat No. 38. «De Nieuwe London - 1EN, Nieuwstraat, Ter Neuzen. VAN yi8SE' Zaams'ag. Fr. D1ELE- H OOVAERT J«W- WARNIER. Hulst. - MTT? W Gent Ch" DE MUL, Westdorpe. PRUDENCE APERS Zuiddorpe. Prima kwaliteit. Coneurreerende prijzen. Aanbevelend, Ter Neuzen, Jan. 1912. DRIEWEGEN bij Ter Neuzen, bericht hiermede aan H.H. LANDBOUWERS, te zijn aangesteld als VERTEGrEN WOORRIGER voor den verkoop van uitsluitend le kwaliteit onder Algemeene Handelsvoorwaarden van te KAPELLE bij Goes, en beveelt zich aan voor de levering van GRAS- en KLAVERZADEN voor den aanleg van weilanden, Rozendaalsch rood Iflaverzaad, Brab. ,rood- of Maasklaverzaad, Provencer Lucerne, Mangelzaden in diverse soorten, Rose- en groenkraag Jaapjespeezaad, E N Z. Prijscouranten waarin garantiecijfers en inlichtingen worden gaarne verstrekt. van Bergmann Co., Radebeul-Dresden JAC. RE KOI£, Ter Neuzen. moet zijn Wij noodigen tot bezoek aan onze magazijnen uit, teneinde aan te toonen dat onze Piano's deze eigenschappen bezitten en daarom zoo veel verkocht worden. SEECMAW'S PtEEEN doet het grijze haar hinnen en- kele dagen verrlwijnen, maakt het giansrijk en zacht en is onschade* Jijk voor de huid. In tlncons van f 0.85 en 1.50 Engeisclis Baardtinctuur aan f 1.25 per flacan 7 Oefem een zacht rein teint, rooskleurig jeugdig uiterlijk en een blanke fluweelzachte huid te krijgen bestaat in't dagelijksch wasschen met de echte Fabrieksmerk: .Stokpaardjes" alleen echt in rood - geele (hollandsche) verpakking 4 50 cents per stuk verkrijgbaar bij:

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 4