PE1JSK4IP OS M Biljart Prijskamp m\ de Mom Prijslis met do JASKAART Zwart en Gekleurd Crepon. 1912 flinks SnisBrflwisscbGD GROOTES' WERELD CACAO De G-eitenfokvereoniging „DE EENDRACHT" VERGADERING ZAUTflUITVOERIHG in bet „Cafe Osteude" bij R. M. YERMAST, Ont van Ter leusea. J. L. JUEBIJ-HSSSE, De Mieuwe Stalon Blaas- en 17 isrsiekte. Dokter C. DE DECZEE,. LEDERSMEER KIUSCH IDEAL, P®-" Opgepast de Winter is daar. Gil-, Siijm- en Bloedzuiverende PiLLEN OOGLDDERS&ESTICHT te St. ITicolaas (BslgiS) H, H. LANDBOUWERS11 Bikter R. IHIEHPOIT« ZenuMrxsek^an 1 Zenuwrziekfen 1 JaJa 1 op Eondag 28 Jan. a. s., op Zondag den 23 Januari as. bij D. SOLLEVELD, Cafe „de Ster", Ter Neuzea. op 4 Februari 1912. URINE-ORfiANEN NIEUWE DESSINS J. J. DE LOZANNE. Vraag bij Owen Apotheker Drogist of Winkelier 'WAT G-XJ" DOE3T XDOJUT hbt o-obd. MELOTTE ONTROOMER. 0NTVANGEN: Hoek. A. BEDET. per kilo-bus 1,50 '/a kilo-bus 0,89 Vt kilo-bus 0,4272 Viokilo-bu3 0,18 H.H. Landbouwers - - (MTROOiER - - LAI AIRE L VAN DE PUTTE. J. TAW DIXHOORW, in Landboni¥erktoi|en, HOEK-TERHEUZEN. Waterdicht makend Overal Wederverkoopers gevraagd. Firma Wed. VERMEEB, Co., De wonderbare Poeders van het Wit Kruis Be Poeders van het Wit Kruis versterken de zenuwen, ALGEMEENE VERGA1)EKING van leden en donateurs, op Zaterdag 27 3&nusn<ri a. S., 's avonds te vijf ure stipf, bij den heer A. de Keuning. Stemming Bestuur enz. Aangifte nieuwe leden enz. Opkomst gewenscht. HET BESTUUR. van de leden van den Suikerpeeenbond te Axel- Sassing, op Wcensdag den 32 Januari, bij de Wed. J. Schelleman, des avonds om 5 uur. HET BESTUUR. op Woensdag 31 Janiaari, in de Fed. JELerv. Kevin te Zaamslag door de Christe- lijke Zangvereeniging „Zingt den Heer een nieuw lied", waarbij de WelEerw. Heer Ds. E. ftii.foMS van IT o e k, spreken zal in 't belang der sending. De opbrengst dezer uitvoeving is geheel ten voordeele der zending. Programtna's a 10 cts verkrijgbaar by G. WESTERWEEL, E. 0. W1SSE, A. KAIJZER en C. A. W1SSE. Aanvaug des avonds half zes lire. 0«jk©ts*aat. - TER NEUZOl. Inleg 25 cent. Inschrijving van 4 tot 5 art. Het inleggeld wordt verspeeld2 es4sr>» prijzen, waarvan een voor het grootst aantal punten. zonder roe in, Gewone condition. Inschrijving 45 uur. Twee extra prijzen. (zonder roem), 2 extra prijzen. M*. AUBEIAERO, Baaadqk. Geneeskuadig Cabinet te GENT 62 Hagattenstraat 62. Raadpleging door Doktor specialist den Zoadag, Dinsdag en Try dag van 9 tot 12 ure. Genezing van ffilser- en ziafcien, Tmebel! wssfter en alle versche en verouderde ogeheime z:i©lk- ^erzwakking, vrouraren- ziafcten. Wilt gij awe kamer Modern, Empire, Louis XVI of welke stijl ook behangen Vraag dan inlichtingen (welke ik u gratis ver- strek) bij den ondergeteekende. zijn er al in alle prijzen en het aller- nieuwste. Wacht niet tot den druksten tijd, daar ik dan weder veel teleurgestelde ge- zicbten zie. Aanbevelend, Axel, Noordstr. 58. Behangerij. 11.0. Behangselpapier goedkooper dan 40 cent wordt door mij niet geplakt. Blaasontsteking, pijnlijke, moeilijke, troebele en gedurige Urineloozing, Nieraandoening en Geheime Ziekten worden spoedig en volkomen genezen door de SANTAL-PILLEN van Dr. Robert. Pi ijs per koker met 120 Pillen 1,20. Overal verkrijgbaar in de Drogistwinkels. Na ontvangst van f 1,30 wordt een koker franco toegezonden door firma A. M. BOOM te Arnhem, en te Ter Neuzen verkrijgbaar bij J. J. KENSE. Aan deze vermaning moest ieder laudbouwer bij aanschaffing van een ontroomer denken. In geen geval mag de lage prijs hierbi] den doorslag geven, want goedkoop blijkt spoedig door reparatie jjdiiisrkoop" te zijngoedkoop is slechts die ontroomer, welke door zijne uitmuntende qualiteit, lichten gang, scherpe onlrooming en langen duster bewezeu heeft. de meest betrouwbare en de bedrijfzekere te zijn. Landbouwers en vaklieden zijn het eens over de voortreffelijke eigenschappen van den p Pr9scouranten en uitleg-brochures zich te wenden tot de fabrieken A R!Ti™RErr\T Qi6-l°caal-aFenten voor Zeeuwsch-Vlaanderen te Tloosterzande Wed. BUYCK Voor m ZONIN te leeJee. Specialist Tandmeester, Ottogracht 17 (by de Yrijdagmarkt) GENT. Raadplegingen van 8 tot 5 lire, behalve des Donderdagsmorgens. Behandeling zonder pijn Alle soorten van Kunsttanden. a 35 ci. per honderd, ook voor Dooms a 25 ct. per honderd. Wilt gij U een in alle opzichten voldoening geveuden ontroomer koopea Koopt dan een Het nieuwst en meest verbeterd stelsel, gunstig gekend om haar lichte en getnakkeIjke behandeling en niterst scherpe ont- rooming. Levering op proef zonder eenige verbintenis. Gebruikte Ontroomers en Karns kunnen tegen goede prjjzen worden ingeruild. Levering van TOHRCLMLASCIIS in verschei- dene soorten en prjjzen. Voor inlichtingen wende men zich tot de Fabriek te Feci00 of tot den Agent: HET is verkrijgbaar in busjes, ad f 0,25 en f 0,15. Dit is tot nog toe het eenige Ledersmeer dat het schoenwerk niet alleen Jieerlijk zacht docb tevens waterdicht maakt en conserveert. Fabrikanten s Oudewater. GEUR1GSTE Sigaren zijn en blijven verkrijgbaar in den bekenden Sigaren- handel van J. M. DE YOS, te Zaamslag. Wie nog van waarvan ik alleen agent ben voor het land van AXEL, moet het ten spoedigste opgeven by ©ndergeteekende. EEken WoessSEisg te spreken op de markt. ADR. BEDET, Reek. In het begin van elk jaargetijde, wanneer het bloed in beweging is, is bet voorzichtig de maag en de darmen te ontlasten der gallen in gisting, die het bloed vergiftigen en de oorzaak zijn van verscheidene ziekten. Het beste purgeer- en bloedzuiverende middel moet uitsluitend uit kruiden bestaan. Daarom is bet dat de geneesheeren overal bet gebruik der van H. VAN AKEN, Apotheker-Specialist te Selzaete, voorschrijven, als zijude het beste middel om de maag en darmen te kuischen, en bet bloed van alle onzuiver- heden te ontlasten. Zjj werken snel en zonder pijn, en behoeden u voor alle besmettelijke ziekten. Slechts 50 een ten de doos. Verkrijgbaar en Gros te Ter Neuzen, bij J. J. KENSE en verder bij alle soliede drogisteu en verkoopers vaugeneesmiddelen. onder leidingf van Spreeltnren in de Voorultgangstraat 1: 810 unr en l1/,3 uur, alle dagen behalve rijdag. Speciale behandeling voor Scheelzienden, welke kosteloos is voor werkende lieden. *t Is een aangenomen feit rzachten oogeoblilikelijk en genezen spoedig ALLE ZENUWZIEK1EN. Pijnlijke en verachterende maandstonden, boofdpijn, schele boofdpijn (migraine), draai'iugeu, zenuwkoorts, de hevigste tandpijn, scbeuten in de tanden, bartkloppingen, slape- looslieid, gejaagdheid op de zenuwen, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, rheumatisme, fleurecijn, jicht, enz. enz. ze ziju gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel. P u ij s Ir. 1,25 de doos; fr. 3,25 de 3 doozen of de drie dubbele doos fr. 6,25 de 6 doozen of de zes dubbele doos. Algemeen depot: Apotheek F. TUYPENS, Houtbriel 24, St. Nicolaas, alsook bij den beer VAN DIXHOORN, Drogist te Axel. Wacht U voor namaaksels, ze zijn zonder waarde. A. liEiGHElJ N, te Sluiskll P. J. T, A TTORlS«li'Enw Dlarnuuino Antocraat, OM6 ZA AD wil hebben ve I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 3